Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားအား မတ္လ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုး၌ ေတြ႕ဆုံၿပီး ဥပေဒျပဳေရး၊ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား  ရွင္္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကုိ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ အျဖစ္ တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္၏ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သုံးသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ လႊတ္ေတာ္ျဖစ္သည္ကို အထင္အရွား ေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူ႔ထံမွဆင္းသက္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူမ်ား၏ လက္၀ယ္တြင္ရွိပါေၾကာင္း။

ျပည္သူမ်ားက အားကုိးယုံၾကည္မႈျဖင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လုိက္သည့္ ကုိယ္စား လွယ္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏အက်ိဳးကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ ျမွင့္တင္ ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္လည္း အေရးပါသည့္အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္မားေရးကုိ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားၿပီး လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ကၽြမ္းက်င္ပုိင္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့လာ ထားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္း၊ တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ပါရွိသည့္ ေမးခြန္း၊ အဆိုတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာၾကရန္လုိပါေၾကာင္း။

ဥပေဒၾကမ္းမ်ားေရးဆြဲရာတြင္လည္း တိက် မွန္ကန္၊ ရွင္းလင္း ျပတ္သားရန္ လိုအပ္ ၿပီး တရားမွ်တရန္လည္းလိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသား မ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ ဥပေဒျဖစ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ ထြန္းေစရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ေခတ္ကာလအေျခအေနတုိ႔ႏွင့္ လု္ိက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျပည္သူမ်ား ေလးစားလိုက္နာႏိုင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ပုိင္းျခားသုံးစြဲျခင္း၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Check and Balance ျပဳလုပ္သည့္ေနရာ တြင္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ အထူးသတိ္ျပဳရန္လုိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေပါင္းစပ္ခြင့္ရွိပါေၾကာင္း။

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ျပည္သူကုိဗဟိုျပဳသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ အသံ၊ ဆႏၵႏွင့္ သေဘထားတို႔ကုိ နားေထာင္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ က်င့္၀တ္သိကၡာမ်ားကုိလည္း ထိန္းသိမ္း လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏လုပ္ပုိင္ခြင့္ကို အလြဲသုံးစားမႈ၊ လာဒ္ေပးလာဒ္ယူမႈ တို႔မျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံကုိ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားမွသာ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္ လႊတ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နားလည္မႈရွိျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈရွိျခင္းမ်ား ျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၏ ျပယုဂ္သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ားျဖစ္သည့္ အတြက္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစဥ္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတို႔တာ၀န္ယူရသည့္ ကာလတြင္ လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ျဖင့္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ အားလုံးက တက္ညီလက္ညီ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ၾကရန္၊ တရားမွ်တ သည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းထူေထာင္ရန္၊ အဂတိကင္းသည့္ လူ႕႔အသိုင္းအ၀ိုင္းေဖာ္ေဆာင္ ၾကရန္ လိုအပ္ပါ ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ကခ်င္ျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးထြန္းတင္၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးဒိန္ခန္ဖုန္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီ ၄၅ မိနစ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တပ္ကုန္းရပ္ကြက္ရွိ တပ္ကုန္းအင္ဂ်န္ဒုံ IDP Camp ရွိ နယ္ေျမလုံၿခဳံေရး အေျခအေနရ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေခတၱေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္သူမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႕ဆုံ အားေပးစကားေျပာၾကားၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ရာ စခန္း တာ၀န္ခံက လက္ခံရယူသည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္က ကယ္ဆယ္ေရးစခန္း မ်ားအတြင္း ေနထုိင္ၾကသည့္ မိသားစုမ်ားထံ ဆန္အိတ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္မ်ား၊ ေက်ာင္း၀တ္စုံမ်ား၊ အေႏြထည္မ်ားႏွင့္ ေရသန္႔အစရွိသည့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကုိ  ေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ မိသားစုမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔

 

 

 

News

19/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

17/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Ms.

Pages