Law Database | Mail | English Version

ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေန႔တြင္ ေဒါက္တာလွမိုး (ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္) က အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း

ေဒါက္တာလွမိုး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္က နိုင္ငံေတာ္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ အေျခခံပညာအဆင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ပညာရည္စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းအကဲျဖတ္မႈပုံစံအတြက္ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးေပးပါရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံရန္သင္‌့/မသင္‌့ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ေဒါက္တာလွမိုး(ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္) မွ အဆိုတင္သြင္းျခင္း ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာအေပါင္း ႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံ မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ ကြၽန္ေတာ္ တင္သြင္းမယ့္ အဆိုကေတာ့ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့အဆို ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံးလည္း သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးအေျခအေနဟာ အဖက္ဖက္မွယိုယြင္းက်ဆင္းေနတာကို ျမင္ေတြ႕ၾကရၿပီးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုတဲ့ဆႏၵေတြနဲ႕ ျပင္းျပေနၿပီဆိုတာ ကို သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္သူ႕အသံ လႊတ္ေတာ္အသံ၊ ျပည္သူ႕ဆႏၵ လႊတ္ေတာ္ဆႏၵဆိုတာႏွင့္အညီ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့အဆိုကို ကြၽန္ေတာ္တင္သြင္း ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ Power Point သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တင္သြင္းမယ့္ အဆိုကေတာ့ နိုင္ငံေတာ္၏ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ အေျခခံပညာအဆင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးရန္ အတြက္ ခိုင္္မာမွန္ကန္ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲေပးပါရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ၾကည့္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အခန္း(၁)အေျခခံမူမ်ား အမွတ္စဥ္ ၂၈  အပိုဒ္ခြဲ(ဃ)မွာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ပညာေရးႏွင့္က်န္းမာေရး တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္ရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အခန္း(၁)အေျခခံမူမ်ား အမွတ္စဥ္ ၂၈ အပိုဒ္ခဲြ(ဃ)မွာလည္း ဘက္စုံအေတြး‌အေခၚ အယူအဆမွန္ကန္၍ ထူးျခားပါတယ္။ ဘက္စုံအေတြး အေခၚ အယူအဆမွန္ကန္၍ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ေခတ္မီပညာေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္လို႔လည္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီလိုပဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ အခန္း(၁)အေျခခံမူမ်ား အမွတ္စဥ္ ၃၃ မွာ နိုင္ငံေတာ္သည္ လူငယ္မ်ား မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္ေစေရး၊ အေတြးအေခၚမွန္ကန္ေစေရးႏွင့္ ဗလငါးတန္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ရမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဗလငါးတန္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ကာယဗလ၊ ညာဏဗလ၊ စာရိတၱဗလ၊ ပညာဗလ၊ မိတၱဗလအားလုံး ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လမ္းၫႊန္ထားျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုပဲ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ (၂၀၁၄) အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ (၂၀၁၅) အခန္း(၂) ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မွာလည္း ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အမွတ္စဥ္ ၃ အပိုဒ္ခြဲ(ဃ)မွာ ေတြးေခၚႀကံဆေဝဖန္ပိုင္းျခားနိုင္ေသာ အသိိဉာဏ္ရွိ၍ ဗလငါးတန္ႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ နိုင္ငံ့သားေကာင္းမ်ားျဖစ္ထြန္းေရးကို ဦးတည္ေလ့က်င့္ေပးရန္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ ဒီလိုပဲ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ (၂၀၁၄) ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၅) ပုဒ္မ ၁၆ အပိုဒ္ခြဲ(ဂ) မွာလည္း ပညာေရးအဆင္‌့တစ္ခုၿပီးေျမာက္သြားတိုင္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား သင္ယူတက္ ေျမာက္မႈအဆင့္ဆင့္ကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာပညာေရးဥပေဒရဲ႕ နည္းဥပေဒေတြမွာ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားရမယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားရွိပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ ေန႕မွာက်င္းပတဲ့ အေျခခံပညာေရးဆရာအတတ္သင္ပညာက႑နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမွာ နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္က ပညာေရးအဆင္‌့ တစ္ခုၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ သင္ယူတက္ေျမာက္မႈအဆင္‌့ကို စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး စာေမးပြဲစနစ္္၊ သင္ယူမႈစနစ္ေတြကို ေျပာင္းလဲေဆာင္႐ြက္ရမယ့္အျပင္ အလြတ္က်က္ပညာေရး စနစ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လမ္းၫႊန္မွာၾကားသြားပါတယ္။

ဒါဟာ နိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကေနၿပီးမွ ပညာေရးအေပၚမွာ မွန္ကန္တဲ့ ၫႊန္ၾကား ခ်က္တစ္ခုလို႔ ခံယူပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံမွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ယေန႕ အခ်ိန္အထိ ပညာသင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈ၊ တတ္ေျမာက္မႈကို စစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စာေမးပြဲစနစ္နဲ႕ စစ္ေဆးပါတယ္။ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းစာေမးပြဲစနစ္ စစ္ေဆးတဲ့စနစ္ဆိုတာက ဘာလဲဆို ေတာ့ စာေမးပြဲမွာ‌ျေဖနိုင္ရင္ေအာင္မယ္၊ မေျဖနိုင္ရင္က်မယ္။ ဒီႏွစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ စာေမးပြဲဆိုတာက နိုင္ငံတကာမွာစာေမးပြဲေတြ စစ္ေဆးတယ္ဆိုတာက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အတန္းတင္၊ အတန္းခ်ဆဳံးျဖတ္ေပးဖို႔ စစ္ေဆးၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ ဒီသင္ခန္းစာေတြအေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ေၾကညက္သလဲဆိုတာ စစ္ေဆးတယ္။ စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္ တာကို ထပ္မံျဖည့္စြက္သင္ၾကားေပးၿပီးမွ အတန္းတင္ေပးဖို႔ စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ အဲဒီအတိုင္း က်င္‌့သုံးခဲ့ျခင္းမရွိပါဘူး။ ေရွ႕ပိုင္းမွာ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲျဖတ္အတန္းတင္စနစ္ကို က်င့္သုံးတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဘယ္လိုပဲ က်င့္သုံးခဲ့၊ က်င့္သုံးခဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းလို႔ေခၚတဲ့ Grate 11 မွာေတာ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္နဲ႕ ခ်ဳပ္ထားျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ေနေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြက ဒီ ၁၀ တန္းဟာ ကေလးေတြရဲ႕ ဘဝတစ္ခုကို အဆုံးအျဖတ္ေပးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မိဘေတြေရာ၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြ ေရာဟာ စဥ္ဆက္မျပတ္အတန္းတက္၊ အတန္းတင္ပညာေရးမွာ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ ေဆာင္႐ြက္ ဒီ ၁၀ တန္းဆိုတာကို ဦးတည္ၿပီးမွ ၁၀ တန္းမွာ စာေမးပြဲေအာင္မွ အလုပ္ျဖစ္မယ္။ မေအာင္ရင္အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္မႈရွိသူကိုသာလွ်င္ နိုင္ငံေတာ္ကလည္းခ်ီးျမႇောက္ တယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေန႕ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႕ မိဘေတြရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ဘယ္လိုျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ စာေမးပြဲသည္သာအဓိက၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုနိုင္ေရးသည္သာ အဓိက၊ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေရးသည္သာအဓိကဆိုတာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေျပာတဲ့အတြက္ ကြၽန္္ေတာ္ တို႔က စာေမးပြဲစနစ္ကို ဆန့္က်င္တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကန့္ကြက္တာလည္း မဟုတ္ပါဘူး။ စာေမးပြဲ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္နဲ႕ ဆုံးျဖတ္တာဟာ နိုင္ငံ့ပညာေရး၊ နိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရးရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို ဘယ္လိုမွ အေထာက္အပံ့မျဖစ္ေစနိုင္တာကို တင္ျပလိုျခင္း ျဖစ္ပါ တယ္။ အဓိကကေတာ့ စာေမးပြဲလႊမ္းမိုးတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို မျဖစ္ေစလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ စစ္ေမးတဲ့စာေမးပြဲေမးခြန္းအမ်ားစုမွာလည္း ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဗလငါးတန္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေစတဲ့ ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈပါတဲ့ ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ တတ္ေျမာက္မႈစနစ္မဟုတ္ဘဲနဲ႕ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ထဲမွာပါတဲ့ဟာကို အလြတ္က်က္ၿပီးရင္ ေမးခြန္းထဲမွာ ျပန္ၿပီး ဤသည္မေ႐ြး ျပန္ေရးနိုင္တဲ့ Rote Learning လို႔ေခၚတဲ့ အလြတ္က်က္ပညာေရးစနစ္ကိုပဲ ဦးတည္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ မိဘနဲ႕ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အားလုံးဦးတည္ခ်က္က စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္ျမင့္မားေရး၊ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္ေရး၊ စာေမးပြဲေမးခြန္း ေကာင္းမြန္စြာေျဖဆိုေရးသာ သူတို႔အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈပါတဲ့ ပညာတတ္ေျမာက္ေရးဟာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမိဘ၊ ဆရာဆရာမ ေတြအတြက္ အေရးမပါပါဘူး။ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑မွာလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းမွာေမးလာမယ့္ စာေမးပြဲ ဤသည္မလြဲျေဖနိုင္ဖို႔အတြက္ ဒါကိုျပင္ဆင္နိုင္ရန္ သူငယ္တန္းကစၿပီး ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် အိပ္ခ်ိန္မရွိ၊ စားခ်ိန္မရွိ၊ အခ်ိန္တိုင္းအခ်ိန္တိုင္း၊ မိုးလင္မိုးခ်ဳပ္ ဒီစာကိုပဲအလြတ္က်က္တဲ့ဟာကိုသာလွ်င္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အနစ္နာ ဆုံးကေတာ့ နိုင္ငံေတာ္ႏွင့္မိဘေတြပါပဲ။ နိုင္ငံေတာ္မွာလည္း ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈရွိတဲ့ နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ျခင္းမရွိသလုိ နိုင္ငံေတာ္က ဒီေန႕ အေျခခံပညာက႑မွာ ေငြေၾကး အကုန္က်အသက္သာဆုံးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီေန႕ ဒီလိုဟာမ်ိဳးေတြ ဒီစာေမးပြဲ စနစ္ေၾကာင့္မို႔လို႔ မိဘေတြဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ေခြၽးနည္းစာ ရင္းႏွီးစားေသာက္ရမယ့္ ေငြေၾကးေတြကို မိမိတို႔ရဲ႕သားသမီးေတြ ပညာေရးအတြက္ မတန္တဆအသုံးျပဳလာျခင္းဟာ အရမ္းကိုနစ္နာလွပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒမွာ အဓိကရည္႐ြယ္တာကေတာ့ ဘက္စုံအေတြးအေခၚ ယူဆမႈမွန္ကန္ၿပီး၊ အက်င့္စာရိတၱ ေကာင္းမြန္တဲ့ နိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အက်ိဳးျပဳမည့္ ေခတ္မီပညာေရးစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရမယ္။ ေတြးေခၚႀကံဆေဝဖန္ပိုင္းျခားနိုင္မႈရွိေသာ  အသိဉာဏ္ရွိတဲ့ ဗလငါးတန္ျပည့္စုံ ေသာ နိုင္ငံသားမ်ားျဖစ္ထြန္းေရးကို ဦးတည္ေလ့က်င္‌့ေပးရမယ္လို႔ ဆိုလိုပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ လက္ရွိသင္ၾကားေနတဲ့ ပညာသင္ၾကားျခင္း တတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးတာဟာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ စာေမးပြဲအေျချပဳစစ္ေဆးျခင္းပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာပါတဲ့ ပညာေရးမူဝါဒအရေရာ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဦးတည္ခ်က္ကိုပါ ဘယ္လိုမွ အေထာက္အပံ့မျဖစ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီေန႕နိုင္ငံအတြင္းမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့  ျပႆနာေတြျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေရးျပႆနာ၊ လူမႈေရးျပႆနာ၊ ဘာသာေရးျပႆနာေတြအားလုံးကို မေျဖရွင္းနိုင္ျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြအားလုံးဟာ စစ္မွန္ၿပီးမွန္ကန္သည့္ တည္ၿငိမ္တဲ့ပညာေရး ေအာက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ မျဖတ္သန္းခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြထဲမွာမွ အေျခခံ ပညာအဆင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးတဲ့ပုံစံအလြဲေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ ပိုမိုနိမ့္က်ခဲ့ရတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ခံယူပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ နိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ ပညာ သင္ၾကားမႈ/သင္ယူမႈ တတ္ေျမာက္ျခင္းစစ္ေဆးရာမွာ ဒီရည္မွန္းခ်က္ကိုေရာက္ရွိတဲ့ စစ္ေဆးမႈမ်ိဳး သာျဖစ္ရပါမယ္။ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာစစ္ေဆးျခင္းပုံစံကသာလွ်င္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္တဲ့ ပညာ ေရးစနစ္ကို ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကိုလည္း ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။ ဒီေန႕ကြၽန္ေတာ္တင္သြင္းတဲ့အဆိုဟာ ျပည္သူ လူထုႏွင့္ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕အသံ ျပည္သူလူထုျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က တင္သြင္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအေနနဲ႕လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးကို ဖိအားတစ္ရပ္ေပးတယ္လို႔ မခံယူေစလိုပါဘူး။ တြန္းအားတစ္ရပ္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ပါဝင္ေပးတယ္လို႔ပဲ ခံယူၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တင္သြင္းမယ့္အဆိုကို ေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေစလိုေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ပညာသင္ၾကားမႈ/ သင္ယူမႈ တတ္ေျမာက္ျခင္းစစ္ေဆးရာမွာ မွန္ကန္ခိုင္မာေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ ကလည္း အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ က‌ြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံ ပညာေရးျဖတ္သန္းမႈကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး ေျပာင္းလဲတိုင္း ပုံစံတစ္မ်ိဳး၊ မူဝါဒတစ္မ်ိဳး ေျပာင္းေျပာင္း သြားပါတယ္။ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့မူဝါဒကို ဖယ္ရွားေဖ်ာက္ဖ်က္ျဖစ္တာ၊ ေမွးမွိန္ပ်က္ျပယ္တာ ေတြလည္း အားလုံးသိရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ စာေမးပြဲလုံးဝ မက်င္းပဘဲ ေနလိုက္၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲျဖတ္အတန္းတင္စနစ္ေတြလုပ္လိုက္၊ ေလးတန္းစာေမးပြဲစစ္လိုက္ မစစ္ဘူးေျပာလိုက္၊ ရွစ္တန္းစစ္မယ္ေျပာလိုက္ မစစ္ဘူးေျပာလိုက္၊ ေနာက္ဆက္တြဲစာေမးပြဲလုပ္မယ္ ေျပာလိုက္ မလုပ္ဘူးေျပာလိုက္၊ ျပန္လည္ကုစားမယ္ေျပာလိုက္ မကုစားမယ္ေျပာလိုက္ တိက်တဲ့မူဝါဒ မရွိဘဲနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တည္ၿငိမ္တဲ့ပညာေရးစနစ္တစ္ခုမဟုတ္ဘူးဆိုတာလည္း ေပၚလြင္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ တည္ၿငိမ္တဲ့ပညာေရးစနစ္ကသာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တည္ၿငိမ္တဲ့ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို မိဘနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြက ဘယ္သူမွ အယုံအၾကည္မရွိေတာ့ပါဘူး။ ဒီေန႕ျဖစ္ေနတဲ့ျပႆနာဒါပါပဲ။ ဒီဟာကို အမ်ားဆုံးခံရတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာရွိတဲ့ ဆရာဆရာမေတြကို မူဝါဒခိုင္ခိုင္မာမာ မတည္ေဆာက္နိုင္ဘဲနဲ႕ အမိန့္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြနဲ႕ပဲ အေျပာင္းအလဲေတြမ်ားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မိဘျပည္သူမ်ားနဲ႕ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားက ဆရာဆရာမမ်ားအေပၚမွာ ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့လာပါတယ္။ ဒီလို ယုံၾကည္မႈကင္းမဲ့လာျခင္းဟာ ပညာေရးနိမ့္က်ျခင္းပါ။ ပညာေရးနိမ့္က်ျခင္းဟာ တိုင္းျပည္အေထြေထြ နိမ့္က်ျခင္းကို အစျပဳတာလို႔ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ယုံၾကည္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕အဆိုျဖစ္တဲ့ နိုင္ငံေတာ္၏ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္နိုင္ရန္ အေျခခံပညာအဆင့္ပညာသင္ၾကားျခင္း၊ တတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးရန္အတြက္ ခိုင္မာ မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ေရးဆြဲေပးပါရန္ႏွင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို တင္သြင္းအပ္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ထြန္း(တန့္ဆည္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း  ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား အားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တန့္ဆည္ မဲဆႏၵနယ္က ဦးျမင့္ထြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္အေနနဲ႕ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုမွာ အဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ပါဝင္တာေတြ႕ရပါ တယ္။ ပထမအခ်က္ကေတာ့ အေျခခံပညာေရးမွာ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ပညာရည္စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း အကဲျဖတ္မႈပုံစံအတြက္ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ အဲဒီမွန္ကန္စြာခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒကို ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္ ခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ တင္ျပ သလိုပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ပညာေရး ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူလူငယ္တိုင္း ေတြးေခၚႀကံဆေဝဖန္ပိုင္းျခားနိုင္ၿပီး အသိဉာဏ္ႂကြယ္ဝရမယ့္ ဗလငါးတန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ပညာေရးစနစ္ဟာ Critical Thinking, Lateral Thinking ဆိုတဲ့ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္ေတြးနိုင္တဲ့၊ ဆင့္ပြားေတြးနိုင္တဲ့ သင္ၾကားသင္ယူမႈေတြနဲ႕ ကင္းေဝးလာခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာခဲ့ပါၿပီ။ ဒီလိုျဖစ္လာရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းကလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံပညာေရးမွာ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ သင္ၾကားသင္ယူမႈစစ္ေဆးျခင္း အလြဲေၾကာင့္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ေလ့လာသုံးသပ္မိပါတယ္။ ဆရာဆရာမမ်ား ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ျပ႒ာန္း စာအုပ္ မ်ားႏွင့္ တုပ္ေႏွာင္ထားၿပီးေတာ့ ဒါသင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေမး၊ ဒါေျဖ၊ အလြတ္က်က္၊ အလြတ္ေရး အမွတ္ေပး ဆုံးျဖတ္တဲ့ စနစ္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာဆရာမမ်ားကလည္း အေျဖလႊာမ်ားကို စစ္ေဆး ရာမွာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရတဲ့ တိုက္စစ္မႉးမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အမွတ္မ်ား မ်ားရဖို႔၊ အဆင့္ေကာင္းရဖို႔ ေက်ာင္းၿပီးက်ဴရွင္၊ က်ဴရွင္ၿပီးေက်ာင္း ဒီလိုနဲ႕ စာေတြကို အခ်ိန္ရွိသေ႐ြ႕ အလြတ္က်က္မွတ္ေနရလို႔ ဗလငါးတန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုတာ ေဝးကြာခဲ့ရပါတယ္။ ဘယ္လိုမွလည္း မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒီ့ထက္ပိုဆိုးတာကေတာ့ ၁၀ တန္းေအာင္တယ္၊ ဘြဲ႕ရတယ္။  ဒါေပမယ့္ တီထြင္ ဖန္တီးတတ္ေစဖို႔၊ က်ိဳးေၾကာင္းဆက္စပ္ေတြးေတာတတ္ေစဖို႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးျခင္း မခံရတဲ့ အတြက္ ေတြးလည္းမေတြးတတ္ေတာ့ဘူး။ ေတြးစရာလည္းမလိုေတာ့ဘူး။ အဲဒီအခါ ဘာျဖစ္လာလဲဆိုေတာ့ မေတြးေတာတတ္လို႔ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းနိုင္စြမ္းမွာလည္း အားနည္း လာပါတယ္။ အသစ္တီထြင္လိုစိတ္၊ ဖန္တီးလိုစိတ္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားၿပီးေတာ့ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ေတြ က်ဆင္းလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့၊ လြဲမွားေနတဲ့ သင္ၾကား သင္ယူမႈစနစ္နဲ႕ အကဲျဖတ္ စစ္ေဆးျခင္း စာေမးပြဲပုံစံမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ၿပီးေတာ့ မူဝါဒတစ္ရပ္ အသစ္ေရးဆြဲဖို႔ အျမန္ လိုအပ္ေနၿပီလို႔ ထင္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ သင္ၾကားသင္ယူမႈႏွင့္ အကဲ ျဖတ္စစ္ေဆးပုံစံဟာ ေဒါက္တာလွမိုးတင္ျပသြားသလိုပါပဲ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ႕ေရာ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒပါ ပညာေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကို လုံးဝအေကာင္ အထည္ေဖာ္နိုင္ျခင္းမရွိဘူးဆိုတာ ထင္ရွားေပၚလြင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုရွင္တင္ျပတဲ့ ပထမ အခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပညာေရးမွာသင္ၾကားသင္ယူမႈ ပညာရည္အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံပညာအဆင့္အလိုက္ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ေပးဖို႔ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေၾကာင္း ထင္ရွားပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာလွမိုးတင္ျပသြားတဲ့ ဒုတိယ အခ်က္ကေတာ့ ခ်မွတ္ထားေသာပညာေရးမူဝါဒမ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆို ရွင္တင္ျပသြားသလို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ေျပာင္းသြားတိုင္း မူဝါဒစနစ္တစ္မ်ိဳး ေျပာင္းလဲသလိုျဖစ္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူလူငယ္ေတြဟာ ဓာတ္ခြဲခန္းထဲကဖားသူငယ္ လို အစမ္းသပ္ခံျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအခါ ဘာျဖစ္လာသလဲဆိုေတာ့ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႕ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနကို အထင္အျမင္ေသးေစပါတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစပါတယ္။ ဆရာဆရာမေတြ လည္း အခက္အခဲေတြနဲ႕ရင္ဆိုင္ၾကရပါတယ္။ ေနာက္ဆုံးရလဒ္ကေတာ့ ပညာေရးအဆင့္အတန္း နိမ့္က်သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ပထမ ပညာေရးေကာင္းဖို႔လိုပါတယ္။ ေရျမင့္မွၾကာျမင့္မယ္ဆိုသလိုပါပဲ။ ပညာေရးကိုျမႇင့္တင္နိုင္ပါမွ တိုင္း ျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးျမင့္မားေအာင္ ႀကံေဆာင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတနည္းပါးေသာ္လည္း လူသား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပညာရည္ျမင့္မားတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးနိုင္လို႔ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေနတဲ့ ကမာၻ႔နိုင္ငံအသီးသီးကို သက္ေသျပနိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္တဲ့ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ဖို႔ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ရာမွာ မွန္ကန္မႈရွိဖို႔လိုသလို အဲဒီမူကိုလည္း ခိုင္ခိုင္ မာမာက်င့္သုံးရန္ အထူးလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆရာဆရာမေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို လည္း ခ်မွတ္ထားတဲ့ပညာေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ စနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကား၊ သင္ယူဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ ပညာေရးျဖင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ နိုင္ငံထူေထာင္ေရးဆိုတဲ့အိမ္မက္ကို မက္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံပညာေရးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ပညာရည္စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းအကဲျဖတ္ပုံစံအတြက္ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ၿပီး အဲဒီမူဝါဒကို ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးသင့္ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရင္း ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕ အဆိုကို အေလးအနက္ေထာက္ခံရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာလွမိုး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းေသာအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ဆုံးျဖတ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာဦးလွမိုးတင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံသြားပါတယ္။ ဒီအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ ၁၆၈ နည္းဥပေဒခြဲ(ခ) နည္းဥပေဒခြဲငယ္(၃)အရ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ဆႏၵရယူပါမယ္။ ေဒါက္တာ လွမိုးတင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသလားခင္ဗ်ား။

