Law Database | Mail | English Version

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝး၌ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေျပာၾကားသည့္ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -

ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားနဲ႔ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားအားလံုး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစေၾကာင္း ဦးစြာပထမ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါသည္။

အခုလို ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုစံုညီညီ တက္ေရာက္လာၾကတာ ေတြ႔ရတဲ့အတြက္လည္း အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ လႊတ္ေတာ္ရပ္နားထားစဥ္ကာလမွာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ျပည္သူေတြထံ အေရာက္သြားၿပီး အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြမွာ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကတာ ေတြ႔ရျမင္ရ၊ ၾကားရတဲ့အတြက္လည္း အထူးဝမ္းသာဂုဏ္ယူေၾကာင္း ေျပာၾကားပါရေစ။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအခင္ဗ်ား -

အခုလို ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားေတြကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ကိစၥဟာ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အဓိကတာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထု ခံစားေနရတဲ့ အခက္အခဲေတြ၊ အၾကပ္အတည္းေတြ၊ ျပႆနာေတြကို ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ၊ ဥပေဒၾကမ္းေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး လႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ေနရာမွာ ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ စိတ္ရင္းေစတနာအမွန္နဲ႕ ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္ဆိုတာကို နားလည္ေပမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ နည္းမွန္၊ လမ္းမွန္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ အထူးအေရးႀကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ျပည္သူေတြက အားကိုးယံုၾကည္စြာနဲ႔ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးလုိက္တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝေနမွသာ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာ ဆက္လက္ျမင့္မားေနမွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ အဓိကတာဝန္ျဖစ္တဲ့ ဥပေဒျပဳေရး (Legislation) တာဝန္ကို ပီျပင္စြာထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -

ယေန႔စတင္က်င္းပတဲ့ ဒုတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးေတြမွာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အရအသံုးခန္႔မွန္းေျခေငြစာရင္း (ျပင္ဆင္ခ်က္) ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) တို႔အား အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးကိစၥ အပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရွိ ေဆာင္ရြက္ဆဲ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအနက္မွ မျဖစ္မေန ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။ အဆိုမ်ား အေနနဲ႔လည္း ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္က်န္ရွိတဲ့ အဆိုမ်ား အပါအဝင္ အသင့္ျဖစ္အဆို (၁၂) ခု က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။

ေမးခြန္းမ်ားအေနနဲ႔ ပထမအႀကိမ္မွ ဒုတိယအႀကိမ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေမးျမန္းတဲ့ ေမးခြန္း (၈၅) ခု ရိွေနပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ားလည္း ဆက္လက္ေရာက္ရိွေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား -

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအေျခခံအုပ္ျမစ္ ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရး၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွေရးတို႔ကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္က ဦးစားေပးတာ၀န္အျဖစ္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ကို ဥပေဒက ေပးအပ္ထားတဲ့ အခန္းက႑အလိုက္ ေစတနာမွန္မွန္၊ သစၥာရိွရိွ၊ တာ၀န္သိသိနဲ႔ ေက်ပြန္စြာ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစပဲ သတိရိွရိွျဖင့္ အၿမဲနားစြင့္ၿပီး လႊတ္ေတာ္က ခ်မွတ္ထားတဲ့ “ျပည္သူ႔အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵ၊ ျပည္သူတို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ လႊတ္ေတာ္ကေဖာ္ေဆာင္ရြက္” ဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး ဆထက္ထမ္းပိုး ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔လို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ လိုက္ပါတယ္။ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ -

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္