Law Database | Mail | English Version

ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၁၇ ရက္ေန႔ပါ ရက္စြဲျဖင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၁ /၂၀၁၆) ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီကို အဖြဲ႔ဝင္ (၁၅) ဦးျဖင့္  ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္။

ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၊  ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၀၆ ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္တို႔အရ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားေရးရာေကာ္မတီ ကို ေအာက္ပါျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၅) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္-

စဥ္

အမည္

မဲဆႏၵနယ္

ရာထူး

(က)

ဦးေက်ာ္ျမင့္

တိုက္ႀကီး မဲဆႏၵနယ္

ဥကၠ႒

(ခ)

ဦးေစာတင္ဝင္း

ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီး မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(ဂ)

ဦးေဇာ္မင္းသိန္း

ေလးမ်က္ႏွာ မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(ဃ)

ဦးလဂန္ဇယ္ဂ်ဳံး

ဝိုင္းေမာ္ မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(င)

ဦးေရႊလွႀကိဳင္

ကန္ႀကီးေထာင့္ မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(စ)

ဦးေက်ာ္မ်ိဳးမင္း

မိုးညိဳ မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(ဆ)

ဦးျမတ္ေလးဦး

ထီးလင္း မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(ဇ)

ဦးထြန္းထြန္းႏိုင္

ကနီ မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(စ်)

ဦးေဇာ္မင္းလြင္

မတၱရာ မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(ည)

ဦးေအာင္ျမင့္ရွိန္

မဘိမ္း မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(ဋ)

ဦးစိုင္းဘသိန္း

လင္းေခး မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(ဌ)

‌ေဒၚနီနီေမျမင့္

‌ေတာင္ကုတ္ မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(ဍ)

ဦးေဖသန္း

‌ေျမပုံ မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(ဎ)

ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္သီဟ

တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္

အဖြဲ႔ဝင္

(ဏ)ဦးျမင့္သိန္း၀က္လက္ မဲဆႏၵနယ္အဖြဲ႔၀င္
(တ)ဦးစိုင္းထြန္းေအာင္မိုင္းေယာင္း မဲဆႏၵနယ္အဖြဲ႔၀င္
(ထ)ဦးႏိုင္ေသာင္းညြန္႔

ေမာ္လၿမိဳင္ မဲဆႏၵနယ္

အဖြဲ႔၀င္

(ဒ)

ဦးသိန္းထြန္း

ေက်ာင္းကုန္း မဲဆႏၵနယ္

အတြင္းေရးမွဴး

(ဓ)ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးသိမ္းထြဋ္တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေလ့လာသူ
(န)ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးခိုင္တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ေလ့လာသူ

၂။       ဤေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပုဒ္မ ၂၊ ပုဒ္မခြဲ(ဇ) အရ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီအမ်ိဳးအစား 
အျခားေကာ္မတီ
ေကာ္မတီသက္တမ္း 

၃။    ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းသည္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွစ၍ တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေကာ္မတီ၏

လုပ္ငန္းတာဝန္ ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနအရ တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္အခါ လိုအပ္ပါက သက္တမ္းတိုး ႏိုင္သည္။

၄။     လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ေကာ္မတီ၏ သက္တမ္းကာလအတြင္း လိုအပ္ပါက ေကာ္မတီဝင္မ်ားကို သင့္ေလ်ာ္သလို လဲလွယ္အစားထိုး တာဝန္ေပးအပ္ႏိုင္သည္။

ေကာ္မတီတာဝန္ 
၅။ ေကာ္မတီသည္-
 
(က) ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္။
 
(ခ) ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။
 
(ဂ) စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္သည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား သင့္တင့္မၽွတသည့္ တန္ဖိုးရရွိရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ရမည္။
 
(ဃ) အလုပ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္။
 
(င) ျပည္သူမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ နည္းပါးေစရန္ တတ္ႏိုင္သမၽွ ကူညီေဆာင္႐ြက္ရမည္။
 
(စ) သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက က်င့္သုံးလ်က္ရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကိုေလ့လာ၍ ပယ္ဖ်က္ရန္၊ ျပင္ဆင္ရန္၊ အသစ္ျပ႒ာန္းရန္မ်ား ေတြ႕ရွိက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။
 
(ဆ) သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အခါအားေလ်ာ္စြာ ထုတ္ျပန္သည့္ နည္းဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္း၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွ ျပ႒ာန္းလိုက္သည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ညီၫြတ္ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစၿပီး ညီၫြတ္ဆီေလ်ာ္မႈရွိပါက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းၫွိ ကူညီရမည္။
 