        [သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသည္။]

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              သေဘာမတူတဲ့သူရွိပါသလားခင္ဗ်ား။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားခင္ဗ်ား။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူတဲ့အတြက္ ေဒါက္တာလွမိုး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းေသာ နိုင္ငံေတာ္၏ ခ်မွတ္ထားေသာပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ အေျခခံပညာအဆင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ပညာရည္စစ္ေဆး တိုင္းတာျခင္း အကဲျဖတ္မႈပုံစံအတြက္ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးပါ ရန္ႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ က်င့္သုံးေပးပါရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ ေၾကာင္းေၾကညာပါတယ္။

 

ေဒါက္တာလွမိုး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္က တင္သြင္းေသာအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးျမင့္လြင္(တြံေတးမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ တြံေတးမဲဆႏၵနယ္ ဦးျမင့္လြင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အနာဂတ္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့၊ တည္ၿငိမ္တဲ့၊ ခိုင္မာတဲ့မူဝါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္မယ္ဆိုရင္ အတိတ္ကိုေလ့လ ာဆန္းစစ္ဖို႔ကိစၥကို မလြဲမေသြလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္တဲ့ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဓမၼဓိ႒ာန္က်က်၊ အစြဲကင္းကင္းနဲ႕ လုပ္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ အတိတ္မွာမွားခဲ့တာရွိရင္ အဲဒီအမွားေတြကို သင္ခန္းစာယူ၊ မွန္ခဲ့တာေတြရွိခဲ့လို႔ရွိရင္ အဲဒီအမွန္ေတြကို တိုးခ်ဲ့ၿပီးေတာ့ အနာဂတ္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့မူဝါဒေတြခ်မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္တဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ သဒၵါအဓိက၊ ဝီရိယအဓိက၊ ပညာအဓိကဆိုတဲ့ ဘုရားသုံးမ်ိဳးရွိတဲ့အနက္မွာ ေဂါတမ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားက ပညာအဓိကဘုရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ေဂါတမဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ေဟာၾကားခ်က္ေတြဟာ ပညာကိုတန္ဖိုးထားတဲ့ ေဟာၾကားခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပါခဲ့ပါတယ္။ ေနထိုင္သူအမ်ားစုက ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံမွ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ကလည္း ပညာကို တန္ဖိုးထားတဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေ႐ႊအိုးလူမခိုး၊ ဥစၥာဟူသည္ မ်က္လွည့္မ်ိဳး၊ ပညာဟူသည္ျမတ္ေ႐ႊအိုး၊ ပညာအလႉထက္ ပို၍ႀကီးျမတ္ေသာအလႉဟူသည္ မရွိဆိုတဲ့ စကားေတြကိုၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ့္တို႔လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ပညာကို တန္ဖိုးထားပုံကိုေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ပညာကိုအေလးမထား၊ ပညာရွင္ေတြကို ေလးစားရိုေသရ ေကာင္းမွန္းမသိ႐ုံသာမက ပညာရွင္ေတြကိုပါ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ နာက်င္ပင္ပန္းေအာင္ ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခဲ့တဲ့ အစိုးရေတြအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တဲ့ေခတ္တစ္ခုရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေခတ္မွာ အဲဒီအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ မၾကည့္ဘဲနဲ႕ သူတို႔ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ပဲၾကည့္ၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးေလာကဟာ အျခားေလာကမ်ားနဲ႕အတူ…. အဲဒီကာလမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ပညာေရးၿပိဳလဲသြားတဲ့ အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ကိစၥေတြအားလုံး ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားက ၿပိဳလဲသြားခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ မွန္ကန္တဲ့ပညာ‌ေရးမူဝါဒတစ္ခုကို ခ်မွတ္မယ္ ဆိုလို႔ ရွိရင္ ကမာၻ႔အေျခအေနကို ေလ့လာသုံးသပ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီေန႕ကမာၻေပၚမွာ ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံေတြနဲ႕ ခ်မ္းသာတဲ့နိုင္ငံေတြကို ပညာရွင္ေတြက ေလ့လာသုံးသပ္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ နိုင္ငံေတြ ဆင္းရဲတဲ့ အေၾကာင္းအရင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းအရင္းကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ခ်မ္းသာတဲ့ နိုင္ငံေတြက HIE နိုင္ငံေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့၊ ဆင္းရဲတဲ့နိုင္ငံေတြကေတာ့ LIE နိုင္ငံေတြျဖစ္တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ HIE ဆိုတာကေတာ့ High Imagination- Enabling Countries ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန့္ျမဴးမႈ၊ ဆင္ျခင္ေတြးေတာမႈကို အားေပးတဲ့နိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ Low Imagination- Enabling Countries ဆိုတာကေတာ့ စိတ္ကူးဉာဏ္ကြန့္ျမဴးမႈကို အားမေပးတဲ့ နိုင္ငံေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံကလည္း LIE နိုင္ငံထဲမွာပါေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မွန္ကန္တဲ့ မူဝါဒခ်မယ္ဆိုရင္ LIE ျဖစ္ေနတဲ့ဘဝက ေနၿပီး HIE ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဲဒီေတာ့ ပညာေရးဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရဲ႕ အဓိက ေမာင္းႏွင္အားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ခိုင္မာတဲ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ(Sustainable Development)လိုခ်င္ တယ္ဆိုရင္ မွန္ကန္တဲ့၊ ခိုင္မာတဲ့ပညာေရးမူဝါဒကို ခ်မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ ပညာေရး မူဝါဒဆိုတာကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႕လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္တဲ့ မူဝါဒျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီမူဝါဒဟာ ဘာေတြပါဝင္သင့္သလဲဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ပညာကိုတန္ဖိုးထား၊ ပညာကိုရိုေသ၊ ပညာရွင္ကိုရိုေသ ေလးစားရတဲ့မူဝါဒျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အလြတ္က်က္မွတ္မႈ(Memorizing)ထက္ ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈ (Critical Thinking) ကို အေလးထားတဲ့မူဝါဒျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ သုေတသနလုပ္ငန္းကို အေျခခံတဲ့ Research Base ပညာေရးမူဝါဒျဖစ္သင့္ပါတယ္။ သင္ယူသူကိုဗဟိုျပဳတဲ့ Child Centre Approach ပညာေရးမူဝါဒျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ဘဝတစ္သက္တာပညာသင္ယူမႈ (Life Long Learning-LLL) ကိုအေျချပဳတဲ့ ပညာေရးမူဝါဒျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ေရတို အက်ိဳး ရလဒ္ထက္ ေရရွည္အက်ိဳးရလဒ္ကိုေမွ်ာ္မွန္းၿပီးေတာ့ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမႈေတြလုပ္တဲ့ ပညာေရးမူဝါဒ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီအလုံးစုံၿခဳံငုံမိတဲ့ ပညာေရးမူဝါဒျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အရည္အခ်င္း ထက္ျမက္တဲ့၊ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္တဲ့ေက်ာင္းဆရာေကာင္းေတြ ေမြးထုတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းဆရာေကာင္းေတြကေန မိမိတို႔ရဲ႕တပည့္ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္အကဲျဖတ္တဲ့ ပညာရည္ စစ္ေဆးမႈနဲ႕ လုပ္ၿပီးေတာ့ စာေမးပြဲစနစ္အစား အဲဒီလိုတည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ၿပီးေတာ့ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝတဲ့ေက်ာင္းဆရာေတြကေန မိမိတို႔ရဲ႕တပည့္ေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္အကဲျဖတ္ၿပီးေတာ့ အရည္ အခ်င္းအလိုက္ အတန္းတင္ေပးတဲ့စနစ္နဲ႕လုပ္မွသာလွ်င္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ပညာေရးျဖင့္ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ႀကီးတည္ေဆာက္အံ့ဆိုတဲ့ေႂကြးေၾကာ္သံဟာ အမွန္တကယ္အေကာင္ အထည္ျဖစ္လာပါလိမ္‌့မယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္းနဲ႕ ေအာင္ေျမ သာစံမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးတင္ျပအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးလြင္ကိုလတ္(သန္လ်င္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ သန္လ်င္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလြင္ကိုလတ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာအရည္အေသြးကို အကဲျဖတ္ဆန္းစစ္မႈပုံသဏၭာန္ေတြဟာ တစ္နိုင္ငံနဲ႕တစ္နိုင္ငံ ပညာေရးမူဝါဒေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ ကြဲျပားမႈေတြလည္းရွိပါတယ္။ ကိစၥကိုေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါမွာလည္းပဲ ရႈပ္ေထြးမႈေတြ၊ အျငင္းပြားမႈေတြ၊ ကမာၻမွာရွိေနဆဲကိစၥ လည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေဆြးေႏြးရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႕ ပညာေရးရဲ႕ ပညာေရးပိရမစ္ႏွင့္ ပညာေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိဖို႔လိုပါတယ္။ ပညာသင္ၾကားရတဲ့ အခါမွာ နိုင္ငံတကာမွာသုံးေနတဲ့ ပညာေရးပိရမစ္ပုံစံရွိပါတယ္။ တစ္ခုကက်ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြ ဗဟုသုတနဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ ႂကြယ္ႂကြယ္ဝဝရရွိဖို႔၊ ေနာက္တစ္ခုက သူတို႔ရဲ႕နားလည္မႈ စြမ္းရည္ ျမင့္မားလာဖို႔။ နံပါတ္(၃)ကက်ေတာ့ သူတို႔နားလည္လာတဲ့ နားလည္မႈစြမ္းရည္ေတြကို လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ဖိဳ႕နဲ႕ နံပါတ္(၄)ကက်ေတာ့ အသစ္တီထြင္ဖန္တီးဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပညာေရးရဲ႕အေျခခံအဆင့္ျဖစ္တဲ့ အဆင့္တိုင္းအဆင့္တိုင္းမွာ အကဲျဖတ္ၿပီးေတာ့ အတန္းတင္တဲ့ အလုပ္မ်ိဳးေတြကို ျပဳလုပ္သင့္တယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ယူဆပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပညာေရးတိုးတက္မႈကို အကဲျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ လည္းပဲ ‌ေက်ာင္းသားေတြဟာ သူတို႔ဗဟုသုတနဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ေလ့လာမႈေတြ သူတို႔ရဲ႕နားလည္မႈေတြ ဘယ္ေလာက္ျမင့္မားလာသလဲလို႔ Informative Assessment လုပ္တဲ့အခါမွာ နိုင္ငံတကာမွာ ဘာသုံးလဲဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ စာေမးပြဲစနစ္နဲ႕ Tutorial ေတြကို သုံးၾကပါတယ္။ ဒီထက္ပိုၿပီး ေနာက္တစ္ဆင့္တက္တဲ့အခါမွာ လက္ေတြ႕အသုံးခ်မႈကို သုံးတာတို႔၊ ေနာက္ထပ္တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြကို အကဲျဖတ္တဲ့အခါမွာေတာ့ Tutorial ေတြ၊ Lab ေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ သုေတသနေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕အရည္အေသြးကို ဆန္းစစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေတြကို ဆန္းစစ္တာက နိုင္ငံတကာမွာက်င့္သုံးေနတဲ့ ပထမအဆင့္တစ္ဆင့္သာျဖစ္တဲ့ စာေမးပြဲနဲ႕ဆန္းစစ္တဲ့အဆင့္အေပၚမွာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအျပည့္ မွီခိုေနတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ဒါဆိုရင္ ဒီေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အရည္အေသြးကို ဆန္းစစ္တဲ့အခါမွာ စာေမးပြဲအေပၚမွာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွီခိုတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အားနည္းခ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာ ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

နံပါတ္(၁)ကေတာ့ စာေမးပြဲအမွတ္ေကာင္းေရးကို ဦးတည္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသား ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ပင္ကိုယ္ဗီဇနဲ႕ ဝါသနာအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေတာ့ သင္ယူေလ့လာမႈကို မရေတာ့ဘဲနဲ႕ အေထြေထြအမွတ္ေကာင္းေရးကို ဦးတည္သြားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုဦးတည္သြားတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာတာ ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသားမိဘေတြမွာ ဖိအားေတြအင္မတန္မ်ားလာခဲ့ပါတယ္။ စင္ကာပူဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီကြမ္ယုေျပာခဲ့တဲ့ စကားေလးတစ္ခု ကြၽန္ေတာ္ မွတ္မိပါတယ္။ ဒီအဆင့္ေတြ အမွတ္ေတြအေပၚမွာ အာ႐ုံစိုက္လြန္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ စာေမးပဲြေျဖတဲ့အခါမွာ စာေမးပြဲေျဖတာနဲ႕မတူဘဲနဲ႕ မိသားစုေတြအားလုံးကပါ ဝင္ၿပီး စစ္ပြဲတစ္ပြဲတိုက္သလို လုပ္ေနရတဲ့ အေနအထားကို မႀကိဳက္ေတာ့ဘူးလို႔ ေျပာခဲ့တဲ့စကားတစ္ခုရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဘာျဖစ္လာလဲ ဆိုရင္ ကေလးေတြအတြက္ မလိုအပ္ဘဲ အခ်ိန္ေတြအမ်ားႀကီးကုန္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကေလး ေတြဟာ သာမန္အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးသား လူတစ္ေယာက္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ေပးရတဲ့အခ်ိန္ထက္ သူတို႔ရဲ႕ပညာေရးအတြက္ ေပးရတဲ့အခ်ိန္က အင္မတန္မ်ားေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ဘာျဖစ္လာလဲဆိုလို႔ရွိရင္ ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႕ အစုအဖြဲ႕နဲ႕လုပ္တဲ့အေလ့အထေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေပ်ာက္ဆုံးခဲ့ပါတယ္။ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ အ႐ြယ္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမွာ ရပ္တည္လို႔မရပါဘူး။ ဘယ္အလုပ္ပဲလုပ္လုပ္ အစုအဖြဲ႕နဲ႕ လုပ္ၾကရတာပါ။ အဲဒီအေလ့အထေတြကို အေျခခံပညာေရးစနစ္ကေန ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတဲ့စာေမးပြဲစနစ္တစ္ခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုအပ္ေန ၿပီလို႔ ကြၽန္ေတာ္ ယူဆပါတယ္။

ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုက ဘာျဖစ္လဲဆိုေတာ့ အမွတ္အေပၚမွာ အားျပဳတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ျပင္ပစာေပေလ့လာမႈအတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ဆုံးရႈံးလာခဲ့တာပါ။ အားလုံးဟာ ေနာက္ဆုံးကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ပညာေရးဟာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေအာက္ကို ေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အမွတ္ရဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့စာအုပ္ေတြထဲက အရာေတြကိုပဲ အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီးေတာ့ အေထြေထြအမွတ္မ်ားကို ႀကိဳးစားရတာပါ။ ဥပမာအေနနဲ႕ေျပာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ခ်င္းျပည္နယ္အေၾကာင္းကို ပညာေရးမွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့စာအုပ္ထဲကေလာက္ပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်က္ၿပီးေျဖေနရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕ ခ်င္းျပည္နယ္ရဲ႕အေျခအေနဟာ ပညာေရးျပ႒ာန္းစာအုပ္ ထက္မကတဲ့ က်ယ္ျပန့္မႈေတြရွိေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီအမွတ္ေပးစနစ္ေၾကာင့္ လုပ္လိုက္တဲ့အခါ မွာ ပညာေရးဟာ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ေအာက္ကို ေရာက္သြားတဲ့အေနအထားမ်ိဳး ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ဘာဆုံးရႈံးခဲ့သလဲဆိုလို႔ရွိရင္ ကေလးေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ပင္ကိုယ္ဗီဇကို သူတို႔ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္တဲ့အေလ့အက်င့္ ဆုံးရႈံးသြားပါတယ္။ လက္ရွိပညာေရးစနစ္အရဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ စာေမးပြဲရလဒ္အေပၚကေနၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေတြကို ခြဲျခားတဲ့အခါမွာ အဲဒီအခ်ိန္ေရာက္ ၿပီဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္သူတို႔ ဘာဝါသနာပါမွန္းမသိဘူး။ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ ဘယ္ဘာသာရပ္ကို အဆင့္ျမင့္သင္ၾကားရမယ္ဆိုတာ မဆုံးျဖတ္နိုင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီလို သူတို႔ေဝဝါး ေနတဲ့အခ်ိန္မွာပဲ ေနာက္ထပ္ေမးခြန္းတစ္ခုေပၚလာပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆိုရင္ Market နဲ႕ Education ပညာေရးႏွင့္ ေဈးကြက္မွာ ဘယ္သူကဦးေဆာင္တာလဲဆိုတာ ေပၚလာပါတယ္။ ဒီတစ္ခါ က်ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ပင္ကိုယ္ဗီဇဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအားနည္းလာခဲ့ရတဲ့အခါက်ေတာ့ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေတြကို စဥ္းစားတဲ့အခ်ိန္မွာ မိဘေတြက ဆရာဝန္လုပ္ပါလား၊ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ပါလား၊ ေရွ႕ေနလုပ္ပါလား သူတို႔ရဲ႕ပင္ကိုယ္ဗီဇအေပၚမွာ ဆုံးျဖတ္ၾကတာမဟုတ္ဘဲနဲ႕ Market က ေတာင္းဆို တဲ့အေပၚမွာပဲ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ တကယ္ေတာ့ နိုင္ငံတကာမွာဆိုလို႔ရွိရင္ ေဈးကြက္ကို သုေတသနက ဦး‌ေဆာင္ပါတယ္။ သုေတသနမွာေတြ႕ရွိလာတဲ့ အသစ္တီထြင္ဖန္တီးမႈေတြ‌ေၾကာင့္မို႔လို႔ ေဈးကြက္မွာ ရွိေနတဲ့ နည္းပညာေတြအားလုံးဟာ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားတာဟာ နိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကိုၾကည့္ရင္ ဒီအတိုင္းပဲေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လက္ရွိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်င့္သုံးေနရတဲ့ စာေမးပြဲစနစ္အေပၚ မွာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွီခိုေနရတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ပင္ကိုယ္ဗီဇဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနဲ႕ သုေတသနလုပ္ငန္းေတြ၊ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈေတြအားလုံးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၿပီး သတ္ အဆုံးအျဖတ္လုပ္လိုက္တဲ့ပုံစံမ်ိဳးျဖစ္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္တင္ျပရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုသြားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာရွိေနတဲ့ မတူကြဲျပားမႈေတြကို နားလည္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံသားေတြဟာ နိုင္ငံသားေကာင္းေတြျဖစ္ဖို႔ဆိုလို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ရွိသြားေနတဲ့ အမွတ္ကိုအမွီျပဳေနတဲ့ ပညာ‌ေရးအကဲျဖတ္မႈကေတာ့ မျဖစ္မေနျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမယ့္အခ်ိန္ကိုေရာက္ၿပီလို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီလိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ေရာက္ဖို႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ကေတာ့……..။

ဦးမင္းသိုင္း(ဘိုကေလးမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                  ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အေပါင္းတို႔ခင္ဗ်ား။ က်က္သေရမဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစေၾကာင္း ဆႏၵျပဳဆုေတာင္းအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ ဘိုကေလးမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းသိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေထာက္ခံတင္ျပေဆြးေႏြးလိုတာကေတာ့ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္တဲ့အဆို ျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ပညာေရးက႑၌ပါတဲ့ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ပိုမိုအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ ျဖည့္စြက္ေရးဆြဲထားတဲ့ အေျခခံပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကေနၿပီးေတာ့ အတည္ျပဳထားပါတယ္။ အဲဒီဥပေဒၾကမ္းမွာဆိုရင္ အေျခခံပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္(၁၀)ခ်က္ပါရွိပါတယ္။ အဲဒီ(၁၀)ခ်က္လုံးကို ကြၽန္ေတာ္မတင္ျပေတာ့ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ လည္းပဲ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ နံပါတ္(၃)အခ်က္ဟာ အေျခခံပညာအဆင့္အလိုက္ ေတြးေခၚႀကံဆ ေဝဖန္ပိုင္းျခားနိုင္ေသာ အသိဉာဏ္ရွိေသာ ဗလငါးတန္ႏွင့္ျပည့္စုံသည့္ နိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚ လာေစရန္ဆိုတဲ့အခ်က္ပါပါတယ္။ ဒီပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ဟာ အင္မတန္မွအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးမယ့္ သင္ၾကားမႈသင္ယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႕ ပညာရည္စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈ အကဲျဖတ္စနစ္ေကာင္းမွ သာလွ်င္ ဒီပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေျခခံ ပညာအဆင့္မွာ ၁၉၉၈-၁၉၉၉ မတိုင္ခင္တုန္းက ဘာသာေဗဒဗဟိုျပဳတဲ့ Subject Center Approach၊ ေနာက္တစ္ခါ ဆရာဗဟိုျပဳတဲ့ Teacher Center Approach နည္းမ်ားနဲ႕ သင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၉၈-၁၉၉၉ ေရာက္တဲ့အခါမွာ Japan International Corporation Agency နဲ႕ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ပညာေရးကို ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ဆိုၿပီးေတာ့ သင္တန္း ေတြေပး၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြလုပ္ၿပီးေတာ့ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကေနစၿပီးေတာ့မွ ထိုးထြင္းႀကံဆတီထြင္ဖန္တီး ေဝဖန္နိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ကေလးဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားမႈပုံစံ (Child Center Approach)ကို ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါတယ္။

သူငယ္တန္းကေနၿပီးေတာ့ နဝမတန္းအထိကို ကေလးဗဟိုျပဳခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားသင္ယူမႈပုံစံ ေတြနဲ႕ ေက်ာင္းေတြမွာ စသင္ခဲ့ပါတယ္။ သင္တန္းေတြလည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကေလးဗဟိုျပဳ တဲ့ခ်ဥ္းကပ္သင္ယူမႈပုံစံႏွင့္အတူ Continuous Assessment Pass System ဆိုၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တန္းစဥ္အကဲျဖတ္တဲ့စနစ္ကိုလည္းပဲ စာေမးပြဲေအာင္/ရႈံးစနစ္ကိုလည္း လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါက ကြၽန္ေတာ္တို႔ သူငယ္တန္းကေနၿပီးေတာ့ နဝမတန္းအထိကို လုပ္ခဲ့တာပါ။ သို႔ေသာ္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မတိုင္ ခင္တုန္းက တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲဆိုၿပီးေတာ့ အေျခခံပညာအထက္တန္း(၁၀ တန္း)ကို ေမးခြန္း တစ္စုံတည္းလုပ္ခဲ့ရာမွ ၁၉၉၉ ေရာက္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ ေမးခြန္းဆယ္စုံ၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အလိုက္ ေမးခြန္းဆယ္စုံ ၁၀ တန္းမွာ ေမးလာပါတယ္။ အဲဒီေမးခြန္းဆယ္စုံကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၁၅ လည္းက်ေရာ ေမးခြန္းတစ္စုံျပန္လုပ္လာပါတယ္။ တစ္ျပည္လုံးမွာ ေမးခြန္းတစ္စုံနဲ႕ျပန္စစ္လာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့  ေမးခြန္းတစ္စုံနဲ႕စစ္လိုက္၊ ေမးခြန္းဆယ္စုံနဲ႕စစ္လိုက္ တစ္ခါအခု ယေန႕အထိ ေမးခြန္းတစ္စုံနဲ႕ျပန္စစ္ ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြနဲ႕ ေက်ာင္းသားမိဘေတြဟာ မ်က္စိလည္လမ္းမွားၿပီးေတာ့ မည္ကဲ့သို႔ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမွာကိုမသိဘဲနဲ႕ ဒီေမးခြန္းေတြကိုေျဖဆိုနိုင္ဖို႔ အလြတ္က်က္မွတ္ၿပီး ေတာ့ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ပါ ၏၊ သည္ မလြဲဲက်က္မွတ္ၿပီးေတာ့မွ သူတို႔မွာေျဖဆိုေနရတဲ့ အေျခအေနကိုေရာက္ ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲ(တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ)ကိုလည္းပဲ အမွတ္အဆင့္အေပၚ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ တကၠသိုလ္ကိုသြားတဲ့အဆင့္ျဖစ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြဟာ မိမိရဲ႕ သြားခ်င္တဲ့တကၠသိုလ္ကို အမွတ္မ်ားမ်ားနဲ႕ေရာက္ဖို႔အတြက္ကို အလြတ္က်က္မွတ္႐ုံကလြဲလို႔ ဘာမွ မရွိပါဘူး။ ေတြးေတာႀကံဆတီထြင္ဖန္တီးနိုင္တဲ့စြမ္းရည္ေတြ အကုန္ေပ်ာက္သြားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီေက်ာင္းသားေတြကို ေတြးေတာႀကံဆတီထြင္ဖန္တီးနိုင္စြမ္းရွိတဲ့ပုံစံသြားမယ္ဆိုတဲ့ ကေလးဗဟိုျပဳ သင္ၾကားနည္းစနစ္ဟာ ေပ်ာက္ၿပီးေတာ့မွ အလြတ္က်က္မွတ္တဲ့စနစ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ Parrot Learning လို႔ေခၚတဲ့အလြတ္က်က္မွတ္တဲ့စနစ္ကိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သြားေနရပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပညာေရးဌာနမွာ မူေတြလည္းရွိတယ္။ နည္းစနစ္ေတြလည္းရွိတယ္။ ပုံစံေတြလည္း ေရးဆြဲၿပီးသားႀကီးရွိၿပီးသားနဲ႕ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေအာက္ေျခမွာျဖစ္ေနတာကေတာ့ အလြတ္က်က္မွတ္တဲ့ စနစ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈစနစ္ေတြလြဲလာသည္ႏွင့္အမွ် မိဘေတြေရာ၊ ဆရာေတြေရာ၊ ေက်ာင္းသားေတြဟာ မည္သို႔မည္ပုံေဆာင္႐ြက္ရမွန္းမသိဘဲနဲ႕ အမွတ္ ေကာင္းဖို႔၊ အဆင့္ေကာင္းဖို႔၊ တကၠသိုလ္ေကာင္းေကာင္းရဖို႔အတြက္ကို၊ အမွတ္မ်ားမ်ားရဖို႔အတြက္ကို မိုးလင္းကေနၿပီးေတာ့ မိုးခ်ဳပ္အထိ ေက်ာင္းရယ္၊ က်ဴရွင္ရယ္၊ အိမ္ရယ္၊ အိမ္ေရာက္ျပန္ေတာ့လည္း သူတို႔မွာ အနားမေနရဘူး။ Study Guide ဆိုၿပီးေတာ့ ဆရာဆရာမနဲ႕ တစ္ခါေနရျပန္တယ္။ တခ်ိဳ႕ ေတြမွာဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္အထိလြန္ကဲလာသလဲဆိုရင္ Study Guide အျပင္ အိပ္တဲ့အခါမွာ အတူ ယွဥ္တြဲၿပီးေတာ့ ေနဖို႔အတြက္ အိပ္ Guide ပါရွိတယ္။ အဲဒီေလာက္ထိ မိဘေတြမွာဒုကၡေရာက္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီစစ္ေဆးအကဲျဖတ္တဲ့ပုံစံကို တိတိက်က်မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ဖို႔ဆိုတာကို ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕ အဆိုကို ေထာက္ခံတင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။

ဦးစိုးျမင့္(ခ)ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္(အမရပူရမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း              ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာက်န္းမာခ်မ္းသာပါေစလို႔ ဆုေတာင္းဂါရဝျပဳအပ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အမရပူရမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးျမင့္(ခ) ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ကြၽန္ေတာ္တက္ခဲ့တဲ့ Economic Forum တစ္ခုမွာ No country has developed without strong education and health system လို႔ စီးပြားေရးပညာရွင္ တစ္ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ခိုင္မာမွန္ကန္တဲ့ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအစီအစဥ္မ်ားမရွိဘဲ မည္သည့္နိုင္ငံမွ တိုးတက္နိုင္မယ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာ အားလုံးလက္ခံထားၾကၿပီးသားပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံမွာလည္း ခိုင္မာမွန္ကန္တဲ့ ပညာေရးမူဝါဒေတြမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာႏွင့္ယွဥ္ရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့ရပါတယ္။ စီးပြားေရးမူဝါဒတစ္ခုမွားရင္၊ Fiscal Year တစ္ႏွစ္ကုန္ သြားရင္ သတိထားမိနိုင္ပါတယ္။ ပညာေရးမူဝါဒမွားယြင္းခဲ့ရင္ Generation တစ္ခုေက်ာ္မွ သိျမင္ နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ မွန္ကန္တဲ့ပညာေရးစနစ္တစ္ခု ေရးဆြဲၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးေရးဟာ အထူးအေရးႀကီးလွပါတယ္။ တစ္ေန႕တစ္လံ ပုဂံဘယ္ေ႐ြ႕မလဲဆိုေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ေျခလွမ္းမ်ား ဟာ ပုဂံကို ဦးတည္ဖို႔‌ေတာ့လိုပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ အခန္း(၄)မွာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ ေကာ္မရွင္ရဲ႕တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ အစိုးရအဖြဲ႕သည္ အမ်ိဳသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းဖို႔ပါ ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ထဲမွာလည္းပဲ အမ်ိဳးသားပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ေပးဖို႔ပါပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကေန အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ခဲ့ပါၿပီ။ ယေန႕အခ်ိန္အထိ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းနိုင္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အတည္ျပဳေပးရန္ ေပးပို႔ထားျခင္း မရွိ သလို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကလည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို အသိေပးတိုက္တြန္းျခင္းမျပဳေသးပါဘူး။ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွ သက္ဆိုင္ရာမူဝါဒေတြကို ေရးဆြဲၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ ပုဒ္မခြဲ(ခ)အရဆိုရင္ ပညာေရးႏွင့္သက္ဆိုင္တဲ့မူဝါဒေတြ၊ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ ႏွင့္ အျခားလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေရးဆြဲရာမွာ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ပညာေရး ဆိုင္ရာလူထုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ေပးတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရယူၿပီး ျပည္သူလူထု ကို က်ယ္ျပန့္စြာသိေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအစရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ အခ်ိန္ကာလ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ၾကာျမင့္နိုင္တယ္ဆိုတာ သိသာနိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်ိန္အေတာအတြင္းမွာ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ဒီအတိုင္းဆက္သုံးရန္ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္ကို မဖြဲ႕ရေသးလို႔ ဘာမွဆက္မလုပ္ဘဲ ရပ္ထားရင္ ပိုၿပီးနစ္နာပါလိမ္‌့မယ္။ နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသားမ်ားက မွန္ကန္တဲ့ပညာေရးအေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို လိုခ်င္လွပါၿပီ။ ပညာေရးမွာ တစ္ရက္ ေျပာင္းဖို႔ ေနာက္က်ရင္ နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတိုးတက္မႈဟာ တစ္လေနာက္က်ပါမယ္။ တစ္လေျပာင္းဖို႔ ေနာက္က်ရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးမွာ တစ္ႏွစ္ေနာက္က်ပါမယ္။ တစ္ႏွစ္ေနာက္က်ရင္ ၁၀ ႏွစ္လိုက္လို႔မမီပါ ဘူး။

