Law Database | Mail | English Version

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး သတၱမေန႔တြင္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ (ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္) ကအဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း

 ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္က အစိုးရသစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႔အား အဟန့္အတားအေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေနေသာ မူခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးေဖာ္္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္(ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္) ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံး မဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမွ တစ္ဆင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကိုတိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတစ္ရပ္ တင္သြင္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ အဆိုကေတာ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရး တို႔ကို အဟန့္အတားအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယခု အစိုးရသစ္ တက္လာခိ်န္မွာ ျပည္သူအမ်ားစုအေနနဲ႕ ယုံၾကည္မႈမ်ား၊ အားကိုးမႈမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္္ခ်က္   မ်ားစြာရွိ ေနၾကပါတယ္။ အစိုးရမွာလည္း ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ္လည္း လူထုၾကားမွာ ကာလၾကာရွည္စြာ အျမစ္တြယ္ခဲ့တဲ့ျပႆနာမ်ားစြာ က်န္ရွိ ေနပါတယ္။ အဲဒီျပႆနာေတြထဲမွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕လြတ္လပ္မႈ၊ လုံၿခဳံမႈေတြကိုၿခိမ္းေျခာက္ၿပီး အေၾကာက္တရား မ်ားႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆုံးရႈံးစြာရွင္သန္ေနရတဲ့ ျပည္သူအမ်ားစုအတြက္ မႈခင္း က်ဆင္းေရးဆိုတာ အဓိကပါဝင္ေနပါတယ္။ မႈခင္းမ်ားဟာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိစၥ ျဖစ္လို႔ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ျပႆနာႀကီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ယခုအဆိုကို တင္သြင္း ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ Power Point အသုံးျပဳခြင့္ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ Power Point ထဲမွာ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္တဲ့အခ်က္အလက္မ်ား၊ မွတ္တမ္္းဓာတ္ပုံမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင္‌့ခ်က္ ပုံရိပ္မ်ားပါရွိပါတယ္။ အခ်ိန္အတိုင္းအတာအရ သီးျခားတစ္ခုခ်င္းစီရွင္းမျပေတာ့ပါဘူးရွင္။ အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပရာမွာ (၁) ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈနဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအေျခအေနမ်ား၊ (၂) မႈခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားနဲ႕ အမႈျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား၊ (၃)ရဲလုပ္ငန္းရဲ႕ အေရးပါေသာ အခန္း က႑၊ (၄)မႈခင္းက်ဆင္း၍ ရရွိလာမည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားဆိုၿပီးေတာ့ အပိုင္း(၄)ပိုင္းခြဲၿပီးေတာ့ တင္ျပ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ အဆိုတင္သြင္းမႈရဲ႕ အပိုင္း(၁)ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈနဲ႕ တရား ဥပေဒစိုးမိုးမႈအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ကမာၻ႔တရားစီရင္ေရးစီမံကိန္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးၫႊန္းကိန္္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အရ ေဒသတြင္းနိုင္ငံ ၁၅ နိုင္ငံမွာ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ အဆင့္ ၁၄ ေနရာမွာ     ရပ္တည္ေနပါတယ္။ တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ ၉၉ နိုင္ငံအနက္ အဆင္‌့ ၈၉ ေနရာမွာ   ရပ္တည္ေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္          အေမရိကန္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္တဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ ကမာၻေပၚမွာ ဘိန္းထုတ္လုပ္မႈ ဒုတိယ အမ်ားဆုံး နိုင္ငံျဖစ္တဲ့အျပင္ မူးယစ္ေဆးဝါးကိုလည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုက္ဖ်က္နိုင္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ လူသတ္မႈေပါင္း ၁၃၀၅ မႈ၊ မုဒိိန္းမႈေပါင္း ၇၃၄ မႈ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈေပါင္း ၄၆၇၁ မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ လူသတ္မႈေပါင္း ၁၃၃၃ မႈ၊ မုဒိိန္းမႈေပါင္း ၇၄၁ မႈ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈေပါင္း ၅၂၂၉ မႈ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ဟာ ပိုၿပီးေတာ့ အမႈေတြတိုးၿပီးျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို ျမင္ေတြ႕နိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

          ဒါ့အျပင္္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ထဲမွာပင္ လူသတ္မႈေပါင္း ၁၉၁ မႈ၊ လုယက္မႈေပါင္း ၆၇ မႈ၊ မုဒိန္းမႈေပါင္း ၉၂ မႈ၊ ေဖာက္ထြင္းမႈေပါင္း ၄၆ မႈျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း လူသတ္ မႈႏွင့္ လုယက္မႈတို႔မွာ အရင္ႏွစ္ေတြထက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ပိုၿပီးေတ‌ာ့ အျဖစ္မ်ားေၾကာင္း မႈခင္းရဲ႕ ျဖစ္ႏႈန္းေတြကလည္း ၂၀၁၄ ခုႏွစ္နဲ႕ ႏွိုင္းယွဥ္ရင္ ေလ်ာ့က်ျခင္းမရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရွိရ ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးမွာ ေျခာက္ႀကိမ္ရွိခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တို႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားေၾကာင္‌့လည္း            ၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွာ ေသဆုံးမႈ ၂.၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၈.၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ၄ ဆခန့္တိုးလာ ေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ေလာင္းကစားမႈမွာလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း တစ္နိုင္ငံလုံးမွာ ၁၄၁ မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ အမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း မင္းမဲ့စရိုက္ဆန္တဲ့ လူသတ္မႈေတြ၊ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈေတြနဲ႕ အမႈႀကီးေတြဟာ ယေန႕တိုင္ျဖစ္ပြားေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါကိန္းကဏန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပရျခင္းမွာ မႈခင္းက်ဆင္း ေရးဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရဲ႕ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနဖို႔ပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ အနာသိေဆးရွိဆိုတဲ့ စကားပုံလို ‌ကိုယ္‌့့နိုင္ငံမွာရွိေနခဲ့တဲ့ အေျခအေနေတြကိုသိေအာင္ ၿပီးေတာ့အေျဖရွာေဆာင္႐ြက္ နိုင္ေအာင္လို႔ တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ အဆိုတင္သြင္းမႈရဲ႕ အပိုင္း(၂)ျဖစ္တဲ့  မႈခင္းအမ်ိဳးအစား ႏွင့္ အမႈျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားကို တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားရျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္း ထဲမွာ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ ပ်က္ယြင္းမႈမ်ားအားလုံးနဲ႕ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။ အမႈျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ ဆက္ႏြယ္မႈမ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိလို႔ျဖစ္ရတဲ့ မူးယစ္ေဆး ဝါးအမႈအပါအဝင္ အမႈႀကီးမ်ား၊ နယ္စပ္လုံၿခဳံေရးမရွိလို႔ျဖစ္ရတဲ့ လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ ခိုးဆိုးႏွိုက္မႈမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရွိလို႔ျဖစ္ရတဲ့ ေလာင္းကစားမႈမ်ား၊ ယာဥ္စည္းကမ္းလမ္းစည္းကမ္း မလိုက္နာလို႔ျဖစ္ရတဲ့ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့အရက္မ်ား ယစ္မ်ိဳး မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ရတဲ့ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈမ်ား၊ တရား႐ုံးမ်ားမွ အမိန့္ခ်မွတ္ရာမွာ ထိေရာက္ဟန့္တားတဲ့ ပစ္ဒဏ္ေတြမခ်မွတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ထပ္မံျဖစ္ပြားရေသာ မႈခင္းမ်ား၊ ေထာင္စနစ္နဲ႕ လြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင္‌့ေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ထပ္မံျဖစ္ပြားရေသာ မႈခင္းမ်ား စသည္ျဖင့္ အေျခအေနမ်ား စြာရွိပါတယ္ရွင္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ အဆိုတင္သြင္းမႈရဲ႕ အပိုင္း(၃)ျဖစ္တဲ့ ရဲလုပ္ငန္းရဲ႕အေရးပါေသာ အခန္းက႑ ကို ဆက္လက္တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ပစ္မႈမ်ားရွိေနတဲ့ဝန္းက်င္ ျပည္သူလုထုက လုံးၿခဳံေရးအတြက္ စိုးရိမ္ မႈရွိေနတဲ့ဝန္းက်င္၊ အမိန့္အာဏာသက္ေရာက္မႈ မရွိေတာ့တဲ့ဝန္းက်င္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိနိုင္ ေတာ့တဲ့အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြအေနနဲ႕ အထူးသတိျပဳသင္‌့ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ နိုင္ငံသား မ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာရန္ ဥပေဒပါတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္နိုင္ရန္ကိုလည္း ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမွာ ရဲမ်ားက အဓိကတာဝန္ရွိပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အပစ္မရွိတဲ့သူကို ကာကြယ္ရန္နဲ႕ အပစ္ရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရန္တာဝန္မ်ားကို ရဲမ်ားမွေဆာင္႐ြက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရဲဝန္ထမ္းအေနနဲ႕ လူဦးေရ ၁၀၀၀  မွာ တစ္ဦးခန့္သာရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းနဲ႕ ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရဲဖြဲ႕စည္းပုံဟာ သုံးပုံတစ္ပုံခန့္သာရွိေသးတယ္ဆိုတာ ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

          ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပိုင္ရွင္မဲ့သစ္မ်ားဖမ္းဆီးရမိျခင္း၊ ပိုင္ရွင္မဲ့မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီး ရမိျခင္းမ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနနဲ႕ အမႈတရားခံမ်ားကို အလ်င္အျမန္ေဖာ္ထုတ္ကာ ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေရးယူျခင္းမ်ားျပဳလုပ္နိုင္ရန္နဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ လ်င္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို ထိေရာက္စြာတားဆီးနိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရဲမ်ား စြမ္းေဆာင္ရည္ထက္ျမက္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အေထာက္အကူမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ ပံ့ပိုးေပးရမွာပါ။ ရဲမ်ားမွာ မႈခင္းျဖစ္မွ ကူညီၿပီးဖမ္းဆီးေပးတာထက္ ျဖစ္လာလတၱံေသာ မႈခင္းမ်ားကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ ပိုၿပီးေတာ့လိုအပ္ပါတယ္။ မႈခင္းအျဖစ္မ်ားတဲ့ ေဒသေတြမွာ ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားနဲ႕ ႀကိဳတင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို ယခု ထက္ပိုၿပီး ေဆာင္႐ြက္သင္‌့ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ အဆိုတင္သြင္းမႈရဲ႕အပိုင္း(၄)ျဖစ္တဲ့ မႈခင္းက်ဆင္းရင္ ရရွိလာမယ့္အက်ိဳး ဆက္မ်ားကိုတင္ျပရမယ္ဆိုရင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမွာ နိုင္ငံရဲ႕ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးျဖစ္စဥ္ေတြနဲ႕ အခ်ိဳးက်ေနတာမို႔ မႈခင္းက်ဆင္းရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိပါမယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးရင္ ေကာင္း မြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ႕ အဓိက ဝိေသသလကၡဏာနဲ႕ ျပည့္စုံမႈရွိပါမယ္။ နိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာမွာျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔အလယ္မွာ တင္‌့တယ္တဲ့နိုင္ငံ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ နိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လာနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

          ဒါ့အျပင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င္‌့သုံးေနတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအဖို႔ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံရဲ႕ အရည္အေသြး အကဲျဖတ္မႈကိုလည္း ခံနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္ရဲ႕ မူဝါဒထဲမွာပါဝင္တဲ့ လြတ္လပ္လုံၿခဳံစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ အစိုးရသစ္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မွာပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာနိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ ေရးတို႔တြင္ အဟန့္အတားအေႏွာင္‌့အယွက္ျဖစ္ေနေသာ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို တင္သြင္းအပ္ပါတယ္ရွင္။ ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

ေဒၚခင္စႏၵီ (ေလာင္းလုံးမဲဆႏၵနယ္) မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း            ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား အားလုံး မဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေလာင္းလုံးမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္စႏၵီျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းတဲ့ အစိုးရသစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာနိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔အား အဟန့္အတားအေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစပါသျဖင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ၏ မႈခင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရ မႈခင္းမ်ား တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္တိုးလာတာကို ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္ရွင္။ မႈခင္းက်ဆင္းေရးဆိုသည္မွာ ရဲစခန္း၊ တရား႐ုံးေတြမွာတိုင္ၾကားမႈရွိလာမွ မႈခင္းအျဖစ္မွတ္ယူတဲ့မႈခင္းမ်ားတင္ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။     လာေရာက္မတိုင္ၾကားဘဲျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အမႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီအမႈေတြသာထည့္သြင္း ေရတြက္ ရရင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းဟာ ပိုမိုၿပီးျမင့္တက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ လိုအပ္သည့္အခ်က္အနည္းငယ္ကို ကြၽန္မေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္ရွင္။ မႈခင္းက်ဆင္းဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အခ်က္က တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပဲျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးရွိဖို႔ဆိုရင္ တရားမွ်တမႈကလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ တရားမွ်တမႈဆိုတဲ့ေနရာမွာ ဥပေဒကို တန္းတူညီမွ် စြာအသုံးျပဳျခင္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား တရားမွ်တျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားလြတ္လပ္မႈရွိျခင္းႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားတန္းတူညီမွ်ျခင္းစတာေတြနဲ႕ ဆက္စပ္ေနပါတယ္ ရွင္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မွန္ကန္စြာသုံးသပ္နိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒေတြျပ႒ာန္းထားေပ မယ့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အသုံးခ်မႈမရွိရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိနိုင္ပါဘူး။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး မွာဆိုရင္ အဓိကအားျဖင့္ က႑ငါးခုကိုေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္ရွင္။ (၁) အမိန့္ႏွင့္လုံၿခဳံမႈ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိတဲ့ေနရာေဒသမ်ားမွာ အမိန့္ေၾကာ္ျငာစာမ်ားထုတ္ျပန္၍ ျပည္သူလူထု၏ဘဝလုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ (၂) တရားဝင္မႈ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွထုတ္ျပန္ေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပည္သူမ်ားသိရွိလာေအာင္ျပဳလုပ္၍ ျပည္သူလူထုၾကား အမွန္တကယ္တရားဝင္မႈျဖစ္လာေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ျခင္း။ (၃) စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ထိန္းညွိမႈ၊ သံသယရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးစစ္ေဆးရာတြင္ အတင္းအဓမၼ ခံဝန္လက္မွတ္ေရးထိုးခိုင္းျခင္းမ်ားမရွိေစရန္ ရဲလုပ္ငန္းဥပေဒမ်ားအရ စနစ္တက်ထိန္းညွိလုပ္ေဆာင္ ျခင္း။ (၄) တရားမွ်တမႈရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း။ (၅) ထိေရာက္စြာအသုံးခ်မႈ ထုတ္ျပန္ၿပီးေသာ တရားဥပေဒမ်ားကို အမွန္တကယ္လိုက္နာျခင္းရွိေစရန္ႏွင့္ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ဥပေဒ အတိုင္း တိက်စြာအေရးယူမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

          ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိရင္ မႈခင္းမ်ားက်ဆင္းနိုင္ေသာေၾကာင့္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္သည့္ ကြၽန္မတို႔လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီမႈမရွိေတာ့သည့္ဥပေဒမ်ားကို အျမန္ဆုံး ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္ရွင္။ လိုက္နာရမည့္ျပည္သူေတြကိုလည္း ဥပေဒနဲ႕ပတ္သက္သည့္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ရွင္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အဖြဲ႕ အစည္းေတြျဖစ္တဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားအဆင့္ဆင့္တြင္လည္း တရားမွ်တစြာလုပ္ေဆာင္ ျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအျပင္ တရားဥပေဒအတိုင္း ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲလုပ္ေဆာင္လွ်င္ မႈခင္းမ်ားေလ်ာ့နည္းသြားနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ဥကၠ႒ ႀကီးရွင့္။ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံသည္ အဆိုရွင္တင္ျပသည့္အတိုင္း နိုင္ငံေတာ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးကို အင္တိုက္အားတိုက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ထို႔အတူ လႊတ္ေတာ္၊ အစိုးရ၊ ျပည္သူ လူထု၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလုံး ဟန္ခ်က္ညီညီႀကိဳးပမ္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ ဒီအခ်ိန္မွာ မႈခင္းမ်ားတိုးပြားျဖစ္ေပၚေန မႈေၾကာင့္ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မ်ားစြာအဟန့္အတားျဖစ္ေစပါတယ္ရွင္။ ထို႔ေၾကာင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွဦးေဆာင္ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပိုမို၍အထူးအစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္ရွင္။ ကြၽန္မတို႔နိုင္ငံေတာ္ႀကီး အဖက္ဖက္မွဦးေမာ့လာေစရန္စိတ္ဆႏၵ ျဖင့္ ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ရွင္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ရွင့္။

ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ကတင္သြင္းေသာ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍                 လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံသြားပါတယ္။ ဒီအဆိုနဲ႕စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၆၈ နည္းဥပေဒခြဲ(ခ) နည္းဥပေဒခြဲငယ္(၃)အရ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဆႏၵရယူပါမယ္။ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လက္ခံေဆြးေနြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ား။

          [သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသည္။]

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    သေဘာမတူတဲ့သူရွိပါသလားခင္ဗ်ား။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားခင္ဗ်ား။ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူတဲ့အတြက္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၊ ပန္းေတာင္းမဲ ဆႏၵနယ္က တင္သြင္းေသာ အစိုးရ သစ္၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတို႔အား အဟန့္အတားအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ကတင္သြင္းေသာ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိလွ်င္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းနိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

 ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္(ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္) ။                   ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႀကီးႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ၃-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕မွာ အစိုးရသစ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႔အား အဟန့္အတားအေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေန႕က ကြၽန္မတင္သြင္းခဲ့တဲ့ အဆိုပါစကားရပ္မ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳခဲ့ေသာ Power Point တို႔မွာ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း တို႔ကိုသာ ရည္႐ြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနာက္ အဆိုပါစကားလုံး မွားယြင္းမႈေတြ႕ရွိ၍ ၈-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕မွာ ျပင္ဆင္ခြင့္ျပဳပါရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွင့္။ အစိုးရသစ္၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာနိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ အဟန့္အတားအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရး ကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအျဖစ္ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆို ကို ခြင့္ျပဳေပးပါရန္ ေလးစားစြာတင္ျပအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၏ မူလအဆိုမွာ အစိုးရသစ္၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတို႔အား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုမွာ အစိုးရသစ္၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာနိုင္ငံတည္ေဆာက္ ေရးတို႔အတြက္ အဟန့္အတား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ မူလအဆိုပါစာသားဟာ ဝါက်အထားအသိုေၾကာင့္ မႈခင္း က်ဆင္းေရးက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာေသာနိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးတို႔အား အဟန့္အတား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ေနသျဖင့္ အဆိုရွင္က ယခုကဲ့သို႔ စာသားကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္တင္သြင္းျခင္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပန္းေတာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ မူလတင္သြင္းတဲ့ အဆို စာသားေနရာမွာ ယခုျပင္ဆင္တဲ့ အဆိုပါ စာသားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ား။

[သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသည္။]

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူတဲ့အတြက္ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္း သစ္ ျပင္ဆင္တင္သြင္းတဲ့ အစိုးရသစ္၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ အဟန့္အတားအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းျပင္ဆင္ခ်က္ အဆိုကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ကတင္သြင္းေသာ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေဆြးေႏြးျခင္း

