Law Database | Mail | English Version

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေပးပို႔

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ေနျပည္ေတာ္

 

ေတာင္သူလယ္သမားေန႔အခမ္းအနားသို႔ေပးပို႔သည့္ သဝဏ္လႊာ

႐ိုးသား အားထားရေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ခင္ဗ်ား
၁။    ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားသို႔ ဝမ္းေျမာက္စြာျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါသည္။          
၂။    ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး (၇၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရမွာ လည္း ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူမႈစီးပြားေရးဘဝသည္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းေပၚတြင္ အဓိကအေျခခံလ်က္ ရွိပါသည္။
၃။    ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကိုက်င့္သုံးကာ ၿငိမ္းခ်မ္း သာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္ထားရွိ ေဆာင္႐ြက္ ေနခ်ိန္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္သူလယ္သမားထု၏ဘဝႏွင့္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခက္အခဲႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ကူညီ‌ြေဖရွင္းေပးေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရတို႔က ေစတနာမွန္၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မွန္မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာေပါက္ၾကရပါမည္။
၄။    ေခတ္အဆက္ဆက္က ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ားကို " ေက်းဇူးရွင္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား "၊  " ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ား " စသည္ျဖင္‌့ စာျဖင္‌့လည္းေကာင္း၊ စကားအရာျဖင့္လည္းေကာင္း ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳကာ စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝကို ျမႇင္‌့တင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အခ်ိန္အခါႏွင္‌့ လက္ေတြ႕ဘဝအထိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အေနျဖင္‌့ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနၾကရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။
၅။    ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ဆင္းရဲျခင္းမွလြတ္ကင္းေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ " ေတာင္သူလယ္သမား အခြင္‌့အေရးကာကြယ္ေရးႏွင္‌့ အက်ိဳးစီးပြားျမႇင္‌့တင္ေရးဥပေဒ " ကို တင္သြင္း  ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ၊ စည္းကမ္းဥပေဒ၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာမ်ား ထြက္ရွိလာသည္ အထိ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား အက်ိဳး သက္ေရာက္ ခံစားႏိုင္မွာျဖစ္သည့္အတြက္ လိုလားခ်က္ ေအာင္ျမင္ေစေရး သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင္‌့ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္လၽွက္ရွိေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားတြင္ တင္ျပ ရွင္းလင္းခဲ့ပါသည္။
၆။    အဆိုပါဥပေဒတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြပမာဏ တိုးျမႇင္‌့ ေပးရန္၊ ေခ်းေငြျပန္ဆပ္ရန္ အခ်ိန္ကာလတိုးျမႇင္‌့သတ္မွတ္ေပးရန္၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင္‌့ လယ္ယာ ေျမမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးလၽွင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးရန္၊ ေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားအား နည္းပညာအကူအညီေပးရန္၊ ထြက္ရွိလာေသာသီးႏွံမ်ား သင္‌့တင့္မၽွတေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားရရွိေစရန္၊ ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းယူသည့္အခါတြင္ လြယ္ကူၿပီး ကိုယ့္တာဝန္ကိုယ္ခံႏိုင္ေစရန္၊ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ယူရန္  အတြက္ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္က ကင္းလြတ္ေစရန္ စေသာအခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါသည္။ ယခုအခါ နည္းဥပေဒ မ်ားေရးဆြဲၿပီး ျပင္ဆင္သင့္သည္မ်ားျပင္ဆင္ကာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္မွစတင္၍ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား လက္ေတြ႕အက်ိဳးခံစားႏိုင္ေရးအတြက္လည္း ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါသည္။
၇။    ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ ေရး၊ ျပည္တြင္းေသာင္းက်န္းမႈဆန္႔က်င္ေရးတို႔တြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ကို သမိုင္းမွတ္တမ္း မ်ားတြင္ အထင္အရွား ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ရင္ေသြးမ်ားကလည္း ႏိုင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရးအင္အားစု မ်ားတြင္ အမ်ားစု ပါဝင္ထမ္းေဆာင္ေနသည္ကို ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္စြာ ေတြ႕ရွိရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
၈။    ဤေတာင္သူလယ္သမားေန႔ အခါသမယမွစတင္၍ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီး မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို တိုးတက္ ေဆာင္႐ြက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံအျဖစ္ ထူေထာင္ရာတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ဟု ယုံၾကည္ေမၽွာ္လင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္သူလယ္သမားႀကီးမ်ား၏ တာဝန္ ေက်ပြန္မႈကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးရင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္။ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  သူရေ႐ႊမန္း

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                နာယက၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ဥကၠ႒၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္