ေလးစားရတဲ့ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ မဖြဲ႕စည္းရေသးေပမယ့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၂၂ ခုႏွစ္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းေရးဆြဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစီမံကိန္းမွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးစစ္ေဆး အကဲျဖတ္ေရးမူဝါဒကေန လက္ေတြ႕က်င့္သုံးရမယ့္ လက္စြဲ Manual အဆင့္ထိ ေရးဆြဲဖို႔လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြလည္း ခ်ထားၿပီးၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ဆက္လက္အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္ေသးပါဘူး။ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ မဖြဲ႕စည္းရေသးေပမယ့္လည္း ေရးဆြဲၿပီးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းထဲ မွာပါတဲ့ KG တန္းဆိုရင္ ၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွာ စတင္သင္ၾကားေနပါၿပီ။ အခုဆိုရင္ KG တန္းရဲ႕ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြ ေတြ႕ေနရပါၿပီ။ ဒီအခ်က္ေတြကို စုစည္းၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရး မူဝါဒေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးတဲ့ေနာက္ အၿပီးသတ္မူဝါဒေတြခ်မွတ္တဲ့အခါမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားနိုင္တဲ့ အားသာခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲနိုင္ပါၿပီ။ အမ်ိဳးသားပညာေရး စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးမူဝါဒကို လည္း အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္မဖြဲ႕ရေသးလို႔ဆိုၿပီး ေစာင့္ဆိုင္းေနမယ့္အစား အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေျချပဳၿပီး Framework တစ္ခု သတ္မွတ္ကာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရးဆြဲၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ေနရင္းမွ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို သိျမင္လာၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္မွ အမ်ိဳးသားပညာေရး စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ေရးမူဝါဒခ်မွတ္တဲ့အခါမွာလည္း အေထာက္အပံ့ျဖစ္နိုင္သလို ခ်မွတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ မွာလည္း တစ္ဆက္တည္း က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံတင္ျပအပ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ား။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးေ႐ႊကို(ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဧည္‌့သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ေက်ာက္ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေ႐ႊကိုပါ။ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို ကြၽန္ေတာ္ေထာက္ခံေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုမွာ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိပါတယ္။ (၁) ပညာရည္စစ္ေဆး တိုင္းတာျခင္း အကဲျဖတ္မႈပုံစံအတြက္ မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ေပးရန္၊ (၂) ခ်မွတ္တဲ့ မူဝါဒ ကို ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးေပးရန္တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႕ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ပညာေရးအဆင့္ျမင့္မားမႈဟာ အဓိကအေၾကာင္းတရားျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာရွိတဲ့ နိုင္ငံ အားလုံးမွာ မိမိရဲ႕နိုင္ငံပညာေရးအဆင့္ျမင့္မားမႈအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သုေတသနလုပ္ၿပီး မျပတ္ ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳေနၾကတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကမာၻေပၚမွာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ၾကည့္ရင္ ဆရာ ဗဟိုျပဳသင္ၾကားတဲ့စနစ္ကေန ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားတဲ့စနစ္၊ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ သင္ၾကားတဲ့စနစ္ကေန ဗဟုသုတဗဟိုျပဳသင္ၾကားတဲ့စနစ္ဆိုၿပီး အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံကေတာ့ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္မွာပဲ က်န္ေနခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးမွာ စာေမးပြဲရမွတ္တစ္ခုတည္းနဲ႕ ပညာရည္တိုင္းတာစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ျခင္းလုပ္လိုက္တဲ့အခါ စာေမးပြဲဗဟိုျပဳသင္ရိုးၫႊန္းတမ္းေတြေအာက္မွာ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရး စနစ္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က်င့္သုံးေနခဲ့ရပါတယ္။ ဒါပဲ ျပ႒ာန္း၊ ဒါပဲ Note ထုတ္၊ ဒါပဲ သင္၊ ဒါပဲက်က္၊ ဒါပဲေမး၊ ဒါပဲေျဖဆိုတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေတြျဖစ္ေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ကေလးေတြမွာ ဒီစနစ္ေၾကာင့္ ေဝဖန္ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ေတြးေတာတဲ့အက်င့္ေတြ ေပ်ာက္သြားတယ္။ စဥ္းစားေတြးေခၚနိုင္စြမ္းနဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးနိုင္မႈ ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးေတြ က်ဆင္းသြားတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ အရည္အခ်င္းကို စာေမးပြဲနဲ႕ပဲ ဆုံးျဖတ္၊ အထူးသျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္မွာ စာေမးပြဲအမွတ္တစ္ခုတည္းနဲ႕ ဆုံးျဖတ္လိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားအားလုံးဟာ စာေမးပြဲအမွတ္ရရွိေရးကလြဲရင္ ဘာဆိုဘာမွမစဥ္းစားၾကေတာ့ ပါဘူး။ ျပ႒ာန္းခ်က္အဝန္းအဝိုင္းထဲကေနထြက္ၿပီး ပညာသင္ၾကားဖို႔၊ ပညာရွာဖို႔ မစဥ္းစားၾကေတာ့ ပါဘူး။ ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ ဗလငါးတန္ႏွင့္ျပည့္စုံတဲ့ ပညာတတ္ကေလးေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ခ်စ္တဲ့၊ တိုင္းျပည္ကို အလုပ္အေကြၽးျပဳမယ့္ကေလးေတြ၊ ေလာကကို စူးစမ္း စိတ္ဝင္စားၿပီး မိမိကို ျမႇင့္တင္ေပးမယ့္ ပညာကို အငမ္းမရရွာေဖြမယ့္ကေလးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ မရနိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ပညာေရးမွာ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈတစ္ခုတည္းႏွင့္ ၿပီးသြားတာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ပညာရည္စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈကလည္း အေရးပါပါတယ္။ ပညာရည္ စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္မႈပုံစံကိုလိုက္ၿပီး သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈပုံစံလည္း လိုက္ေျပာင္းသြား တာပါ။ ကေလးမ်ားရဲ႕စာေမးပြဲရမွတ္တစ္ခုတည္းနဲ႕ ကေလးမ်ားရဲ႕ပညာရည္ကို မဆုံးျဖတ္၊ မသတ္မွတ္ဘဲ တစ္ကိုယ္ရည္ထူးခြၽန္မႈ၊ ဉာဏ္ရည္၊ အက်င့္စာရိတၱ၊ က်န္းမာေရး၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ေက်ာင္းအေပၚတုံ႕ျပန္မႈမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီး အကဲျဖတ္မယ္ဆိုရင္ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈပုံစံလည္း ေျပာင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လိုခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃ မွာ ျပ႒ာန္းထားတဲ့အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ ျပည့္စုံတဲ့၊ ဗလငါးတန္နဲ႕ျပည့္စုံတဲ့ ကေလးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရရွိနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒုတိယအပိုင္းကို ကြၽန္ေတာ္ဆက္ေဆြးေႏြးပါမယ္။ မူဝါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ၿပီးၿပီ ဆိုရင္လည္း ခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒကို ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးဖို႔လိုပါတယ္။ ခ်မွတ္ထားတဲ့မူဝါဒကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ က်င့္သုံးနိုင္ဖို႔ ေက်ာင္း၊ ဆရာ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားျပည့္စုံေအာင္၊ အရည္ အခ်င္းျပည့္မီေအာင္ ျဖည့္တင္းေပးရပါမယ္။ စာ႐ြက္ေပၚမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းအေရအတြက္၊ ဆရာ အေရ အတြက္၊ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ေတြနဲ႕တင္ စားပြဲမွာတြက္ခ်က္ၿပီး မူဝါဒကို ခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လိုအပ္တဲ့ေနရာေတြကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး မလိုအပ္တဲ့ေနရာ ေတြကို ေက်ာင္းခ်ေပးခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းအဆင့္ေတြ ျမႇင့္ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္႐ြာမွာေတာ့ အတန္းက ငါးတန္း၊ ဆရာက ငါးေယာက္၊ ေက်ာင္းသားက စုစုေပါင္းမွ ၃၀ ေလာက္ရွိတဲ့႐ြာေတြ ရွိၿပီးေတာ့ တခ်ဳိ့႐ြာေတြမွာေတာ့ ေက်ာင္းသားက ၂၀၀၊ ၂၅၀၊ အတန္းက ငါးတန္း၊ ဆရာက သုံးေယာက္ေလာက္နဲ႕ လုံးပန္းေနရတာေတြရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းနဲ႕ေက်ာင္းသားေတြေတာ့ ရွိပါရဲ႕။ ဆရာ မရွိလို႔ ဆယ္တန္းေအာင္၊ ဆယ္တန္းက်ကေလးေတြကို လုပ္အားေပးသင္ၾကားခိုင္းေနရတဲ့ ေက်ာင္း ေတြ၊ ေနစရာကမရွိ၊ စားစရာကရွားပါး၊ သြားေရးလာေရးက ခက္ခဲလို႔ ခန့္ထားတဲ့ဆရာ မေရာက္လို႔ ေမွ်ာ္ေနရတဲ့ေက်ာင္းေတြ၊ မိုး႐ြာရင္၊ ေလတိုက္ရင္ ရပ္ထား၊ အမိုးမလုံ၊ အကာမဲ့တဲ့ေက်ာင္း ေတြ၊ ဘဝမလုံၿခဳံတဲ့၊ မဖူလုံတဲ့ ဆရာဆရာမေတြရဲ႕ဘဝေတြကို ပကတိအေျခအေနေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျပဳျပင္ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခ်မွတ္တဲ့မူဝါဒဟာ မွန္ကန္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၅ အရ ပညာရည္ စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း အကဲျဖတ္မႈပုံစံ ခ်မွတ္နိုင္ပါရန္ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ေဒါက္တာတင္ေအာင္ (ေက်ာက္ဆည္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးျခင္း                        ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား အားလုံး မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာတင္ေအာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ေအာင္‌ျေမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ လွမိုး တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အေၾကာင္းအက်ိိုးစုံစုံ လင္လင္နဲ႕ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားၾကတာေတြ႕ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုတာ ျပည္သူေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို အၿမဲနားေထာင္ေနရတဲ့အတြက္ အမွန္တကယ္ အက်ိဳးရွိေစမယ့္ တင္ျပခ်က္မ်ားဆိုတာ ျငင္းစရာမရွိပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ယခင္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွာရွိတဲ့ ဦးစီးဌာနခုနစ္ခု၊ ယခင္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဦးစီးဌာနငါးခု စုစုေပါင္း ဦးစီးဌာန ၁၂ ခုရွိတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဦးစီးဌာန တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေရွ႕ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအတြက္ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္ေနၾကတာကိုလည္း သိပါတယ္။ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တာဝန္ ယူလုပ္ကိုင္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ေရွ႕ကလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေတြ တင္ျပသြားသလိုပဲ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ ခိုင္မာျပတ္သားတဲ့မူဝါဒမ်ားမရွိေသးတဲ့အတြက္ ဦးစီးဌာနတစ္ခု ခ်င္းအလိုက္ ယခင္ လုပ္ေနၾကအတိုင္းသာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

          ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္က အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ ေျပာင္းလဲခဲ့ တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ စနစ္သစ္ၿပီး စနစ္သစ္ျဖစ္ခဲ့ေပမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားဟာ အစမ္းသပ္ခံဘဝအျဖစ္နဲ႕ပဲ ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းလဲရာမွာ အရင္ကလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႕ အရည္အေသြးျမင့္တဲ့ပညာတတ္ေတြျဖစ္လာဖို႔ လုပ္ေဆာင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခ်ိိန္ေတြယူၿပီးေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လုပ္ငန္းေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ ေစာေစာက တင္ျပခဲ့သလိုပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ဆိုတာ ပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒ အခန္း(၄) ပုဒ္မ ၅ မွာ ျဖည့္သြင္းထားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ကိုသာ ဖြဲ႕စည္းၿပီးမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီကေန ထပ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းေကာ္မတီေတြ အမ်ိဳးသားေရးပညာေရးအဆင့္အတန္းနဲ႕ အရည္အေသြးအာမခံမႈ အကဲျဖတ္အဖြဲ႕အစည္းေတြဖြဲ႕နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီေတြ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြကေနၿပီးေတာ့ ပညာအရည္အခ်င္းကို ေကာင္းမြန္တဲ့မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ေပးနိုင္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ အႀကံျပဳပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ အေျခခံပညာအဆင့္ပညာေရးစစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း၊ အကဲျဖတ္မႈပုံစံအတြက္ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒခ်မွတ္ေပးပါရန္ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒရဲ႕ ေရွ႕ကေန အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္က မွန္ကန္ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာ က်င့္သုံးေပးပါရန္ဆိုတဲ့ ေရွ႕ကေနၿပီးေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခိုင္ခိုင္မာမာ က်င့္သုံးေပးပါရန္ဆိုတဲ့ တိုက္တြန္းတဲ့အဆိုအျဖစ္ ျဖည့္စြက္အႀကံျပဳခ်င္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေလးစား ပါတယ္။ 

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒              လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ အဆိုကိုျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္။ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္။ ျပင္ဆင္ခ်င္ တယ္ဆိုရင္ ျပင္ဆင္တဲ့ အဆိုျပဳခ်က္က လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္အညီ သီးျခားတင္ရ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ဒီအဆိုအေပၚမွာ ျဖည့္စြက္လို႔၊ အႀကံျပဳလို႔ ေဆြးေႏြးတာက ေဆြးေႏြးပါ။ ဒါက ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ေယာက္ရဲ႕ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ ေဘာင္အတြင္းမွာရွိပါတယ္။ ျပင္ဆင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီအဆိုအေပၚမွာ လိုက္ျပင္ တယ္၊ ျပင္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုကို သီးျခားတင္ရတယ္။ အဲဒါေလးကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ သဲသဲကြဲကြဲျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဒါဒီမွာ ဘာလို႔ ေျပာလဲဆိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ေနာက္ပိုင္း အတည္ျပဳဖို႔၊ မွတ္တမ္းတင္ဖို႔စသည္ျဖင့္ တစ္ခုခုဆုံးျဖတ္ ဖို႔လုပ္တဲ့အခါမွာ မူလအဆိုအေပၚမွာမူတည္္ၿပီး လုပ္ရတာရွိတယ္။ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ အေပၚမွာ၊ ဝန္ႀကီးဌာနကရွင္းတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕အမ်ားဆႏၵကို ယူရတာ ရွိတယ္။ ခုနကလို ၾကားထဲကေနၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္ခ်က္ဟာေတြပါလာလို႔ရွိရင္ ဒါက ေဆြးေႏြးတာ အေနနဲ႕ပဲ ရမယ္။ အႀကံျပဳတာအေနနဲ႕လည္းရမယ္။ ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုကြၽန္ေတာ္တို႔ လိုက္ၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္လို႔ မရဘူး။ ဒါအခုတစ္ခါတည္း ကြၽန္ေတာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေျပာျပထားတာပါ။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ အစီအစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ပါမယ္။

ဦးတင္ထြန္းနိုင္(ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ႀကီး ခေနာင္တိုမဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္္ထြန္းနိုင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ အေနနဲ႕ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္က ေဒါက္တာလွမိုးတင္သြင္းတဲ့ နိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ ေဖာ္္နိုင္ရန္ အေျခခံပညာအဆင့္ ပညာသင္ၾကားျခင္းတတ္ေျမာက္မႈစစ္ေဆးရန္အတြက္ အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစေသာ ပညာရည္စစ္ေဆး တိုင္းတာျခင္းအကဲျဖတ္မႈပုံစံအတြက္ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ ခ်မွတ္‌ေပးပါရန္ႏွင္္‌့ ခိုင္ခိုင္မာမာ က်င့္သုံးေပးပါရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ Power Point နဲ႕တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္ျပဳပါရန္လည္း ပန္ၾကားအပ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာ့ပညာေရးအေၾကာင္းကို ေျပာလို႔ရွိရင္ မိဘဆရာပူးေပါင္းကေလးပညာ ေကာင္းဆိုတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္ကေနၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔စေျပာဖို႔လိုမယ္ထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အထူးသျဖင္‌့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြဟာ မဆလေခတ္ပညာေရးစနစ္ေအာက္မွာ အဲဒီေဆာင္ပုဒ္ကို လမ္းၫႊန္ခ်က္ တစ္ခုလို ကြၽန္ေတာ္တို႔ခံယူရင္းနဲ႕ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကရတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ဒီကေန႕ေခတ္မ်က္ေမွာက္ ကမာၻ႔ပညာေရးအေ႐ြ႕မွာ ကေလးေတြရဲ႕ပညာေကာင္းဖို႔ဆိုတာ မိဘဆရာပူးေပါင္း႐ုံနဲ႕ မလုံေလာက္ ေတာ့ဘဲ တိုင္းျပည္ရဲ႕ပညာေရး ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနတဲ့ Stake Holder တစ္္နည္းအားျဖင့္ ပါဝင္ သက္ဆိုင္သူေတြအားလုံးရဲ႕ အခန္းက႑ကိုပါ မက်န္ မျဖစ္မေနထည့္သြင္းစဥ္းစားလာၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပညာေရးမူဝါဒခ်မွတ္သူေတြ၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာသုေတသန ပညာရွင္ေတြ၊ ဆရာျဖစ္သင္အရည္အေသြးျမင့္ သင္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ ေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းေတြ၊ ရပ္မိရပ္ဖေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ကိုယ္စီကိုယ္ငွတာဝန္ ေက်ပြန္မႈေတြကလည္း မရွိမျဖစ္အေရးပါလွတာကို ေတြ႕ရမွာပါ။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုေလ့လာၾကည့္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တင္ျပခဲ့တဲ့ Stake Holder မ်ားရဲ႕အခန္းက႑ကိုလႊမ္းၿခဳံၿပီး ျပည္‌့့ျပည့္စုံစုံေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းကိုေတာ့ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီမူဝါဒေတြကို လက္ေတြ႕လက္ငင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္္ေဆာင္႐ြက္နိုင္မႈအပိုင္းမွာေတာ့ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြတသီႀကီးနဲ႕ ဘက္ေပါင္းစုံ မွာရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ထင္သေလာက္လည္း ခရီးမေပါက္ခဲ့ဘဲနဲ႕ ျမန္မာ့ပညာေရးဟာ အဘက္ဘက္ ကေနၿပီးေတာ့ နိမ့္က်ေနခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႕ေျပာရလို႔ရွိရင္  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အခု Power Point ထဲမွာျပထားတဲ့ မတ္လ ၅ ရက္ႏွင့္ ၆ ရက္မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားအဆင္္‌့လက္ေတြ႕က်ေသာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေဆြးေႏြးပြဲကေန ထြက္ေပၚလာတဲ့ရလဒ္၊ ပညာေရးမူဝါဒ ၁၈ ခ်က္ ရွိပါတယ္။ အဲဒီပညာေရးမူဝါဒ ၁၈ ခ်က္ထဲမွာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး၏ အရည္အေသြး ႏွင့္လူမႈဘဝ ျမႇင့္တင္ေရးကိုအေလးထား ေဆာင္႐ြက္ရမည္လို႔ မူဝါဒခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕လက္ေတြ႕အေျခအေနကေတာ့ အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း ပီတိကိုသာလွိုင္လွိုင္စားသုံး ရင္းအားတင္းခရီးဆက္ေနၾကရပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႕လည္း ပီတိခ်ည္းပဲစားလို႔ေတာ့ လက္ေတြ႕မက်ပါဘူး။ ထမင္းလဲစားဖို႔လိုပါတယ္လို႔ ဒီလ        ၄ ရက္ေန႕ ေနျပည္ေတာ္မွာက်င္းပတဲ့ ပညာေရးျမႇင့္တင္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားမွာ ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနကို စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရႈျမင္သုံးသပ္ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ အလားတူ အဲဒီ ၁၈ ခ်က္ထဲမွာပဲ အခမဲ့မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အဆင့္ဆင့္တိုးခ်ဲ့ ေဆာင္႐ြက္ရမည္လို႔ မူဝါဒခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ရာမွာ အထိုက္အေလ်ာက္ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့ေသာ္လည္း ဒီေန႕ဒီအခ်ိန္ နိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာ ေက်ာင္းမေနနိုင္တဲ့ ေက်ာင္းေန႐ြယ္ကေလးေတြ အမ်ားအျပားရွိေနဆဲပါ။ မိသားစုဝင္ေငြကို တစ္ဖက္ တစ္လမ္းကပံ့ပိုးဖို႔အတြက္ လမ္းေဘးမွာ ကြမ္းယာေရာင္းေနတဲ့ ကေလးေတြ၊ မီးပြိုင့္မွာပန္းေရာင္း၊ ေရသန့္ဘူးေရာင္းေနတဲ့ ကေလးေတြ၊ လယ္ထဲအမွိုက္လိုက္ ေကာက္ေနတဲ့ ကေလးေတြ၊ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္ ထမင္းဆိုင္ေတြမွာ စာပြဲထိုးလုပ္ေနတဲ့ကေလးေတြ၊ စစ္ေဘးေရွာင္ဒုကၡသည္ စခန္းက ကေလးငယ္ေတြ၊ နိုင္ငံျခားေရာက္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမိသားစုေတြက ကေလးငယ္ေတြဟာ မူဝါဒအရ ဘယ္ေလာက္ပဲအခမဲ့ဆိုဆို၊ ဘယ္လိုပဲမသင္မေနရဆိုဆို စာသင္ခန္းေတြဆီေရာက္မလာနိုင္ပါဘူး။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ပညာသင္ခြင့္မရသူမ်ားကို လူတိုင္းေက်ာင္းေနပညာေရးအရ ပညာ သင္ယူနိုင္ခြင့္ဖန္တီးေပးျခင္းသည္ မည္သည့္ခြဲျခား ကန့္သတ္ခ်က္မ်ားမရွိဘဲ တူညီေသာ သင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းရွိေစရမည္ဆိုတဲ့ မူဝါဒေတာ့ရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ အဲဒီကေလးငယ္ေတြဟာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ ပညာေရးေက်ာင္းအေနနဲ႕ တစ္နိုင္တစ္ပိုင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထပညာဒါနစာသင္ဝိုင္း ေတြမွာပဲ ႀကဳံသလို ျဖတ္သန္းေနရပါတယ္။ သာသနာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ထုတ္ျပန္တဲ့ စာရင္းအင္းေတြအရ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္မွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေနတဲ့ကေလးငယ္ ဦးေရဟာ စုစုေပါင္း သုံးသိန္းခန့္ရွိပါတယ္။ ဒီအ‌ျေခအေနေတြဟာ အခုလက္ရွိ ေရးဆြဲရမယ့္မူဝါဒထဲမွာ အားလုံးအက်ဳံးဝင္တဲ့ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆို လို႔ရွိရင္ ဒီအေျခအေနေတြကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

ေလးစားရပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒါကေတာ့ လက္ရွိအေျခခံပညာအဆင္‌့ကေနၿပီးေတာ့ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းအဆင့္ကေနၿပီးေတာ့ ပုံမွန္ဆိုလို႔ရွိရင္ (၁၀)တန္းမေအာင္ဘဲနဲ႕ (၈)တန္း ေအာင္ကေနၿပီးေတာ့ အလုပ္ထြက္ၿပီးတဲ့ (၁၀)တန္းထိမေရာက္ဘဲနဲ႕ နည္းပညာႏွင့္အသက္ေမြး ပညာေရးတက္ေရာက္မႈအ‌ျေခအေနကိုျပတဲ့ Graph ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Graph အရ ၾကည့္လို႔ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံဟာ  အထက္တန္းေက်ာင္းသား ၂၀၀ မွာ (၈)တန္းေအာင္ၿပီးေတာ့ နည္းပညာနဲ႕ အသက္ေမြးပညာေရးကို တက္ေရာက္နိုင္တဲ့အ‌ေျခအေနဟာ တစ္ေယာက္တည္းပဲရွိၿပီးေတာ့ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္နိုင္ငံမွာေတာ့ သူတို႔တစ္ေတြဟာ ၁၀၀ မွာ ၄၄ ေယာက္ခန့္ထိ နည္းပညာႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးကို တက္ေရာက္နိုင္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီအ‌ျေခအေန ေတြဟာ ပညာေရးရဲ႕ အထူးသျဖင့္ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေနတာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္း က်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အရင္တုန္းက THS လို႔ေခၚတဲ့ စက္မႈလက္မႈအထက္တန္းေက်ာင္းေတြ၊ ေဆာင္းဒါးယကၠန္းေက်ာင္းေတြဆိုတာ ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခု ဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း ကေနလုပ္ေနတဲ့ သက္ေမြးနည္းပညာနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ဟိုတယ္သင္တန္းေက်ာင္းဆိုတာလည္း ဒီသေဘာတရားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပညာေရးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ အၿမဲတမ္းအားေပးၿပီးေတာ့ လက္ရွိဆြဲမယ့္ပညာေရးေပၚလစီထဲမွာပဲ ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ဖို႔လိုပါတယ္။

ဦးေမာင္ေမာင္(ထီးခ်ိဳင့္မဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 ေလးစားအပ္ပါေသာ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ႀကီးႏွင့္ ႂကြေရာက္လာသူအားလုံး က်န္းမာၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေမတၱာပို႔သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထီးခ်ိဳင့္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ ေမာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕ ပညာေရးမူဝါဒခ်မွတ္ေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ့အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးအႀကံျပဳတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ အဆိုရွင္တင္ျပခဲ့သလို နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႕တိုးတက္မႈအလားအလာကို ခန့္မွန္းဖို႔ဆိုရင္ အဲဒီနိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးအေပၚ ဘယ္ေလာက္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားသလဲ။ ဘယ္ေလာက္ရင္းႏွီးထားသလဲ။ ဘယ္လို မူဝါဒေတြနဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္သလဲ။ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသလဲ ဆိုတာကို ဆန္းစစ္ရပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတဲ့နိုင္ငံတိုင္းဟာ ပညာေရးကို နိုင္ငံ့ဦးစားေပးအျဖစ္ အေလးထား ေဆာင္႐ြက္ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြကို ဘယ္လိုနည္းစနစ္နဲ႕ သင္ၾကားမယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းနဲ႕ သင္ယူၿပီးတဲ့ကေလးေတြအတြက္ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈအပိုင္း ဆိုၿပီး ႏွစ္ပိုင္းေဆြးေႏြးပါမယ္။ ပထမပိုင္းကို ေဆြးေႏြးရရင္ သင္ၾကားၾကမယ့္ဆရာဆရာမေတြရဲ႕ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္ျပည့္ဝဖို႔ နိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႕ ဆရာမ်ားကို ဦးစြာေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား အထူး အစီအမံနဲ႕ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဒီလွိုင္းစာေစာင္ စာမ်က္ႏွာ ၂၆ မွာပါတဲ့ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီက႑မွာ ကေလာင္ရွင္ ဆရာမေဆြေဆြရဲ႕ ပညာေရးေဆာင္းပါးမ်ားဟာ ေနာ္ေဝနိုင္ငံမွာ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို အထူးမီးေမာင္းထိုးျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မူႀကိဳေက်ာင္းနဲ႕ အာဟာရ၊ မူႀကိဳေက်ာင္းနဲ႕ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ မူႀကိဳမွာေလ့က်င့္ေပးတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ အမူအက်င္‌့မ်ား အစရွိတဲ့ေဆာင္းပါးမ်ားဟာ သင္ၾကားေပးမယ့္ ဆရာဆရာမမ်ားနဲ႕ မိဘမ်ားအတြက္ အထူးအားက်အတုယူဖြယ္ဗဟုသုတမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ မိဘမ်ားအေနနဲ႕လည္း အထူးဖတ္ရႈေလ့လာ သင့္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုပါတယ္။ ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ သင္ယူမႈစြမ္းရည္ကို က်ယ္က်ယ္ ျပန့္ျပန့္ဘက္ေပါင္းစုံကေန ခ်ဥ္းကပ္သင္ယူေစတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ပညာသင္ယူမႈတင္မကဘဲ ပတ္ဝန္းက်င္စူးစမ္းေလ့လာတတ္ေအာင္၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို တန္ဖိုး ထားတတ္ေအာင္ မိမိႏွင့္အတူ ေက်ာင္းတက္တဲ့မိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံပုံ အဆုံး အေသးစိတ္ကို ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၾကတဲ့ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႕ အခန္းက႑ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးၿပီး က်ယ္ျပန့္တယ္ဆိုတာကို အဆိုပါဒီလွိုင္းေဆာင္းပါးပါ အခ်က္ မ်ားက ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းေဖာ္ျပေနပါတယ္။

          ေလးစားအပ္တဲ့ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပညာသင္မႈျဖစ္စဥ္ဟာ မူလတန္းပညာေရးဟာ အဓိကက်လွပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အေျခခံပညာေရးအပိုင္းက ဆရာဆရာမ မ်ားရဲ႕ ပထမဆုံးစတင္တဲ့ရာထူးက မူလတန္းျပနဲ႕စတင္ၿပီး အလယ္တန္းျပ၊ အထက္တန္းျပ အစရွိသျဖင့္ ရာထူးအလိုက္ အဆင့္တိုးတဲ့စနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာျဖစ္သင္တန္းမၿပီးေျမာက္ေသးတဲ့ မူလတန္းျပအဆင့္ စခန့္တာဟာ ကေလးမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအခက္အခဲျဖစ္ေစပါတယ္။ ကေလး သူငယ္အ႐ြယ္ ပထမဆုံးႏွစ္ကာလမ်ားဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးအားေကာင္းေနတဲ့အတြက္ တစ္စကၠန့္ကို ဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေပါင္း ၁၀၀၀ မွ်အလုပ္လုပ္ေန တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီဦးေႏွာက္ဆဲလ္ေတြ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားေနခ်ိန္မွာ ကေလးမ်ားရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ဆက္သြယ္ေျပာၾကားလိုစိတ္မ်ားကို ဟန့္တားမႈ၊ ခံစားမႈမ်ားမျဖစ္သြားေစရန္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ေလ့လာသင္ယူမႈစနစ္က်မွ အနာဂတ္မွာ ဆက္ၿပီး ေလ့လာသင္ယူလိုစိတ္ ျဖစ္လာမွာပါ။ ယေန႕ KG တန္းမ်ားမွာ ေလ့က်င့္ထားတဲ့ဆရာမမ်ားနဲ႕ သင္ယူ ေစတာဟာ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့လမ္းစပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ယူျခင္းရဲ႕ေနာက္ဆုံးရလဒ္ဟာ နားေထာင္ တတ္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ တတ္ေျမာက္ျခင္းဆိုတာလည္း သူတစ္ပါးေျပာသမွ်ကို အာ႐ုံစိုက္နားေထာင္ ေပးတတ္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းတာနိုင္တဲ့အတြက္ သင္ၾကားမယ့္ဆရာဆရာမမ်ားဟာ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားနဲ႕ ကေလးေျပာသမွ်ကို ဘယ္ေလာက္စိတ္ရွည္စြာနဲ႕ နားေထာင္ေပးနိုင္သလဲဆိုတာ ဆရာတစ္ေယာက္ရဲ႕ သင္ၾကားမႈစြမ္းရည္ထဲက တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အႀကံျပဳလိုတာကေတာ့ ပထမဆုံးမူလတန္းျပကို ကြၽမ္းက်င္အဆင့္(၄)ကစတင္ၿပီး သင့္တင့္တဲ့လုပ္သက္အလိုက္ ရာထူးတိုးတဲ့အခါ ရာထူးတိုးယူလို ကယူ သို႔မဟုတ္ အလယ္တန္းျပရာထူးနဲ႕တူညီတဲ့လစာ ခံစားခြင့္ေပးၿပီး ၎ကို မူလတန္းကြၽမ္းက်င္ အဆင့္(၃)သတ္မွတ္ၿပီး အထက္တန္းျပရာထူးနဲ႕တူညီတဲ့လစာတန္းကို မူလတန္းကြၽမ္းက်င္အဆင့္(၂)၊ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္နဲ႕တူတဲ့လစာတန္းကို မူလတန္းကြၽမ္းက်င္အဆင့္(၁) အစရွိသျဖင့္ ရာထူး အဆင့္လိုက္ လစာတိုးသြားၿပီး မူလတန္းမွာပဲ အထူးကြၽမ္းက်င္ေရးတာဝန္တစ္ရပ္အေနနဲ႕ ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးဖို႔ အဆင့္တိုင္းမွာ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ စစ္ေဆးမႈေတြနဲ႕ စနစ္တက်ပ်ိဳးေထာင္ေပးသင့္ေၾကာင္း အႀကံ ျပဳလိုပါတယ္။ ဒီအခါ မူလတန္းေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ကြၽမ္းက်င္ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႕ သင္ၾကားမႈကို အေျခခံခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႕ ေႏြးေထြးစြာရရွိမွာ အမွန္ျဖစ္ပါတယ္။ မူလတန္းျပမ်ားကလည္း မူလတန္းျပ ဆိုတဲ့ဘဝကို ယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႕ ခံယူနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ဆိုခဲ့ပါ မူလတန္းပညာေရး ကိစၥေဆြးေႏြးသလိုမ်ိဳး အလယ္တန္းမွာက်င့္သုံးမယ္ဆိုရင္လည္း ထပ္တူအက်ိဳးရရွိမယ္ဆိုတာ ေျမႀကီး လက္ခတ္မလြဲပါပဲခင္ဗ်ား။

          ေလးစားအပ္တဲ့ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ေဆြးေႏြးခဲ့တာေတြက မူလတန္း၊ အလယ္တန္းနဲ႕ ကြၽမ္းက်င္ဆရာဆရာမမ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖို႔ အေျခခံအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ႏွလုံးသားမွာ အခုခ်ိန္ထိ စြဲေနေအာင္ရွိေနတဲ့ ဆရာဆရာမမ်ားမွာ ဘာေတြ႕ရသလဲဆိုရင္ မိမိသင္ၾကား တဲ့တပည့္အားလုံးရဲ႕ မိသားစုစီးပြားေရးေနာက္ခံအေၾကာင္းမ်ား၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ အေကာင္း အဆိုးမ်ား ေကာင္းသူကိုခ်ီးမြမ္းသလို၊ ဆိုးသူကို မႏွိမ့္ခ်ဘဲ သားသမီးေလးလို သေဘာထားၿပီး အျပစ္ ရွိလို႔ရိုက္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာင္ ဒီကေလးကို လ်စ္လ်ဴမရႈဘဲ မုန့္ဖိုးေပးတာမ်ိဳး အေရးတယူဆက္ဆံတာမ်ိဳး ေတြဟာ ဆရာဆရာမေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ လကၡဏာေတြဆိုတာ အားလုံးသိပါတယ္။ လက္ရွိ က်င့္သုံးေနတဲ့ မူလတန္းမွ စတုတၳတန္းအထိ ရင္ခြင္ပိုက္စနစ္ဟာ ဆရာမေတာ္ရင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ေတာ္ၿပီး ဆရာမညံ့ရင္ ေက်ာင္းသားမ်ား အေျခခံမပါဘဲ သတ္ပုံသတ္ၫႊန္းကအစ အဲဒီဆရာမရဲ႕ အမူ အက်င့္အတိုင္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးပါခဲ့တာ ေက်ာင္းသားမ်ား နစ္နာၾကရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ စာမွာ သိသာပါတယ္။ စာေရးသားနည္းလြဲမွားတာေတြ၊ အသံထြက္မွာ S သံကို ပီပီသသမဆိုနိုင္တာ ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ- ဗိုင္းရပ္(စ္)ကို ဗိုင္းရက္လို႔ ေခၚတာမ်ိဳးပါ။ မိမိအတန္းမွာရွိတဲ့ ကေလး အားလုံးကို ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင္ၾကားနိုင္ဖို႔ ဆရာဆရာမတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၃၀ ဝန္းက်င္ဟာ အသင့္ေတာ္ဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာဆရာမမ်ားနဲ႕ စာသင္ခန္းမ်ားဟာ အဓိကလိုအပ္မွာ အမွန္ပါပဲ။ အထက္တန္းျပမ်ားအေနနဲ႕လည္း မိမိရဲ႕မူလ ကြၽမ္းက်င္ဘာသာေမဂ်ာအလိုက္ သင္ၾကားေပးနိုင္ဖို႔နဲ႕ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာစစ္ေခၚရာမွာလည္း အထူးလိုအပ္လွပါတယ္။

