Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ဂ)-ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ မ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ေျမပုံစနစ္ကိုမည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကာင္း သိလိုျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ ေျမပုံ စနစ္ကို မည္သည့္စနစ္ျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကာင္း သိလိုျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ေျမသယံဇာတကိုေကာင္းမြန္စြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈသည္ ႏိုင္ငံတိုင္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ အဆင့္အတန္းစသည့္အခ်က္မ်ားကို ဆက္စပ္ သက္ေရာက္မႈ ႀကီးႀကီး မားမား ရွိေနပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏိုင္ငံကို က႑ေပါင္းစုံက ဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေျမယာစီီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ မ်ားစြာဆက္စပ္လ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ကန္ထ႐ိုက္စနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကစတင္ကာ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပလူေနအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား၊ အထူး စီးပြားေရးဇုန္မ်ား စသည့္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေျမေနရာကိုအေျခခံ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္ကာလမ်ားတြင္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈေၾကာင့္ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာမ်ား၊ လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါေၾကာင္း၊

လယ္ယာေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၿဗိတိသၽွေခတ္ကစတင္ကာ ေျမခြန္ကိုစနစ္တက် ေကာက္ခံခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာမ်ားကို စနစ္တက်ျဖစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအ‌ျခခံဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္  ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ နည္းဥပေဒ၊ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒမ်ားတြင္ လည္း ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထိုက္သင့္သကဲ့သုိ႔ ပါ၀င္ေနပါေၾကာင္း၊  

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာနေပါင္းစုံက အကြဲကြဲအျပားျပား စီမံခန္႔ခြဲေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးျဖစ္ေစ၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးျဖစ္ေစ အစိုးရတစ္ရပ္သည္ စီမံကိန္းတစ္ခုကိုစတင္ စဥ္းစားလိုက္သည္ႏွင့္ စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ေနရာ၏ ေျမျပင္ပထဝီ အေနအထား၊ ေျမအမ်ိဳးအစားႏွင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေျခအေန၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ရန္လိုအပ္သလို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ားအပါအဝင္ ဥပေဒႏွင့္အညီ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ကိုက္ညီျပည့္မီေသာ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္လည္း အေဆာက္အဦႏွင့္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းသည္ ၿမိဳ႕႐ြာမ်ားစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အတြက္ အေျခခံက်သည့္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္သည္ ေခတ္မီစံကိုက္ေျမပုံစနစ္ ထားရွိႏိုင္ေရးျဖစ္သည့္အတြက္  Digital Based ကိုေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေျမသယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိက်ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားမရွိဘဲ စီီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာင္းမြန္မည့္မဟုတ္သည့္ အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ေျမသယံဇာတ၊ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို က်င့္သုံးရန္ခက္ခဲမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒ၊ အခန္း(၃)တြင္ ေျမသက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ အခန္း(၁၅)တြင္ မွန္ကန္တိက်သည့္ ေျမႀကီး၊ ေျမပုံ၊ ေျမႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းႏွင့္သတင္း အခ်က္အလက္တို႔ကို စနစ္တက် စီမံထားရွိျခင္းသည္ ေျမအသုံးခ်မႈကို စနစ္တက်စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ခိုင္မာမႈႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္း၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားပါေၾကာင္း၊