(ဇ) သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ား၊ အသနားခံစာမ်ား၊ တင္ျပစာမ်ားကို ၾကားနာစိစစ္၍ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ တဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပအစီရင္ခံရမည္။
 
၆။   ေကာ္မတီသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕အပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းတို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ၿပီး ေျဖၾကားႏိုင္သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိနားလည္သည္ဟု ယူဆသူမ်ားအားလည္းေကာင္း ဖိတ္ၾကား၍ ၾကားနာျခင္း၊ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည့္အေထာက္အထားမ်ားကို တင္ျပ ေစျခင္းျပဳႏိုင္သည္။

၇။    ေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးေျပာဆိုေသာ သို႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာကိစၥကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊

ေကာ္မတီတြင္ ေဆြးေႏြးေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ျပင္ပသို႔ ေပါက္ၾကားျခင္းမရွိေစရ။

ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းတြင္ ေဆြးေႏြးခ်က္အားလုံးကိုအေသးစိတ္မွတ္တမ္းတင္၍ ေကာ္မတီက

အတည္ျပဳထားရမည္။ ယင္းအစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ားကို ျဖန္႔ေဝျခင္းမျပဳရ။ လႊတ္ေတာ္သို႔ေပးပို႔ေသာ အစီရင္ခံစာမိတၱဴကို

အစည္းအေဝးမွတ္တမ္း မ်ားႏွင့္အတူ ပူးတြဲ၍ အမႈတြဲအျဖစ္ တေပါင္းတည္း ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္႐ုံးသို႔ ေပးပို႔ရမည္။

ေကာ္မတီလုပ္ပိုင္ခြင့္ 

၈။     ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ က်င္းပရမည္။

၉။     ေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ -

        (က)    ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉး သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးသည္ ေကာ္မတီ၏

                  အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရမည္။

        (ခ)     ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို သေဘာတူေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထိုးရမည္။

                 သို႔ရာတြင္ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားရွိပါက ထိုသေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ားကို ေရးသားေဖာ္ျပ၍ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး

                 အစီရင္ခံစာတြင္ ပူးတြဲေဖာ္ျပႏိုင္သည္။

        (ဂ)    အစီရင္ခံစာကို တင္ျပၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က သတ္မွတ္သည့္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမႉး

                သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီက တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္ တစ္ဦးသည္ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးရန္

                လႊတ္ေတာ္သို႔ အဆိုတင္သြင္းရမည္။

       (ဃ)    အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ခြင့္မရွိ။

        (င)    အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးၿပီးေသာအခါ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊  အတြင္းေရးမႉး သို႔မဟုတ္  ေကာ္မတီက

                တာ၀န္ေပးအပ္ေသာ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးသည္ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ လက္ခံရန္ အဆိုတင္သြင္းရမည္။

၁၀။    ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ -

         (က)    ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို

                   မဆန္႔က်င္လၽွင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသည္။

          (ခ)    လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ အမ်ားဆုံး ႏွစ္ခုအထိသာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

          (ဂ)    ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္လိုပါက ခိုင္လုံေသာ အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပလ်က္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ထံ တင္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။

ေကာ္မတီအခြင့္အေရး 

၁၁။    ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္  ေကာ္မတီလုပ္ငန္းတာဝန္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ရန္ ေကာ္မတီ႐ုံး စိုက္ရာေဒသတြင္ ေရာက္ရွိေနစဥ္၌လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ခရီးသြားလာရာ၌လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြႏွင့္ စရိတ္မ်ားဆိုင္ရာဥပေဒပါ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ခံစားခြင့္ ရွိသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္က သတ္မွတ္သည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း ခံစားခြင့္ရွိသည္။

၁၂။    ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္-

         (က)     ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္

                    ဆိုင္ရာဥပေဒမွအပ တည္ဆဲအျခားဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ အေရးယူ ခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

          (ခ)     ေကာ္မတီအစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၏ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္

                   မရရွိပါက ဖမ္းဆီးခံရျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ရွိသည္။

          (ဂ)     ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးျခင္းခံရပါက ျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္းမခံရမီ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၏

                   ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေကာ္မတီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္။


အမိန္႔ေၾကညာစာအမွတ္ (၃၈/၂၀၁၆)၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁၅/၂၀၁၇)  ႏွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၃၆/၂၀၁၇) မ်ားအရ ျပန္လည္ျပဳစုထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။