          ေလးစားအပ္တဲ့ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ဒုတိယအပိုင္းျဖစ္တဲ့ သင္ၾကားသင္ယူမႈပညာစစ္ေဆးမႈ အကဲျဖတ္မႈအပိုင္းမွာေတာ့ မူဝါဒခ်မွတ္နိုင္ဖို႔ရာမွာ ေရးဆြဲသူမ်ားနဲ႕ လက္ေတြ႕သင္ၾကားေနၾကတဲ့ ဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕ အႀကံဉာဏ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ေလ့လာသင္ယူဖို႔လိုမယ္လို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူဝါဒေရးဆြဲရာမွာ အကဲျဖတ္မႈေပးမယ့္ဆရာဆရာမေတြအေနနဲ႕ တည္ၾကည္ေျဖာင့္မတ္ၿပီး ဘက္မလိုက္နိုင္ေအာင္၊ အဂတိကင္းေအာင္ အစီအမံမ်ားပါဝင္ရပါမယ္။ အတန္းပိုင္ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးတည္းကို ဆုံးျဖတ္ခြင့္ေပးမထားဘဲ အစုအဖြဲ႕လိုက္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံဖို႔လိုအပ္ပါ တယ္။ အကဲျဖတ္ျဖစ္စဥ္ကာလအတြင္း မိဘမ်ားနဲ႕ လစဥ္မဟုတ္ေတာင္ ႏွစ္လ သို႔မဟုတ္ သုံးလ တစ္ႀကိမ္ သက္ဆိုင္ရာမိဘမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕ညွိႏွိုင္းေစသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ မိဘမ်ားအေနနဲ႕ မိမိတို႔ သားသမီးရဲ႕ပညာေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္နိုင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးျမင့္ဟန္ထြန္း(ဘုတလင္မဲဆႏၵနယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း             ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါရေစ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဘုတလင္မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ဟန္ထြန္းပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယပုံမွန္အစည္းအေဝး ဒသမေန႕မွာ ‌ေအာင္ေျမသာစံ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာလွမိုး တင္သြင္းေသာအဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာပါ။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ဟာ အဲဒီနိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေလ၊ နိုင္ငံတည္ၿငိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေလဆိုတာကို နိုင္ငံတကာ ပုံရိပ္ေတြမွာ ေတြ႕ျမင္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာလည္း ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ပညာ ဆိုတာ အေကာင္းအဆိုး အေၾကာင္းအက်ိဳးကို ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ျခင္းပါ။ လက္ရွိပညာေရး စနစ္ဟာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈမပါ ဘဲ အလြတ္က်က္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ၏သည္ မလြဲတမ္း က်က္နိုင္၊ ေျဖနိုင္လွ်င္ အမွတ္ မ်ားမ်ားရတယ္ဆိုတဲ့ အလြတ္က်က္ပညာေရးပါ။ အာဂုံရမွ အာဂလူဆိုတဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ေနပါတယ္။ ပညာေရးဆိုတာထက္ သင္ညာေရးလို႔ေျပာရင္ ပိုမွန္ပါလိမ့္မယ္။ အလြတ္က်က္ေျဖစာေမးပြဲစနစ္ အလြန္အကြၽံလႊမ္းမိုးမႈေအာက္မွာ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈနည္းတဲ့ နိုင္ငံသားေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ အဲဒီနိုင္ငံသားေတြရဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေႏွးေကြးခဲ့ရပါ တယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္ရဲ႕အားနည္းခ်က္မ်ားစြာထဲက အနည္း ငယ္ေထာက္ျပလိုပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္မွ အခမဲ့ပညာေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္‌ေနပါေသာ္ လည္း လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ ပညာ‌ရည္အကဲျဖတ္မႈစနစ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွာ ေငြကုန္ ေၾကးက်အလြန္မ်ားပါတယ္။ ဒါဟာအလြန္ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ဗလငါးတန္နဲ႕ျပည့္စုံ ေအာင္ သင္ၾကားေပးနိုင္တဲ့အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကို အားမကိုးရဲဘဲ ျပင္ပက်ဴရွင္နဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ကို အဓိကအားထားေနၾကပါတယ္။ ျပင္ပက်ဴရွင္နဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားမွာထားလွ်င္ အထက္ တန္းေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ (၉)တန္းႏွင့္ (၁၀)တန္း ႏွစ္ႏွစ္စာ က်ပ္သိန္း ၁၀ ခ်ီကုန္ပါ တယ္။ ေငြကုန္ခံၿပီး ဘာေၾကာင့္ထားလဲဆိုရင္ ျပင္ပေက်ာင္းေတြဟာ စာေမးပြဲေမးခြန္းေျဖဆိုနိုင္ေရးကို အဓိကထားေလ့က်င့္ေပးလို႔ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္းရပါတယ္။ အမွတ္ ေကာင္းေကာင္းရတာနဲ႕ ပညာတတ္တာဟာ မတူပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ နိုင္ငံေတာ္ကလည္း အမွတ္မ်ားမ်ား ရသူကိုပဲ ခ်ီးျမႇောက္ပါတယ္။  ပိုၿပီးဝမ္းနည္းစရာေကာင္းတာက နိုင္ငံေတာ္က ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ ပါၿပီး ဗလငါးတန္နဲ႕ ျပည့္စုံတဲ့နိုင္ငံသားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ရည္႐ြယ္ေသာ္လည္း ရည္မွန္းရာကို မေရာက္နိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ေက်ာင္းေတြမွာ ကာယခ်ိန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးခ်ိန္၊ သက္ေမြးခ်ိန္၊ စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္၊ ပန္းခ်ီခ်ိန္၊ ဂီတခ်ိန္ဆိုတာေတြဟာ အခ်ိန္ဇယားထဲမွာပဲရွိေနပါတယ္။ အခ်ိန္ရွိသေ႐ြ႕ ေက်ာင္းသားေလးေတြဟာ စာၿပီးစာ က်က္ေနၾကရပါတယ္။ အားမွကစားတဲ့ အားကစားလည္း မအားလပ္လို႔ မကစားနိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ကြန္ပ်ဴတာတို႔၊ Language Lab နဲ႕ သိပၸံခန္းေတြဟာ ဆိုင္းဘုတ္သာခ်ိတ္ထားၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြအတြက္ေတာ့ ျပတိုက္နဲ႕အလားသဏၭာန္တူ ေနပါတယ္။ လက္ေတြ႕မပါတဲ့ပညာေရးဟာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ျပင္ပေလာကနဲ႕ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားတဲ့သေဘာ ျဖစ္ေစပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကမာၻေပၚက ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနတဲ့နိုင္ငံအမ်ားစုဟာ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို ဦးစားေပးတဲ့ Pioneer Education ကို ဦးတည္တဲ့ပညာေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးေနၾကပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိပညာေရးစနစ္ဟာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚ နိုင္စြမ္း၊ တီထြင္ဆန္းသစ္နိုင္စြမ္းကို ေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေလးမ်ားဟာ အမွားအမွန္ကို ေတြးေတာဆင္ျခင္ဖို႔ထက္ ဆရာသင္တဲ့စာနဲ႕ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ေအာင္ ေရးသား ေျဖဆိုနိုင္ေရးကို ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနၾကတာကို ဝမ္းနည္းစြာျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဆရာ့ထက္ တပည့္လက္ေစာင္းထက္ဆိုတဲ့ ထူးခြၽန္ထက္ျမက္တဲ့မ်ိဳးဆက္သစ္ပညာတတ္ေလးမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပး နိုင္ဖို႔ ျဖစ္မလာနိုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ အေျခခံပညာေရး က်ဆဳံးျခင္းပါပဲ။ အေျခခံပညာေရး က်ဆဳံးျခင္းဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလုံး က်ဆဳံးျခင္းပါပဲ။ ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလုံး က်ဆဳံးၿပီဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕အနာဂတ္ က်ဆဳံးျခင္းပါပဲ။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာသင္ၾကားေနခ်ိန္မွာလည္း အစ္ကိုအစ္မမ်ားက မင္းတို႔ရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ဟာ ငါတို႔ေလာက္ကို မေကာင္းပါဘူးလို႔ အေျပာခံခဲ့ရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္လည္း ယေန႕ ညီငယ္ညီမငယ္မ်ားရဲ႕ ပညာေရးစနစ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ထက္ ပိုမိုဆိုး႐ြားလာ တာကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ေနရပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးနယ္ပယ္တကၠသိုလ္ဆရာဆရာမမ်ားက အထက္တန္းမွာ အေျခခံမပါခဲ့လို႔ သူတို႔တတ္ေအာင္သင္ဖို႔ရာ မလြယ္ဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။ အထက္တန္းကလည္း အလယ္တန္းကို အျပစ္ေျပာ။ အလယ္တန္းကလည္း မူလတန္းကိုအျပစ္ေျပာ။ တကယ္တမ္းေတာ့ မူလတန္းျပဆရာဆရာမေတြဆိုတာ အဆင့္ျမင့္ပညာက ေမြးထုတ္ေပးလိုက္တဲ့ ဆရာဆရာမေတြသာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီေန႕အခ်ိန္အခါမွာ အဆင့္ဆင့္တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိတဲ့ ပညာေရးစနစ္ျဖစ္သင့္ေနပါၿပီ။ လက္ရွိပညာေရးစနစ္ကို ဆရာဆရာမမ်ားလည္း မႀကိဳက္သလို ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားကလည္း အားမလိုအားမရျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ကေတာ့ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက္ထက္မွာ စိတ္အားထက္သန္စြာ ေတာင္းဆိုခဲ့တာလည္း အထင္အရွားရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႕အခ်ိန္အခါမွာ ျပည္သူကေ႐ြးခ်ယ္တင္ျမႇောက္ ထားတဲ့ ျပည္သူ႕အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ပညာေရးစနစ္တစ္ရပ္ကို ခ်မွတ္ၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာနဲ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႕ ယေန႕ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ဒို႔ဘိုးဘြားအေမြစစ္မို႔ ဆိုၿပီး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မယ့္သစ္ေတာႀကီးေတြ၊ ေတာင္ႀကီးေတြနဲ႕ သဘာဝသယံဇာတမ်ားလည္း မရွိ  သေလာက္နည္းပါးေနပါၿပီ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထားခဲ့ရမယ့္အရာေတြက ျပည္တြင္းျပည္ပအေႂကြးေတြ ပဲမျဖစ္သင့္ပါဘူး။ ထုတ္ယူသုံးစြဲလို႔မကုန္နိုင္တဲ့ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြ ထားခဲ့သင့္ပါတယ္။ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနမႈကသာ သုံးစြဲလို႔မကုန္ႏုိင္တဲ့အရင္းအျမစ္ေတြ၊ သယံ ဇာတေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးမ်ားအတြက္ အနာဂတ္ဘဝ အာမခံခ်က္ ေပးနိုင္ေသာ ေကာင္းမြန္တဲ့ပညာေရးစနစ္တစ္ခုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါၿပီ။ အခ်ိဳ႕ကေျပာပါ တယ္။ စာေမးပြဲစနစ္မရွိရင္ စာမတတ္နိုင္ဘူးလို႔။ ဒါ့ေၾကာင့္ စာေမးပြဲစစ္ေနရပါတယ္ ေျပာတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စာေမးပြဲစနစ္ကို ကန့္ကြက္ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ စာေမးပြဲစနစ္အေပၚမွာ အလြန္ အကြၽံမွီခိုၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားရဲ႕ အနာဂတ္အဆုံးအျဖတ္ေပးေနတာကို ဒီ့ထက္ေကာင္းမြန္ တဲ့ ပညာရည္အကဲျဖတ္မႈမူဝါဒတစ္ခုကို ခ်မွတ္ၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တင္ျပ ေနျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒါက္တာလွမိုး တင္သြင္းေသာ အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဦးဦးလွေစာ(ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း                 အားလုံးကို ေလးစားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္က ဦးဦးလွေစာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားတဲ့ ပညာေရး စနစ္တစ္ခုေပၚ ထြန္းလာေစေရးကို ေစတနာနဲ႕ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕ အဆိုကို ကြၽန္ေတာ္ ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးပါမယ္။ ပထမအခ်က္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရးဟာ အင္မတန္ဝမ္းနည္းစရာ၊ ရင္ေလး စရာ၊ ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္း စရာဆိုတာ အမွန္တရားပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႀကီး တစ္ခု လက္ေတြ႕က်က်လိဳအပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကုန္ခဲ့တဲ့ အစိုးရလက္ထက္မွာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈေတြ ေပၚခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အက်ည္းတန္စြာပဲ နိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေကာင္းတာတစ္ခုက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၁ ရက္ေန႕မွာ ေလးပြင့္ ဆိုင္ေတြ႕ဆုံမႈကေနၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္စနစ္၊ စာေမးပြဲစနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ အတြက္ကို Working Group ေတြလုပ္မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီမႈရခဲ့ပါတယ္။ အခ်က္(၁၁)ခ်က္ထဲက အခ်က္(၅)မွာပါ။ အဲဒီမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အစိုးရဝန္ႀကီးထဲက ဦးလွထြန္း၊ လႊတ္ေတာ္က ဦးသိန္းေဆြ အခု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးျဖစ္ေနတဲ့ ဦးသိန္းေဆြပါ။ ေနာက္ NNER က ကိုသိန္းလြင္။ ေနာက္ ေအာင္မွိုင္းဆန္းတို႔ ေက်ာင္းသား ေလးေတြပါပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီသေဘာတူညီခ်က္ဟာ ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ခံတယ္။ ဒီႏွစ္အစိုးရလက္ထက္မွာ ဒါကိုအေကာင္အထည္ မေဖာ္ေတာ့ဘူးလား။ အသုံးမဝင္ ေတာ့ဘူးလား။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေစတနာမွန္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔မူေဘာင္ တစ္ခုနဲ႕ ဒီဟာကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕ အဆိုဟာလည္း ဒီဟာပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ ပထမအခ်က္အေနနဲ႕ ေျပာလိုပါတယ္။

          ဒုတိယအခ်က္က အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ အခန္း(၄)အပိုဒ္ ၅ မွာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႕စည္းရမယ္ဆိုတာပါရွိပါတယ္။ ေနာက္ အခန္း(၆)မွာ လုပ္ပိုင္ခြင့္(၈)ခ်က္ဆိုတာျပထားပါတယ္။ ေနာက္ အခန္း(၁၄)မွာ နိုင္ငံေတာ္က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမယ္ဆိုၿပီးေတာ့ လမ္းၫႊန္ထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒထဲမွာ။ ကြၽန္ေတာ္ နည္းလည္ တာက နိုင္ငံေတာ္ဆိုတာဟာ ဒီပညာေရး တကယ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ပုဂၢိဳလ္ဟာ ပညာေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ပညာေရးဌာနပဲ။ တကယ္ေတာ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဆိုတာ ပညာေရးရဲ႕တပ္မႉးႀကီးပဲ။ အဲဒီ‌ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာက ေနရာတိုင္း မွာ ျပႆနာေပါင္းစုံရွိေနပါတယ္။ ဆိုပါစို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမွတ္ ၃၀ ႏွင့္ Moderation ကိစၥ ကေလးေတြ ေအာင္လာတယ္။ ေနာက္ တကၠသိုလ္ေရာက္လာတယ္။ ေမးခြန္း Out တာေတြ၊ ကူးခ်တာေတြ၊ ပါေမာကၡေတြဆီမွာ သင္တန္းေတြသြားတက္၊ အနီးကပ္သင္တန္းေတြတက္ ဆရာေတြက ေဈးေကာက္ေတြလုိ ပိုက္္ဆံေတြေတာင္း အဲဒီလိုပဲ အဲဒီကေလးေတြက ဘြဲ႕ရလာတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီကေလးေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာက အဖ်က္အဆီးခံေနရတာ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုျပဳျပင္ၾကမလဲ။ အဲဒီေတာ့ ပညာေရးမူဝါဒေတြဘယ္ေလာက္ပဲေကာင္းေကာင္း တကယ္ တပ္မႉးေကာင္းႀကီးေတြလိုပါတယ္။ အဲဒီတပ္မႉးေကာင္းႀကီးေတြဟာ မူဝါဒကို ျပတ္ျပတ္သားသား ကိုင္တြယ္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ကြၽန္ေတာ္ ဒုတိယအခ်က္အေနနဲ႕ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

          တတိယအခ်က္က ပညာေရးခြၽတ္ၿခဳံက်မႈအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားဆိုတာရွိပါတယ္။ စီးပြားေရး ဘဝနဲ႕လည္းဆိုင္တယ္။ အဓိကကေတာ့ နိုင္ငံေရးျပႆနာလို႔ ကြၽန္ေတာ္သုံးသပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံမွာ ျပႆနာႀကီးႏွစ္ရပ္ရွိပါတယ္။ (၁) စစ္ဘက္အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးျပႆနာနဲ႕  ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဗမာႏွင့္ ဗမာမဟုတ္တဲ့လူေတြရဲ႕ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ျပႆနာပါပဲ။

ဒီျပႆနာရဲ႕ေခါင္ခ်ဳပ္က ျပည္တြင္းစစ္ပဲ။ အဲဒီေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ စစ္ေဘာင္က်ယ္လာတယ္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေတြေပၚထြက္ လာတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူ႕အရင္းအျမစ္ေတြ၊ သယံဇာတေတြ၊ ဥစၥာဓနေတြ ေကာင္းျမတ္ျခင္းေတြကို စုၿပဳံဝါးမ်ိဳေနတဲ့ တကယ္ Vampire ႀကီး တစ္ေကာင္ပဲ။ အဲဒီေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ ပညာေရးစရိတ္ေတြကို ေကာင္းေကာင္းမသုံးနိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲၿပီးေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ အႏွစ္ခ်ဳပ္ပဲ။ အဲဒီေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပညာေရးမွာ မ်ားမ်ားသုံးနိုင္မယ္။ အခုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က မီးခိုးတစ္လူလူနဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔က ပညာရဲ႕ Infrastructure ေတြကိုလည္း မသုံးနိုင္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တကယ္လိုအပ္တဲ့ Research Institution ေတြကိုလည္း မတည္ေဆာက္နိုင္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္ ျပည္တြင္းစစ္ အေၾကာင္းကို ေျပာရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ ရပ္စဲေရးဟာ ျမန္မာျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အေရးတႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္အသုံးစရိတ္ေတြကို ေလွ်ာ့ခ် ၿပီးေတာ့ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ေတြကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ဆိုတာဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေလးပြင့္ဆိုင္ေဆြးေႏြးမႈ မွာလည္းပါခဲ့ပါတယ္။ ငါးႏွစ္အတြင္းမွာ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကို ၂၀ ရာခိုင္္ႏႈန္းအထိ တျဖည္းျဖည္း တိုးျမႇင့္ဖို႔ဆိုတဲ့အခ်က္ဟာ ပညာေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္ ေထာက္ျပလိုပါတယ္။

          ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အဓိကကေတာ့ လႊတ္ေတာ္က ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ေလ့လာဖို႔အတြက္ ရည္ၫႊန္းေပးထားတဲ့ သုေတသနစာတမ္းမွာ ကိုရီးယားနိုင္ငံကို ဥပမာေပးထားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုရီးယားမွာ ပတ္ခ်ဳံဟီးလက္ထက္မွာ Reform ေတြေတာ္ေတာ္ျပင္းထန္ပါတယ္။ သူဆုံးၿပီးတဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း Reform ေတြက အရမ္းျပင္းထန္တယ္။ ဘယ္ေလာက္အထိျပင္းထန္လဲဆိုရင္  ၁၉၉၀ ခုႏွစ္မွာ ကိုရီးယားမွာဆိုရိုးရွိပါတယ္။ Five Hours Sleep Failure ေက်ာင္းသား တစ္ေယာက္ဟာ ငါးနာရီအိိပ္ရင္ စာေမးပြဲက်ကိဳက်မယ္။ ဘယ္ေလာက္ပဲေတာ္ေတာ္။ ဆိုလိုတဲ့ သေဘာက သုံးနာရီ၊ ေလးနာရီ ေလ့လာစာက်က္လည္းပိုဝင္ လက္ေတြ႕လုပ္ၿပီးမွအိပ္တယ္ဆိုရင္ ေအာင္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာမ်ိဳးပါ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အဲဒီလို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေတာင္းဆိုတဲ့ ပညာေရးစနစ္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အဲဒီလိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ေတာင္း ဆိုတဲ့ ပညာေရးစနစ္ေပၚထြန္းဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆရာေတြ၊ ပါေမာကၡေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ပညာေရးတပ္မႉးႀကီးေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လႊတ္ေတာ္က တြန္းလိုက္တဲ့အခါက်မွ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ ပညာေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုေပၚလာၿပီးေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့နိုင္ငံႀကီးတစ္ခု ေပၚထြက္ လာမယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္ ေထာက္ခံၿပီးေဆြးေႏြးတင္ျပတာပါ။ ေလးစားပါတယ္။