ေဒၚေအးေအးမူ(ခ)ရွားမီး(ကေလးမဲဆႏၵနယ္)            ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႀကီးႏွင့္ အားလုံးပဲ မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္ရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ ကေလးမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ (ေခၚ) ရွားမီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ယေန႕ အခ်ိန္အခါဟာ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရသစ္အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္း နိုင္ခဲ့ၿပီး အစိုးရတာဝန္ ဝတၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္လာခဲ့တာ ကာလအားျဖင့္ ေလးလေက်ာ္ၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ အစိုးရသစ္ဟာ NLD ပါတီရဲ႕မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီကာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးမွ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားမွာ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့တာ အားလုံးသိရွိၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုပြဲအခမ္းအနားမွာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးမွ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚေရးကို ေရွးရႈတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေပၚေပါက္ေရး၊ ျပည္သူလူထုအမ်ားစုရဲ႕ လူေနမႈဘဝအဆင့္အတန္း တိုးတက္ ျမင့္မားေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ကတိျပဳ ေျပာၾကားသြားတာ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္တာဝန္ယူၿပီးခ်ိန္မွစၿပီးေတာ့ သမၼတႀကီး ဦးထင္ ေက်ာ္ႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတာ မ်က္ဝါးထင္ထင္‌ေတြ႕ရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ အခုလို ျပည္သူလူထုလိုလားေတာင့္တတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ျဖစ္ေအာင္ ထူေထာင္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ မ်ားစြာအေရးပါလွပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဆိုတာ အစိုးရတစ္ရပ္က ျပည္သူလူထုအေပၚ မတရားဥပေဒႏွင့္ လက္တစ္လုံးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခ်င္တိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္လို႔မရေအာင္ အစိုးရကို ကန့္သတ္ထိန္းခ်ဳပ္ၿပီး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးကို တရားဥပေဒအရ လုံၿခဳံစြာအကာ အကြယ္ေပးတဲ့ ခိုင္မာျပတ္သားရွင္းလင္းတဲ့ဥပေဒကို က်င့္သုံးေရးဟု သေဘာေပါက္ပါတယ္။ စစ္မွန္ ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုစနစ္ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သုံးေနေသာနိုင္ငံမ်ားမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အဆင့္ အျမင့္မားဆုံးအေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈဆိုတာ (၁) ေရွ႕ေတာ္သြင္း စာခြၽန္ေတာ္စနစ္ရွိျခင္း၊ (၂) ဘက္လိုက္မႈမရွိဘဲ လြတ္လပ္စြာဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ရွိျခင္း၊ (၃) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ (၄) ျပ႒ာန္းဥပေဒေၾကာင္းႏွင့္ မွန္ကန္ကိုက္ညီျခင္း၊ (၅) တည္ဆဲဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးျခင္းစတဲ့ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံေနတဲ့အေျခအေနမွာ ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းစီဟာ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ရွိမယ္။ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ား ျပည့္ဝစြာ ခံစားနိုင္ရန္ အာမခံခ်က္ရွိမယ္။ သက္ဆိုင္ရာတို႔ရဲ႕ ဥပေဒျဖင့္ အနိုင္အထက္ျပဳက်င့္မႈမွ အကာအကြယ္ရနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။ ဆိုလိုသည္မွာ နိုင္ငံသားအားလုံးတူညီရမည္။ မွ်တရမည္။ တစ္သမတ္တည္းရွိရပါ့မယ္။ တရားဥပေဒရဲ႕ပင္ကိုယ္အရည္အခ်င္းဟာ က်ဴးလြန္သူမည္သူ႕ကိုမဆို ထိုက္သင့္ေသာျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူရမွာျဖစ္ၿပီး အျပစ္မရွိသူမ်ားအား အခြင့္အေရးေပး၍ ကာကြယ္ သြားရန္ျဖစ္ပါတယ္ရွင့္။ ခိုင္မာတဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ အဓိကက်တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိခဲ့ရင္ ပဲ့ေကာင္းေကာင္းမရွိတဲ့ေလွဟာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေလွာ္ခတ္ေလွာ္ခတ္ လိုခ်င္တဲ့ပန္းတိုင္မေရာက္ဘဲ လိႈင္းဂယက္ထဲမွာ တဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနသလို ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ထူေထာင္ေရးဟာ အဖ်က္အေမွာင့္ လွိုင္းဂယက္ထဲမွာ တဝဲလည္လည္နဲ႕ ေရွ႕ဆက္မတိုးနိုင္ဘဲျဖစ္ေနမွာကို စိုးရိမ္ပူပန္မိပါတယ္ရွင့္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အာ႐ုံစိုက္မႈအားနည္းလာတဲ့အခါမွာ လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕ အတြက္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္ေတြကို အလြယ္တကူလုပ္နိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေပးသလို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ယေန႕အခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံကို တည္ေဆာက္နိုင္မယ့္လမ္းေၾကာင္း မွန္ေပၚကို ေရာက္ရွိေနၿပီး ျပည္သူအား မ်က္ႏွာမူတဲ့အစိုးရသစ္အေနနဲ႕ ျပည္သူလူထုလိုလားေတာင့္တ တဲ့ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုနိုင္ငံႀကီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္ရာ၌ အဓိက က်တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအေပၚ အာ႐ုံစိုက္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၁၉ ပါျပ႒ာန္းခ်က္အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဟာ နိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ့္ တာဝန္ရွိသည္ ႏွင့္အညီ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေႏွာင့္အယွက္အဟန့္အတားျဖစ္ေနမႈမ်ားကို ကာကြယ္တားဆီးရ မယ့္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အေႏွာင့္အယွက္အဟန့္အတားျဖစ္ေစေသာ မႈခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းမရွိပါက ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးလမ္းေၾကာင္း ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ႐ုံမွ်မက နိုင္ငံေတာ္၏ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းနိုင္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ နိုင္ငံ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုပါ ထိခိုက္ေစနိုင္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းမႈႏွင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရး မတည္ၿငိမ္ျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္း အရင္းေနာက္တစ္ခုကေတာ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေပါမ်ားေနတဲ့ျပႆနာလို႔ ေျပာရမွာပါ။ အစိုးရ အဆက္ဆက္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ေပမယ့္ နာတာရွည္ေရာဂါႀကီးလို ျဖစ္ေနတာဟာ နိုင္ငံ့ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ေဈးကြက္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ ေလာက္ေအာင္အထိ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားေနျခင္းဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အားနည္းေနလို႔ကလြဲရင္ အျခားဘာအေၾကာင္းမွမရွိဘူးလို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္ရွင့္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ျမန္မာျပည္ တစ္နံတစ္လ်ား မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား အဆမတန္ေပါမ်ားေနျခင္းႏွင့္ အတူ အျခားရာဇဝတ္မႈေတြျဖစ္တဲ့ လူသတ္မႈ၊ မုဒိန္းမႈ၊ သက္ငယ္မုဒိန္းမႈႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈကဲ့သို႔ေသာ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံေနရမႈမ်ားဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာေနျခင္းဟာ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးအားနည္းေနၿပီဆိုတဲ့ အခ်က္ေပးေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူလူထုအားလုံးရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးေပ်ာ္႐ႊင္မႈႏွင့္ တည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေနတာဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိလို႔ဆိုတာ ေလးေလးနက္နက္ေျပာၾကားရင္းနဲ႕ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိတဲ့ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕ အဆိုအား ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္ရွင့္။

ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္(ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း              ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး ႏွင့္  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံးပဲ မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံဟာ ဘယ္ေလာက္နည္းပညာေတြ ျမင့္မားတိုးတက္ေနပါေစ၊ ဘယ္ေလာက္ပဲႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေနပါေစ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈအားနည္းၿပီး ရာဇဝတ္မႈေတြထူ‌ျေပာကာ ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝေတြ လုံၿခဳံစိတ္ခ် ရမႈမရွိရင္ အဲဒီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခ်မ္းသာ ႂကြယ္ဝမႈေတြဟာ အလကားပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ အတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးဖို႔၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဘဝလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရဖို႔၊ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ေတြဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈနဲ႕ ရာဇဝတ္မႈဟာ အမႊာညီေနာင္လို႔ အဆို ရွိပါတယ္။ ကုလသမဂၢနဲ႕ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွစ္ရပ္လုံးက နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိက အဟန့္အတားစာရင္းမွာ ရာဇဝတ္မႈထူေျပာျခင္းဟာ ထိပ္ဆုံးကပါ။ ရာဇဝတ္မႈထူေျပာျခင္းဟာ Micro နဲ႕ Macro စီးပြားေရးႏွစ္ရပ္လုံးအတြက္ အဟန့္အတားႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္ အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္အခြင့္အလမ္းမ်ား အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနတာဟာ ျခစားမႈႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈေၾကာင့္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈထူေျပာျခင္းဟာ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ျခင္း၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ မၿငိမ္သက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း အဆိုးသံသရာကို လည္ေစပါတယ္။ အဲဒီရာဇဝတ္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ဖိဳ႕ နိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွာ အလုပ္လက္မဲ့ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ မိသားစုဝင္ေငြျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဝင္ေငြနိမ့္သူမ်ား အတြက္ အိမ္ရာမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း၊ လူမႈဖူလုံေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းနည္းလမ္းမ်ားနဲ႕ ‌ျေဖရွင္းၾကပါတယ္။ စင္ကာပူနိုင္ငံဟာ ကမာၻေပၚမွာ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈအရွိဆုံးႏွင့္ ရာဇဝတ္မႈအနည္း ဆုံးနိုင္ငံပါ။ စင္ကာပူရဲ႕ ညဥ့္နက္သန္းေခါင္မွာ မိန္းမပ်ိဳေလးတစ္ေယာက္တည္းသြားလာေနေပမယ့္ ဘာအႏၲရာယ္မွ မရွိပါဘူး။ တစ္ေနရာရာမွာ ရာဇဝတ္မႈတစ္ခုျဖစ္တာနဲ႕ ငါးမိနစ္အတြင္းကို အဲဒီေနရာ ရဲေရာက္လာပါတယ္။ ျပည္သူေတြဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈနဲ႕အတူ ေဘးကင္းလုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ စင္ကာပူအစိုးရက Low Crime is not no Crime လို႔ သတိေပးစာတမ္းေတြ ခ်ိတ္ဆြဲထားပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈနည္းပါးတာဟာ ရာဇဝတ္မႈလုံးဝကင္းရွင္းတာ မဟုတ္ေသးဘူးလို႔ သူ႕နိုင္ငံသားေတြကို သတိေပးထားတာဟာ မွတ္သားစရာေကာင္းလွပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာေတာ့ ရာဇဝတ္မႈေတြ အလြန္ ထူေျပာေနပါတယ္။ ေန႕စဥ္သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ လူသတ္မႈမျဖစ္တဲ့ေန႕၊ လုယက္မႈမျဖစ္တဲ့ေန႕၊ ခိုးမႈမျဖစ္တဲ့ေန႕၊ မူးယစ္ေဆးဖမ္းမမိတဲ့ေန႕၊ Car Accident မျဖစ္တဲ့ေန႕ေတြဟာ မရွိသေလာက္ပါ။ အခ်ိို႔ေသာလူသတ္မႈေတြကုိၾကည့္ရင္ ဘာမွမေျပာပေလာက္တဲ့ကိစၥ၊ မ‌ျေပာပေလာက္တဲ့ေငြေၾကး ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားရတာေတြကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈထူေျပာရတဲ့အေၾကာင္းရင္းေတြကို ၾကည့္လိုက္ ရင္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရွားပါးျခင္း၊ ဥပေဒစုိးမုိးမႈအားနည္းျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားလက္လွမ္းမမီျခင္း၊ ရဲလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားခ်ဳိ့ယြင္းျခင္း၊ ပညာနည္းပါးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးနဲ႕အရက္ကို လြယ္ကူစြာဝယ္ယူေသာက္သုံးနိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားဥပေဒအသိပညာနည္းပါး ျခင္းစတဲ့အေၾကာင္းတရားေတြေၾကာင့္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရပါမယ္။ မျဖစ္ခင္က ႀကိဳတင္ကာကြယ္ တားဆီးရပါမယ္။ မႈခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာ ေပးရပါမယ္။ အလုပ္အကိုင္ေတြဖန္တီးၿပီး ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ရပါမယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႕ အရက္ ကို လြယ္ကူစြာဝယ္ယူမသုံးစြဲနိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရပါမယ္။ ဥပေဒစိုးမုိးမႈႏွင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရး အတြက္ အဓိကက်တဲ့ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အင္အားျပည့္ဝတဲ့၊ စြမ္းရည္ျပည့္ဝတဲ့၊ ဖြဲ႕စည္းပုံျပည့္ဝတဲ့၊ နည္းပညာ နဲ႕အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြျပည့္ဝတဲ့၊ လစာ၊ ရိကၡာနဲ႕ Facilities ျပည့္ဝတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕အျဖစ္ ေျပာင္းလဲရပါမယ္။ အဲဒီလို အရည္အခ်င္း၊ အစြမ္းအစ၊ အဘက္ဘက္ကျပည့္ဝတဲ့ ျပည္သူ႕ရဲေတြက မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ နယ္ေျမအတြင္း ကင္းလွည့္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္တဲ့ သူမ်ား၊ အလားအလာရွိသည့္ လူဆိုးသူခိုးမ်ားကို ေစာင့္ၾကပ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ားႏွိမ္နင္းျခင္း၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ေအာင္ ပညာေပးျခင္း၊ ထိေရာက္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေျပးေလးေျပးေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ နယ္ေျမလူထု ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ ရဲလုပ္ငန္းစနစ္ က်င့္သုံး     ေဆာင္႐ြက္ျခင္းစတာေတြကို ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္နိုင္မွာပါ။ ေလးစားအပ္ေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာလည္း ရမည္းသင္းရဲေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းမွာ ရဲသင္တန္းသား ေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းမေပးနိုင္ရင္ အဖိုးတန္တဲ့ ရဲေတြ ေမြးထုတ္ေပးရာမွာ ျပႆနာရွိနိုင္ပါတယ္။ သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႕လည္း ဆရာေတြနဲ႕ ေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး အတၱမပါ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႀကီးတစ္ခုလုံး အဆင့္ျမင့္မားလာဖို႔ အႀကံျပဳသင့္ ေၾကာင္း မိန့္ၾကားခဲ့ပါတယ္။

          နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ျပည္သူေတြလိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ဖို႔ ဒီမုိကေရစီအရည္အေသြးျပည့္ဝတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ အဂၤါရွစ္ခ်က္ထဲမွာ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ(Rule of Law)ဟာ အေျခခံအက်ဆဳံးျဖစ္ၿပီး က်န္အျခင္းအရာမ်ားဟာ ၎အခ်က္ေပၚမွာ မွီခိုေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ တင္သြင္း တဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစုိးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး တို႔အတြက္ အဟန့္အတား အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းတဲ့အဆိုကို အေလးအနက္ေထာက္ခံရင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ဦးတင္ေထြး (ေဝါမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း              ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕ အဆုိကို ကြၽန္ေတာ္ ေလးစားစြာျဖင့္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္တဲ့ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးရွိမွသာလွ်င္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးဟာ ရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ   စိုးမိုးေရးနိမ့္က်ေနတာနဲ႕အမွ် မႈခင္းေတြဟာ ပြားမ်ားေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမုိးေရးအတြက္ အဓိကတာ‌ဝန္ရွိတာ ျပည္သူေတြခ်ည္းပဲမဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္သူေတြအတြင္းမွာပဲမဟုတ္ပါဘူး။ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္းမွာပါ အဓိကတရားဥပေဒစုိးမိုးမႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအေပၚမွာ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒီကေန႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ မွာရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္နဲ႕ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ေတြမွာ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ မွာလည္း မ်ားစြာလိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္မွာ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနလက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ ဒီအဖြဲ႕ေတြဟာ အဓိကတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဌာနေတြမွာ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့လူေတြဟာ ေခတ္နဲ႕အညီေျပာင္းလဲလာေသာ္လည္းပဲ တခ်ိဳ႕ဝန္ထမ္းေတြဟာ ယေန႕အထိ ေျပာင္းလဲလာမႈမရွိတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ တကယ့္တရားဥပေဒကို ကိုင္တြယ္ၿပီးေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕အေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့အဖြဲ႕အစည္းေတြ ျဖစ္ပါလ်က္နဲ႕ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္းက မလုပ္လာတဲ့အခါက်ေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ မ်ားစြာက်ဆင္းသြားတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ မႈခင္းေတြဟာ မျဖစ္သင့္တဲ့ေနရာေတြမွာ ျဖစ္လာတာေတြ႕ရသလို ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႕ဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕အေရးကို အနီးကပ္ၿပီးေတာ့ ေစာင့္ေရွာက္ေနရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြဟာ ဒီေန႕အထိေျပာင္းလဲလာတဲ့အဖြဲ႕ဝင္ေတြရွိသလို မေျပာင္းလဲလာတဲ့အဖြဲ႕ဝင္ေတြရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ လမ္းမေပၚမွာ ျမင္ျမင္သာသာနဲ႕ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူေတြလုပ္ေနတာဟာ ျပည္သူေတြျမင္ေတာ့ ျပည္သူေတြကိုယ္တိုင္က အစိုးရအေပၚမွာ အထင္ အျမင္လြဲမွားမႈေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕လာတာ သြားေတြ႕ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာ ဒီေန႕ နိုင္ငံအသစ္အျဖစ္ တည္္ေဆာက္ေနတဲ့ ကာလျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈမရွိသည္ႏွင့္အမွ် နိုင္ငံရဲ႕တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းေတြဟာ မ်ားစြာအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရရွည္မွာ ျပည္သူရဲ႕အက်ိဳးတရားေတြဟာ တျဖည္းျဖည္းနဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးမျဖစ္ဘဲနဲ႕ ဆုိးက်ိဳးေတြျဖစ္လာႏုိင္စရာ အေၾကာင္းေတြေျမာက္ျမားစြာ သြားေတြ႕ရတာျဖစ္ပါတယ္။

          ေလးစားအပ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တတိယမ႑ိဳင္ျဖစ္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ အဓိကေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပန္ၾကည့္မယ္္ဆိုရင္ ဖ.ဆ.ပ.လေခတ္ကတုန္းက စက္ရွင္ေတြနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရား႐ုံး ေတြစီရင္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီလက္ထက္မွာေတာ့  သုံးေယာက္ထိုင္ တရားသူႀကီးေတြနဲ႕ စီရင္ပါတယ္။ သုံးေယာက္ထိုင္တရားသူႀကီးေတြနဲ႕ စီရင္တဲ့အခါမွာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ဆိုက္ကားသမား၊ လယ္သမားေတြနဲ႕ စီရင္ၾကပါတယ္။ ဒီေန႕ေခတ္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာ္ေတာ္ၾကာလာပါၿပီ။ အခ်ိန္ကာလၾကည္‌့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပညာရွင္ေတြအေနနဲ႕ စီရင္ပါတယ္။ ဒီသုံးႀကိမ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကည္‌့လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ ဒီကေန႕ တရားစီရင္ေရးဟာ ေတာ္ေတာ္ကိုမွ ယိမ္းယိမ္းယိုင္ယိုင္ သြားေတြ႕ရတာျဖစ္ပါတယ္။ ေပးမွလုပ္တယ္။ မေပးရင္ မလုပ္ဘူးတဲ့ အေျခအေန မ်ိဳးေတြ ေပၚေပါက္လာပါတယ္။ တရားဥပေဒဆိုတာ စာ႐ြက္စာတမ္းေပၚမွာ ပဲရွိတယ္။ စာအုပ္ထဲမွာ ပဲရွိတယ္။ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရားဥပေဒမွာ ၾကည့္လို႔ရွိရင္ တရားဥပေဒ အေပၚမွာ လိုက္နာမႈမရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၁၉ မွာနိုင္ငံေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံေတာ္တည္ၿငိမ္ေရးႏွွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္း သာယာေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရမယ္ဆိုတဲ့ဟာ တာဝန္ယူရမယ္ဆိုတာပါသလို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၅၀ မွာလည္းပဲ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေဆာင္႐ြက္ရမယ္ဆိုတာကို ျပ႒ာန္းထားတာ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြဟာ အဓိကေတာ့ အစိုးရတစ္ရပ္ဆိုတာ သူက မူခ်ေပးဖို႔ပဲလိုပါတယ္။ တကယ္တမ္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြ မွာ ဒီလို ျဖစ္ေနသည္ႏွင့္အမွ် တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈနည္းပါးၿပီးေတာ့ မႈခင္းေတြဟာ မ်ားလာမယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ ခုန တင္ျပသလိုပဲ နိုင္ငံရဲ႕တိုးတက္မႈက အဟန့္အတားအျဖစ္ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ျပန္လည္တင္ျပရမယ္ဆိုရင္ ဒီကေန႕ တရားစီရင္ေရး သည္ မီဒီယာ ေလာကမွာလည္း မ်ားစြာေရးပါတယ္။ ယိမ္းယိုင္ေနတယ္။ ယိမ္းယိုင္ေန တယ္။ ဆုိေတာ့ တရားစီရင္ေရးအဆင့္ဆင့္ကုိ ၾကည္‌့မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ တစ္လမ္းေၾကာင္းလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရးကေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္အထိ၊ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ခရိုင္မွာေတာ့ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမွာေတာ့ ဒါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ႀကီးကတစ္ဆင္‌့သြားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြျဖစ္ပါ တယ္။

          သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒီကေန႕ တရားစီရင္ေရးအဖြဲ႕ဟာ ဥပေဒရဲ႕အပ လုပ္တဲ့လုပ္ငန္းေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မ်ားမ်ားစားစား ထင္ထင္ရွားရွားျမင္ရပါတယ္။ တရားစီရင္ေရးသာ မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္သူဟာ တရား႐ုံးေတြကို ေလးစားလာၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒစုိးမိုးမႈကိုလည္း မ်ားစြာအထိအေရာက္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒနဲ႕စာလို႔ရွိရင္ေတာ့ အေပး အယူေပၚမွာတည္ၿပီးေတာ့ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကို ေရွ႕တန္းထားၿပီးစီရင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ျပည္သူေတြ ဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို တကယ္ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ဌာနအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္ေပၚမွာၾကည့္ၿပီး ၿငီးေငြ႕လာၿပီးေတာ့ သူတို႔ပါ မႈခင္းကိစၥေတြနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ျဖစ္ပြားဖို႔ရာ ဝန္ေလး လာတာမရွိပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အမွန္တရားဆိုတာ ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီးေတာ့ ေပးမွလုပ္။ မေပးရင္မလုပ္နဲ႕။ အဲဒီိမွာပဲ အနည္းႏွင့္အမ်ားေတြဟာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပၚမွာ သြားမူတည္ေနတာေတြကို ျပည္သူေတြက မ်ားစြာေတြ႕ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တဲ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တရားေရးမ႑ိဳင္ ဒီဟာေတြက အဖြဲ႕အစည္းတဲ့အားလုံးေပၚမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔အခ်ိန္္တန္ၿပီလို႔လည္း ကြၽန္ေတာ္ ေလးစားစြာျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင္‌့ တင္ျပလိုပါတယ္။

          ေလးစားအပ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေနာက္ဆုံးတင္ျပလိုတာကေတာ့ ျပည္သူ ေတြအတြင္းမွာျဖစ္ပြားတဲ့ ကိစၥေတြအားလုံးကေတာ့ ျပည္သူေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေပးၿပီးေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ေဆာင္႐ြက္ေပးမယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ ျပည္သူေတြအသိတရားဝင္ၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းသြားတဲ့ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေလးစားစြာျဖင့္ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ 

ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္(ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ဦးစြာပထမ ဂါရဝျပဳႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒိုက္ဦးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘုန္းျမင့္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးလိုတာကေတာ့ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ အဆိုတင္သြင္းသြားေသာ၊ အစိုးရသစ္၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာနိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ အဟန့္အတား အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားရပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ယေန႕ ဒီမိုကေရစီအရပ္သားအစိုးရသစ္တက္လာခ်ိန္မွာ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ယုံၾကည္အားကိုးမႈမ်ား၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မ်ားစြာ ရွိေနၾကပါတယ္။ ျပည္သူ႕ဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ရာမွာ ျပည္သူမ်ားအၾကား အဓြန့္ရွည္စြာအျမစ္တြယ္ ခဲ့တဲ့ ျပႆနာကေတာ့ မႈခင္းမ်ားစြာ ျဖစ္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမႈခင္းျပႆနာေတြဟာ ျပည္သူမ်ား ၏ လြတ္လပ္မႈ၊ လုံၿခဳံမႈမ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္၍ အေၾကာက္တရားမ်ားစြာနဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးေတြ ဆုံးရႈံး ေနရတဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးဟာ အဓိကအခန္းက႑က ပါဝင္ေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းေတြဟာ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးမွာျဖစ္ပြားေနတဲ့ကိစၥျဖစ္လို႔ တစ္နိုင္ငံလုံး ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးနဲ႕ သက္ဆိုင္ေနတဲ့ျပႆနာေတြဆိုရင္လည္း မွားမယ္မထင္ပါဘူးခင္ဗ်ား။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္တင္ျပရာမွာ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးအေျခအေနမ်ား၊ မႈခင္းျဖစ္ရျခင္း၏ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား၊ ရဲလုပ္ငန္း၏အေရးပါေသာ အခန္းက႑မ်ား၊ မႈခင္းက်ဆင္းမႈရွိရင္ ရရွိလာမည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းက်ဆင္းေရးဟာလည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၏ အဓိက အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနကို သိေအာင္ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာၿပီး ျပဳျပင္ ေဆာင္႐ြက္ရမွာလည္း တာဝန္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းအရင္း မ်ားမွာ နိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာမ်ား ပ်က္စီးယိုယြင္းမႈအားလုံးလည္း သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိလို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈမ်ား၊ လူကုန္ ကူးမႈအမႈမ်ား၊ ခိုးဆိုးလုယက္အမႈမ်ား၊ ေလာင္းကစားအမႈမ်ား၊ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားအပါအဝင္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈမ်ား စသျဖင့္ မႈခင္းမ်ား ျဖစ္ရျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဲဒီလိုမႈခင္းမ်ိဳးေတြ ေလ်ာ့က်သြားေစရန္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြမွာ အဓိက တာဝန္ရွိပါတယ္။ ေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူလူထုအားလုံးအေနနဲ႕ နိုင္ငံေတာ္၏ တည္ဆဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးရန္လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ရန္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ရမွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြရဲ႕တာဝန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္ေျပာရရင္ အျပစ္မရွိေသာျပည္သူကိုကာကြယ္ၿပီး အျပစ္ရွိသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေပးရန္ တာဝန္ရွိသူ မွာလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္တာဝန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ဖမ္းမိတဲ့ ပိုင္ရွင္မဲ့သစ္မ်ားဖမ္းဆီးရမိျခင္း၊ ပိုင္ရွင္မဲ့မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးရမိျခင္း မ်ားဟာလည္း ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ နားလည္ရခက္ခဲေသာအမႈမ်ားလည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနျဖင့္ အမႈတရားခံမ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ လ်င္ျမန္စြာေဖာ္ထုတ္၍ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို ထိေရာက္ ပိုင္နိုင္စြာလုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ဟုလည္း ယုံၾကည္မိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ယေန႕ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ျပည္တြင္းလုံၿခဳံေရးႏွင့္ ရပ္/႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရး၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေရး စသျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးေလးရပ္ျဖင့္ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မႈခင္းေတြကို ကာကြယ္နိုင္ရန္ မႈခင္းအျဖစ္မ်ားတဲ့ နယ္ပယ္ေဒသမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားမ်ား လုံေလာက္စြာထားရွိျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအား ပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားျဖစ္တဲ့ NGO, CSO မ်ား ႀကိဳတင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားကို ယခုထက္ပိုမို ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မႈခင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းေစမွာလည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းေတြေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေတြ အလိုလိုတိုးတက္လာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ရရွိမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရရွိမွသာလွ်င္ နိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ၿပီး ကမာၻ႔အလယ္မွာ တင့္တယ္နိုင္တဲ့နိုင္ငံျဖစ္ၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့နိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္လာနိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ အကယ္၍ မႈခင္းေတြမ်ား မ်ားခဲ့မယ္ဆိုရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈလည္း ရွိမွာမဟုတ္ဘူး။ နိုင္ငံ တကာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြလည္း ဝင္ေရာက္လာနိုင္မွာမဟုတ္သလို ဒါ့အျပင္ နိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး ေတြလည္း အားနည္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြလည္း အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံတိုင္းဟာ အရည္အေသြးအကဲျဖတ္မႈကိုလည္း ခံနိုင္ရည္ရွိသလို အစိုးရသစ္၏မူဝါဒထဲမွာပါတဲ့ လြတ္လပ္လုံၿခဳံစြာနဲ႕ပဲ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာလည္းပဲျဖစ္ပါတယ္။             နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ဒီမိုကေရစီက်င့္သုံးသည္ဟု ေခၚဆိုေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးမ်ားကို ဦးစားေပးအေလးထားေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းေသာအဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။

ဦးမင္းၾကည္(သံတြဲမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း              ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလုံးမဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သံတြဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းၾကည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕ အစိုးရသစ္၏လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ အဟန့္အတား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုအတိုင္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာ တစ္နိုင္ငံလုံးမွာ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈေတြဟာ သိသိသာသာက်ဆင္းတယ္လို႔ မဆိုနိုင္ပါဘူး။ ယခု လက္ေတြ႕ ထဲမွာပင္ တစ္နိုင္ငံလုံး ေနရာအႏွံ႕မွာ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ဖမ္းဆီးမိျခင္း၊ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား ဖမ္းဆီးမိျခင္း ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻမွာ ဒုတိယအမ်ားဆုံး ပိုင္ရွင္မဲ့မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကိုလည္း ဖမ္းမိတာကို သတင္းေတြမွာအက်ယ္တဝင့္ေဖာ္ျပေနတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပိုင္ရွင္ မဲ့သစ္မ်ားနဲ႕ ပိုင္ရွင္မဲ့ေက်ာက္စိမ္းမ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့အရက္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ လည္း အက်င္‌့သီလပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ခိုက္ရန္ေဒါသျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ လုယက္ခိုးဆိုးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားနဲ႕ မုဒိမ္းမႈ မ်ားကိုလည္း တိုးပြားေစပါတယ္။ ၎အျပင္ အရက္ေသစာေသာက္စားၿပီး ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္း စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရွိဘဲ မဆင္မျခင္ေမာင္းႏွင္မႈေၾကာင့္ မလိုလားအပ္ေသာယာဥ္တိုက္မႈခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အုပ္စုဖြဲ႕တိရစာၦန္ဂိုဏ္းမ်ားနဲ႕ နိုင္ငံအႏွံ႕မွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ မ်ားျဖစ္ပြားေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ယင္းမႈခင္းျပစ္မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ အရက္ေသစာေသာက္စားမႈမ်ား ေၾကာင့္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေလာဘေဒါသေၾကာင့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေန႕အခ်ိန္မွာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ ညအခ်ိန္ မွာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၿမိဳ႕ျပမွာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႕ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မႈခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ ရဲလုပ္ငန္းဆိုင္ရာနယ္ေျမ အတြင္း ျပည္သူ႕ဗဟိုျပဳ ရဲလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဆာင္႐ြက္ေနရာမွာ နိုင္ငံတကာႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ဒုစရိုက္မႈ မ်ားႏွိမ္နင္းျခင္း၊ အသိပညာေပးဖလွယ္ျခင္း၊ မႈခင္းက်ဆင္းမႈမ်ားကို အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ျခင္းတို႔အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွာ အဓိကတာဝန္ရွိပါတယ္။ အမႈမွန္ေပၚလာေရး အတြက္ အမႈတရားခံမ်ားကို အလ်င္အျမန္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ ေပးနိုင္လွ်င္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို ထိေရာက္စြာတားဆီးေပးနိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ေဆာင္ပုဒ္အရ ရဲႏွင့္ျပည္သူလက္တြဲကူ ဒုစရိုက္ဟူသမွ် ေဖာ္ထုတ္ၾကဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းေနထိုင္ျခင္း၊ ေဘးကင္းရန္ကြာလႈပ္ရွားရန္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ကူညီပါရေစဟူ၍လည္းေကာင္း ရဲေဆာင္ပုဒ္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္းရဲမ်ားမွ ျပည္သူမ်ား မႈခင္း မ်ားမျဖစ္ေအာင္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ဖို႔ လိုအပ္ေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ အလြန္အေရးပါတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ Power Point သုံးခြင့္ျပဳပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ Power Point မွာ မႈခင္းက်ဆင္းေရးတြင္ လူငယ္မ်ား ဒုစရိုက္က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို အေရးေပးတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္မ်ားမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေတြဟာ မႈခင္းမ်ားကို အုပ္စုဖြဲ႕ၿပီး လုယက္ျခင္း၊ ရိုက္ႏွက္ျခင္း၊ ခိုးယူျခင္းမ်ားကို ထိေတြ႕ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလို က်ဴးလြန္တဲ့လူငယ္ေတြဟာ အိုးအိမ္ အတည္တက်မရွိဘဲ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ကာ ႀကဳံရာက်ပန္းလုပ္ၿပီး  ရွာေဖြစားေသာက္တဲ့ ငယ္စဥ္ ကာလတြင္ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ က်င္လည္က်က္စားေသာလူငယ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ တခ်ိဳ႕လူငယ္ေတြ ကေတာ့ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္ေတြမွာေနထိုင္ၿပီး ပညာမတတ္ေသာ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္း ေၾကာင့္ ပညာမသင္ခဲ့ရဘဲ ငယ္စဥ္ကပဲ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုးျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာတဲ့သူ အုပ္စုဖြဲ႕ရန္ျဖစ္ ရိုက္ႏွက္မႈမ်ား၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ားကို မၾကာခဏက်ဴးလြန္တဲ့လူငယ္မ်ားျဖစ္တာကို ေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ယင္းကဲ့သို႔ စရိုက္ဓေလ့မတူေသာ လူငယ္မ်ား၊ ဒုစရိုက္မႈမ်ား၊ အမႈအခင္းမ်ားကို က်ဴးလြန္ရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ စိတ္ထြက္ေပါက္ရွာၾကရင္း မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းခ်သဴမ်ားရဲ႕ ဂိုဏ္းမ်ားနဲ႕ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးသာ မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ႕သားေကာင္မ်ားျဖစ္သြားတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တခ်ိဳ႕ေသာလူငယ္ေတြကေတာ့ ေကာ္ရႉျခင္းကဲ့သို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို စတင္သုံးစြဲတတ္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ စိတ္ႂကြေဆးျပားမ်ား၊ အရက္မ်ားကိုပါ သုံးစြဲမိရာ အလြန္စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းေသာ မသိစိတ္ စိတ္ရိုင္းမ်ားဝင္လာၿပီး အေၾကာက္တရားမ်ားေပ်ာက္သြားကာ လူတိုင္းကို အသက္အႏၲရာယ္ျပဳတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ထိုအက်င့္ပ်က္ကေလးမ်ားကို ပစၥည္းခိုးခိုင္းျခင္း၊ လုယက္ ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ဒုစရိုက္မႈမ်ိဳးစုံကို ခိုင္းေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရသျဖင့္ လြန္စြာမွ စိတ္ပူမိရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ကေလးမ်ားဟာ ေကာ္ရႉေနတာကိုေတြ႕ရသျဖင့္ လူသားမဆန္တဲ့ဘဝမ်ိဳးေတြရွိ ေနတာကိုလည္း စိတ္မေကာင္းစြာ ၾကားသိေနရပါတယ္။ ေကာ္ရႉတာကိုဖမ္းလို႔ရတဲ့ ဥပေဒရွိမေနတာ က ျပႆနာတစ္ရပ္ပါ။ ေကာ္ရႉျခင္းက မည္သည့္ဥပေဒႏွင့္မွ် အေရးယူလို႔မရတဲ့ က်ဴးလြန္တဲ့ျပစ္ခ်က္ မ်ားအေပၚ၌သာ ဥပေဒအရ အေရးယူေနတာကို သိရွိရပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးရဲ႕အာနိသင္ရွိတဲ့ ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆရာဝန္ၫႊန္ၾကားခ်က္မရွိဘဲ လက္ဝယ္ထားရွိလွ်င္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရတဲ့ဥပေဒ တစ္ခုခုေတာ့ ရွိသင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳတင္ျပလိုပါတယ္။ ျပစ္မႈမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္တဲ့အခါ ဆင္းရဲ မြဲေတမႈ၊ ပညာမဲ့မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးတို႔ရဲ႕ လက္သည္ျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တစ္စပ္တည္းပါပဲ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးတာဝန္ရွိသူမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မႈခင္းမ်ား တိုးပြားလာကာ လူငယ္မ်ား အမွားဒုစရိုက္သံသရာမွာလည္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ယင္းဒုစရိုက္မႈ ျပႆနာမ်ားကို စနစ္တက်ေလ့လာၿပီး ေျဖရွင္းနိုင္မယ့္ ေရတို/ေရရွည္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာႀကံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေစရန္ လုံၿခဳံေရးတိုးျမႇင့္ျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႕ ပက္စိပ္တိုက္ႏွိမ္ႏွင္းျခင္းျဖင့္ ဒုစရိုက္မႈမ်ားကို ယာယီေျဖရွင္းနိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ေလလြင့္လူငယ္မ်ား ထိန္းေက်ာင္းေပးနိုင္ရန္ စခန္းမ်ား တိုးခ်ဲ့ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ ယင္းစခန္းမ်ားမွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတတ္ပညာမ်ား  ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ေစရန္ အထူးအာမခံခ်က္မ်ားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲသူမ်ားကို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူအျဖစ္ မသတ္မွတ္ဘဲ မူးယစ္ေဆးဝါးေဝဒနာရွင္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ အခ်ိန္မီကုစားေပးျခင္း၊ ေဆးစြဲလူငယ္မ်ားအတြက္ ေဆးျဖတ္ေပးသည့္စင္တာမ်ား ေဆးခန္းမ်ား၊ ရိပ္သာမ်ား တိုးခ်ဲ့ေပးျခင္းတို႔ကို နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားအကူအညီျဖင့္ ေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ကာ ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ပါက မူးယစ္ေဆးဝါးက်ဆင္း ေရးကို အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေလးေလး နက္နက္ေထာက္ခံေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူ (လြိုင္ေကာ္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ႂကြေရာက္လာတဲ့သူအားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ဂါရဝျပဳအပ္ပါ တယ္။ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵ ျပည့္စုံၾကပါေစ။ ကြၽန္မကေတာ့ ကယားျပည္နယ္၊ လြိုင္ေကာ္မဲ ဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္စည္သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္ေတာင္းမဲ ဆႏၵနယ္က ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕အဆိုကို အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ အဲဒီအဆို ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာမွာ UNODC ရဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္း ကာကြယ္ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

UNODC မွာပါဝင္တဲ့ မႈခင္းက်ဆင္းကာကြယ္ေရးအတြက္ ခ်ဥ္းကပ္ပုံကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ (၁) လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင္‌့ ကာကြယ္ျခင္း( Crime Prevention through social development)၊ (၂) ေဒသဆိုင္ရာ လူထူအေျချပဳ ကာကြယ္ျခင္း(Locally based Crime Prevention)၊ (၃) အ‌ျေခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ကာကြယ္ျခင္း(Situational Crime Prevention)၊(၄) ျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္း(Re-integration Programmes)တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ခြဲျခမ္း စိတ္ျဖာၿပီးၾကည္‌့မယ္ဆိုရင္ အဓိကေတြ႕ရတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ အျငင္းပြားစရာ မလိုတဲ့အေျဖတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ UNODC ရဲ႕ အခ်က္ေတြကို ေကာက္ခ်က္ခ်ရရင္ အေျခခံအက်ဆဳံးက ေဒသဆိုင္ရာျပည္သူ ေတြ(Locally-based) ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ လိုအပ္တာဆိုတာပါပဲ။ ဒါက ေဒသခံအေျခခံမႈ ျဖစ္ပါတယ္။ အေပၚပိုင္းျဖစ္တဲ့ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးကလည္း ျပန္လည္စုေပါင္းျခင္း (integrated)ျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဌာနဆိုင္ရာ တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု စုစည္း ညွိႏွိုင္း ေပါင္းစပ္(Integration Programme)ေပါင္းစည္းမႈအစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းရ တဲ့ကိစၥေတြျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ တရားဥပေဒအသိ ပညာေပး ေရး၊ စြမ္းအားျမႇင့္ ပညာေပးမႈေတြအတြက္ ျပန္ၾကားေရးဌာနကအစ လူမႈအက်ိဳးျပဳအဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္တဲ့ NGO၊ INGO၊ CSO အဖြဲ႕၊ မီဒီယာအစုံ အားျပဳၿပီး တစ္ၿပိဳင္နက္ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ အစိုးရရဲ႕ အဓိကအက်ဆဳံးတာဝန္က ဘာလဲဆိုရင္ ေအာက္‌ျေခအေျခခံမွာ ေဒသ ဆိုင္ရာလူထုရဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို မ်က္ျခည္မျပတ္ဖို႔လိုအပ္သလို႔ အေပၚပိုင္းဝန္ႀကီးဌာနေတြဟာ ညွိႏွိုင္းဆက္စပ္စုေပါင္းၿပီး အားသြန္ခြန္စိုက္ဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာပါပဲ။ ထိေရာက္စြာ လူထုအား ပညာေပးမႈ၊ စြမ္းအားျမႇင့္တင္ေရး ပညာေပးမႈ၊ ဆုေပးဒဏ္ေပးမႈတို႔ကို ေက်ာသားရင္သားမခြဲျခားဘဲ အဂတိလိုက္စားမႈမရွိဘဲ အေရးတယူေဆာင္႐ြက္ဖို႔လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုကဲ့သို႔ အစိုးရအေနနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနလိမ္‌့မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ တကယ္ထိေရာက္စြာ လုပ္ေပးေနတယ္ဆိုတဲ့ အေန အထားရွိေနတယ္လို႔ ၾကားရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္မနဲ႕အတူ ျပည္သူအားလုံးတို႔ဟာ အင္မတန္မွ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ ျဖစ္ရမွာအမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာအေျခခံက်တဲ့ လူထုထဲက ထူးထူး ျခားျခား ဝမ္းနည္းစရာျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ကယားျပည္နယ္၊ ဖားေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမၾကာမီက ေျမၿပိဳမႈျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲတဲ့ ေမာ္ခ်ီး႐ြာမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္လက ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါ တယ္။ စာေစာင္ေတြ၊ ဂ်ာနယ္ေတြ၊ DVB စတဲ့ မီီဒီယာတို႔မွာ ပါၿပီးသားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ (၁) တာဝန္ရွိ ရဲအရာရွိတစ္ဦးဟာ တာဝန္ခ်ိန္အတြင္း ယူနီေဖာင္းဝတ္ထားျခင္းမရွိဘူး။ တာဝန္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံအမွတ္အသား တစ္ခုခုကိုမျပဘူး။ ရပ္႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး သို႔မဟုတ္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ ၿပီး ရပ္႐ြာမွၾကည္ညိုေလးစားသူလည္း မပါဘူး။ တရားခံသြားေရာက္ဖမ္းဆီးရာမွာ တာဝန္ရွိ ရဲအရာ ရွိကိုယ္တိုင္ အရက္ေသာက္စားထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပေဒမဲ့ ဘီယာေရာင္းခ်ေနတဲ့ ဆိုင္မ်ားစြာ ရွိတဲ့အနက္ ဆိုင္တစ္ဆိုင္တည္းကိုသာ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးပါတယ္။ လိုင္စင္မဲ့ဘီယာဖမ္းရာမွာလည္း လိုအပ္မႈမရွိဘဲ ေသနတ္ထုတ္ျခင္း၊ ခ်ိန္႐ြယ္ျခင္း၊ ပစ္ေဖာက္ျခင္း စသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္တာ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဝင္ေရာက္တားဆီးတဲ့ ျပည္သူမ်ားကို ဝတၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈနဲ႕ ဖမ္းဆီးတရားစြဲေနတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလို ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက တာဝန္ကို အခ်က္အလက္မျပည္‌့့စုံဘဲနဲ႕ ဖမ္းဆီးခြင့္ မရွိသည္ကို ဖမ္းခြင့္ေပးထားတာကို ဝမ္းနည္းစြာေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္  ပန္းေတာင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးအပ္ပါတယ္။

