Law Database | Mail | English Version

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ေျပာၾကားသည့္ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား-    

ႏွစ္သစ္မွာ မဂၤလာအေပါင္းနဲ႔ ျပည့္စုံၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းရင္းႏႈတ္ခြန္းဆက္သ လိုက္ပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံး ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝၾကၿပီး ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းေျဖာင့္ျဖဴး ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းအပ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား-

ယေန႔စတင္ က်င္းပတဲ့ စတုတၳ ပုံမွန္အစည္းအေဝးကာလအတြင္းမွာ ေဆြးေႏြးၾကရမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား အေနနဲ႔ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ၿပီးဆုံးခ်ိန္မွာ က်န္ရွိတဲ့ဥပေဒၾကမ္း (၁၀)ခုနဲ႔ ထပ္မံေရာက္ ရွိတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း (၂)ခု အပါအဝင္ စုစုေပါင္း ဥပေဒၾကမ္း (၁၂)ခု ရွိပါတယ္။

ေဆာင္႐ြက္ရန္ က်န္ရွိတဲ့ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားအနက္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က တင္သြင္းတဲ့ “ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း”၊ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တင္သြင္းတဲ့ “ေရအရင္း အျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း”နဲ႔ ထပ္မံေရာက္ရွိလာမယ့္ ဥပေဒၾကမ္းတို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ရွိပါတယ္။

အဆိုမ်ားအေနနဲ႔ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးမွာ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိတဲ့ အဆို (၄)ခု နဲ႔ အသင့္ျဖစ္အဆို (၁၀)ခု ရွိတဲ့အတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရန္က်န္ အဆို စုစုေပါင္း (၁၄)ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းမ်ား အေနနဲ႔ တတိယပုံမွန္ အစည္းအေဝးမွ စတုတၳပုံမွန္အစည္း အေဝးသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေမးျမန္းထားတဲ့ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း (၁၀၃)ခု ရွိပါတယ္။ အသင့္ျဖစ္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္းမ်ားအေနနဲ႔ (၁၂၂)ခု ရွိပါေၾကာင္း အသိေပး တင္ျပလိုပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား-

ယေန႔ကာလဟာ အမ်ိဳးသားေရး ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ အေလးထားႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနဆဲ ကာလျဖစ္လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး ဒီမိုကေရစီစံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားရဲ႕ သေဘာသဘာ၀အတိုင္း သေဘာကြဲလြဲျခင္း၊ အျမင္မတူျခင္းေတြ ရွိၾကေပမယ့္လည္း မိမိတို႔အားလုံးဟာ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ေရွး႐ႈ၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၾကၿပီး စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား-

ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ၾကမယ့္ ခရီးလမ္းရဲ႕ အေရးႀကီးဆုံး အေ႐ြ႕တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအားလုံးက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စုေပါင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာေနၾကတဲ့ကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနနဲ႔လည္း အခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေစမယ့္၊ အထင္အျမင္လြဲမွား ေစမယ့္ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆိုေတြကို သတိျပဳ ေရွာင္ရွားၾကေစလိုပါတယ္။လႊတ္ေတာ္မွာ  တင္သြင္းတဲ့ ေမးခြန္းေတြ၊ အဆိုေတြ၊ ဥပေဒၾကမ္းေတြ ဟာလည္း ႏိုင္ငံေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ ျပည္သူ႔ အတြက္ လူမႈစီးပြားဘဝ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ မိမိတို႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း စည္းလုံးညီၫြတ္ဖို႔ကို အၿမဲဦးထိပ္ပန္ဆင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား-

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒနဲ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ကန္႔သတ္ကာလ အတြင္းမွာ အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေဆြးေႏြးၾကရမယ့္ တာဝန္ေတြလည္း ရွိေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူလူထု အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေစမယ့္ စီမံကိန္းမ်ားကို စိစစ္ေလ့လာၾကရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ယင္းစီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲ မျဖစ္ေစရန္ လိုေငြမ်ား မရွိသင့္သလို ယင္းစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေငြပိုေငြလၽွံမ်ားလည္း မရွိေအာင္ စိစစ္သင့္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာ ေငြေၾကးမ်ားကိုလည္း အမွန္တကယ္ကုန္က်ႏိုင္မယ့္ အနီးစပ္ဆုံး ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား ျဖစ္ေစလိုပါတယ္။ မိသားစုတြင္ ဝင္ေငြထြက္ေငြဟာ အေရးႀကီးသလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုတြင္လည္း ဘ႑ာေငြအရႏွင့္ အသုံးဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေလလြင့္ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ေငြယိုေငြေပါက္ေတြ မရွိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္သင့္ၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပီသစြာႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းထမ္းေဆာင္ၾကဖို႔ ေျပာၾကားရင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သ လိုက္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္-

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္

News

19/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

17/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Ms.

Pages