ဦးမ်ိဳးၫြန့္(ဟုမၼလင္းမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း            ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးကို မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဟုမၼလင္း မဲဆႏၵနယ္က ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးၫြန့္ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕ အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္တင္ျပသြားတဲ့အထဲက ဥပေဒပုဒ္မ ေတြေအာင္ျမင္ဖို႔ အဓိကေဆာင္႐ြက္ရမွာကေတာ့ ပညာေရးက႑ကပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို ေပါက္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ ဖို႔အတြက္ အေျခခံပညာကေနစတင္ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါ တယ္ခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံတစ္ခုတြင္ နိုင္ငံေတာ္ကခ်မွတ္တဲ့ မူဝါဒႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို တည္ေဆာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီခ်မွတ္တဲ့ ပညာေရးမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရတာကေတာ့ ဆရာဆရာမေတြက အဓိကလိုက္ ပါေဆာင္႐ြက္ရပါတယ္။ ဘယ္ပညာေရးစနစ္မွာပဲျဖစ္ပါေစ၊ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈျဖစ္စဥ္ကို ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ျခင္းကို စစ္ေဆးတဲ့ စစ္ေဆးတိုင္းတာမႈ စနစ္ဆိုတာရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဆီမွာေတာ့ သူငယ္တန္းကေန သတၱမတန္းအထိ အတန္းကူး ေျပာင္းစနစ္ကို က်င့္သုံးပါတယ္။ ဒီစနစ္ကို ဆရာဆရာမအမ်ားစုက မႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါဘူး။ သူတို႔မႀကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြ တစ္နည္းအားျဖင့္ အမွတ္ ၄၀ ေအာက္ရတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို ကုစားသင္ၾကားျခင္းလုပ္တဲ့အခါမွာ ကုစားစစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း ေတြ လုပ္ၾကတဲ့ အခါမွာ တကယ္ေဆာင္႐ြက္မႈကနည္းၿပီးေတာ့မွ ေမးခြန္းေပး၊ စာအုပ္ေတြခ်ကဴးေရးၿပီး အတန္း ကူးေျပာင္းေစခဲ့တာ ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တတ္ေျမာက္မႈအားနည္းၿပီး အတန္းတက္လာတဲ့ ကေလးအေရအတြက္ ပိုမ်ားလာပါ တယ္။ မခိုင္မာတဲ့အုတ္ျမစ္အထက္မွာ အထပ္ျမင့္အေဆာက္ အဦေတြေဆာက္သလိုပဲ အႏၲရာယ္အလြန္ ႀကီးမားလွပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ပညာေရးအေျခမခိုင္မာမႈဟာ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံရဲ႕နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ အေရးအရာအားလုံးကို ၿပိဳက်ပ်က္စီးေစနိုင္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာလွမိုး တင္ျပတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ပညာေရးမူဝါဒဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါတယ္။ စာေမးပြဲစစ္ေဆးျခင္း ဆိုတာကလည္း ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္စြမ္းရည္ကို ခန့္မွန္း နိုင္ဖို႔သာျဖစ္ေစၿပီး အရႈံးသတ္မွတ္ေပးဖို႔ေတာ့ မျဖစ္သင့္ ဘူးလို႔ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ အဆိုရွင္က ေျပာသြားပါတယ္။ သူငယ္တန္းကေန နဝမတန္းအထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲျဖတ္အတန္းတင္ပုံစံကို က်င့္သုံးပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဟုတ္လည္းဟုတ္ပါတယ္။  စဥ္ဆက္မျပတ္ အတန္းတင္ပုံစံကို က်င့္သုံး ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစာေမးပြဲေတြကို သင္ယူသူ၊ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈပါတဲ့ တတ္ေျမာက္မႈ စစ္ေဆးျခင္း ထက္ ပုံႏွိပ္စာအုပ္ထဲက ျပ႒ာန္းစာမ်ားကို ၏၊ သည္မလြဲျပန္ေရးခ်နိဳင္တဲ့ အလြတ္က်က္ ပညာေရး စနစ္ကို ဦးတည္ထားတယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ ဒီလိုေလး ျဖည့္စြက္ ေဆြးေႏြးခ်င္ပါတယ္။ မူလတန္းကေန သတၱမတန္းအထိ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲျဖတ္အတန္းတင္စနစ္ က်င့္သုံးတယ္ဆိုတာလည္း မွန္ပါတယ္။ ကေလးေတြကို ဒီအတိုင္းအတန္းတင္လိုက္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ႏွစ္ဝက္၊ ႏွစ္ကုန္စာေမးပြဲေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ေဆးၿပီးေတာ့မွ အတန္းတင္ေပးလိုက္တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ စာေမးပြဲေတြမ်ားၿပီးေတာ့မွ သင္ရိုးကုန္ေအာင္ေတာင္မွ အေတာ္ခဲယဥ္းေနပါတယ္။ စာေမးပြဲစစ္ေဆးလို႔ရွိရင္လည္း ဆရာက ေမးခြန္းထုတ္ရတယ္။ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းေတြဆြဲရပါတယ္။ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႕ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းနဲ႕ ၏၊ သည္မလြဲတူမွ ေျဖနိုင္သူက စာေမးပြဲရလဒ္ေကာင္းၿပီး ခ်ီးျမႇင့္ေျမာက္ စားခံရတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အမွတ္ေပးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ ေမးခြန္းေနာက္ကို ေက်ာင္းသားေတြ၊ မိဘေတြ လိုက္ေနၾကၿပီး အဂတိတရားမ်ားပါ ပါလာၾကပါတယ္။ ၁၉၉၀- ၁၉၉၁ ေလာက္ကတည္းက ဆရာအတတ္သင္ေက်ာင္းေတြနဲ႕ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေတြမွာ ကေလး ဗဟိုျပဳသင္ၾကားျခင္းစနစ္ကို သင္ၾကားေပးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ စာေမးပြဲစနစ္္ႏွင့္ အတန္းတင္ျခင္း၊ အမွတ္ေပး စည္းမ်ဥ္းႏွင့္တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္း၊ အမွတ္မ်ားတဲ့သူကို ခ်ီးျမႇင့္ ေျမာက္စားျခင္းေၾကာင့္ သင္ခန္းစာ တတ္ေျမာက္ဖို႔ထက္ ေမးခြန္းသိဖို႔၊ စည္းမ်ဥ္းေတြသိဖို႔၊ အမွတ္ မ်ားမ်ားရဖို႔ အဓိကက်ေနတာေၾကာင့္ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကားျခင္းသာ အသက္ဝင္ေနပါတယ္။ ကေလးမ်ားရဲ႕ အေတြးအေခၚ တီထြင္ဖန္တီးမႈ မ်ားေပၚထြက္လာေရးဟာ ေမွးမိွန္ေပ်ာက္ကြယ္ေနပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ပညာေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြနဲ႕ လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေနတဲ့ ပညာေရးစနစ္က လြြဲေနတယ္ဆိုတာေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုရွင္ တင္ျပသလို ပညာေရးစစ္ေဆးျခင္း အကဲျဖတ္ပုံစံအတြက္ မွန္ကန္တဲ့မူဝါဒတစ္ရပ္ခ် မွတ္ေပး ရန္ႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးဖို႔လိုအပ္မွာ ေသခ်ာပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒ အခန္း(၄)မွာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းျခင္းႏွင့္ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုတဲ့ အခန္းပါပါတယ္။ အဲဒီအခန္း ပုဒ္မ ၆ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)မွာေတာ့ သူရဲ႕တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေရးထားပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္နဲ႕ ပညာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအေပၚ အကဲျဖတ္ ျခင္း၊ သုံးသပ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္း၊ ပုဒ္မခြဲ(ဃ)မွာ အရည္အေသြးအာမခံမႈ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ား သတ္မွတ္နိုင္ရန္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ အႀကံျပဳျခင္းတို႔ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ မွန္ကန္တဲ့ မူဝါဒခ်မွတ္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္မွာလည္း တာဝန္ရွိတယ္ဆိုတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဒါက္တာလွမိုး တင္သြင္းသြားတဲ့အဆိုကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ဖို႔အတြက္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မရွင္ႀကီးလည္း ေပၚေပါက္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္‌ေတာ္တို႔ေတြအားလုံး ဒီပညာေရးမူဝါဒ အခ်ိန္မီခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္သြားနိုင္ဖို႔အတြက္ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးရင္း ကြၽန္ေတာ္ ဒီေနရာမွာ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ အားလုံး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာခ်မ္းသာၾကပါေစ။

ဗိုလ္မႉးထင္လင္းဦး (တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္) မွ ေဆြးေႏြးျခင္း               အားလုံး မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ တပ္မေတာ္သားျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မႉးထင္လင္းဦး ျဖစ္ပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေဒါက္တာလွမိုး တင္သြင္းတဲ့အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ Power Point အသုံးျပဳခြင့္ေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ေလးစားအပ္ပါ ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနနဲ႕ ၂၀၁၆-၂၀၂၁ အတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (National Education Strategic Plan- NESP) နဲ႕ အဆိုပါစီမံကိန္းဆိုင္ရာမူဝါဒ လုပ္ငန္းအၫႊန္းေဘာင္မ်ားကို ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ Quality Basic Education Program Intituitic ၊ UNICEF ၊ UNESCO World Bank ၊ ADB ၊ ILO ၊ British Council ၊ အေမရိကန္သံ႐ုံးစတဲ့ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းကူညီမႈေတြနဲ႕ ေရးဆြဲခဲ့တဲ့ အဆိုပါမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းမွာ ပညာေရးက႑တစ္ခုလုံး အက်ဳံးဝင္တဲ့ ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံေသာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ရန္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အေျပာင္းအလဲ (၉)ရပ္ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဒီအထဲမွာ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုမွာေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္စာေမးပြဲမ်ားဆိုတဲ့အပိုင္းလည္း ပါဝင္တာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိိရပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံအမ်ားစုဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္ကစလို႔ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္ေတြကို ပိုမိုအေလးထားေဆာင္႐ြက္လာ ၾကတာကို UNESCO စာတမ္းေတြအရ ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲ ျဖတ္ျခင္းစနစ္တစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ဖို႔အတြက္ အေလးထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို တင္ျပလိုပါတယ္။ ပထမအခ်က္အေနနဲ႕ မထိေရာက္မလုံေလာက္တဲ့ ပညာေရး မူဝါဒမ်ား(Inappropriate or Inadequate Education Policy) ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ အဆိုရွင္တင္ျပခဲ့သလိုပဲ နိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႕ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒမွာ ပညာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒေတြကို ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈေကာ္မတီ၊ အမ်ိဳးသားသင္ရိုးၫႊန္းတမ္းေကာ္မတီ အစရွိတဲ့ေကာ္မတီ/ေကာ္မရွင္ေတြကိုလည္း အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္မွာျဖစ္္ပါတယ္။ အေျခခံပညာေရးဥပေဒႏွင့္ အျခားေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာဆက္စပ္ဥပေဒမ်ားကိုလည္း  ဆက္္လက္ျပ႒ာန္းေပးရန္လိုအပ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္းအႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ဆရာဆရာမမ်ားအပိုင္း Teaching Force ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္လို႔ ဆရာဆရာမေတြရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံ၊ အရည္အေသြးပိုင္း ဆိုင္ရာေတြအျပင္ ဆရာဆရာမေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာတက္ႂကြမႈ၊ လူမႈစီးပြားဘဝအေျခအေန စတာေတြပါဝင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူႏွင့္သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား၊ ေက်ာင္းေနႏႈန္း၊ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးအေျခအေန၊ နိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူမႈ စီးပြားဘဝႏွင့္ပညာေရးအေပၚခံယူခ်က္မ်ား၊ နိုင္ငံရဲ႕ပထဝီဝင္အေနအထားႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရး၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ဘာသာစကားမ်ားအေျခအေန၊ မသန္စြမ္းကေလးငယ္မ်ား၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္‌့လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားအေျခအေနစတဲ့ အခ်က္ေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အားလုံးကိုအတတ္နိုင္ဆုံး လႊမ္းၿခဳံနိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္‌့အေနနဲ႕ Assess Quality, Efficiency and Equity(AQE) Concert တစ္ခုကိုလည္း အလ်ဥ္းသင့္လို႔ တင္ျပလိုပါ တယ္။ AQE Concept အရ Equity ဟာ Power Point မွာ တင္ျပထားတဲ့အတိုင္းပဲ အေရးပါတာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထက္မွာ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္တဲ့ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္နိုင္ဖို႔ အေလးထားရမယ့္အခ်က္ေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚသက္ေရာက္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ဒီအခ်က္ေတြအေပၚမွာ Equity ရရွိေအာင္ တတ္နိုင္သမွ်ေဆာင္႐ြက္မွ ပညာေရးက႑မွာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိနိုင္မယ္လို႔ ယူဆမိပါတယ္။ မျပည့္မစုံနဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိတဲ့ ေဒသေတြ၊ က႑ေတြမွာ Equity ရရွိေအာင္ ပိုမိုေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္ဟာလည္း ပိုမိုထိေရာက္ ေအာင္ျမင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မိမိတို႔နိုင္ငံအပါအဝင္ နိုင္ငံအမ်ား စုမွာ က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လို႔လည္း အက်ဥ္းမွ်တင္ျပလိုပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းတစ္ခုျဖစ္ဖို႔အတြက္ Type of Assessment Activity နဲ႕ Quality of Assessment Activity အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းလိုအပ္ေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိရပါတယ္။ Type of Assessment မွာ Classroom Assessment ၊ Examination နဲ႕ Lab Skill Assessment ေတြပါဝင္ပါတယ္။ လက္ေတြ႕က်င္သုံးၾကရမွာေတာ့ နိုင္ငံအလိုက္ ကြဲျပားမႈ ရွိၾကပါတယ္။ ဖင္လန္နိုင္ငံမွာ Classroom Assessment ကို အသားေပးၿပီးေတာ့ တ႐ုတ္မွာ Examination System ကို အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။ စင္ကာပူနိုင္ငံမွာေတာ့ Examination System ကိုအေလးေပးေပမယ္လို႔ Classroom Assessment ရဲ႕ Ask Learning ၊ For Learning အတြက္ ေက်ာင္းသား‌ေက်ာင္းသူေတြ အလြယ္တကူေလ့လာနိုင္ဖို႔ ပညာေရးဆိုင္ရာေလ့လာဖြယ္ အေျခခံအေဆာက္အအုံေတြကို နိုင္ငံနဲ႕အဝွမ္း ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးထားတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ Lab Skill Assessment မွာေတာ့ International ၊ Regional ၊ National Level အထိ အရည္ အေသြးစစ္ေဆးမႈ အကဲျဖတ္မႈေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ နိုင္ငံအမ်ားစုကေတာ့ ပညာရည္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ရာမွာ အထက္ပါအရည္အေသြးစစ္ေဆးတိုင္းတာမႈပုံစံေတြကို ေပါင္းစပ္က်င့္သုံးၾက တာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ မိမိတို႔နိုင္ငံမွာလည္း ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္းစနစ္ (CCA) နဲ႕ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳ စစ္ေဆးတိုင္းတာအကဲျဖတ္နည္းမ်ားကို ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) နဲ႕ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စတုတၳတန္း၊ အ႒မတန္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေတြကို National Level အဆင့္စာေမးပြဲေတြ က်င္းပၿပီးေတာ့ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါတယ္။