ေဒၚနန္းသန္းသန္းလြင္ (ဘားအံမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္၊ ဘားအံမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းသန္းသန္းလြင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ အဆိုရွင္က မႈခင္းျဖစ္ရျခင္း၏ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမရွိလို႔ျဖစ္ရေသာ မူးယစ္ေဆးဝါးအမႈမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသလုံၿခဳံေရးမရွိလို႔ ျဖစ္ရတဲ့လူကုန္ကူးမႈမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမရွိလို႔ ျဖစ္ရတဲ့ ေလာင္းကစားမႈမ်ား၊ လိုင္စင္မဲ့အရက္မ်ား၊ ယစ္မ်ိဳးမႈေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာအမႈမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဆိုရွင္ရဲ႕ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားဟာ ကြၽန္မေဒသရဲ႕ျဖစ္စဥ္ မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီတဲ့ အတြက္ အဆိုရွင္ရဲ႕ မႈခင္းျဖစ္ရျခင္း၏ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားပါ့မယ္။ ကရင္ ျပည္နယ္ဟာဆိုရင္ ထိုင္းနိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ျခင္း ထိစပ္ေနတဲ့ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ ကရင္ ျပည္နယ္ထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ျမဝတီၿမိဳ႕ဟာ ထိုင္းနိုင္ငံနဲ႕ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္ၿမိဳ႕လည္း ျဖစ္ေန ပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္တာနဲ႕အညီပဲ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ ေဒသအေခၚနဲ႕ဆိုရင္ေတာ့ ျမင္းေဆးလို႔လည္း ေခၚပါတယ္။ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူလို႔ရေနသလို လူငယ္၊ လူ႐ြယ္၊ လူလတ္ အသက္အ႐ြယ္စုံ သုံးစြဲေနမႈေတြမ်ားစြာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္၊ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္ အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႕ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား မ်ား လူငယ္ထုအတြင္းမွာ ျမင္းေဆးေခၚတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြကို  ပဲေလွာ္ဝါးသလို၊ မုန့္ပဲသေရစာ စားသလို က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ႀကီး သုံးစြဲေနၾကပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆးေၾကာင္ ၿပီး မိသားစုကို တုတ္၊ဓားလက္နက္နဲ႕ ရမ္းကားတဲ့အမႈေတြ၊ မိသားစုရဲ႕ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကို ခိုးယူလုယက္ မႈေတြလည္း ျဖစ္‌ေနပါတယ္။ အဲဒီလို အမႈေတြက မိသားစုေတြၾကားထဲမွာ အမႈအခင္းျဖစ္မွာစိုးလို႔ ရဲကိုမတိုင္ၾကားဘဲနဲ႕ ႀကိတ္မိွတ္ေျဖရွင္းေနၾကတဲ့ အမႈေပါင္းမ်ားစြာလည္း ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီလို အမႈ ေတြက ကြၽန္မတို႔ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာသာမက ျပည္မျဖစ္တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာေတာင္ နည္းပညာ ဒုတိယႏွစ္ေက်ာင္းသားက ေဆးေၾကာင္ၿပီး မိဘႏွစ္ပါးကို ဓားနဲ႕ထိုးတဲ့မႈခင္းမ်ားအထိ ျဖစ္ပြားေနပါ တယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ နယ္စပ္ေဒသမွာရွိတဲ့ ေက်း႐ြာေတြမွာ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ စားဝတ္ေနေရး မေျပလည္မႈေၾကာင့္လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြ ဟာ တစ္ဖက္နိုင္ငံမွာ ႀကဳံရာက်ပန္းအလုပ္ကို သြားလုပ္ဖို႔ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္ကေနၿပီးေတာ့ သြားၾက ရပါတယ္။ အဲဒီလို သြားၾကတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ားဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သေႏၶတားေဆး ေတြကို ႀကိဳတင္ထိုးၿပီး ႀကဳံရာက်ပန္းအလုပ္ကို သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။ လူကုန္ကူးသူ၊ အလုပ္သြင္းေပးသူပြဲစားေတြက မက္လုံးေပးေခၚေဆာင္သြားတာခံရေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမွာ ဟာ ဘာမွနားမလည္နိုင္တဲ့ လူမသိ၊ သူမသိ အမႈေတြလည္း ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးမ်ားျဖစ္ပါလ်က္ ေစာင့္ထိန္းရမယ့္ကိုယ္က်င့္တရားကို မထိန္းသိမ္းနိုင္တဲ့ အေျခ အေနမ်ားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အရွက္တရားအရ လူကုန္ကူးခံရမႈ၊ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရမႈေတြဟာ မေဖာ္ထုတ္နိုင္တဲ့အမႈေတြလည္း မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ ႏွစ္လုံးထီ၊ ခ်ဲထီ၊ ေလာင္းကစားမႈမ်ားဟာလည္း ရွိေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒိုင္လုပ္သူေတြမွာ ဒိုင္ႀကီးကို မမိဘဲနဲ႕ ဒိုင္လက္ခြဲေလးေတြကိုသာ ဖမ္းမိေနပါတယ္။ ဒိုင္လက္ခြဲေလးေတြက ေထာင္က်ၿပီးလြတ္လာေပမယ့္လို႔လည္း တျခားအလုပ္ကိုမလုပ္ေတာ့ဘဲ ဒီအလုပ္ကိုသာ ျပန္ၿပီးလုပ္ေနၾကပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕နယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ Casino ဆိုတဲ့ ေလာင္းကစားဝိုင္းႀကီးတစ္ခုကို တည္ေထာင္ထားတာကို လည္း သိရွိရပါတယ္။ အဲဒီကစားဝိုင္းႀကီးကို တစ္ဖက္နိုင္ငံက ခ်မ္းသာတဲ့စီးပြားေရးသမားေတြ၊ ထိုင္းနိုင္ငံက သူေဌးမ်ားဟာ ညအခ်ိန္မွာ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္ကမ္းကို ကူးၿပီးေတာ့ လာကစားေနၾကပါတယ္။ ဒီလိုကစားဝိုင္းအတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ တရားဝင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အခြန္ေငြရရွိျခင္းေတာ့ ရွိသည္/မရွိသည္ကို ျပည္သူေတြက မသိရပါဘူး။ ေလာင္းကစားဝိုင္းရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း အတြင္းမွာ ေနာက္ဆက္တြဲမႈခင္းေတြ မ်ားစြာဆက္ျဖစ္ေနမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဝင္အမႈ တိုင္ၾကားေပမယ့္လို႔လည္း တရား႐ုံးေတြက အမႈစစ္ေဆးတဲ့ေနရာမွာ အခ်ိန္ၾကန့္ၾကာမႈရွိေနျခင္း၊ တရား႐ုံးရဲ႕အမိန့္မ်ားဟာ အဂတိတရားမ်ား ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားမွာ တရားစီရင္ေရးအေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈေတြလည္း ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း တရားခံေျပးအမႈမ်ား၊ တရားခံဖမ္းမမိ၍ ကိုယ္စားဖမ္းဆီးမႈ ေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အမႈတကယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း တိုင္ၾကားခ်င္တဲ့ အေျခအေနမရွိတဲ့အတြက္ တရားခံမ်ားဟာလည္း လြတ္ေျမာက္ေနပါတယ္။ တရားခံမ်ားဟာ ဆက္တိုက္ ဆက္တိုက္ အမႈေတြကို က်ဴးလြန္ျခင္းေၾကာင့္လည္း အမႈေတြက ပြားမ်ားလာေနပါတယ္။ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးသုံးစြဲျခင္း၊ ေလာင္းကစားျခင္းတို႔ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕အမႈႀကီးထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ လူသတ္မႈအထိ ျဖစ္ပြားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သလို တြန္းအားေပးတဲ့အေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္းေရးပညာေပးလက္ကမ္းစာေစာင္ေတြမွာ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ အရက္၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ေလာင္းကစားမႈဟာ ေဒသလူ႕အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျဖစ္ပြားေနမႈကို ပညာေပးျခင္း၊ ျပည္သူႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး အမႈမ်ားေဖာ္ထုတ္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္တယ္လို႔ဆိုေပမယ့္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အမႈေတြကေတာ့ပြားမ်ားေနဆဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႕ နယ္နိမိတ္ျခင္းထိစပ္ေနတဲ့ နိုင္ငံငါးနိုင္ငံရွိပါတယ္။ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ လုံၿခဳံေရးထိေရာက္မႈေတြ လည္း ရွိဖို႔လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တရားမဝင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ လူဝင္၊ လူထြက္ကိစၥ၊ ယာဥ္အဝင္/အထြက္ကိစၥမ်ားကို တိတိက်က် ေဆာင္႐ြက္မႈအားနည္းေနျခင္း ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့ျပစ္မႈမ်ားကိုက်ဴးလြန္သူမ်ားဟာ ျပည္တြင္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ စုံစမ္းစစ္ေဆးအေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ေတာ့ မႈခင္းက်ဆင္းနိုင္ပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕အဆို ကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္ရွင္။

ဦးေက်ာ္စိုးလင္း (ျပည္ႀကီးတံခြန္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလုံး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံပါေစေၾကာင္း ဦးစြာႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စိုး လင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈ အထူးျမင့္မားေနတယ္ဆိုတာ အေရွ႕မွလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးသြားသည့္ အခ်က္မ်ားထဲတြင္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားရပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေနာက္သာဓကတစ္ခုေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ Homocide လို႔ေခၚတဲ့ လူတစ္ဦးရဲ႕ပေယာဂေၾကာင့္ အျခားလူတစ္ဦးေသဆုံးရမႈႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆိုလွ်င္ လူတစ္သိန္းလွ်င္ ၁၅.၂ ဦး၊ ထိုင္း နိုင္ငံမွာဆိုလွ်င္ ၅.၀ ဦး၊ အိႏၵိယနိုင္ငံမွာဆိုလွ်င္ ၃.၅ ဦး၊ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ၃.၃ ဦး၊ မေလးရွားနိုင္ငံမွာဆိုလွ်င္ ၂.၃ ဦး၊ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာဆိုလွ်င္ ၁.၀ ဦးရွိတာေတြ႕ရၿပီးေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ မွာျဖစ္ပြားမႈဟာ အထူးျမင့္မားေနေၾကာင္းကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ မႈခင္းမ်ားေပါမ်ားေနမႈေၾကာင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြမွာ ယုတ္ေလ်ာ့ေစၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း ျပဳလုပ္နိုင္မႈေတြ ခက္ခဲၾကန့္ၾကာေစခဲ့ပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးေၾကာင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြ မျပဳလုပ္ရဲေတာ့တဲ့ အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြ က်ဆင္းလာခဲ့ေစပါတယ္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈေတြ မ်ားျပားေနမႈေၾကာင့္ ကမာၻ လွည့္ခရီးသည္မ်ားလည္း က်ဆင္းေစခဲ့ပါတယ္။ မႈခင္းက်ဆင္းေရးဆိုတာက ရဲစခန္းတို႔၊ တရား႐ုံးတို႔ အမႈအခင္းမ်ားေရာက္ရွိလာျခင္းမရွိ႐ုံျဖင့္ မႈခင္းက်ဆင္းတယ္လို႔ ဆိုလို႔မရပါဘူး။ မႈခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္ျခင္းျဖင့္ က်ဆင္းမွသာလွ်င္ မႈခင္းက်ဆင္းျခင္းလို႔ ဆိုလို႔ရပါတယ္။

ေလးစားရပါေသာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ က်န္းမာ ေရးကဲ့သို႔ ကုသေရးထက္ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးက ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ဟုဆိုေသာအခ်က္အတိုင္း ျပစ္မႈေဗဒတြင္လည္း ျပစ္မႈႀကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္ျခင္းျဖင့္ တရားစီရင္ေရးတြင္ ပို၍ထိေရာက္အားသာ မႈရွိသည္ဟု ဆိုရိုးရွိပါသည္။ ပထမဆုံးအေနျဖင့္ မႈခင္းက်ဆင္းရန္ လူထုအသိပညာျမႇင့္တင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာ ျပည္သူ႕နီတိမ်ား နိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္း၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား သင္ၾကားေပးရမည္ျဖစ္သလို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရမွာ ရွက္႐ြံ႕တဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ားကို လည္း သြပ္သြင္းေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခါ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာရိတၱအခ်ိန္ရွိေပမယ့္ ေက်ာင္း အမ်ားစုမွာေတာ့ အထက္ပါသင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားေပးနိုင္မႈမရွိေသးပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ နိုင္ငံသား မ်ားကို မႈခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေဟာေျပာျခင္းႏွင့္ မႈခင္းႏွိမ္နင္းေရးမွာ ျပည္သူလူထုပူးေပါင္းပါဝင္ နိုင္ေရးတို႔ကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္လွ်င္ အက်ိဳးရမည့္ အခြင့္အေရးထက္ ျပစ္ဒဏ္ရရွိသည့္အခြင့္အေရးက ပိုမိုမ်ားေၾကာင္း ခံစားသိရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္မႈကို ယခုထက္ပိုၿပီး ထိေရာက္စြာတားဆီးနိုင္ေရးအတြက္ ရဲအင္အားတိုးခ်ဲ့ရန္ လိုအပ္ ပါတယ္။ လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လူဦးေရတစ္သိန္းမွာ ရဲအင္အား ၁၀၀ သာရွိၿပီးေတာ့ နိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းအရ လူဦးေရ တစ္သိန္းတြင္ ရဲအင္အား ၃၀၀ ခန့္ရွိသင့္တာေၾကာင့္မို႔လို႔ မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေနၿပီး အျမန္ဆုံးျဖည့္ဆည္းတိုးခ်ဲ့ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕လည္း ပုံမွန္လွည့္ကင္း/ပတ္ကင္း မ်ား စိပ္စိပ္ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္မႈျဖစ္ပြားမႈမ်ားေသာ ေနရာမ်ားကိုလည္း အထူးဂ႐ုျပဳေစာင့္ၾကပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအေနျဖင့္ က်ဴးလြန္ဖို႔ပိုမိုခက္ခဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပစ္မႈမ်ားျဖင့္ပတ္သက္၍ လူထုဆီက သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ရယူတာမ်ိဳးေတြ၊ သုေတသနျပဳလုပ္တာေတြလည္း ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူထုအေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္တာေတြကိုလည္း လာေရာက္တိုင္ၾကားေသာအခါ ယခုထက္ပို၍ထိေရာက္လ်င္ျမန္လြယ္ကူ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ယခုအခ်ိန္တြင္   ေထာင္တြင္း၌ လက္ေတြ႕ျဖစ္ေနေသာအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒုစရိုက္ပညာမ်ားပင္ သင္ၾကားေပးေနေသာေနရာအျဖစ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ေထာင္တြင္းမွာ ပညာသင္ၾကားေစျခင္း၊ အတတ္ ပညာသင္ၾကားေစျခင္းႏွင့္ စာဖတ္ရန္တိုက္တြန္းေပးျခင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပဳျပင္သင္ၾကားေပးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး ေထာင္မွထြက္လာလွ်င္လည္း ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးကူညီေပးျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ရာဇဝတ္မႈမ်ားျပားေနျခင္းမွာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အတြက္ လြန္စြာအခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အရေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတဲ့မ႑ိဳင္မ်ားမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုထိန္းညွိၿပီး မိမိတို႔၏မ႑ိဳင္ႀကီးမ်ား အသီးသီးတြင္ပါဝင္သူမ်ားကိုယ္တိုင္ တိုင္းျပည္၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မိမိတို႔၏ဂုဏ္သိကၡာျမႇင့္တင္ၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိပါဝင္နိုင္ၾကပါေစလို႔ဆုေတာင္းရင္း ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၏အဆိုအား ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ 

ဦးဝင္းနိုင္ (မိုးေကာင္းမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                  ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္‌ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္း၊ ကိုယ္၏က်န္းမာျခင္းအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစလို႔ ဦးစြာ ပထမ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သ ဂါရဝျပဳအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုးေကာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းနိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ တင္သြင္းေသာအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အႀကံျပဳေထာက္ခံ ေဆြးေႏြး သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္က မႈခင္းက်ဆင္းေရးႏွင္‌့ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံ၏ မႈခင္းျဖစ္ ပြားမႈႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈအေျခအေနမ်ား၊ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္ အမႈျဖစ္ရျခင္း၏ ဆက္ႏႊယ္မႈ မ်ား၊ ရဲလုပ္ငန္း၏ အေရးပါမႈ အခန္းက႑၊ မႈခင္းက်ဆင္းလွ်င္ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားဆိုၿပီး အပိုင္းေလးပိုင္း တင္ျပသြားပါတယ္။

အဆိုရွင္ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ထဲက မႈခင္းက်ဆင္းေရးမွာ ရဲလုပ္ငန္းရဲ႕အေရးပါမႈအခန္းက႑ကို ကြၽန္ေတာ့္မဲဆႏၵနယ္က လက္ေတြ႕အေျခအေနနဲ႕ ႏွိုင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္တဲ့ မိုးေကာင္းၿမိဳ႕နယ္ဟာဆိုရင္ ကမာၻေက်ာ္ရတနာမ်ား ထြက္ရွိတဲ့ ဖားကန့္ေဒသႏွင့္ တနိုင္းေဒသကို ဝင္ေရာက္တဲ့ အဓိကလမ္းမႀကီးမွာ တည္ရွိပါတယ္။ အဲဒီစီးပြားေရးေဒသမ်ားကို အဓိကျဖန့္ျဖဴးေနတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ခရီးတစ္ေထာက္နားရာေဒသလည္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ေခတ္ အဆက္ဆက္က ရဲစခန္းမႉးေတြရဲ႕ အေျပာင္းအေ႐ႊ႕မွာ ေပါက္ေၾကးၾကမ္းတဲ့ ေဒသလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္က ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရဲဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ လူ ၁၀၀၀ ေလာက္ကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနရတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးသြားပါတယ္။ ေလ့လာသိရွိရ သေလာက္ ႐ုံးစာေရးဝန္ထမ္းအပါအဝင္ တစ္္နိုင္ငံလုံးမွာရွိတဲ့ ရဲအင္အား ၇၇၅၆၀ ဦးရွိၿပီး ကခ်င္ ျပည္နယ္မွာ ၁၈၀၀ ဦးရွိပါတယ္။ လူဦးေရ တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ မဲဆႏၵနယ္မွာေတာ့ ရဲဝန္ထမ္းအင္အား ၁၀၄ ဦးသာရွိတဲ့အတြက္ ရဲဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ လူေပါင္း ၁၅၀၀ ေလာက္ကို တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနရသလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လည္း ၿမိဳ႕နယ္ရဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္း ေရးေဆာင္႐ြက္ရာမွာ မနိုင္မနင္းရွိလွတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္းရဲ႕ ရက္ (၁၀၀) စီမံခ်က္မွာ မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ဆိုၿပီး လွည့္ကင္းမ်ား၊ ဝပ္ကင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ပါမည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လွည့္ကင္း၊ ဝပ္ကင္းေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာမွာ ရဲအင္အားမလုံေလာက္တဲ့အတြက္ တစ္ႀကိမ္မွ် မေဆာင္႐ြက္နိုင္ေသးေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မဲဆႏၵနယ္ဆင္းတဲ့အခါ ျပည္သူေတြက မူးယစ္ ေဆးဝါးသုံးစြဲေရာင္းဝယ္ေနတာေတြပေပ်ာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ နယ္တိုင္း၊ နယ္တိုင္းက ေတာင္းဆိုၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အားလုံးက ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္႐ြက္မွရမယ့္အေၾကာင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕ေတြဖြဲ႕ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းႏွိမ္နင္းနိုင္တဲ့အေၾကာင္း အႀကံျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္နားရက္မွာ နယ္ဆင္းေတာ့ ရပ္႐ြာက ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွိမ္နင္းေရးအဖြဲ႕ေတြ တင္ျပတာက မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းဝယ္ တဲ့သူေတြကို ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔ထားၿပီးမွ ဖမ္းဆီးနိုင္ေရးအတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုအေၾကာင္းၾကားတဲ့အခါမွာ တစ္နာရီႏွင့္လည္းေပၚမလာ၊ ႏွစ္နာရီႏွင့္လည္းေပၚမလာႏွင့္ လုပ္ရကိုင္ရတာ အခက္အခဲရွိလွတဲ့ အေၾကာင္း၊ ရဲကိုႀကိဳတင္သတင္းေပးထားျပန္ရင္လည္း သတင္းေတြေပါက္ၾကားတဲ့အတြက္ ဖမ္းလို႔ မမိနိုင္တဲ့အေၾကာင္း ညည္းၾကၫူၾက တင္ျပၾကပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကည့္တဲ့အခါမွာ သူတို႔မွာလည္း ကင္းတာဝန္၊ ႐ုံးတာဝန္၊ လုံၿခဳံေရး တာဝန္၊ လူႀကီးလမ္းေၾကာင္းစတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႕ သတင္းၾကားေပမယ့္ ဖမ္းဆီးဖို႔ လူစုတဲ့ ေနရာမွာ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန့္ၾကာေနရေၾကာင္း ျပန္လည္‌ျေဖၾကားၾကပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမ်ားကို ေထာက္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ရဲဝန္ထမ္းအင္အားမလုံေလာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ မႈခင္းက်ဆင္းေရး စီမံခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္တဲ့အျပင္ အားတက္သေရာ ပူးေပါင္းပါဝင္တဲ့ျပည္သူလူထု ကိုလည္း မ်ားစြာစိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ေစတယ္ဆိုတာ ထင္ရွားစြာေတြ႕ျမင္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ 

