Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ဂ)-ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပင္လယ္ႏွင့္ နီးစပ္ၿပီး မုန္ တိုင္း အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေလ့ရွိေသာ ေက်း႐ြာမ်ား အတြက္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံအေဆာက္အဦ(Cyclone Shelter) မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးရန္ ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၏ ေသေပ်ာက္မႈအမ်ားဆုံး အင္အားျပင္းသည့္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း မ်ားသည္ သိန္းႏွင့္ခ်ီ၍ လူသတၱဝါမ်ားကို ဝါးၿမိဳစားေသာက္ခဲ့သည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုးႀကီးအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ခဲ့သည္ကို ၂၀၀၈ နာဂစ္မုန္တိုင္းက သက္ေသျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊          ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရသည့္ အသက္ရွင္သန္းခြင့္ကို ေခတ္အဆက္ဆက္က ေတာင္းတေမၽွာ္လင့္ေနခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ Cyclone Shelter ၁၅ လုံးအျပင္ လူဦးေရအခ်ိဳးအစားအရ ျပည္စုံလုံေလာက္သည့္ ထပ္မံတည္ေဆာက္မႈမ်ားကို လုပ္မေပးႏိုင္သည္မွာ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္သူ၊ ၿမိဳနယ္သားအတြက္ ေၾကကြဲဆိုးနစ္ဖြယ္ ျဖစ္ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္လည္း ဝင္ေရာက္လာရန္ ဦးတည္လာခဲ့သည့္ ႀကံ႕အမည္ရွိ မုန္တိုင္းသည္ သမီးလွကြ်န္း၊ ေမာ္တင္စြန္းအနီးမွာရွိသည့္ လိပ္ကြ်န္း၊ ၎တို႔အနီးေရာက္ၿပီးမွ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္လွည့္သြားေသာေၾကာင့္ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္သားမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အသက္ဆုံး႐ႈံးရျခင္း ေဘးကသက္သာ လြတ္ကင္းသြားရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ရွိသည့္ ပင္လယ္ႏွင့္နီးစပ္ေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ Cyclone Shelter မ်ား ထပ္မံတည္ေဆာက္ေပးရန္ ဘတ္ဂ်က္မ်ား လ်ာထားျခင္းရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင္‌့ ပတ္သက္ၿပီး United Nations University က ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားထဲက ၁၇၁ ႏိုင္ငံကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မတိုင္မီ အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ World Risk Report (2016) အရ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာဝေဘးျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆုံး႐ႈံးႏိုင္ေျခ ၁၇၁ ႏိုင္ငံအနက္မွ အဆင္‌့ ၄၂ ျဖစ္ၿပီး ေဘးျဖစ္ပြားမႈအေပၚ ခ်က္ျခင္းတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိမႈ၊ အဆင့္သင့္ျဖစ္မႈမွာ အဆင္‌့ ၁၅၇ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ သဘာဝေဘးႀကံ႕ႀကံ႕ခံ၊ ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းအသင့္ျဖစ္ေရး ထိေရာက္စြာ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ေနသည့္အတြက္ အစိုးရအေနႏွင့္ သေဘာဝေဘးဒဏ္ႀကံ႕ႀကံ႕ခိုင္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း ရွိရန္အတြက္  မူဝါဒအသစ္မ်ား ခ်မွတ္ၿပီး အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ၏ စီမံခ်က္ႏွင့္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သဘာဝေဘးရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေရးမွာ ႀကံ႕ခိုင္သည့္ အေဆာက္အဦရွိမႈ၊ လမ္းတံတားႀကံ႕ခိုင္မႈ၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးလုံၿခဳံ စိတ္ခ်ရမႈ၊ လၽွပ္စစ္ စြမ္းအင္ အသုံးႏိုင္မႈစသည့္ အဓိကေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ကိစၥမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ခိုင္ခံ့သည့္ Cyclone Shelter မ်ား အဆင္သင္‌့ရွိေရးသည္ အေရးႀကီးပါသျဖင့္ Cyclone Shelter မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ အမွန္တကယ္လိုအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငပုေတာ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ နာဂစ္အၿပီး Cyclone Shelter မ်ားတည္ေဆာက္ေပးျခင္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအထိ ၁၄ လုံးတည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်း႐ြာမ်ား  သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္လွ်င္ ထိခိုက္မႈမ်ားသည့္ ေဒသျဖစ္ျခင္း၊ လူဦးေရႏွင္‌့ Cyclone Shelter အေရအတြက္ မမၽွတျခင္း၊ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ အသက္ဆုံး႐ႈံးမႈ မရွိရေအာင္ အဆင္သင့္ ျပင္ဆင္ထားရွိရာ Cyclone Shelter ေဆာက္လုပ္ျခင္းသည္ ထိေရာက္မႈရွိျခင္း၊ ေဒသအတြက္ ဘက္စုံအသုံးျပဳ၍ ရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ထပ္မံ၍ Cyclone Shelter ၉ လုံးကို င႐ုတ္ေကာင္းေက်း႐ြာ ရပ္ကြက္(၁)၊ နတ္ေမာက္ေက်း႐ြာ၊ ကြင္းဘက္ေက်း႐ြာ၊ ဟိုင္းႀကီးကြ်န္းအပိုင္းတြင္ ဆီေလာင္ေက်း႐ြာ၊ ေရသိုးေက်း႐ြာ၊ ဟဲလက္ေက်း႐ြာ၊ ခေမာက္ေမာ္ေက်း႐ြာ၊ ကံခ်ိဳင္‌ေက်း႐ြာႏွင္‌့ ဇီးခ်ိဳင္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အသီးသီးေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ Cyclone Shelter မ်ား တည္ေဆာက္ထားရွိမႈမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ရန္က်န္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး Cyclone Shelter အလုံး ၇၀ ရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ဆဲ ၁၃ လုံး နွင့္ ေဆာက္လုပ္ရန္ က်န္ရွိသည္မွာ ၃၂ လုံး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး Cyclone Shelter  ၉ လုံး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္  ေဆာက္လုပ္ၿပီး ၁၄ လုံးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ၁၀ လုံး၊ ေဆာက္လုပ္ရန္က်န္ရွိသည္မွာ အလုံး ၃၀၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ Cyclone Shelter ၂ လုံး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ၅ လုံး၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ၃ လုံး၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ Cyclone Shelter ၁ လုံးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ရန္က်န္ရွိသည္မွာ ၂ လုံး၊ စုစုေပါင္း ၆၄ လုံးကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ စီမံခ်က္ခ်ၿပီး၊ ဘ႑ာေငြလည္း လ်ားထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယခုဒီႏွစ္ကစၿပီး စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၁၉၁ လုံးအထိ ေရာက္ရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး Cyclone Shelter မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ပါေၾကာင္း၊

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ Cyclone Shelter မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဥပေဒ ၂၀၁၃၊ အခန္း ၆ ပုဒ္မ ၁၆ ပုဒ္မခြဲ (က)အရ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေဒသမ်ားတြင္  သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ မက်ေရာက္မီ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း လုပ္ငန္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ဟု ပါရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ Cyclone Shelter ၉ လုံးေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားသဘာဝေဘး အႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္‌့ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး
ေမးျမန္းသူ 
ဦးသန္းေအာင္ (ငပုေတာ)