Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ဂ)-ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆရာ/မမ်ားႏွင့္ပညာေရးဝန္ထမ္း မ်ားအားလုံးအားႏွစ္စဥ္ ဝတ္စုံစရိတ္ခ်ီးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ ၂၀၁၃ ၏ ပုဒ္မ ၁၁ တြင္ ဝန္ထမ္းသည္ ေအာက္ပါအေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရွိသည္ဟုပါရွိၿပီး အထက္ပါ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၁ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) တြင္ လုပ္အား၊ အတတ္ပညာ၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး၊ ခရီးစရိတ္ႏွင့္ အျခားစရိတ္ခံစားခြင့္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည္ ဟုပါရွိသျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ ဝတ္စုံမ်ားကို ဆရာ/မမ်ားဆင္ျမန္းရပါေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၁၁ အပိုဒ္ခြဲ (ဂ) တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္အျခားစရိတ္ ခံစားခြင့္ျဖင့္ ဝတ္စုံစရိတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးမည္ဆိုလၽွင္ အက်ဳံးဝင္ႏိုင္သည္ဟု ယူဆမိပါေၾကာင္း၊

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္က မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔၏ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ တာဝန္ရွိသည္ကို နားလည္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ဝန္ထမ္းမ်ား သင့္ေလ်ာ္မၽွတသည့္ လုပ္ခရရွိေရး၊ ေကာင္းမြန္သည့္ အေထြေထြခံစားခြင့္မ်ား ရရွိခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ အစြမ္းကုန္ႀကိဳးစား ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔၌ MICC-2 တြင္ က်င္းပေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေၾကညာသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေစတနာအျပည့္ျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊

မင္းကင္းၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ျမင့္က ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအား လစာတိုးေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးခြန္းကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးက လစာတိုးေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ အျခားပံ့ပိုးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚယဥ္မင္းလႈိင္၏ သူနာျပဳေလာက ျမႇင့္တင္ေရးအဆိုကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက တစ္ႏွစ္လၽွင္သူနာျပဳမ်ားအား ဝတ္စုံစရိတ္က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းႏွင့္ လစာစရိတ္ခ်ီးျမႇင့္သြားရန္ Cabinet အတည္ျပဳခ်က္ ရယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊

အေျခခံဆရာ/မမ်ားသည္ လုံျခည္စိမ္းႏွင့္ အက်ႌျဖဴကိုဝတ္လာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါးခန္႔ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဝတ္စုံစရိတ္ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လုံၿခဳံေရးဝန္ထမ္းမ်ား၊ နယ္ေျမဝန္ထမ္းမ်ားကိုသာ ဝတ္စုံစရိတ္ထုတ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါတြင္ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ဝတ္စုံမ်ားေထာက္ပံ့ေနၿပီး ဆရာ/မမ်ားကို ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အနေႏၲာအနႏၲ ဂိုဏ္းဝင္မ်ားျဖစ္႐ုံသာမက ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းက သတ္မွတ္ထားေသာ ျမင့္ျမတ္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈကို ျပဳေနသည့္ Nobel Professional ဆရာ/မမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ လူေနမႈဘဝ မနိမ့္က်သင့္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္အေျခအေနအရ ဆရာ/မမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ အျခားေကာင္းမြန္ေသာ အေထြေထြစရိတ္ မေဖာ္ေဆာင္‌ေသးမည့္ ကာလအတြင္း အလုပ္ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖာ္ၫႊန္းသည့္ ဆရာ/မမ်ား၏ အဝတ္အစားျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႏွစ္စဥ္ဝတ္စုံစရိတ္ ျဖည့္ဆည္းေပးေရး ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ ေစတနာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုသည့္အတြက္ အထက္ပါေမးခြန္းကို ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ သတ္မွတ္ထားေသာ သာမန္အသုံးစရိတ္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ဝတ္စုံစရိတ္ ၀၃-၁၂ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ထည့္သြင္းလ်ာထားလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဆရာ/မမ်ားဟုဆိုေသာ္လည္း ႐ုံးအကူ၊ စာပို႔ဝန္ထမ္းႏွင့္ ႐ုံးလုလင္မ်ား၏ အသုံးအေဆာင္အျဖစ္ အဝတ္အထည္၊ ထီး၊ မိုးကာ စသည္တို႔အပါအဝင္ တစ္ေယာက္ကို ႏွစ္ေသာင္းႏႈန္း သတ္မွတ္ခံစားခြင့္ျပဳရန္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္မွလည္း လမ္းၫႊန္ထားျခင္းရွိသျဖင့္ ဆရာ/မဝန္ထမ္းမ်ားကို သင့္တင့္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ရွိသည့္အတြက္ ယခု ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္ ဦးစီးဌာနအဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၁၂ ခု ရွိသည့္အျပင္ သင္ၾကားေရးဆရာ/မမ်ားရွိသည့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၊ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာ ဦးစီးဌာနုအတြင္းရွိ သင္ၾကားေရးဆရာ/မမ်ားအတြက္ပါ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎ ဦးစီးဌာနအတြင္းရွိ ဆရာ/မမ်ားအေနျဖင့္ စုစုေပါင္း ၃၉၆၄၄၅ ဦး ရွိသည့္အတြက္ တစ္ဦးလၽွင္ ဝတ္စုံတစ္စုံ ေငြက်ပ္ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္ ၃.၉၆၄ ဘီလီယံသုံးစြဲခြင့္ ျပဳပါရန္ႏွင့္ ဝတ္စုံမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတြင္ အပ္ႏွံ၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးသို႔ ၃၀-၃-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပခဲ့ျခင္းအေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးမွလည္း ၅-၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးေကာ္မတီသို႔ ဆက္လက္တင္ျပရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးေကာ္မတီမွလည္း ၂-၆-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ အထက္တင္ျပခဲ့သည့္ ဝတ္စုံစရိတ္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူတင္ျပ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တင္ျပပါဦးစီးဌာနသုံးခုရွိ သင္ၾကားေရးဝန္ထမ္း ဆရာ/မမ်ားအတြက္ ဝတ္စုံစရိတ္ေထာက္ပံ့ရန္ကိစၥကို စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ ၂၀၁၇ ၂၈-၇-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးလၽွင္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ဘ႑ာေငြလ်ာထား ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေဒါက္တာေမာင္သင္း (မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သူနာျပဳမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္ကို က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းႏွင့္ စားစရိတ္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ပညာေရး ဆရာ/မမ်ားအတြက္ တစ္ေသာင္းဆိုသည္မွာ နည္းလြန္းသည့္အတြက္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား လ်ာထားရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွသတ္မွတ္ထားသည့္ ရေငြသုံးေငြ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး တင္ျပသကဲ့သို႔ ယခုေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ တစ္ေသာင္းမွ ႏွစ္ေသာင္းသို႔ တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ရေငြသုံးေငြ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ ပါမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း
ေမးျမန္းသူ 
ေဒါက္တာဦးေမာင္သင္း (မိတၳီလာ)