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖြဲ႕စည္းပုံကိုၾကည့္လွ်င္ မီးရထားရဲ၊ ယာဥ္ထိန္းရဲ၊ ေရေၾကာင္းရဲ၊ ေလေၾကာင္းရဲ၊ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးရဲ၊ အျမန္လမ္း လုံၿခဳံေရးရဲ၊ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းေစာင့္ရဲ၊ ရဲသတင္းတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲတပ္ရင္းစသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားရာမွာ ရဲတပ္ရင္းေတြကလြဲလို႔ က်န္တဲ့ရဲဖြဲ႕စည္းပုံအင္အားမ်ား အလြန္နည္းပါးေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလုံးမွာ ရဲတပ္ရင္း ၃၅ ရင္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ရဲတပ္ရင္းတစ္ခုမွာ တပ္ခြဲေလးခြဲ၊ တပ္ခြဲတစ္ခုမွာ အင္အား ၂၀၀ ႏွင့္ဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အေရး‌ေပၚအေျခအေနေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါက အခ်ိန္မီထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးအတြက္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရွိရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဖားကန့္ၿမိဳ႕နယ္မွာ ရဲတပ္ရင္းႏွစ္ရင္း၊ ျမစ္ႀကီးနားမွာ ရဲတပ္ရင္း တစ္ရင္းရွိပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ရဲတပ္ရင္းေတြဖြဲ႕စည္းထားတယ္ဆိုေစကာမူ အေရးႀကဳံလာရင္ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြကပဲ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေနရတာကိုပဲ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ ေၾကာင့္မို႔ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ရခိုင္ေဒသမွာရွိတဲ့ ရဲတပ္ရင္းမ်ားမွအပ က်န္တဲ့ေဒသမွာရွိတဲ့ အင္အားပိုလွ်ံလ်က္ရွိတဲ့ ရဲတပ္ရင္းက ရဲဝန္ထမ္းေတြကိုသာ အမွန္တကယ္အင္အားနည္းေနတဲ့ေဒသ မ်ားမွာရွိတဲ့ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အင္အားမွ်ေဝျဖည့္တင္းလိုက္နိုင္ပါက မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္လာနိုင္မွာျဖစ္တဲ့အျပင္ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ရဲတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေနရ တဲ့၊ ခ်ီးျမႇင့္ေနရတဲ့ကုန္က်စရိတ္ေတြကလည္း ပိုမိုအက်ိဳးရွိလာနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႈခင္း က်ဆင္းေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ ရဲဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္မွ ထိုက္သင့္တဲ့ပံ့ပိုးမႈမ်ား ကို ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ - အမႈတစ္ခုကို ဖမ္းဆီး႐ုံးတင္တရားစြဲတဲ့ အခါမွာ အမႈမၿပီးျပတ္မခ်င္း ဖမ္းဆီးတဲ့နယ္ထိန္းက ႐ုံးထုတ္ရာမွာ သက္ေသေတြ၊ တရားခံေတြကိုပါ အစစအရာရာစရိတ္ေတြ အကုန္အက်ခံေနရတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ တရား႐ုံးနဲ႕ေဝးလံတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေဒသမွာဆိုရင္ ပိုလို႔ဆိုးပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္လည္း မႈခင္းမ်ားလိုက္ရမွာ၊ ဖမ္းရမွာ ကိုေရွာင္ရွားရင္းနဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး မေအာင္မျမင္ျဖစ္ေနရတယ္လို႔လည္း သုံးသပ္ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီ့အျပင္ အ‌ေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ အဂတိကင္းစင္ေသာ တရားစီရင္ေရးမ်ား၊ ျပည္သူမ်ားအား အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းတို႔ဟာ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ အေရးပါေၾကာင္း အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ေဆြးေႏြးသြားၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ မႈခင္းက်ဆင္းေရး အတြက္ အဓိကတာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနရတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား အင္အားျဖည့္တင္းေပးဖို႔ အေရးတႀကီး လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္းနဲ႕ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးေမာင္ေမာင္ (ထီးခ်ိဳင့္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႀကီးႏွင့္ ႂကြေရာက္လာသူအားလုံးကို မဂၤလာခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ထီးခ်ိဳင့္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေမာင္ ေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕ မႈခင္း က်ဆင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းမ်ားျဖစ္ပြားျခင္းဟာ အဆိုရွင္တင္ျပခဲ့သလို ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ဆီ ဦးတည္ခ်ီတက္ေနတဲ့အစိုးရသစ္ရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတယ္ဆိုတာ အားလုံးသိၾကၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအလိုက္ အုပ္စုခြဲၿပီး လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေဆြးေႏြးသြားပါမယ္။ နံပါတ္(၁)အေနနဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လူကုန္ ကူးမႈမ်ားဟာ ပထမဆုံးဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႕ နိုင္ငံ အႏွံ႕အျပားမွာ ကူးစပ္လြယ္ၿပီး ေတာ္ေတာ္အျမစ္တြယ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ၿမိဳ႕ျပမ်ားမွာ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႕ နီးလို႔ ထင္ထင္ေပၚေပၚႀကီးမရွိလွေပမယ့္ အလွမ္းေဝးတဲ့ေက်းလက္ေဒသေတြမွာေတာ့ တရားဝင္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားသုံးစြဲခြင့္ျပဳထားသလို ျဖစ္ေနတာပါပဲ။ အမ်ားဆုံးကေတာ့ ရာမစိတ္ႂကြေဆးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာကေတာ့ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ လူငယ္၊ လူလတ္မ်ား မူးယစ္ ေဆးဝါးသုံးစြဲမႈမ်ားျပားလာၿပီး အိမ္မွာရွိတာေရာင္းခ် မရရင္ နီးစပ္ရာလြယ္လြယ္ကူကူရနိုင္တဲ့ပစၥည္း မ်ား တိတ္တဆိတ္ခိုးယူျခင္းေၾကာင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားဟာ ညမွာ စိတ္ခ်စြာ မအိပ္စက္ရေတာ့ ဘဲ အိမ္မ်ား၊ ေဈးဆိုင္မ်ား ေဖာက္ထြင္းခံရမႈဟာ ခပ္စိပ္စိပ္ျဖစ္ပြားေနတာပါပဲ။ ဒါဟာ ဘာကို မီးေမာင္းထိုးျပသလဲဆို‌ရင္ အခ်ိန္မီမထိန္းသိမ္းနိုင္ပါက နိုင္ငံရဲ႕အမွန္တကယ္အားထားရမယ့္ လူသား အရင္းအျမစ္မ်ား နစ္နာဆုံးရႈံးရေတာ့မယ္ဆိုတာပါပဲ။ လူကုန္ကူးမႈျပႆနာဟာလည္း ႏူရာဝဲစြဲ၊ လဲရာ သူခိုးေထာင္းဆိုသလို နိုင္ငံကဆင္းရဲတဲ့အထဲ ေရာဂါဆိုးကပ္သလို ဒုကၡေပးေနတဲ့ မႈခင္းအမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈဟာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းပါးျခင္း၊ တစ္ေန႕တာလုပ္အားခကို ဝင္ေငြနည္းလြန္းျခင္းကို အေျခခံၿပီး စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ရန္နည္းတဲ့ ဉာဏ္ပညာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အထက္ေဖာ္ျပပါမႈခင္းႏွစ္မ်ိဳးဟာ အစိုးရအာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါဝင္မွ ေအာင္ျမင္နိုင္မယ့္မႈခင္းမ်ားျဖစ္ပါ တယ္။ နံပါတ္(၂)အ‌ေနနဲ႕ မုဒိမ္းမႈ၊ ခိုးဆိုးႏွိုက္လုယက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လူသတ္မႈမ်ားဟာလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနတဲ့အစိုးရသစ္အတြက္ အေတာ္ကို ဦးေႏွာက္ေျခာက္စရာျဖစ္မႈမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီမႈခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားကေတာ့ က်ဴးလြန္သူမ်ားရဲ႕ စာရိတၱပ်က္ယြင္းမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအားနည္းမႈ၊ တိုးတက္လာတဲ့႐ုပ္ဝတၳဳပစၥည္းေနာက္ လိုက္ရင္း ေငြရလိုမႈကို ဦးစားေပးၿပီး ကိုယ္က်င့္တရား၊ အက်င့္စာရိတၱမ်ားခ်ိဳ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာရ တဲ့အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ မုဒိမ္းမႈႏွင့္လူသတ္မႈတို႔ဟာ ျပည္သူမ်ားတြက္ အလြန္တရာမွ ထိတ္လန့္တုန္လႈပ္ၿပီး မလုံၿခဳံဘူးလို႔ ခံစားေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ တရားေရးမ႑ိဳင္အတြက္ မီးေမာင္းထိုးျပစရာျဖစ္လာပါတယ္။ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား တရားခံရဲ႕ျဖစ္မႈ၊ ျဖစ္စဥ္၊ ေနာက္ခံေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာေလ့လာၿပီးမွ ျပစ္ဒဏ္ကို ဥပေဒအရ အျမင့္ဆုံးခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။ ေထာင္ဒဏ္ တစ္ႀကိမ္က်ဖဴးသူဟာ ေနာက္တစ္ခါ အလားတူျပစ္မႈထပ္မံက်ဴးလြန္ရင္ ပုံမွန္ျပစ္ဒဏ္ထက္ ပိုခ်မွတ္ သင့္ပါတယ္။ ဒါကိုလည္း မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ ဥပေဒျပင္ဆင္သင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ ျဖစ္နိုင္မယ္ဆိုရင္ မၾကာခဏျပစ္မႈက်ဴးလြန္လို႔ ေထာင္တစ္ႀကိမ္ထက္ ပိုက်တဲ့သူမ်ားကို ျပန္လႊတ္တဲ့ အခါ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနနဲ႕ စာရိတၱထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္၊ ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၿပီးမွ လႊတ္မယ္ဆိုရင္ ေရရွည္မွာမႈခင္းက်ဆင္းေရးကို ေရွးရႈနိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္မိပါတယ္။ ဒါနဲ႕ပတ္သက္ လို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္မွာ ပထမဇနီးကိုသတ္ခဲ့တဲ့အမ်ိဳးသားက တရား႐ုံးမွာ ကြာရွင္း ခြင့္ေတာင္းတဲ့တတိယဇနီးကို တရား႐ုံးေရွ႕လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မွာ ထိုင္ေသာက္ေနတုန္း ဓားနဲ႕ဝင္ထိုးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ဆိုရင္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဘဝကို လုံၿခဳံမႈမေပးနိုင္တဲ့အတြက္ အလြန္ပဲရင္နာစရာေကာင္းလွပါ တယ္။ အဓိကတရားခံကေတာ့ အရက္မ်ား ေဈးေပါေပါႏွင့္ အလြယ္တကူရရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

မုဒိမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ယခင္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းမွာ ဦးသိန္းၫြန့္ တင္သြင္းခဲ့တဲ့ သက္ငယ္ မုဒိမ္းက်င့္မႈမ်ားကို ေသဒဏ္ခ်မွတ္ဖို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး အက်ယ္တဝင့္ေဆြးေႏြးခြင့္ေလး ေတာင္ မရခဲ့တာကို အမွတ္ရမိပါတယ္။ ဒီေတာ့ သက္ငယ္မုဒိမ္းက်င့္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပဳက်င့္ခံရ တဲ့ကေလးငယ္ရဲ႕အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ တရားခံကိုေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္သင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳလိုပါ တယ္။ ဥပမာ - အသက္ရွစ္ႏွစ္ေအာက္ကေလးဆိုရင္ ေသဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀၊ အသက္ရွစ္ႏွစ္မွ ၁၂ ၾကားဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၅ ႏွစ္၊ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၆ ႏွစ္ၾကားဆိုရင္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ စသျဖင့္ ေလွ်ာ့ရက္မရွိ၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မရွိ၊ ေငြဒဏ္မေပးရဆိုၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ယခုလႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားကို ႀကီးေလး တဲ့ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏုိင္ေရး ကြၽန္ေတာ္တို႔ မိတ္ေဆြကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို တိုက္တြန္းလိုပါ တယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ခိုးဆိုးႏွိုက္လုယက္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကေတာ့ ဆင္းရဲ ျခင္းႏွင့္ အတတ္ပညာဗဟုသုတနည္းျခင္းၾကားမွာ ဂ်ာေအးသူ႕အေမရိုက္ဆိုသလို လုံးလည္လိုက္ေန တာပါပဲ။ ဆင္းရဲလို႔ စာေပမသင္ၾကားနိုင္၊ မသင္ၾကားနိုင္ေတာ့ ဗဟုသုတနည္းပါးၿပီး ဆင္ျခင္တုံတရား မရွိတဲ့အခါ အဆိုပါမႈခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာေတာ့တာပါပဲ။ ဒါကို ကုစားဖို႔ကေတာ့ ျပည္သူ႕ေရးရာမူဝါဒ ေကာင္းမ်ား ခ်မွတ္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး ဥပေဒပညာေပး႐ုံတင္မကဘဲ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ျပည္သူတိုင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ အေျခခံအလုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြ အျပည့္အဝရရွိဖို႔ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွာလည္း အတန္းအဆင့္အလိုက္ ျပည္သူ႕ နီတိဘာသာရပ္ကို အေျခခံကစလို႔ မျဖစ္မေနသင္ၾကားဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

နံပါတ္(၃)အေနနဲ႕ တရားမဝင္ကြၽဲ၊ ႏြားေမွာင္ခိုတင္ပို႔မႈႏွင့္ သစ္ခိုးထုတ္မႈေတြဟာ နိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕စီးပြားေရးကို အေတာ္အင္မတန္ထိခိုက္ေစတဲ့ မႈခင္းအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ တရားမဝင္ကြၽဲ၊ ႏြားေမွာင္ခိုမႈဟာ တ႐ုတ္ျပည္ကို ပို႔တဲ့လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္က ခရိုင္ခ်င္းဆက္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ သားသတ္လိုင္စင္စီမ်ား သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရဲစခန္းမ်ားဟာ ကြန္ရက္သဖြယ္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကြၽဲအုပ္၊ ႏြားအုပ္ႀကီးကို နယ္စပ္ဂိတ္ေတြမွာ တာဝန္ ရွိသူမ်ားအေနနဲ႕ ဘာေၾကာင့္ထိထိမိမိမပိတ္ပင္နိုင္ရသလဲဆိုတာ အထူးေမးခြန္းထုတ္ရမယ္‌့ကိစၥျဖစ္ပါ တယ္။ နံပါတ္(၄)ျဖစ္တဲ့ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈမ်ားဟာလည္း ဆယ္စုႏွစ္အတြင္းမွာ အေတာ္အျဖစ္မ်ား လာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမႈခင္းအမ်ိဳးအစားကေတာ့ ျပည္သူမ်ားယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္း မလိုက္နာၾကလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးသတင္းအရ တစ္နိုင္ငံလုံးမွာ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္မွ ဇြန္လ ၃၁ ရက္ေန႕အထိ ယာဥ္မေတာ္တဆမႈေပါင္း ၉၅၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၈၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံးတယ္လို႔ သိရပါ တယ္။ တစ္ရက္ကို ပွ်မ္းမွ် ၁၃ ဦးခန့္ ေသဆုံးေနတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္တင္ျပလိုတာ ကေတာ့ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းသူမ်ား ဆိုင္ကယ္စီးရင္ ဆိုင္ကယ္ဦးထုပ္မျဖစ္မေနေဆာင္းဖို႔နဲ႕ ေမးသိုင္းႀကိဳး တပ္ဆင္ရမယ္ဆို တာကို တစ္နိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႕ အထူးဒဏ္ေၾကးသတ္မွတ္ၿပီး ေန႕တင္မကဘဲ ညပါ ေစာင့္ၾကည့္ကင္မရာမ်ားႏွင့္ ေစာင္‌့ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အထက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါ မႈခင္းမ်ားက်ဆင္းေရးဟာ  အဓိက အခန္းက႑မွာပါဝင္ေနတာကေတာ့ ျပည္သူ႕ရဲမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံအႏွံ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ကြၽဲ၊ ႏြား ေမွာင္ခိုမႈမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားကို ေငြပုံေပးၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနတာေတာ့ အဲဒီမႈခင္းမ်ားကို ဖမ္းဆီးမယ္ဆိုရင္ ၎တို႔က ဖုန္းနဲ႕ အရင္အေၾကာင္းၾကားထားတဲ့အတြက္ ဖမ္းမိဖို႔ ခဲယဥ္းပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမရဲမ်ားကို အသိမေပးဘဲ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ဆိုတာ အလြန္မလြယ္ကူတဲ့ကိစၥျဖစ္ပါ တယ္။ ၾကာၾကာေနရင္ ႏြားကုန္ကူးသူမ်ားႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေရာင္းသူမ်ားဟာ ရဲမ်ားႏွင့္ စီးပြားဖက္လို ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္တိုက္နယ္မ်ားမွာ တာဝန္က်ရဲမ်ားကို ႏွစ္ႏွစ္ထက္ ပိုမေနေစဘဲ အလွည့္က်ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခ်ထားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္တင္ျပရရင္ ျပည္သူ႕ရဲအင္အားကို စြမ္းရည္ျပည့္မီစြာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ့ဖို႔ႏွင့္ ၎တို႔ရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ယခုထက္ပိုၿပီး ပံ့ပိုးေပးေစလိုပါတယ္။ လခတိုးတာမ်ိဳးမဟုတ္ေတာင္ ခရီးစရိတ္၊ သားသမီးမ်ားအေရအတြက္အလိုက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမိသားစုအေရး မပူပင္ရေအာင္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ျဖည့္ဆည္းေပးမွသာ အူမမေတာင့္လို႔ဆိုတဲ့ ဆင္ေျခမေပးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူနဲ႕ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းေစၿပီး အဂတိလိုက္စားရင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ တိုင္ၾကားျခင္း၊ အေရးယူမႈျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးမွာ ျပည္သူ႕ရဲမ်ားက အဓိကအခန္းက႑မွ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္နိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပရင္း ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ ရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးဉာဏ္ဟိန္း(သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္) ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္  အစည္းအေဝးခန္းမႀကီးအတြင္းရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္မဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဉာဏ္ဟိန္း ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္က ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြ အမႈစစ္စခန္းမႉးတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ကြၽန္ေတာ့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားျဖင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို ေဆာင္႐ြက္လိုမယ္ဆိုရင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကို သိရပါတယ္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားရတဲ့ အေၾကာင္းခံတရားမ်ားကေတာ့ လူတို႔ရဲ႕တရားလြန္ေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စိတ္မ်ားေၾကာင့္ဆိုတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ထိုလြန္က်ဴးေသာကိေလသာစိတ္မ်ားမျဖစ္ဖို႔ကို မႈခင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္တားဆီးေရးႏွင့္ က်ဴးလြန္သူကို စုံစမ္းေထာက္လွမ္းၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အျပစ္ေပး ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေတာ့ ထိန္းကြပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုလုပ္ငန္းႀကီး မ်ားကို မျပဳလုပ္မီမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခခံအခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကိုေတာ့ျဖင့္ ျပည့္စုံေအာင္ေဆာင္႐ြက္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေျခာက္ခ်က္ကေတာ့ (၁) မွန္ကန္ဆီေလ်ာ္ေသာမူခ်မွတ္နိုင္ျခင္း၊ မႈခင္း ထိန္ခ်န္မႈအမ်ားဆုံးကာလကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ မူဝါဒအလြဲေတြေၾကာင့္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တစ္ခါက ဆုေပးဒဏ္ေပးစနစ္က်င့္သုံးရာမွာ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈအနည္းဆုံးၿမိဳ႕မ်ား အလိုက္ ပ၊ ဒု၊ တ ဆိုၿပီးေတာ့ ဆုေပးခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ မႈခင္းမ်ားကို မဖြင့္ေတာ့ဘဲနဲ႕ မႈခင္းထိန္ခ်န္မႈ ေတြ မ်ားစြာျဖစ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့မႈခင္းမ်ားကို ေပၚေပါက္ ေအာင္စုံစမ္းေထာက္လွမ္းတဲ့ အရည္အခ်င္းအေပၚမွာ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့မွ ဆုေပးေပးပါတယ္။ (၂) ဝန္ထမ္းအင္အားကို လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ျဖည့္ဆည္းထားျခင္း၊ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မႈခင္း ႀကိဳတင္တားဆီးေရးသည္ ရဲလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး အလြန္မ်ားျပားပါတယ္။ လြန္က်ဴးေသာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း၊ အရက္ပုန္း၊ မူးယစ္ေဆး၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းမ်ားအား စုံစမ္းႏွိမ္နင္းျခင္း၊ လက္နက္ပုန္းေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ မွတ္တမ္းဝင္လူဆိုးမ်ား ေစာင့္ၾကည့္သည့္နယ္ထိန္း ႐ြာစဥ္လွည့္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ တပ္ေျပး၊ ရဲေျပး၊ ရဲဘက္ေျပးနဲ႕ တရားခံေျပးမ်ားဖမ္းဆီးျခင္း၊ ယာဥ္စည္းကမ္း၊ လမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ကင္းပုန္းဝပ္ျခင္း၊ ကင္းလွည့္ျခင္းကို လပတ္စီမံခ်က္ ေတြဆြဲၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္လိုေဒသမ်ိဳးေတာင္မွ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္မွာ ရဲတစ္ဦးႏႈန္းနဲ႕ ေစာင့္ေရွာက္ေနရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲဝန္ထမ္းအင္အားကို တိုးခ်ဲ့ရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ (၃) ရဲလုပ္ငန္းအရွိန္အဟုန္ မပ်က္ေစရန္တြန္းအားေပးျခင္း၊ ဒါကေတာ့ လူ Checking ကိုေျပာတာပါ။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ရဲလုပ္ငန္းတိုင္းမွာ ရဲစခန္းမွတ္ပုံတင္ ၃၇ မ်ိဳးျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရပါတယ္။ တစ္အုပ္နဲ႕တစ္အုပ္ဟာလည္းပဲ ျငမ္းသဖြယ္ဆက္စပ္ေနတာပဲျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ကို ခိုကပ္လို႔၊ လိမ္ညာလို႔မရပါဘူး။ အထက္ၿမိဳ႕နယ္/ခရိုင္/တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ရွိတဲ့အရာရွိ ႀကီးမ်ားက တစ္လတစ္ႀကိမ္ မွန္မွန္စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ တြန္းအားေပးလို႔ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ အဲဒီအရာရွိႀကီးမ်ားသည္ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏွံ႕စပ္ကြၽမ္းက်င္ဖို႔ေတာ့လိုအပ္ပါတယ္။ (၄) ရဲလုပ္ငန္းကို ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးေသာ ရဲလက္စြဲ၊ ရဲအက္ႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒမ်ားကို တြင္က်ယ္ ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း၊ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။  ရဲလုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာ ကာလေတြကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ ေဖာ္ျပမယ့္ဥပေဒမ်ား ေမွးမွိန္ေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲစခန္းမႉးထံတိုင္ေသာ္လည္း အမႈဖြင့္မေပး၊  ရဲစခန္းမႉးမွ တိုင္သူမရွိ၍ အမႈမဖြင့္ဆိုတဲ့ သတင္းမ်ိဳးကို ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ဖတ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒပုဒ္မ ၁၅၄ မွာ ရဲအေရးပိုင္ေသာအမႈမ်ား တိုင္ၾကားခဲ့ပါက ရဲစခန္းမႉးသည္ယာယီျဖစ္စဥ္ဟု ပထမသတင္းေပး တိုင္ခ်က္ ေရးဖြင့္ေပးရမယ္လို႔ ၫႊန္ၾကားထားပါတယ္။ ဒုတိယ တိုင္သူမရွိေသာအမႈမ်ားသည္ ျဖစ္ခဲ့ သည္ဟု ခိုင္လုံစြာသိရွိပါက ရဲစခန္းမႉးကိုယ္တိုင္က တရားလိုျပဳလုပ္ၿပီးေတာ့မွ အမႈဖြင့္ေဆာင္႐ြက္ ရမယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အဲဒီအမႈေတြကို ဖြင့္ရမွာကို မဖြင့္တဲ့ရဲစခန္းမႉးကိုလည္းပဲ အမႈထိန္ခ်န္ မႈဆိုတဲ့ Backing of Crime နဲ႕ေထာင္ဒဏ္ထိကို အျပစ္ေပးနိုင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ ေနာက္ရဲအေရးမပိုင္တဲ့အမႈျဖစ္ပါေစ မျငင္းဆိုရပါဘူးတဲ့ ပုံစံ(က)၊ (ခ)မွာ ျဖည့္စြက္ၿပီးေတာ့ တရား႐ုံးကို ဦးတိုက္ေလွ်ာက္ေပးရမယ္လို႔ ပါပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒီလိုအသုံးတည့္တဲ့ဥပေဒေတြဟာ ဘာျဖစ္လို႔ေမွးမွိန္သြားသလဲဆိုတာကို ေလ့လာၾကည့္ရင္ ယေန႕ ရဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖုံးလႊမ္းေနေသာ အမိန့္၊ ဥပေဒ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရွိေကာင္းရွိနိုင္ပါတယ္။ ဒါကို စိစစ္ၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ဖယ္ရွားေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ (၅) ဝန္ထမ္းတို႔ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ဘဝအာမခံခ်က္ရွိေသာ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို ေပးရျခင္း၊ ဒါေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ရွင္းျပဖို႔ မလိုပါဘူး။ (၆) လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မႈ လိုအပ္ျခင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔လူထုႀကီးဟာ မႈခင္းက်ဆင္းဖို႔အတြက္ ကို သက္ေသခံေပးဖို႔နဲ႕ သတင္းေပးဖို႔ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဒါကိုလည္းပဲ ေဆာင္႐ြက္နိုင္သလားလို႔ ၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေဆာင္႐ြက္နိုင္ေသးပါဘူး။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကမာၻေပၚမွာ ရဲလုပ္ငန္း အေအာင္ျမင္ဆုံးနိုင္ငံေတြကို ေလ့လာတဲ့အခါမွာ ဂ်ပန္ႏွင့္ အေမရိကန္ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ သင္တန္းတက္စဥ္ကာလက သင္တန္းဆရာကို ေမးဖူးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ ဂ်ပန္နဲ႕ အေမရိကန္က ရဲလုပ္ငန္းက ေအာင္ျမင္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မေအာင္ျမင္လဲဟု ဥပမာအေနနဲ႕ ေျပာၿပီးေတာ့ ရွင္းျပပါတယ္။ ဂ်ပန္ကို မႈခင္းက်ဴးလြန္ၿပီးေတာ့ အႀကံဉာဏ္ေတာင္းရင္ လုပ္ရဲရင္ ခံရမွာေပါ့ကြာ ရဲကို အဖမ္းခံလို႔တိုက္တြန္းၿပီးေတာ့ အေမရိကန္ကေတာ့ ေရွ႕ေနေကာင္းေကာင္းရွာ ႐ုံးတက္ၿပီးေတာ့ ထုေခ်လိဳ႕အႀကံေပးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာကို အႀကံေတာင္းမယ္ဆိုရင္ ေနာက္က်တဲ့ေျခေထာက္ သစၥာေဖာက္ ေျပးကြလို႔ အႀကံေပးပါတယ္တဲ့။ ဒါဟာ ဘာျပလဲဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြဟာ ႐ုံးကို အလြန္တရာမွ ႐ြံရွာေနတယ္ဆိုတာျပေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူပူးေပါင္းပါဝင္မႈရလာဖို႔အတြက္ကို ပညာေပးျခင္းလုပ္ငန္းေတြ၊ ဝန္ထမ္းနဲ႕ ရဲမ်ားကလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူေတြကို ေဖာ္ေ႐ြေႏြးေထြးေသာဆက္ဆံမႈမ်ိဳးလုပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ ဒီေျခာက္ခ်က္ကို အေျခခံျဖည့္ဆည္းနိုင္ပါက မႈခင္းက်ဆင္းေရးေဆာင္႐ြက္နိုင္မယ္လို႔ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရင္း ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးျမတ္ေလးဦး(ထီးလင္းမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထီးလင္းမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမတ္ေလး ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းတဲ့ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဟန့္အတားျဖစ္ေနတဲ့ မႈခင္းေတြပေပ်ာက္ဖို႔၊ က်ဆင္းဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ မႈခင္းျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္း တရားေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္မွသာ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါ တယ္။ မႈခင္းေတြေပါမ်ားေစရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ (၁) အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ ေတြ အျမစ္တြယ္ေနျခင္း၊ (၂) တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္း၊ (၃) ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာကြာဟမႈ ႀကီးမားျခင္း၊ (၄) အလုပ္လက္မဲ့ျပႆနာႀကီးမားျခင္း၊ (၅) အရက္ဆိုင္၊ ဘီယာဆိုင္မ်ားေပါမ်ားျခင္းနဲ႕ မူးယစ္ ေဆးဝါးေနရာတကာတြင္ ရေနျခင္း၊ (၆) ျပည္သူလူထုအၾကားမွာ မႈခင္းဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈ နည္းပါးျခင္းႏွင့္ (၇) ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႕ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ေနရသျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္ ကင္းကြာေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ အဓိကအက်ဆဳံးကေတာ့ အဂတိလိုက္စားမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အျမစ္တြယ္ေနျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ အဂတိ လိုက္စားမႈက်ဆင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့သလိုပဲ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနနဲ႕ ဘယ္လိုပဲ မူဝါဒေတြခ်ခ်၊ ဘယ္လိုပဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္လုပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးေနရတဲ့ နိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕ ယႏၲရား၊ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းအားလုံးက လိုက္ပါမလာဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ အေဟာသိကံပဲ ျဖစ္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ယခု အေျပာင္းအလဲကာလမွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလမ္းစဥ္ေနာက္ကို လိုက္ပါလာတဲ့လူေတြ ရွိသလို ယခင္အတိုင္းပဲ ကိုယ့္ရာထူးလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အသုံးခ်ၿပီး အဂတိလိုက္စားလိုတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ ကလည္းပဲ ဒုနဲ႕ေဒးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူနိုင္မွသာလွ်င္ မႈခင္းမ်ား က်ဆင္းနိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ မႈခင္းအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းေတြ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတာကိုေတြ႕ရၿပီး ဒုစရိုက္သမားေတြဟာလည္း ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ဖို႔ အတြက္ အတင့္ရဲလာတာကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ မႈခင္းေတြမွာ ပူးေပါင္းပါဝင္ပတ္သက္ ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို တိတိက်က်ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို အေရးယူမႈမရွိဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ မီးေလာင္ရာေလပင့္ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ၿပီး မႈခင္းေတြပိုလို႔ေတာင္ တိုးလာနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကလည္း အင္မတန္မွ အေရးႀကီးလွ ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈဟာ သံသရအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အားနည္းေန တာကို ေတြ႕ရွိေနရပါတယ္။ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ သတင္းေပးမႈ၊ တိုင္ၾကားမႈမ်ားရွိရင္ လည္းပဲ ခုနကိုယ္စားလွယ္ ႀကီးေျပာသြားသလို သတင္းေတြေပါက္ၾကား၊ ဒုစရိုက္သမားေတြကို ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား ေရွာင္ေျပးၿပီးမွသြားေတာ့ တရားခံေတြ မလြတ္သင့္ဘဲနဲ႕လြတ္၊ ပိုင္ရွင္မဲ့ေတြျဖစ္ေနတာ ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဲဒါႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ၈-၆-၂၀၁၆ ရက္ေန႕က ဖမ္းမိတဲ့သစ္ကားတစ္စီးနဲ႕ ဥပမာေပးၿပီးေတာ့မွ ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ Power Point အသုံးျပဳခြင့္ေပးပါခင္ဗ်ား။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့သစ္ကားပဲ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သစ္ကားေပၚမွာ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့သစ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ ဒါကေတာ့ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့သစ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ေနရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကားနဲ႕ပတ္သက္လို႔ အဲဒီကားေပၚမွာ က်န္ရွိေနခဲ့တဲ့ သက္ေသခံအေထာက္ အထား၊ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ကြၽန္ေတာ့္မွာ အားလုံးရွိပါတယ္။ အဲဒီစာ႐ြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ Power Point မွာမတင္ျပတာကေတာ့ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီကားေပၚမွာေတြ႕ရွိရတဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြမွာပါတဲ့ ဆီေျပစာျဖတ္ပိုင္းေတြ၊ အမည္စာရင္းေတြ၊ ေပါက္အဖြဲ႕စုံ ၉၅၀၀၀၀၊ ကန္စြန္းမွာ ၃၆၀၀၀၀၊ ကံျပားလမ္းဆုံ ၄၀၀၀၀၀၊ မယ္ဇလီႀကိဳးတံတား ၂၁၀၀၀၀၊ ပဒါန္းအဖြဲ႕စုံ ၁၅ သိန္းခြဲ၊ တပ္ရင္းဌာန တစ္သိန္းခြဲ၊ ကင္းလွည့္ၾကက္ေရစမ္း ေလးေသာင္း၊ မေကြး(ဒန)၊ ပခုကၠဴ(ဒန)ဧည့္ခံ စတဲ့စာရင္းေတြနဲ႕ ဗိုလ္ေလး ၅ သိန္းခြဲ၊ အိုးထိန္းသစ္ေတာရဲ ႏွစ္သိန္း၊ ဂန့္ေဂါ ေပးေငြ ၁၀ သိန္း၊ မႏၲေလးေပးေငြ သိန္း ၃၀၊ ဗိုလ္ႀကီးမယ္ဇာလီေပးေငြ သိန္း ၂၀၊ ဗိုလ္ႀကီးေပးေငြ High way star ၁၀ သိန္း အစရွိတဲ့ စာရင္းဇယားေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္ေနတယ္ ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဂဃဏနေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္နိုင္တာကို သိသာနိုင္ၿပီး ပထမအေခါက္ကေနၿပီးေတာ့မွ ကိုးေခါက္ ေျမာက္အထိ စာရင္းေတြကို ၾကည့္ခ်င္းအားျဖင့္ အေခါက္ေခါက္အခါခါ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေနတယ္ဆိုတာ ကို သိသာလွပါတယ္။ ဒီလမ္းေၾကာင္းႀကီးဟာလည္း ဒုစရိုက္လမ္းမႀကီးျဖစ္ေနၿပီဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႕ ေတြ႕ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပူးတြဲပါဝင္ေနတဲ့ဌာနဆိုင္ရာေတြကို တိိတိက်က်ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူဖို႔ ထင္ရွားလွပါတယ္။ လစာမေလာက္လို႔၊ ခက္ခဲလို႔ဆိုၿပီးေတာ့မွ အေရးမယူဘူးဆိုလို႔ရွိရင္ ဒါဟာမျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပုံစံမ်ိဳးေတြ ဟာ နိုင္ငံေတာ္မွာ နိုင္ငံႏွင့့္အဝန္းမွာ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။