အပိုဒ္ ၁၇ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ) တြင္ ေျမျပင္အမွန္အသုံးခ်မႈႏွင့္ လက္ရွိေျမအသုံးခ်မႈ ေျမပုံအပါအဝင္ ေျမႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မွတ္တမ္းမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ အရည္အေသြးျမင့္ ၿဂိဳလ္တုပုံရိပ္ႏွင့္ ပထဝီဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ နည္းပညာအပါအဝင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နည္းပညာမ်ားကိုရယူ အသုံးျပဳျခင္း ဆိုၿပီး အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထားတာရွိပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ေျမပုံစနစ္မ်ိဳးကို အသံုးျပဳသည္ႏွင့္ ေခတ္မီနည္းစနစ္ကို ေျပာင္းလဲသံုးစြဲရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္၌ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ စီမံကိန္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္းေရးဆြဲေရးႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကုိလည္း ဖြဲ႔စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္တြင္ စီမံကိန္းပါေျမယာ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ဌာနမ်ားက တာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္သည့္ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေဒသအသီးသီး၏ ဖြံ႔ၿဖိိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ေရးဆြဲေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားအနက္ သစ္ေတာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ သက္ဆိုင္ရာသယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနႏွင့္ သစ္ေတာဥပေဒပုဒ္မ ၇ ပုဒ္မခြဲ (က) ႏွင့္ (ခ) တို႔အရ ႀကိဳးဝိုင္း၊ ႀကိိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရးလိုအပ္ခ်က္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ၿမိဳ႕ျပ/ေက်း႐ြာဖြဲ႔စည္းမႈ၊ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သာသနာ႔ေျမမ်ား သတ္မွတ္တည္ေထာင္ရန္ လိုအပ္လာပါက  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ သစ္ေတာေျမအျဖစ္က စြန္႔လႊတ္ေျပာင္းလဲ၊ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္း လုပ္ငန္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနက အဓိကေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမ ဥပေဒအရ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားကို မွတ္ပုံတင္စာရင္းပုံစံ (၅) ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသြင္းျခင္း၊ လယ္ယာေျမလုပ္ကိုင္ခြင့္ကို ျပ႒ာန္း ထားသည့္  ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ျငင္းပယ္ခံရသူမ်ားကို မွတ္ပုံတင္စာရင္းပုံစံ (၆) တြင္ မွတ္ပုံတင္ေရးသြင္းၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနတြင္လည္းေကာင္း၊ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်း႐ြာအုပ္စုအလိုက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိသူမ်ားကို မွတ္ပုံတင္စာရင္း ပုံစံ (၁၁) ႏွင့္ မွတ္တမ္းတင္ေရးသြင္းၿပီး ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာ အုပ္စုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ႐ုံးမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိရပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈကို အထိေရာက္ဆုံး အသုံးျပဳၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ခြင့္ျပဳေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အသုံးျပဳခြင့္ ေလၽွာက္ထားမႈကို မွတ္ပုံတင္ စာရင္းပုံစံ (၅)၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္းမ်ား အသုံးျပဳခြင့္ရရွိသူမ်ားကို ပုံစံ (၉)၊ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ေျမ႐ိုင္း အသုံးျပဳခြင့္ျငင္းပယ္ျခင္း ခံရသူမ်ားကို ပုံစံ(၁၀) စသည့္ျဖင့္ မွတ္တမ္းေရးသြင္း ထိန္းသိမ္းထားရွိပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမစာရင္းလက္စြဲ ဥပေဒအပိုဒ္ ၅၂၀ အရ ေျမယာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး အဓိကအေျချပဳရမည့္ ေျမပုံကိစၥကို ေဆာင္႐ြက္ရပါေၾကာင္း၊ ေျမပုံဆိုသည္မွာ မွတ္တင္ပုံတင္ စာရင္းမ်ား၏ အၫႊန္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေျမတည္ရာအရပ္၊ အတိုင္းအတာႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရသည့္ မွတ္တမ္းျဖစ္တာႏွင့္အညီ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ရပါေၾကာင္း၊ ေျမပုံေရးဆြဲႏိုင္ေရးအတြက္ ေျမတိုင္းတာရာတြင္လည္း သာမန္ေျမ တိုင္းတာျခင္း နည္းလမ္း (Conventional Surveying)၊ ေခတ္မီေျမတိုင္း ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေျမတိုင္း တာျခင္းနည္းလမ္း (Advanced Survey)၊ ၿဂိဳလ္တုဓာတ္ပုံမ်ားအသုံးျပဳၿပီး ေျမပုံေရးဆြဲျခင္း(Satellite Survey) နည္းလမ္းေတြကို အသုံးျပဳေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနတြင္ အသုံးျပဳေနသည့္ ေျမပုံအမ်ားစုသည္ ကြက္စိပ္ေျမပုံ(Cadastral Map) မ်ား ျဖစ္ၾကပါေၾကာင္း၊ သာမန္ေျမတိုင္းတာျခင္းနည္းလမ္းႏွင့္ တိုင္းတာပုံ ထုတ္အသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ကြင္း/အကြက္ ေျမပုံမ်ားကို ခြင္‌့ျပဳရန္ပုံေငြ အေပၚမူတည္ၿပီး ေခတ္မီေျမတိုင္း နည္းပညာျဖင့္ Digital ေျမပုံေျပာင္းလဲေရး ဆြဲထုတ္လုပ္ေရးကို စီမံခ်မွတ္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၁၇ ခုႏွစ္ထိ ကြင္းေပါင္း ၂၁၀၉၈ ကြင္း၊ ဧရိယာဧက ၁၁.၅၁ သန္းကို တိုင္းတာေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Satellite Image မ်ား အသုံးျပဳၿပီး ေျမပုံေရးဆြဲသည့္ လုပ္ငန္းတြင္ ေျမပုံေရးဆြဲၿပီးပါက ေျမျပင္ ကြင္းဆင္းၿပီး မွန္ကန္ေအာင္ စစ္ေဆးေဆာင္႐ြက္ရပါေၾကာင္း၊

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ယင္းဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲ ေဆာင္႐ြက္ရေသာ ေက်း႐ြာေျမမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လိုင္စင္၊ ေျမငွားဂရန္၊ အခြန္လြတ္ဂရန္၊ ဘဒၵသိမ္ ဂရန္တို႔ကို ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးပါေၾကာင္း၊ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမႏွင့္အခြန္နည္းဥပေဒႏွင့္ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္ ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်း႐ြာမ်ား နည္းဥပေဒတို႔အရ မွတ္တမ္းတင္စာရင္း စာအုပ္ကိုးမ်ိဳးျဖင့္ စနစ္တက်မွတ္တမ္း ေရးသြင္းထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႔အက္ဥပေဒအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုႏွစ္အထိ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနသည္ ေျမယာမွတ္ပုံတင္ျခင္းစနစ္ကို ၿမိဳ႕ေျမစာရင္းမွတ္ပုံ တင္စာအုပ္ (Town Land Roll) ႏွင့္ ဦးပိုင္မွတ္ပုံတင္စာရင္း (၁-က) (Register 1 A) တို႔ကို အသုံးျပဳ ၿပီး မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းပါေၾကာင္း၊ ေျမပုံမွတ္တမ္းစနစ္ကို ၿဗိတိသၽွအတိုင္းအတာစနစ္ကို အသုံးျပဳၿပီး မွတ္တမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယခုအခါ (Computerize) ကြန္ပ်ဴတာ မွတ္တမ္းတင္‌ ေျမပုံ စနစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင္‌့ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္
ေမးျမန္းသူ 
ေဒၚဇင္မာေအာင္ (ရန္ကင္း)