နိဂုံးခ်ဳပ္အားျဖင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအျမန္ဆုံးေဆာင္႐ြက္နိုင္မွ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးကို အရွိန္အဟုန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္နိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္(ဒီပဲယင္းမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္း ဆက္သပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒီပဲယင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဝင္းျမင့္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔အတြက္ အဟန့္အတား အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနတဲ့ တကယ့္အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမွန္ကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ဖြားဖက္ေတာ္ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕မိတ္ေဆြရင္း ဆင္းရဲျခင္း မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕သူငယ္ခ်င္း ေမွာင္ခိုကုန္ကူးသန္းျခင္းမ်ားနဲ႕ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္ ၿပီးေတာ့ မႈခင္းေတြမ်ားျပားေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းေတြဘယ္ေလာက္ေတာင္ မ်ားျပားေန သလဲဆို တာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္းေရး ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္အရ အေရးယူခဲ့ရတဲ့ အမႈေပါင္းဟာ ၁၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ ဒီထဲမွာ မူးယစ္နဲ႕က ၃၇၆ မႈ၊ ယစ္မ်ိဳး ၈၅၀ ႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာမႈ ၂၃၅ မႈ၊ ေလာင္းကစား ၃၆၄ မႈ၊ လက္နက္ပုန္း ၃၃၈ မႈတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဇန္နဝါရီလက ၁ ရက္ကေနၿပီးေတာ့ ဒီၾသဂုတ္လအထိ ခိုးမႈပုဒ္မေပါင္းနဲ႕ ဖမ္းဆီးခံထားရတဲ့ဟာက ၂၅၀၀ နီးပါးေလာက္ အင္းစိန္ ေထာင္ထဲမွာပါ။ ေထာင္မဆံ့လို႔ ရဲဘက္စခန္းေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရး အတတ္ပညာ သင္ၾကား ရင္းနဲ႕ခြဲပို႔ထားရတဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္။ ဒီစီမံခ်က္ကာလအတြင္းမွာ ျပစ္မႈႀကီး က်ဴးလြန္သူ အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးနိုင္ျခင္းမရွိဘူး။ လူသတ္မႈက ၅၀ ေက်ာ္ရွိတယ္။ လုယက္မႈက ၅၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ မုဒိမ္းမႈေပါင္းလည္း ၅၀ ေက်ာ္ပါတယ္။ ေဖာက္ထြင္းခိုးယူမႈက ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔ သတင္းစာမွာဖတ္ရပါတယ္။ အဆိုးဆုံးက ေန႕စဥ္နဲ႕အမွ် မူးယစ္ေဆးဝါးမႈေတြ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕ ၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့သတင္းေတြ ဖတ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းက်ဆင္း ေရးအတြက္ ျပည္သူ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္းေရးစီမံခ်က္ေတြကေတာ့ ေရွ႕က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားလည္း ေဆြးေႏြးသြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ လူအမ်ားသြားလာတတ္တဲ့ ေဈးတို႔၊ လမ္းဆုံ၊ လမ္းခြတို႔မွာ CCTV ကင္မရာေတြ တပ္ဖို႔အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ ျပည္သူႏွင့္ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ၿပီး မႈခင္းေတြေဖာ္ထုတ္နိုင္ေအာင္ Home Visit လို႔ေခၚတဲ့ အစီအစဥ္ေတြကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထိေရာက္စြာပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ မႈခင္းက်ဆင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕အင္အား အလုံအေလာက္ရွိဖို႔လည္း အင္မတန္မွအေရးႀကီးပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿမိဳ႕နယ္မွာဆို ဖြဲ႕စည္းပုံအရ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား ၃၅ ဦးေလာက္ခန့္ ထားရမယ့္ မခန္းႀကီးလိုရဲစခန္းမွာ အင္အား ခုနစ္ေယာက္သာရွိပါတယ္။ ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းမွာ လည္း စုစုေပါင္း ၁၈ ေယာက္ပဲရွိပါတယ္။ ေနာက္ ဒီလိုမလုံေလာက္တဲ့အတြက္ မိတ္ဖက္ အင္အား ေတြကိုသုံးၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္တဲ့အခါမွာ ျပည္သူ ေတြရဲ႕အျမင္မၾကည္လင္တာေတြလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြကို ရဲလုပ္ငန္းမွာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္တာမ်ိဳးကို ျပည္သူေတြ အျမင္ရွင္းေအာင္ စည္း႐ုံးေရးနည္းနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ယုံၾကည္ကိုးစားၿပီး ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ဖို႔ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ လုံေလာက္တဲ့ လစာဝင္ေငြရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တုန္းက လက္ပံေတာင္းေတာင္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားျဖည့္တင္း ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ မူလကအင္အားနည္းေနရတဲ့အထဲ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားက ရဲအခ်ိဳ႕အဲဒီကိုပို႔ရပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ေပၚမွာ တစ္ရက္ကို အေသးစားလုယက္မႈ၊ ခိုးမႈ ေတြဟာ ကိုးႀကိမ္ေလာက္ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ ဒါအားလုံး ေဝဖန္စဥ္းစားနိုင္ဖို႔ တင္ျပေဆြးေႏြးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ကြၽဲ၊ ႏြားေမွာင္ခိုနဲ႕ သစ္ေမွာင္ခိုနဲ႕ ကား၊ ဆိုင္ကယ္ နယ္စပ္ျဖတ္ၿပီး တရားမဝင္ ေရာင္းဝယ္မႈေတြနဲ႕အတူ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြ နိုင္ငံအႏွံ႕ပ်ံ့ႏွံ႕လာေနပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အေနနဲ႕ သြင္းကုန္၊ ထုတ္ကုန္ေတြကို အခြန္ေကာက္စနစ္တက်နဲ႕ ဥပေဒနဲ႕အညီ ဟန့္တားကာကြယ္ နိုင္ပါမွ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈက်ဆင္းမွာပါ။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာစက္ဟာ နယ္ေျမေဒသတိုင္းကို လက္လွမ္းမီဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ရွိေနလို႔ရွိရင္ တရားဥပေဒစိုးမိုး ေရးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဘက္မွာ မ်ားစြာခက္ခဲၿပီးေတာ့ မႈခင္းေတြလည္းက်သြားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးေတြပ်ံ့ေနမယ္။ ျပည္သူေတြဆင္းရဲေနမယ္။ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးမႈေတြပ်က္မယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြလည္း ပ်က္သြားမွာပါ။ လက္နက္ ေမွာင္ခိုကအစ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈေတြ ထြန္းကားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းေတြလည္း မ်ားေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းရွည္ၾကာၿပီျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ရဲ႕ အဆိုးေက်ာ့သံသရာ(Vicious Circle)ကလြတ္ေျမာက္ေအာင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင္္‌့တကြ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြအားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႕ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားျပန္္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အေျခခံတဲ့ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မူဝါဒ(၆)ရပ္နဲ႕ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနပါတယ္။ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလုံး၊ နိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ျပည္သူအားလုံး တက္ညီလက္ညီပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္ၿပီး နိုင္ငံသားအားလုံးရဲ႕ လုံၿခဳံလြတ္လပ္တဲ့ဘဝကို ရရွိနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ မႈခင္းေတြက်ဆင္းသြားေအာင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရသစ္ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ (၂၁)ရာစုပင္လုံညီလာခံႀကီးကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အားလုံး ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕ အဆိုကို ေထာက္ခံေၾကာင္း တင္ျပ ေဆြးေႏြးပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းဦးလြင္ (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 ေလးစားအပ္ ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ပဏာမႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးသန္းဦးလြင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္က အဆိုရွင္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕အဆိုကို ေဆြးေႏြးသြားမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေအာက္ မွာ ေအးခ်မ္းသာယာ စြာနဲ႕ေနထိုင္ၿပီး သမာအာဇီဝျဖင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ေနသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အေကာင္းရွိလွ်င္ အဆိုးရွိသကဲ့သို႔ မိမိတို႔က်င္လည္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္မေကာင္းမြန္ျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးျခင္းႏွင့္ ဆင္းရဲမြဲေတျခင္း၊ ပညာဉာဏ္ရည္နည္း ပါးျခင္း၊ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ပင္ပန္းႀကီးစြာ႐ုန္းကန္ေနရေသာ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားေအာက္တြင္ ႀကီးျပင္းလာရျခင္းစတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားလာရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရ မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႀကီးသူကိုရိုေသ၊ ႐ြယ္တူကိုေလးစား၊ ငယ္သူကိုသနားဆိုတဲ့ ေလာကပါလတရားေတြ အားနည္းၿပီး ရိုးရိုးက်င့္ျမင့္ျမင့္ႀကံကာ ရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈကို တန္ဖိုးထားဂုဏ္ယူမႈမရွိတာကိုလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပ္ဝတၳဳေတြေခတ္ႏွင့္အၿပိဳင္တိုးတက္လာၿပီး လိုခ်င္တပ္မက္စရာ ေတြ မ်ားျပားလာကာ ေလာဘကို အေတာမသတ္နိုင္ျဖစ္ရပါေတာ့တယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား၊ ဂ်ာနယ္မ်ား၊ Facebook ေခၚ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈမ်ားကို ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ျမင္ေတြ႕ၾကားသိၿပီး ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အမႈမ်ား ကလည္း ထူးျခားဆန္းျပားစြာျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါတယ္။ ထိုသို႔မႈခင္းမ်ားျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားျပားလာ ျခင္းသည္ ဒီမိုကေရစီႏွစ္စ အမိနိုင္ငံေတာ္ႀကီးအတြက္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္မည္ဆိုရင္ မွားမည္မထင္ပါ။ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖုံဖုံေသာ မႈခင္းမ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ အသက္အိုးအိမ္မ်ား ဆုံးရႈံးရျခင္းသာမက ၎တို႔ရဲ႕ စိတ္ႏွလုံးကိုလည္း ဒဏ္ရာမ်ားစြာ ရေစပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒက ေပးထားတဲ့ နိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ တို႔ကိုလည္း ထိခိုက္ပ်က္စီးေစကာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုကူးေျပာင္းရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အခက္အခဲ မ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုကူးေျပာင္းရာတြင္ ႀကီးမားေသာ အခက္ အခဲမ်ားျဖစ္တဲ့ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားေအာင္ မလြဲမေသြ    ေဆာင္႐ြက္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ နည္းလမ္းေလးသြယ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားခဲ့ေၾကာင္း အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပလိုပါတယ္။ Power Point သုံးခြင့္ျပဳပါရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

          အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ ပညာေပးျခင္း(Education)၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္း(Prevention)၊ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း(Action)ႏွင့္ သုေတသနျပဳျခင္း(Research)တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားအမ်ားစုဟာ ဥပေဒကိုသိရွိနားလည္ျခင္းမရွိၾကပါဘူး။ ဥပေဒကိုမသိနားမလည္လို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းက အမ်ားစုျဖစ္ေသာ္လည္း ထိုသို႔က်ဴးလြန္ျခင္း ေၾကာင့္ ဥပေဒကခြင့္လႊတ္မွာမဟုတ္ပါဘူးခင္ဗ်ား။ ဒါေၾကာင့္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြ အေျခခံသိရွိ ထားသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ားကို ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္သြားသင့္ပါတယ္။ ျပဳလုပ္ ရာတြင္လည္း ေက်း႐ြာရပ္ကြက္္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးတို႔ရဲ႕ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္ဥပေဒကိုေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ေစတနာ ေရွ႕ထားကာ သိရွိနားလည္ေအာင္ ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဗီနိုင္းပိုစတာႏွင့္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားျဖန့္ေဝျခင္း၊ မီဒီယာမ်ားကို က်ယ္ျပန့္စြာအသုံးျပဳျခင္း လုပ္သြားသင့္ပါတယ္။ သို႔မွသာ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားအေနနဲ႕ ဥပေဒကိုသိရွိနားလည္ၿပီး ေလးစားလိုက္္နာလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ပညာေပးေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားကို ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးႏွင့္ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ကလည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိေနတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ျပည္သူမ်ားက အသိတရားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ကာ ပိုမို၍ အရွိန္ျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္သြားသင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။  ဒုတိယနည္းလမ္းကေတာ့ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဤကိစၥမွာ ျပည္သူ႕လုံၿခဳံေရး(Public Security)နဲ႕ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕ေတြ ယခင္သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး ျဖစ္တဲ့ အမႈႀကီး ၁၀ မ်ိဳး၊ အျခားမႈ ၁၀ မ်ိဳးတို႔ကို ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး Update လုပ္သင့္ပါတယ္္။ အမႈႀကီး ၁၀ မ်ိဳး၌ မပါဝင္ေသးတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးမႈ၊ လူကုန္ကူးမႈ၊ အၾကမ္းဖက္မႈ၊ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ၊ ဂိုဏ္းဖြဲ႕က်ဴးလြန္မႈ(Organize Crime)စသည္တို႔ကိုလည္း အမႈႀကီး ၁၀ မ်ိဳး၌ ထည့္သြင္းရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ Police Reform ကို ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ရာ ျပည္သူ႕အေျချပဳ ရဲလုပ္ငန္း(Community Policy)ကို ပိုမို၍ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနည္း တူ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္းသည္ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ကို ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးသို႔ မေရာက္ရွိေစရန္ မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကို မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္၍ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ အေရးႀကီးလိုအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားဟာ ဥပေဒကို သိရွိနားလည္လက္ခံၿပီး မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈအပိုင္းမွာ မႈခင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ဌာနမ်ားတြင္သာ တာဝန္ရွိသည္မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔တြင္လည္း စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ရန္တာဝန္ရွိသည္ဟူေသာ အျမင္သို႔ ေျပာင္းလဲရန္ မ်ားစြာလိုအပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာ နိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ကိုလည္း အင္အားထပ္မံျဖည့္တင္းၿပီး လိုအပ္သည့္ေခတ္မီနည္းပညာအေထာက္အကူ ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး အသိတရားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာမွသာ ေအာင္ျမင္မႈရွိလာမွာ ျဖစ္ၿပီး မီဒီယာမ်ားအသုံးျပဳျခင္း၊ ဥပေဒစိုးမိုးေရးဌာနမ်ား၏ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဖုန္း၊ Fax မ်ားျဖင့္ က်ယ္ျပန့္စြာသတင္းေပးေစျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္နိုင္မွာျဖစ္ၿပီး မႈခင္းမ်ားလည္း က်ဆင္းလာ မွာလည္း မလြဲဧကန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တတိယနည္းလမ္းအေနနဲ႕ကေတာ့ အေရးယူမႈအပိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ စုံစမ္း ေထာက္လွမ္းျခင္း(Intelligent)ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္း(Investigation)တို႔ကို ပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။  တရား႐ုံးသို႔ တရားစြဲတင္ပို႔ရာတြင္လည္း သက္ေသခံပစၥည္းမ်ား၊ သက္ေသခံဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထုံးဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ေသခံျပည့္ျပည့္စုံစုံ တင္ျပရန္လိုအပ္ပါ တယ္။ တရား႐ုံးေရွ႕တြင္ တရားခံအား   ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားေပးရန္ ဥပေဒ‌အခ်က္မ်ား ေတာင္းဆိုသင့္ပါတယ္။ တရား႐ုံးက ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။ တရား႐ုံးသို႔ တရားစြဲသည့္အမႈ တရားရွင္လႊတ္ျခင္း၊ တရားေသလႊတ္ျခင္းသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့လွ်င္ အမႈစုံစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ သည့္အဖြဲ႕အစည္း တရားစြဲတင္ၿပီး တရား႐ုံးရွိ အမႈလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တရားရွင္၊ တရားေသလႊတ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ယႏၲရား(Mechanism)တစ္ခု တည္ေထာင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနနဲ႕ကေတာ့ သုေတသနျပဳ ျခင္းအပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ သုေတသနျပဳရာမွာ ျဖစ္ပြားေနတဲ့မႈခင္းမ်ားကို ျပစ္မႈအလိုက္ Research လုပ္ၿပီး Mapping ေျမပုံတင္ၾကည္‌့လို႔ရွိရင္ မည္သည့္ဧရိယာ၌ မႈခင္းျဖစ္ပြားေနေၾကာင္း၊ တိုးတက္ လာေနေၾကာင္းကို တိတိက်က်သိရွိလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားျခင္းကို ေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး Target ဧရိယာသတ္မွတ္ၿပီး မႈခင္းက်ဆင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ တင္ျပရရင္ေတာ့ တရားစြဲအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူမ်ားအားလုံး ပါဝင္ကာ အမ်ိဳးသားေရးအသြင္ျဖင့္ စနစ္တက်ပဴးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာ မႈခင္းမ်ားေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ရယူနိုင္မည္ျဖစ္ကာ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးကို အဟန့္အတား အေႏွာင့္အယွက္ကင္းစြာျဖင့္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္နိုင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပရင္း အဆိုရွင္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ရဲ႕ အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေစာသေလးေစာ(ေ႐ႊက်င္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                   ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႂကြေရာက္လာတဲ့ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္  ျပည္သူမ်ားအားလုံးအားလုံး မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေ႐ႊက်င္ မဲဆႏၵနယ္က  ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာသေလးေစာ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ပန္းေတာင္း မဲဆႏၵနယ္က ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕အဆိုကို ျဖည့္စြက္ အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွာ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းျမင့္မားေနရင္ အဲဒီနိုင္ငံမွာေနထိုင္သူမ်ားရဲ႕ ဘဝဟာလုံၿခဳံမႈမရွိ၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအယုံအၾကည္နည္းၿပီး အစိုးရကခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ မ်ားစြာအခက္္အခဲျဖစ္ေစပါတယ္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈျမင့္မားေနျခင္းဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရွိျခင္းႏွင့္ တိုက္္ရိုက္သက္ဆိုင္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ပတ္သက္လို႔ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားစြာထဲက အခ်က္ႏွစ္ခ်က္္ကို တင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်က္ကေတာ့ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒေတြ၊ ခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြဟာ လက္ရွိပကတိအေျခအေနနဲ႕ကိုက္္ညီမႈရွိ/မရွိကို သုံးသပ္ဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါနဲ႕ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒကို အေျခခံၿပီး တင္ျပလိုပါ တယ္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ကိစၥမွအပ ေျမယာ ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ကိစၥရပ္အားလုံးကို အဆုံးအျဖတ္ေပးဖို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေသာလယ္ယာေျမစီမံ ခန့္ခြဲမႈအဖြဲ႕ကို အခြင့္အာဏာေပးထားပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ တရား႐ုံးရဲ႕စစ္ေဆးစီရင္ ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္မ်ားက လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။ ေျမယာစီမံခန့္ခြဲမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဟာ ေျမယာပိုင္ရွင္ေတြ၊ အသုံးျပဳသူေတြနဲ႕ ေဒသဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွွိမ်ား အတြက္ နားလည္လိုက္နာက်င္္‌့သုံးဖို႔ မ်ားစြာအခက္အခဲရွိပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ လယ္ယာေျမစီမံခန့္ခြဲ ေရးအဖြဲ႕မ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြဟာ ရွင္းလင္းလြယ္ကူမႈ မရွိတာေၾကာင့္ ခ်မွတ္ထားတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိ/မရွိ ဆန္းစစ္နိုင္ဖို႔အခက္အခဲရွိေနပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားဟာ ဘယ္သူ႕ကိုအနိုင္ေပးလိုက္တာပါ ဆိုတာပါၿပီးေတာ့မွ သုံးသပ္ခ်က္ေလးေတာင္ပါတာကို မေတြ႕ရပါဘူး။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ဆုံးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္ရတဲ့သူေတြကို ပုဂၢိဳလ္ေရးလႊမ္းမိုးမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈအေနအထားမ်ားကို ေရာက္ရွိ ေစနိုင္ပါတယ္။ ျမင္သာထင္သာမႈမရွိတဲ့အျပင္ ဘက္လိုက္ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ေျမယာ အျငင္းပြားမႈေတြမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ၾကတဲ့ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီၾကားမွာ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေစနိုင္ၿပီးေတာ့မွ မႈခင္းမ်ားတိုးပြားလာေစနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဥပေဒရဲ႕သက္ေရာက္မႈကို တိုက္ရိုက္ခံစားရမယ့္ပုဂၢိဳလ္ေတြ၊ လိုက္နာက်င့္သုံးမယ့္ လက္ေတြ႕က်တဲ့မူဝါဒလမ္းၫႊန္မႈေတြ၊ ဥပေဒ ေတြျဖစ္ဖို႔ ျပန္လည္သုံးသပ္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႕ စိတ္ခ်ယဳံၾကည္ရတဲ့ တရားစီရင္ေရးစနစ္ျဖစ္ဖို႔ဟာ လည္း မႈခင္းက်ဆင္းမႈကိစၥရပ္ေတြမွာ မ်ားစြာအေရးပါပါတယ္။ ယုံၾကည္အားကိုးစရာ တရားစီရင္ေရး ျဖစ္မွသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ရပ္ျဖစ္ေပၚလာရင္ မိမိသေဘာအတိုင္းေျဖရွင္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ တရား႐ုံးအဆုံး အျဖတ္ရယူတဲ့ အမူအက်င့္ေကာင္းေတြကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်စရာတရား႐ုံးမ်ား ျဖစ္ဖို႔အတြက္ အမႈမ်ားကိုမွန္မွန္ႏွင့္ျမန္ျမန္ဆုံးျဖတ္ေပးဖို႔ကလည္း လြန္စြာအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါနဲ႕ ပတ္သက္လို႔ ရွင္းလင္းစြာတင္ျပနိုင္ဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္‌့ကို Power Point  အသုံးျပဳခြင့္ေပးပါ ခင္ဗ်ား။ ဒါကေတာ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္ကေန ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႕အထိ တရား႐ုံးအလိုက္ အမႈစစ္ေဆးၿပီးျပတ္မႈဇယားကို ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာထဲကေန ထုတ္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားတဲ့ဇယား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမွာၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာဆိုလို႔ရွိရင္ ျပစ္မႈအေနနဲ႕ ၁၀၉၂ မႈလက္ခံရရွိၿပီးေတာ့မွ ၅၄၆ မႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔စစ္ေဆးၿပီးသြားၿပီ။ စစ္ေဆးဆဲက ၅၄၆ မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားမမႈအေနနဲ႕ဆိုလို႔ရွိရင္ ၂၃၂၉ မႈ၊ စစ္ေဆးၿပီးတာက ၁၂၇၅ မႈ၊ စစ္ေဆးဆဲက က်န္ရွိေနတာက ၁၀၅၄ မႈျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္မွာ ျပစ္မႈေတြက စစ္ေဆးစီရင္ၿပီးတာက ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီး ၿပီးေတာ့မွ တရားမမႈမွာ ၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲၿပီးပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မွာ ဆိုလို႔ရွိရင္ ၅၃.၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျပစ္မႈမွာၿပီးစီးၿပီးေတာ့မွ တရားမႈမွာ ၄၉ ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ ၿပီးျပတ္တာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကိုယ္တိုင္ႀကဳံေတြ႕ခံစားရသူတစ္ဦးရဲ႕ေျပာျပခ်က္အရ ျပည္နယ္တရား လႊတ္‌ေတာ္တစ္ခုဟာ အယူခံမႈေတြကို စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ဖို႔အတြက္ ႏွစ္နဲ႕ခ်ီၿပီးၾကန့္ၾကာေနတဲ့အတြက္ ကာယကံရွင္မ်ားဟာ အလြန္တရာနစ္နာေနၾကတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို သိရွိရပါတယ္။ ဒီလို ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားၾကန့္ၾကာလာတဲ့အခါ တရား႐ုံးအေပၚစိတ္ခ်ယဳံၾကည္မႈနည္းလာေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သံသယရွိစရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒအကာအကြယ္မရွိဘူးလို႔ ခံစားရလာတဲ့အခါ အျခား နည္းလမ္းႏွင့္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာတဲ့အတြက္ ဥပေဒႏွင့္မညီၫြတ္ဘဲ မႈခင္းမ်ားကို တိုးပြားေစပါတယ္။ ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ခရိုင္တရား႐ုံးမ်ားရဲ႕ (၁၁)ႀကိမ္ ေျမာက္ အစည္းအေဝးမွာ ဒီကိစၥကို လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္း‌ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေျပာၾကားခဲ့တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဘယ္လိုေျပာၾကားခဲ့လဲဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ စိတ္ခ်ယဳံၾကည္မႈနဲ႕ထိေရာက္တဲ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈျမႇင့္တင္ရန္ အခ်ိန္ကာလျဖစ္ေၾကာင္းဆိုၿပီးေတာ့မွ ဒီလိုေျပာၾကားထားတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳဆိုဖို႔လိုအပ္သလို ေစာင္‌့ၾကည့္ ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္‌့မို႔လို႔ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ မႈခင္းက်ဆင္းၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးဖို႔အတြက္ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ဥပေဒေတြ၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ က အဲဒီဥပေဒသက္ေရာက္မႈအက်ိဳးကို တိုက္ရိုက္ခံစားရမည္‌့သူမ်ား လက္ေတြ႕က်င္‌့သုံးနိုင္ဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ ဒီကေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွာ ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦးရဲ႕ ေဆာင္းပါးထဲက ေကာက္ႏုတ္ခ်က္တစ္ခုကို တင္ျပလိုပါတယ္။ The Rule and Regulation must be obey able available to be obey able  they must be reasonable and Practicable ဆိုၿပီးေတာ့မွ ဒီေန႕ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာထဲမွာလည္း ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လူတိုင္းလိုက္နာနိုင္တဲ့ဥပေဒျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္သလို စစ္ေဆးဆုံးျဖတ္ရတဲ့ တရား႐ုံးေတြ အေပၚ ျပည္သူလူထုစိတ္ခ်ယဳံၾကည္မႈရွိိဖို႔ကလည္း မ်ားစြာအေရးႀကီးပါတယ္လို႔ တင္ျပရင္းနဲ႕ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေဒါက္တာေဒၚခင္ညို(ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း       ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ႂကြေရာက္လာၾကေသာ  ဧည္‌့သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေဒးဒရဲမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဒၚခင္ညို ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းသြားတဲ့ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအဆိုကို အႀကံျပဳ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္းဟာ အလြန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာၿပီးေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိေနရင္ နိုင္ငံတိုးတက္ၿပီးေတာ့  စည္းကမ္းလိုက္နာမႈမရိွဘူး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈလည္းမရွိဘူးဆိုရင္ နိုင္ငံရဲ႕ အေရးေတြဟာ ဆုတ္ယုတ္သြားနိုင္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိန္းေက်ာင္းျပဳေပးသူမ်ား ကေတာ့ နံပါတ္(၁)အေနနဲ႕ ေရွ႕ကကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားလည္း ေျပာသြားၿပီးပါၿပီ။ အဓိကျပည္သူ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕ပါတယ္။ ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အားျဖည့္တင္းေနမယ္၊ ရဲအရည္အခ်င္းေတြျပည့္ဝေနမယ္။  အဂတိလိုက္စားမႈကင္းဖို႔လိုပါတယ္။ နံပါတ္(၂)အေနနဲ႕က တရားစီရင္ေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ေရွ႕ေနမ်ား၊ ဥပေဒဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး သမာသမတ္ရွိဖို႔လိုပါတယ္။ နံပါတ္ (၃) အေနနဲ႕ကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္တို႔ျဖစ္ပါတယ္။  ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာနဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕က ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈလိုပါတယ္။  ဥပေဒကို လိုက္နာဖို႔လိုပါတယ္။ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးဟာ နိုင္ငံရဲ႕ေနရာတိုင္းမွာ လႊမ္းၿခဳံသင့္ၿပီးေတာ့ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ား၏ လုံၿခဳံမႈကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ထိေရာက္စြာအေရးယူသင့္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ယခုေနာက္ပိုင္း က်ဴးလြန္ေနတဲ့ျပစ္မႈေတြဟာ အင္မတန္ ထိတ္လန့္စရာ ေကာင္းလာပါတယ္။ မိမိရဲ႕မိရင္း၊ ဖရင္းမ်ားကို ျပန္သတ္မႈေတြ ၾကားေနရပါတယ္။  ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အခ်င္းခ်င္းတူအရီးအခ်င္းခ်င္း၊ လင္မယားအခ်င္းခ်င္း ျပန္သတ္မႈမ်ား ၾကားေနရပါတယ္။ မျဖစ္သင့္တဲ့ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ အသိပညာနည္းမႈ၊ ဟီရိၾသတပၸတရားမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား နည္းပါးလာမႈ စီးပြားေရးမေျပလည္မႈအေပၚမွာ အရက္ႏွင့္အထူးသျဖင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး အဓိက စိတ္ႂကြေဆးမ်ား စားသုံးမႈေတြက ျပစ္မႈကိုပိုၿပီးေတာ့ က်ဴးလြန္ေစပါတယ္။ အရက္ႏွင့္မူးယစ္ေဆးဝါး အထူးသျဖင့္ စိတ္ႂကြေဆးမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္သင္‌့ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ေနာက္တစ္ခု သက္ငယ္မုဒိမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ယခုေနာက္ပိုင္း မၾကာခဏၾကားေနရပါတယ္။ အလြန္ဆိုး႐ြားသည္ဟု ယူဆပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္ပါ။ မသိနားမလည္ေသာ အျပစ္ကင္းသည့္ကေလးအေပၚမွာ က်ဴးလြန္ျခင္းဟာ ကေလးရဲ႕ဘဝကို သတ္လိုက္တာနဲ႕အတူတူပါပဲ။ အသက္အငယ္ဆုံးကေလး က်ဴးလြန္ခံရတဲ့ကေလးဟာ အသက္ေလးႏွစ္လို႔ သိရပါတယ္။ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏စာရင္းအရ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၇ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ ေမလအထိ သက္ငယ္မိန္းကေလး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ခံရျခင္း၊ ႀကံစည္ခံရျခင္း၊ လူကုန္ကူးမႈခံရျခင္း ၄၇ မႈရွိေနပါတယ္။ တစ္လကို ၉ မႈ၊ ၁၀ မႈ ျဖစ္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားလြန္းေနပါတယ္။ ကြၽန္မရဲ႕မဲဆႏၵနယ္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့မိန္းကေလးဟာ အသက္ေလးႏွစ္ခြဲမွာ က်ဴးလြန္ခံရတာ တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ေသဆုံးသြားပါတယ္။  ဒီလိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေနာက္ထပ္မျဖစ္သင္‌့ေတာ့ပါဘူး။ ဒီကေလးမေလးမ်ားကို မိဘေတြေရာ၊ ေဆြမ်ိဳးေတြေရာ၊  ေက်ာင္းဆရာဆရာမေတြေရာ၊  ရပ္႐ြာကလူမ်ားေရာ ဝိုင္းဝန္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဖို႔ လိုပါလိမ့္မယ္။ ျပစ္မႈ ျဖစ္သြားလို႔ရွိရင္လည္း က်ဴးလြန္ခံရတဲ့ကေလးကို ရဲစခန္းကတစ္ခါစစ္၊ ေဆး႐ုံကေနတစ္ခါစစ္၊  ထပ္ခါထပ္ခါစစ္ခံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာကေလးငယ္ေတြဟာ ေၾကာက္လန့္ၿပီးေတာ့ စိတ္ဒဏ္ရာရပါတယ္။ သူတို႔ၾကားရတဲ့ စကားေတြကလည္းသူတို႔မၾကားသင္‌့တဲ့အရာေတြဆိုေတာ့ သူတို႔ေတာ္ေတာ္ႀကီး စိတ္ခံစားရပါတယ္။ ဘဝမွာလည္း အရွက္ကြဲအမည္းစက္ ထင္ေနရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္‌့မို႔လို႔ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး က်ဴးလြန္ခံေနရတဲ့ကေလးေတြကို အထူး Special Case အေနနဲ႕ ရဲစခန္းႏွင့္ေဆးစစ္ခ်က္ႏွစ္ခုကို  One Stop Service နဲ႕ၿပီးေအာင္ စီစဥ္ၿပီ‌းေတာ့ အမႈစစ္တဲ့ အခါမွာလည္း သီးျခားၾကပ္မတ္လုံၿခဳံစြာႏွင့္ အျမန္စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုလည္း ေရွ႕ကကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေျပာသြားသလို ဒီကိစၥႏွင္‌့ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ထိထိေရာက္ေရာက္ သီးသန့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်ဴးလြန္တဲ့သူမ်ားကို ခ်မွတ္သင့္ပါတယ္။ အခုေခတ္မွာ မိန္းကေလးေတြကို အမ်ိဳးသမီး က႑ကိုျမႇင့္တင္ေနတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင္‌့မို႔လို႔ အမ်ိဳးသမီးေလးမ်ားအေပၚမွာလည္း ကြၽန္မတို႔ အေနနဲ႕ပိုၿပီး လုံၿခဳံစြာ ကာကြယ္ေစာင္‌့ေရွာက္မႈ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕မိန္းကေလးငယ္ေလး ေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သူ႕တိုဟာသူတို႔ ေဆာ့ကစားသြားလာေနေစခ်င္ပါတယ္။

ကြၽန္မေနာက္တစ္ခုေဆြးေႏြးလိုတာက ကြၽန္မတို႔ပင္လယ္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားမွာ ကြၽန္မတို႔ၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာ ျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ ပင္လယ္နဲ႕ဆက္ေနတဲ့ လယ္ေတြထဲမွာ ငါးဖမ္းတာက ငါးရစ္၊ ငါးသန္ အခ်ိန္တြင္ ငါးမဖမ္းရဟု တားျမစ္ထားေပမယ့္ ပုန္းလွ်ိုးကြယ္လွ်ိုး၊ ဘက္ထရီေလွ်ာ့ရိုက္ အႀကီး အက်ယ္လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ေနရာအႏွံ႕လုပ္ေနၾကပါတယ္။ ကြယ္လုပ္တာဆိုေတာ့ ဖမ္းလို႔ကလည္း ခက္ပါတယ္။ ဘက္ထရီေလွ်ာ့ရိုက္တဲ့အတြက္ေၾကာင္‌့မို႔လို႔လည္း ငါးေသးကေလးေတြ အကုန္ေသပါ တယ္။ အဆိပ္ေဆးခ်ၿပီးေတာ့ ပုစြန္ဖမ္းျခင္းမ်ိဳးရွိတဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ပုစြန္တင္မကာဘူးတျခား ငါးလည္းေသပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ငါးေသးကေလးေတြ အမ်ားႀကီးဆုံးရႈံးၾကပါတယ္။  ေနာက္ျမန္မာ့ ပင္လယ္ျပင္မွာလည္း နိုင္ငံျခားငါးဖမ္းသေဘၤာ ဝင္ေရာက္ဖမ္းမႈမွာလည္း ရဲတင္းစြာလုပ္ေနပါတယ္။ ပိုက္စိပ္နဲ႕ ျမစ္ၾကမ္းျပင္အထိ တ႐ြတ္တိုက္ဖမ္းၿပီးေတာ့ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့ ငါးႀကီးကိုယူၿပီး  ငါးေသးေသး ေလးမ်ားကို ပင္လယ္ထဲမွာေဖြးေနေအာင္ ျပန္စြန့္ခဲ့တဲ့အတြက္ ငါးမ်ိဳးျပဳန္းတီးမယ့္ အႏၲရာယ္ရွိေနပါ တာကို တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ နိုင္ငံအဝန္းမွာ ယခုကဲ့သို႔ ဥပေဒ ကိုေဖာက္ဖ်က္က်ဳးလြန္တဲ့အျပစ္ ဤက်ဴးလြန္သူမ်ားကို နိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ႕မ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး ဥပေဒ အတိုင္း ထိေရာက္စြာကိုင္တြယ္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးမွာ အဟန့္အတားျဖစ္ေနတဲ့ ျပစ္မႈမ်ားက်ဆင္းသြားမည္ဟု ယူဆေၾကာင္းအႀကံျပဳရင္း ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၏အဆိုကို ေထာက္ခံအပ္ပါ တယ္။

ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းေသာ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕သေဘာထားေျပာပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး (ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန) မွ ေဆြးေႏြးရာတြင္                ေလးစား အပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထား ေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး ျဖစ္ပါတယ္။ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ တင္သြင္းတဲ့ အစိုးရသစ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာ နိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ကို အဟန့္အတားအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုအေပၚမွာ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစြာအေနနဲ႕ အဆိုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ဝင္ေရာက္ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ကို အင္မတန္ျပည့္စုံ ေကာင္းမြန္တဲ့အျပင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚမ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးခ်က္‌ေတြအားလုံးကိုလည္း ျပည့္စုံစြာရယူၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့ မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာ အေလးအနက္ထား ထည့္သြင္းေဆာင္ ႐ြက္နိုင္ေရးကိုလည္း သုံးသပ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ နိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဟာ လက္ရွိနိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕မူဝါဒမ်ား၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခ်မွတ္ထားတဲ့ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ မိမိတို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္၊ တာဝန္၊ လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ေလးရပ္နဲ႕ လုပ္ငန္းတာဝန္ ေျခာက္ရပ္ကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္  ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္း မ်ား၊ မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ရွိ ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ရဲစခန္း၊ ရဲကင္းမ်ားမွာ အဓိကထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိတို႔က်ရာက႑မွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၾကပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံခြင့္ျပဳအင္အား ရဲ႕ ၄၆.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန့္အပ္ထားနိုင္ၿပီး မိမိလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားအရ ရဲႏွင့္ျပည္သူအခ်ိဳးမွာ ၁ း ၄၀၀ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အဓိကေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ရဲႏွင့္ျပည္သူအခ်ိဳးမွာ ၁ း ၁၁၉၁ ဦးျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အလိုက္ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားတဲ့ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားကို ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္တဲ့အခါမွာ ပထမအေနနဲ႕ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၃၄၅ မႈနဲ႕အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၂၉၆ မႈႏွင့္ ဒုတိယအမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ၂၂၆ မႈနဲ႕ တတိယအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး လက္ရွိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလအထိကာလမွာလည္း တင္ျပခဲ့တဲ့ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားဟာ အမႈ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈအေပၚ ေလ့လာသုံးသပ္ခ်က္ မ်ားအရ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈေတြဟာ တိုင္းေဒသႀကီးမွာ လူဦးေရသိပ္သည္းၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား နည္းပါးမႈဟာ မႈခင္းျဖစ္ပြားရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းထဲမွာ အခ်က္တစ္ခ်က္အျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္း စိစစ္ေတြ႕ရွိရတဲ့အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ားေဆြးေႏြးခ်က္ထဲမွာ ပါရွိခဲ့တဲ့အတိုင္း ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရဲတပ္ရင္းမ်ားမွ အင္အားမ်ားကို ထုတ္ႏုတ္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာနယ္ေျမရဲစခန္း မ်ားကိုလည္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလမွ စတင္၍ အင္အားျဖည့္တင္းမႈမ်ားလည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံအင္အား ျပင္ဆင္တိုးျမႇင့္ နိုင္ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့အခါမွာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီက မူလဖြဲ႕စည္းပုံအင္အား ၁၂၁၆၁၃ ဦး ရွိခဲ့ရာ ကေန အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့္ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႕မွာေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ အင္အား ၁၆၆၄၀၄ ဦးအထိ ဖြဲ႕စည္းပုံတိုးျမႇင့္ျပင္ဆင္ထားရွိခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအင္အားမွာ ၇၆၉၆၄ ဦး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံရဲ႕ ၄၆.၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္တဲ့အင္အားမ်ား ျဖည့္တင္း နိုင္ေရးတို႔ကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ တပ္ရင္း၊ တပ္ဖြဲ႕၊ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား အလိုက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မီၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လိုသူေတြကို စိတ္ပညာ စစ္ေဆးၿပီး စနစ္တက်စဳေဆာင္း ေလ့က်င့္ေပးလ်က္ရွိသလို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အား ျဖည့္တင္းေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

မႈခင္းႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ ယခင္က ၁၀ မႈျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခု ၁၁ မ်ိဳးအထိ သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးနိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္တဲ့ အခါမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈကို ၂၀၀၅၂ မႈပဲ ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာေတာ့ ၈၂၆၆၃ မႈအထိ ဖမ္းဆီးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕အထိ ဖမ္းဆီးမႈမွာေတာ့ ၅၆၄၉၂ မႈရွိၿပီး အသီးသီးေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့ၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုတိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ မႈခင္းက်ဆင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာလည္း  ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ရဲ႕ ရက္(၁၀၀)စီမံခ်က္ႏွင့္အညီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႕မွစ၍ မႈခင္းက်ဆင္း ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းမ်ားနဲ႕ လူဦးေရသိပ္သည္းဆမ်ားျပားတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို အဓိက ထားေ႐ြးခ်ယ္ကာ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ အင္အားျဖည့္တင္းမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ၿပီး ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ အမႈအမ်ားဆုံးကို အဓိကထား စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးလ်က္ ရွိၿပီး မႈခင္းက်ဆင္းေရးကိုလည္း အေလးအနက္ထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ မႈခင္းက်ဆင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ျပည္သူလူထုမွ အကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ားအေပၚ လ်င္ျမန္စြာတုံ႕ျပန္ အကူညီေပးနိုင္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ 199 Call Centre ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႕မွာ တပ္ဆင္အသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕မွာလည္း အသုံးျပဳနိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ 199 Hotline စနစ္တပ္ဆင္ထားတဲ့ တယ္လီဖုန္းေတြကို ေနျပည္ေတာ္နဲ႕ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားမွာရွိ တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈၁ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းေတြမွာ တပ္ဆင္ထားၿပီး ၂၄ နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ဖြင့္လွစ္ကာ ျပည္သူလူထုရဲ႕အကူအညီေတာင္းခံလာမႈမ်ားကိုလည္း အလ်င္အျမန္တုံ႕ျပန္ အကူအညီေပးနိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ က်န္ၿမိဳ႕မရဲစခန္း၊ နယ္ေျမစခန္းႏွင့္ ရဲကင္း၊ ရဲစခန္းေတြမွာလည္း တပ္ဆင္ နိုင္ေရးကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ လွည့္ကင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စက္ဘီးလွည့္ကင္း၊ ေျခလ်င္ လွည့္ကင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္နိုင္ဖို႔အတြက္လည္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိသလို NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေသာ ပိုမိုထိေရာက္တဲ့ လွည့္ကင္းစနစ္ေတြကိုလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူလူထုအား အသိပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ားကို အေလးအနက္ထားတိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိၿပီး ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မႈခင္းပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဟာေျပာမႈမ်ားသာမကဘဲနဲ႕ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားၿပီး ျပည္သူလူထုအား ဥပေဒအသိပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား ကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ရဲတပ္ဖြဲ႕လုပ္ငန္းပိုင္းႏွင့္ က႑အလိုက္ဆက္ႏႊယ္မႈရွိတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ဖိတ္ၾကားၿပီး ျပည္သူလူထုသို႔ ပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေနနဲ႕ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစတတ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာအႏၲရာယ္ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသား‌ေရးတာဝန္တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ အစိုးရအဆက္ဆက္မွ ယေန႕အထိ အေလးအနက္ထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလို ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္း‌ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို စီမံခ်က္မ်ား ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ တာခ်ီလိတ္၊ စစ္ေတြ ၿမိဳ႕မ်ားမွာ ပမာဏမ်ားျပားတဲ့ မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ဖမ္းဆီးရမိမႈႏွင့္ပတ္သက္လို႔ လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕၊ နယ္ေျမခံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး တရားခံမ်ား၊ ကြင္းဆက္တရားခံမ်ား အသီးသီးေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးၿပီး သက္ဆိုင္ရာတရား႐ုံးမ်ားသို႔ တင္ပို႔နိုင္ခဲ့မႈမ်ားရွိသလို က်န္ရွိေနေသာတရားခံမ်ား ဖမ္းဆီးရမိေရးကိုလည္း အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

မူးယစ္ေဆးဝါးပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၈-၂၀၁၉ အထိေရးဆြဲၿပီး နည္းဗ်ဴဟာသုံးရပ္ကိုလည္း ဟန္ခ်က္ညီညီအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္းေရး အဓိကတာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စြမ္းရည္တိုးတက္ျမင့္မားေရးႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ တပ္ဖြဲ႕ဝင္အရာရွိႏွင့္ အျခားအဆင့္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ေရးအတြက္ကို ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ ရဲေလ့က်င့္ေရးဌာနႀကီးေအာက္မွာရွိတဲ့ အရာရွိႏွင့္ အျခားအဆင့္ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းေက်ာင္း ခုနစ္ေက်ာင္းမွ အေျခခံသင္တန္းမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေစျခင္း၊ အလုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပည္ပသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ေစျခင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္ျခင္းအျပင္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း အေလးအနက္ထား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဥပေဒႏွင့္အညီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေစေရးကိုလည္း အေလးထားၾကပ္မတ္လ်က္ရွိၿပီး ဥပေဒေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူမႈမ်ား အေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္နိုင္ဖို႔အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားမ်ား အင္အားျဖည့္တင္း ျခင္း၊ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ျပည့္ဝေစေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သည့္အျပင္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ေငြေၾကးႏွင့္ ႐ုပ္ဝတၱဳပစၥည္းမ်ားကိုလည္း လက္ရွိနိုင္ငံေတာ္ ရဲ႕ ဘ႑ာေငြေၾကးအေျခအေနအရ ခြင့္ျပဳသည့္ရန္ပုံေငြမ်ားအနက္မွ မႈခင္းမ်ားစုံစမ္းစစ္ေဆး ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ လိုအပ္တဲ့အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ သြားလာသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းသုံးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ အခ်ိဳ႕ယာဥ္မ်ားကို ရဲစခန္းမ်ားအဆင့္အထိ ျဖည့္ဆည္းထားရွိၿပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ေခတ္မီနည္းပညာသုံး ဆက္သြယ္ေရးစက္ပစၥည္းမ်ား၊ မႈခင္း ေဖာ္ထုတ္ေစေရးဆိုင္ရာ စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ လုံၿခဳံေရးစစ္ေဆးမႈဆိုင္ရာ စက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း အေလးထားျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိရရွိထားတဲ့အေျခအေနမွာ ျပည့္စုံလုံေလာက္မႈမရွိေသးတဲ့အတြက္ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘ႑ာေငြ ခြင့္ျပဳခ်က္အေပၚမူတည္ၿပီး လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံစစ္ေဆးျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

 နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစမယ့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရရွိေစေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့မႈခင္းကာကြယ္မႈဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအယူအဆမ်ားကို အေျခခံၿပီး ကာလတို၊ ကာလရွွည္ ေဆာင္႐ြက္သြားသင့္တဲ့စီမံခ်က္မ်ားနဲ႕ လတ္တေလာေဆာင္႐ြက္သြားသင့္တဲ့ အစီအမံတို႔ကို အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ မႈခင္းကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အယူအဆ မ်ားမွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ စုႏွစ္ကာလအတြင္း အဓိကေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ၿပီး မႈခင္းကာကြယ္ေရး အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွာသာမက က႑ေပါင္းစုံမွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရမည္ဟူေသာအျမင္သို႔ ေျပာင္းလဲ လာေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္မႈခင္းမ်ားဟာ မ်ားစြာေသာ လူမႈေရး၊ စီးပြား ေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္ႏႊယ္ေနေသာေၾကာင့္ အစိုးရအဆင့္ဆင့္ ဟာ ျပည္သူမ်ား ေဘးကင္းလုံၿခဳံမႈရရွိေစရန္အတြက္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတစ္ခုအေပၚ တြင္သာ မွီခိုအားထားရန္ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘဲ ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ တရားစီရင္ေရးက႑အပါအဝင္ အိုးအိမ္ေနရာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ လူမႈေရး၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစသည္တို႔မွာ တာဝန္ရွိတဲ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအၾကား က႑ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္း အေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ မႈခင္းျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ အေျခခံ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာအဆင့္၊ နိုင္ငံအဆင့္၊ ေဒသအဆင့္၊ လူတစ္ဦးတည္း အဆင့္ဟူ၍ ခြဲျခားတည္ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကမာၻ႔အဆင့္မွာ ေဒသမ်ားနဲ႕ နိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဆိုးဝါးေသာအက်ိဳးဆက္ေတြကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္တဲ့ လူအုပ္စုလိုက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈမ်ား လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ေျပာင္းလဲေစနိုင္တဲ့ ၿမိဳ႕ျပတည္ေဆာက္မႈေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာကပ္ဆိုးမ်ား၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာကပ္ဆိုးမ်ား၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပုံစံေျပာင္းလဲမႈ စသည္တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ နိုင္ငံအဆင့္မွာ တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ အဆင္္းရဲဆုံးႏွင့္ အခ်မ္းသာဆုံးလူမ်ားအၾကား မိသားစုဝင္ေငြကြာဟမႈအတိုင္းအတာ၊ အက်င္‌့ပ်က္ျခစားမႈအဆင့္ဆင့္၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အေဆာက္အအုံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းတို႔ရဲ႕အရည္အေသြး၊ လူမႈေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈပုံစံမ်ား စသည့္အရာ အားလုံးဟာ မႈခင္းႏွင့္ယင္းရဲ႕သားေကာင္ျဖစ္ေသာ အႏၲရာယ္မ်ားကို တိုးပြားေစတဲ့အေျခအေနမ်ား ကိုလည္း ဖန္တီးျဖစ္ေပၚေစနိုင္ပါတယ္။

ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္မွာ လုံေလာက္မႈမရွိေသာ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအေဆာက္အအုံ၊ ဘ႑ာေငြေၾကးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ အိုးအိမ္ေနရာႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အေျခ အေနမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ ပံ့ပိုးစရိတ္ကင္းမဲ့ေနျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ျမင့္မား ေနျခင္း၊ မူးယစ္ေဆးဝါး ထုတ္လုပ္၊ သယ္ေဆာင္၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ လက္နက္ငယ္မ်ား တရားမဝင္ကိုင္ ေဆာင္မႈမ်ားရွိလာျခင္း စတဲ့အေျခခံအေၾကာင္းမ်ားဟာ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈအႏၲရာယ္ကို တိုးပြားေစနိုင္ပါ တယ္။ တစ္ဦးခ်င္းအဆင့္ဟာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းႏွင့္ သားေကာင္ျဖစ္ရျခင္းတို႔ ျဖစ္ေစနိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းေတြထဲမွာေတာ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ အထီးက်န္မႈကဲ့သို႔ေသာ မိသားစုအေျခအေနမ်ား၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တတ္ေသာအက်င့္သို႔ ဦးတည္ေစတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေန အေၾကာင္းတရားမ်ားဟာ ျပစ္မႈမ်ားကို ပိုမိုျဖစ္ေပၚေစနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ မႈခင္းျဖစ္ေပၚေစနိုင္ေသာ အေၾကာင္းမ်ားကိုအေျခခံၿပီး နိုင္ငံေတာ္ အဆင့္ မႈခင္းကာကြယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ဖို႔အတြက္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက မႈခင္း ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒသေဘာတရားရွစ္ခုကိုလည္း ခ်မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကုလသမဂၢရဲ႕ မႈခင္းႀကိိုတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာလမ္းၫႊန္ သေဘာတရားရွစ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီတဲ့ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ အျခားက႑မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါဝင္တဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ျပစ္မႈႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္(National Crime Prevention Strategy) ကိုေရးဆြဲၿပီး ၎ကိုအေျခခံ၍ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အဆင့္၊ ခရိုင္အဆင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားအထိ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ လက္ရွိအေျခ အေနမွာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ျပစ္မႈႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ မခ်မွတ္နိုင္ေသး တဲ့အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မွာ လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ မ်ားကို အဆင့္ဆင့္ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး တည္ဆဲဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တစ္နည္းအားျဖင့္ လတ္တေလာေဆာင္႐ြက္နိုင္တဲ့ ျပစ္မႈႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေျခာက္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အသိပညာေပးျခင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ျခင္း၊ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္ျခင္း၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲျခင္း စတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္ေျခာက္ရပ္ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ပါတယ္။ ဒီလိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ျပည္သူဗဟိုျပဳရဲလုပ္ငန္းစဥ္(Community  Policing)ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကိုေရွးရႈေသာရဲလုပ္ငန္းစဥ္(Service Oriental Policing)            အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးလည္း အေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ ပါတယ္။

မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ေခတ္ကာလအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီၿပီး အမ်ားျပည္သူလိုက္နာနိုင္ေသာ ထိေရာက္တဲ့ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ အစားထိုးျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားလည္း အေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ရာ မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ လက္ရွိကိုင္တြယ္က်င့္သုံးေနတဲ့ ဥပေဒ ၂၄ ခု အနက္က ဥပေဒႏွစ္ခုကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲရန္၊ ဥပေဒခုနစ္ခုကို႐ုပ္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ႏွင့္ ထပ္မံလိုအပ္ခ်က္အရ ဥပေဒႏွစ္ခုကိုလည္း အသစ္ေရးဆြဲနိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔ တင္ျပ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔ပါ၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အေနနဲ႕ မႈခင္း က်ဆင္းေရးအတြက္ အေလးအနက္ထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာမွာ လိုအပ္တဲ့ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အသစ္ေရးဆြဲျခင္း၊ လိုအပ္သည့္ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားမ်ား တိုးျမႇင့္ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ တပ္ဖြဲ႕ ဝင္မ်ားရဲ႕ စြမ္းရည္နဲ႕အက်င့္စာရိတၱျမင့္မားလာေရး အေလးထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့အျပင္ လက္ရွိ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာတဲ့ မႈခင္းကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ နိုင္ငံတကာအယူအဆမ်ားကို အေျခခံၿပီး နိုင္ငံေတာ္အစိုးရရဲ႕ မူဝါဒလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လတ္တေလာေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အစီအမံ ေျခာက္ရပ္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္တရားစီရင္ေရးအပါအဝင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ အိုးအိမ္ေနရာခ်ထားေရး၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ တာဝန္ရွိသည့္ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ NGO မ်ားပါဝင္တဲ့ က႑ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္း၍ မႈခင္းက်ဆင္းေရးကို အေလးအနက္ထားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိတဲ့အတြက္ အဆိုအား မွတ္တမ္းတင္သင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    အဆိုရွင္ရဲ႕သေဘာထားေျပာပါ။         

ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ (ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးရာတြင္              ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး ႐ႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကပါေစရွင္။ ကြၽန္မကေတာ့ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္က ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္ျဖစ္ၿပီး ယေန႕ေဆြးေႏြး တဲ့အဆိုကို တင္သြင္းသူျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစြာ ကြၽန္မအဆိုကို ရႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးေပးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ေဆြးေႏြးေထာက္ျပမႈေတြေၾကာင့္  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနနဲ႕ မႈခင္းက်ဆင္းေရးေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ဘယ္လိုေဖာ္ေဆာင္သင့္တယ္၊ ဘာေတြလိုအပ္ေနေသးတယ္ဆိုတာေတြကို ပိုမိုေပၚလြင္ထင္ရွားေစပါတယ္။ ဒီေနရာမွာတင္ျပခ်င္တာ ကေတာ့ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ေတြကတည္းက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ မႈခင္းေတြျဖစ္ပြား ေနမႈကို ယခုအစိုးရသစ္အေနနဲ႕ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေနရတယ္ဆိုတာကိုပါ ျပည္ထဲ ေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဒုတိယဝန္ႀကီး ရဲ႕ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚကိုလည္း ေက်းဇူးအထူးတင္ ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ကြၽန္မအဆိုရွင္ရဲ႕အဆိုအေပၚမွာ ကြၽန္မရဲ႕သေဘာထားကို ပုံေပၚေအာင္ တင္ျပလို၍ Power Point အသုံးျပဳခြင့္ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ မႈခင္းျဖစ္ပြားမႈဟာ တစ္နိုင္ငံလုံး မွာျဖစ္ပြားတာမို႔ အမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ပါတယ္။ မႈခင္းက်ဆင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသသာျဖစ္ေပမယ့္ မႈခင္းေတြျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ စီးပြားေရး၊ နိုင္ငံေရးစတဲ့ အေပၚထပ္အေဆာက္အအုံေတြကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ ပ်က္စီးသြားေစနိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႕ မိသားစုတစ္ခုကို နိုင္ငံတစ္ခုႏွင့္ႏွိုင္းယွဥ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မႈခင္းက်ဆင္းေရးေဆာင္႐ြက္မႈဟာ တိုင္းျပည္ဘ႑ာေငြကုန္က်မႈမွာ မနိုင္ဝန္ထမ္းနိုင္ရတဲ့အေျခအေန မဟုတ္ပါဘူး။ စီမံခန့္ခြဲမႈအပိုင္းႏွင့္ ထိေရာက္စြာေဆာင္႐ြက္မႈအပိုင္းသာ အဓိကျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးရွင့္။ ဝန္ႀကီးရဲ႕ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအရ မႈခင္းက်ဆင္းေရးအတြက္ အစိုးရကေဆာင္႐ြက္ ေနတာေတြ၊ ေဆာင္႐ြက္မယ့္အစီအစဥ္ေတြကို သိရွိရပါတယ္။ ကြၽန္မအေနနဲ႕ ကြၽန္မတင္သြင္းခဲ့တဲ့ အဆိုအေပၚမွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မယ္ဆိုတာ ေလးေလးနက္နက္ယုံၾကည္ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေပၚမွာ အာမခံခ်က္ေတြ၊ ကတိေတြ မလိုအပ္ဘူးလို႔ခံယူ ထားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကြၽန္မတင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္မွာမွတ္တမ္းတင္ေပးရန္ ေလးစားစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းသြားတဲ့ အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆ ဦးက ေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုအား မွတ္တမ္းတင္ သင့္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ အဆိုရွင္ကလည္း မွတ္တမ္းတင္ေပးပါရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား သြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသလား ခင္ဗ်ား။

[သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသည္။]

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    သေဘာမတူတဲ့သူရွိပါသလားခင္ဗ်ား။ သေဘာမတူသူမရွိတဲ့အတြက္ ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာပါတယ္။

တင္သြင္းသူ 
ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္(ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္)
ေန႔စြဲ 
Tuesday, March 7, 2017