Quality of Assessment Activity အပိုင္းမွာေတာ့ ပထမအခ်က္အေနနဲ႕  Legislative or Policy Frame Work နဲ႕ Educational Budget အပိုင္းေတြပါဝင္ပါမယ္။ ဒါေတြကို ေခတ္နဲ႕အညီ Review လုပ္ေနဖို႔လိုအပ္မွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ မိမိတို႔ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ စနစ္ေတြ၊ မူဝါဒေတြဟာ ပညာေရးစနစ္ႀကီးတစ္ခုလုံးမွာပါတဲ့ အျခားက႑ေတြနဲ႕ကိုက္ညီၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို System Alignment လို႔ေခၚပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ Analysis၊ Interpretation ၊ Respond ၊ Critical Thinking Skill ေတြအျပင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးရည္မွန္းခ်က္(National Education Goal)နဲ႕ ထိေရာက္တဲ့ရလဒ္(Effective Outcome)ေတြရရွိနိုင္ေစမယ့္ Assessment Quality ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္ Assessment စနစ္ကိုပဲသုံးသုံး ကြၽန္ေတာ္တို႔ Reliability နဲ႕ Validity ရွိေနဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း အႀကံျပဳတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မိမိတို႔နိုင္ငံရဲ႕ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအေနနဲ႕ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားရဲ႕အကူအညီေတြရယူၿပီး အမ်ဳိးသားပညာေရး ျမင့္မားဖို႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့တာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ Basic Education ရဲ႕ Output ဟာ Vocational နဲ႕ Higher Education အတြက္ Input ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွာ ပညာေရးအဆင့္အတန္းျမင့္မားပါမွ နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြားဘဝ၊ ကိုယ္က်င့္တရား၊ အေတြးအေခၚ၊ တီထြင္ႀကံဆမႈေတြျမင့္မားၿပီး ပညာကိုအေျခခံတဲ့ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိလာမွာျဖစ္တယ္လို႔ မိမိအေနနဲ႕ ယုံၾကည္တဲ့အတြက္ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုကို အျပဳသေဘာ အႀကံျပဳေထာက္ခံတင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးၿဖိဳးေဇယ်ာေသာ္(ဇမၺဴသီရိမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ အားလုံးမဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ကေတာ့ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာလွမုိးရဲ႕အဆိုေပၚမွာ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးစနစ္နိမ့္က်ေနမႈအေပၚမွာ အျပဳသေဘာနဲ႕ ေဝဖန္မႈမ်ားစြာရွိပါတယ္။ ဒီဟာေတြထဲမွာ သုံးသပ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရည္ အေသြးနဲ႕ စံခ်ိန္စံၫႊန္းပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြ၊ သင္ၾကားမႈစနစ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သင္ၾကားမႈ ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ပုံစံ၊ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ ဒီဟာေတြအေပၚမွာေတာ့ ပိုမိုစိတ္ဝင္တစားနဲ႕ ေဆြးေႏြးၾကတယ္ ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ သင္ၾကားေရးစနစ္အေနနဲ႕ ‌ျေပာရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေတာ့ Formal Education, Non Formal Education, Alternative Education အစရွိသျဖင့္ ဒီလိုပုံစံမ်ိဳးေတြရွိသလုိ သင္ၾကားမႈကို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ပုံစံမွာက်ေတာ့ TCA၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ CCA၊ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ Knowledge Centre Approach အခုဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ေနာက္ဆုံးအေနနဲ႕ ဆုိရင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူသင္ၾကားမႈကုိ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစနိုင္တယ္ဆုိတဲ့ Learning Center Approach ဆိုတဲ့ LCA စသျဖင့္ အဆင့္ဆင့္‌‌ျေပာင္းလဲလာတာေတြကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမွာဆိုရင္ေတာ့ Formative Assessment, Summative Assessment, Interim Assessment အစရွိသျဖင့္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈပုံစံေတြေပါင္းစုံ က်င့္သုံးၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ဒါေတြကိုတင္ျပရျခင္းဟာ ပညာေရးမွာ ဘယ္စံ၊ ဘယ္ပုံစံ၊ ဘယ္စနစ္၊ ဘယ္အၫႊန္းကေတာ့ ပိုၿပီးသာတယ္၊ ပိုၿပီးေကာင္းတယ္ဆိုတာမ်ိဳး မရွိပါဘူး။ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္ ေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးသြားေတာ့မွ လိုအပ္ခ်က္ေတြအလိုက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႕ က်င့္သုံးအသုံးျပဳၾကတယ္ဆိုတာကို ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ တင္ျပလိုျခင္းပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ဒီေန႕ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ အလြတ္က်က္တဲ့ကိစၥ Rote Learning ကိစၥ ေပါ့ဗ်ာ။ ဒီဟာမွာဆုိလို႔ရွိရင္လည္း ဆိုး‌ေမြေတြရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္းလက္ခံေပမယ့္ ေကာင္းကြက္ ေတြလည္းရွိေသးတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ မေမ့သင့္ပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြသည္ အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္ေတြ မ်က္စိထဲမွာျမင္ေအာင္ေျပာျပရမယ္္ဆိုလို႔ရွိရင္ သခၤ်ာဆိုင္ရာ Equation ေတြ ဒီလို ဟာမ်ိဳးေတြဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ အလြတ္မက်က္လို႔မရပါဘူး။ က်က္ရတဲ့ကိစၥရပ္ေတြရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ပထမပိုင္းမွာ တင္ျပသလိုပါပဲ လိုအပ္တဲ့လုိအပ္ခ်က္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးသြားေတာ့မွ သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြကို အသုံးျပဳဖို႔ကသာလွ်င္ အဓိကရည္႐ြယ္ရင္းနဲ႕ အေရးပါတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ တင္ျပလိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္အေနနဲ႕ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ(Assessment) ကိစၥေတြပါပဲ။ ဒီဟာမွာဆုိရင္ စာေမးပြဲစစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈ Summative Assessment ေတြနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီးသြားေတာ့ ဒီဟာသည္ မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ေျပာဆုိေနၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ ျပန္လည္တင္ျပလိုတာကေတာ့ ဒီဟာသည္လည္း သူ႕အလိုက္ သူ႕အထာနဲ႕သူ လုိအပ္တဲ့ Assessment တစ္ခုလို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ေဆြးေႏြးလိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔ လဲဆိုေတာ့ နိုင္ငံတကာမွာလည္း အခုအခ်ိန္အထိ Summative Assessment ေတြကိုလည္း က်င့္သုံးေနဆဲပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခုနက National Level Exam ေတြလို႔ ေျပာလို႔ရတဲ့ Standardize Test  ေတြ၊ ဒီဟာေတြဆိုလို႔ရွိရင္ Summative Exam ေတြ၊ Summative Assessment ေတြနဲ႕ပဲ က်င့္သုံးေလ့ရွိပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိလို႔ရွိရင္ေတာ့ အေမရိကမွာဆုိရင္ ISEE၊ ေနာက္ၿပီး နာမည္ႀကီး SAT၊ UK မွာဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ GCE အစရွိသျဖင့္ ဒါေတြကလည္း Summative Assessment ေတြနဲ႕ပဲ စစ္သြားတာပါ။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္ တို႔နိုင္ငံမွာကေတာ့ ဒါက်က္၊ ဒါေျဖ ဒီလုိအမွတ္ေပးဆိုၿပီးသြားေတာ့ ျဖစ္ေပၚေနရျခင္းသည္ Summative Assessment ဆိုတဲ့ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္မႈစနစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေၾကာင့္မဟုတ္ဘဲနဲ႕ ဒီဟာေတြကို လက္ေတြ႕က်င္‌့သုံးတဲ့ေနရာမွာ အလြယ္နည္းလိုက္ခဲ့တဲ့ စံလြဲမႈေတြေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လို႔ပဲ သုံးသပ္လိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေမးခြန္းတစ္ခုကိုထုတ္တဲ့ေနရာမွာ ခုနက တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ႀကီး တင္ျပသြားတဲ့အထဲမွာ လည္းပါပါတယ္။ အဓိကအေျခခံအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ Validity နဲ႕ Reliability ဒီအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ အားနည္းျခင္းရဲ႕အက်ိဳးဆက္ေၾကာင့္သာလွ်င္ ဒါက်က္၊ ဒါေျဖ ဒီလိုအမွတ္ေပးဆုိတဲ့စနစ္ေတြ ျဖစ္ေပၚ ေနရတာပါ။ ဒီအခ်က္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ျပင္ဆင္လိုက္နိုင္မယ္၊ ‌ျေပာင္းလဲလိုက္နိုင္မယ္ဆို ရင္ေတာ့ အင္မတန္မွ ေကာင္းမြန္တဲ့ပညာေရးစနစ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ ယူဆပါတယ္။ ၿခဳံငုံၿပီးေတာ့ သုံးသပ္ရမယ္္ဆိုရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးစနစ္ဟာ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္ေနၿပီ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လည္း အခ်ိန္က်ေနၿပီဆိုတဲ့ကိစၥရပ္ေပၚမွာေတာ့ ဘယ္သူမွ အျငင္းပြားမႈမရွိဘဲနဲ႕ ဘုံသေဘာတူညီလိမ့္မယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြ ယူဆရပါတယ္။ ဒီဟာဆုိလို႔ ရွိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တည္ဆဲဥပေဒအရ ပညာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒေတြခ်မွတ္ႏုိင္ဖို႔ အတြက္ဆိုရင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ အျမန္ဆုံးေပၚထြက္လာဖို႔ လုိပါတယ္။ ဒီေကာ္မရွင္ကေနမွ တစ္ဆင့္ ပညာေရးမူဝါဒေတြခ်မွတ္ၿပီးသြားေတာ့မွ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာလွမိုး တင္သြင္းခဲ့တဲ့ သင္ၾကား သင္ယူမႈ ပညာရည္စစ္ေဆးတိုင္းတာအကဲျဖတ္ႏုိင္ေရးဆိုတဲ့ ဒီကိစၥေတြ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ဖို႔ အမ်ိဳးသား သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းေကာ္မတီ၊ အမိ်ဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈ အကဲျဖတ္ေကာ္မတီအစရွိတဲ့ အဆင့္ဆင့္ေသာေကာ္မတီေတြ ဆက္ၿပီးေတာ့ ဖြဲ႕စည္းသြားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးဖြဲ႕စည္းသြားတဲ့ ေကာ္မရွင္၊ ေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ့ မွတစ္ဆင့္ မူဝါဒေတြ၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္ေတြကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရမွာ ပါ။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ Implemental အေနနဲ႕သာ ရွိပါလိမ့္မယ္။ မူဝါဒေတြခ်မွတ္ဖို႔အတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ရဲ႕အခန္းက႑ကေတာ့ အင္မတန္မွအေရးႀကီး တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိရမယ္ဆိုရင္ အဘက္ဘက္ကေန နိမ့္က်ေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးစနစ္ႀကီးကို ျမႇင့္တင္နိုင္ဖို႔အတြက္ ပညာေရး‌ဝန္ႀကီးဌာန အပါအဝင္ ျဖစ္တဲ့ အစုိးရရယ္၊ လႊတ္ေတာ္၊ ေနာက္ၿပီး ဥပေဒအရေပၚေပါက္လာမယ့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ ဒီသုံးဦး သုံးဖလွယ္ေတြဟာ အားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းႀကိဳးပမ္းၾကေတာ့မွ သာ ပညာေရး စနစ္က ျမင့္မားလာမွာျဖစ္ၿပီး အဆုိရွင္တင္သြင္းတဲ့အကဲျဖတ္မႈပုံစံေတြနဲ႕ မူဝါဒေတြ ခ်မွတ္နိုင္ဖို႔ အတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္၊ အမ်ိဳးသားသင္ရိုး ၫႊန္းတမ္းေကာ္မတီနဲ႕ အမ်ိဳးသား ပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြးအာမခံမႈအကဲျဖတ္ေကာ္မတီတို႔ကို အျမန္ဆုံး ဖြဲ႕စည္း သင့္ပါေၾကာင္း တုိက္တြန္းရင္းနဲ႕ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဦးဘရွိန္(ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း           ေလးစားအပ္ပါတဲ့ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီး ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး မဂၤလာပါခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီး ခင္ဗ်ား။ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕ အဆိုကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေက်းလက္နဲ႕ၿမိဳ႕ျပ ပညာေရးကြာဟခ်က္၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ မရွိေအာင္ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံပညာေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး အေျခခံအဆင့္မွာေရာ၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္မွာပါ အားမရစရာေတြ၊ မွားယြင္းမႈေတြရွိေနလို႔ ပညာေရးအဆင့္ အလြန္နိမ့္က်ေနပါတယ္။ ေဒါက္တာလွမိုးကေတာ့ အေျခခံပညာအဆင့္မွာ သင္ၾကားသင္ယူမႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနကို တိုက္တြန္းထားတဲ့အဆိုျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တကၠသိုလ္ကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ေလာက္မွာ ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကပဲစၿပီးေတာ့ စမ္းသပ္ေျပာင္းလဲလာတာ အခုအခ်ိန္အထိ နိုင္ငံတကာ ပညာေရးအဆင့္ကိုမမီဘဲ ရွိေနပါတယ္။ နိမ့္က်ၿမဲ နိမ့္က်ေနပါတယ္။ ေက်းလက္နဲ႕ၿမိဳ႕ျပပညာေရးဟာ အင္မတန္ကြာဟၿပီးေတာ့ ေက်းလက္မွာဆိုရင္ ပညာေရးအေျခအေနေတြဟာ အဆိုးဆုံးအေျခအေန ျဖစ္ပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္နဲ႕ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ပညာေရးမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ခိုင္ခိုင္မာမာ က်င့္သုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔လည္း အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနပါတယ္။ ဒီလိုလုပ္ေဆာင္ရမွာက အ‌ျေခခံပညာအဆင့္မွာသာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပညာသင္ၾကားသင္ယူမႈအဆင့္တုိင္းမွာ လိုအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕က ေဆြးေႏြးသြားၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးေတြကလည္း ဒါနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးမႈေတြ အမ်ားႀကီးေဆြးေႏြးသြားၾကၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္နဲ႕ၿမိဳ႕ျပပညာေရးဟာ ဘယ္လိုေကာင္းမြန္တဲ့နည္းလမ္းေတြကို က်င့္သုံးၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ သိပ္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဆရာဆရာမမ်ားနဲ႕ ပညာေရးမႉး၊ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမရွိေအာင္ ဘယ္လို         လုပ္ကိုင္မလဲဆိုတာလည္း သိပ္ၿပီးေတာ့အေရးႀကီးပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဒီကိစၥေတြကို မွန္ကန္စြာေျဖရွင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုအစီအမံေတြနဲ႕ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာ အေရးႀကီး ပါတယ္။

          ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ အမ်ိိုးသားပညာေရးဥပေဒျပ႒ာန္းထားၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒီဥပေဒပုဒ္မ ၄ မွာ အမ်ိဳးသားပညာေရးဆုိင္ရာ အေျခခံမူ‌ေတြကို ျပ႒ာန္းထားပါ တယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ဖို႔ အတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းဖို႔ ပုဒ္မ ၅ မွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ပညာေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕တာဝန္နဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအနက္က အဓိကအခ်က္ေတြကို ပုဒ္မ ၆ နဲ႕ ပုဒ္မ ၇ မွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ဒီလုိပဲ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႕ သက္ဆိုင္တဲ့ ‌ဝန္ႀကီးဌာနေတြက လုပ္ကုိင္ရမယ့္ အဓိကတာဝန္နဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြကိုလည္း ပုဒ္မ ၅၅၊ ၅၆၊ ၅၇၊ ၅၈၊ ၅၉၊ ၆၀နဲ႕ ၆၁ တို႔မွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္ခင္ဗ်ား။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျပ႒ာန္းၿပီးသားျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အမ်ိဳးသားပညာေရး ေကာ္မရွင္ မရွိေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အခက္အခဲတစ္ခု ႀကဳံနိုင္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ဥပေဒပုဒ္မ ၆  ပုဒ္မခြဲ(က)ဆိုလို႔ရွိရင္ (က)ရယ္၊ (ဂ)ရယ္၊ (ဃ)ရယ္၊ (စ)ရယ္တို႔မွာ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ရမယ့္မူဝါဒေတြအပိုင္းကို ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ထို႔အတူပဲ အဲဒီ ဥပေဒပုဒ္မ ၅၈ ပုဒ္မခြဲ(က)မွာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားတဲ့ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးထားတဲ့ မူဝါဒ ေတြခ်မွွတ္ဖို႔ ေဖာ္ျပထားတာပါရွိပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အဆိုရွင္ေဒါက္တာလွမိုး တင္သြင္းတဲ့ အဆိုမွာ နိုင္ငံေတာ္၏ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ အေျခခံပညာအဆင့္ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈ၊ ပညာရည္စစ္ေဆးတုိင္းတာျခင္း အကဲျဖတ္မႈပုံစံအတြက္ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ေပးရန္လို႔ ေဖာ္ျပပါရွိတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒီမူဝါဒခ်မွတ္မယ့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ ေကာ္မရွင္မွာ ပါတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္လား၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ရရွိထားတဲ့လုပ္ပိုင္ခြင့္လား၊ ဒါကြၽန္ေတာ္တို႔စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျဖစ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုိရင္ေတာ့ ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ဖို႔ အတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစုိးရကို တိုက္တြန္းရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆုိရင္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ပါရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တုိက္တြန္းဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆိုရွင္ေဒါက္တာလွမုိးတင္သြင္းတဲ့အဆိုသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံအတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ လိုလည္းလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဆိုကို အေလးအနက္ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ ပါတယ္။ 

ဦးအာမိုးဆီ(ေခါင္္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားလုံးမဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေခါင္လန္ဖူးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအာမိုးဆီျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုး တင္သြင္းတဲ့အဆိုကို အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြး သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာေရးအဆင့္ ျမင့္မားမႈဟာ အဓိကအေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးျမင့္မားမႈႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး သည္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ ဆရာဆရာမ အင္အားသည္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည္ျဖစ္၍ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးကို ပိုမိုထိေရာက္ျမန္ဆန္ေစေရးအတြက္ ဆရာဆရာမမ်ားကလည္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးစနစ္ကို ေခတ္အလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးေနတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကိုလိုနီပညာေရး၊ စမ္းသပ္ပညာေရး၊ အလြတ္က်က္ ပညာေရး၊ က်ဴရွင္ပညာေရးျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ပညာေရးစနစ္ဥပေဒကို ျပ႒ာန္း ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႕တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၄၁)ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါတယ္။ ဤဥပေဒတြင္ အခန္းေပါင္း ၁၄ ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မ ေပါင္း ၆၉ ခုပါဝင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၅ ရက္ေန႕ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၃၈)ျဖင့္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ပုဒ္မခြဲ ၃၆ ခု ပါဝင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ပုဒ္မမ်ားသည္ ျပန္လည္စိစစ္ျပဳျပင္ရန္လိုအပ္မည့္ ပုဒ္မမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတစ္ရပ္အေနျဖင့္ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ၊ သက္ေမြးပညာေရးက႑မ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းခ်မွတ္ၿပီးသြားေနေၾကာင္း ဘက္စုံလႊမ္းၿခဳံေသာ ပညာေရးက႑ေလ့လာသုံးသပ္ေရးလုပ္ငန္း (Comprehensive Education Center Review- CECR)တို႔ကိုလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပညာေရးက႑ငါးႏွစ္ စီမံကိန္း(၂၀၁၆-၂၀၂၁)ကို ျပဳစုထားေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ပညာေရးက႑သည္ လက္ေတြ႕အသုံးခ်ေနေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈပါသည့္ပညာေရးမ်ိဳးျဖစ္ရန္လိုပါတယ္။ စင္ကာပူနိုင္ငံ ပညာေရးသည္ နိုင္ငံတကာကိုေက်ာ္လႊားနိုင္တဲ့ ပညာေရးမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေနသည့္ ပညာရပ္ ဆိုင္ရာလို႔ေခၚတဲ့ နိုင္ငံတကာလက္ခံထားတဲ့စနစ္စာေမးပြဲကို ေအာင္မွတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႕ ရနိုင္ ေရးကို အေလးေပးပါတယ္။ စင္ကာပူနိုင္ငံရဲ႕ပညာေရးစနစ္သည္ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္တို႔ကို ေစာင့္ၾကည့္ၿပီးလိုက္ၿပိဳင္ေနတဲ့ စမ္းသပ္တီထြင္ပညာေရးစနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔နိုင္ငံက ဆရာဆရာမ ေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းဟာ တိုင္းျပည္အတြက္ လြန္စြာအေရးပါတဲ့လုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခု  လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္လို႔ ခံယူသေဘာထားတယ္။ လစာရလို႔ ဝတ္ေက်တန္းေက်မလုပ္ဘူး။ က်ဴရွင္ သင္ၿပီး ႀကီးပြားခ်မ္းသာဖို႔ အားထုတ္ေနၾကသူေတြမဟုတ္ဘူး။ သူတို႔နိုင္ငံမွာ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး ဘယ္ေလာက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ေနသလဲဆိုတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႕ရွိပါတယ္။ ရလဒ္ေတြနဲ႕ အဆုံးအျဖတ္ေပးတယ္။ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလို ခ်ီးျမႇောက္တယ္။ ဆရာဆရာမမ်ားကလည္း ေက်ာင္းစာတစ္ခုတည္းမကဘဲ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး၊ ဘာသာစကားစြမ္းရည္၊ ေလ့လာသင္ယူမႈ ဆိုင္ရာစြမ္းရည္၊ အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းဆိုင္ရာစြမ္းရည္ေတြ ပါဝင္သည့္ပညာေရးမ်ိဳး ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဆရာဆရာမ မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ တစ္ဦးခ်င္းပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ နိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕ အစည္း၊ အေတြးအေခၚအယူအဆမ်ားႏွင့္ အဆုံးအျဖတ္သည္ ပညာေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ပညာေရးျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဆရာထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ပညာေရးကို နိုင္ငံေတာ္က အျပည့္အဝပံ့ပိုးေပးကာ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့စနစ္အား ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးအစားသုံးမ်ိဳးကြဲေနေသာေက်ာင္းမ်ားကို စနစ္တစ္ခုအတြက္ စုစည္းသင့္သည္ဟု အႀကံျပဳေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ကေလးသူငယ္ငါးဦးတြင္တစ္ဦး ပညာသင္ခြင့္ဆုံးရႈံးေန သည္ဟု UNFPA ကထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္းေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ေအာက္ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းသား ၅.၁ သန္းေက်ာ္၊ အလယ္တန္း         ေက်ာင္းသား ၂.၇ သန္းေက်ာ္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္ ရွစ္သိန္းေက်ာ္နဲ႕ ထက္ဝက္ေက်ာ္မွာ ျပည္ပ ေရာက္ေနေသာေၾကာင့္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အထိ အမ်ိဳးသားပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာငါးႏွစ္စီမံကိန္း သက္ေမြး ပညာေရးကို ဦးစားေပးေရးဆြဲစီစဥ္ထားေၾကာင္း ယခင္ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးကေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အေျခခံပညာမူဝါဒအရ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာႀကီးတစ္ဦး၊ ဆရာဆရာမေျခာက္ဦး၊ အေထြေထြလုပ္သားတစ္ဦးရွိရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ျပည့္စုံမႈမရွိပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလအထိ အေျခခံပညာမူလ တန္းေက်ာင္းေပါင္း ၄၅၃၇၈ ေက်ာင္းရွိၿပီး ဆရာဆရာမေပါင္း ၃၃၁၆၁၉ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူေပါင္း ၈၈၅၃၄၈၀ ဦးရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာန၊ UNICEF ႏွင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးစနစ္ ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၉၄ ၿမိဳ႕နယ္၌ ေက်ာင္းျပင္ပ ေရာက္ေက်ာင္းသားဦးေရ ၁၀၀၀၂၆၇ ဦးကို ပညာသင္ၾကားေပးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္း မွန္ကန္ေသာပညာေရးမူဝါဒခ်မွတ္ကာ ျပည့္စုံလုံေလာက္ေသာ ပညာေရးကတိမ်ား ခ်မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔မွသာ ကြၽမ္းက်င္ပညာေရးဝန္ထမ္းေမြးထုတ္မႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုးတက္လာေစမယ့္အျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၏အသီးအပြင့္မ်ားကိုလည္း ရရွိခံစား နိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ မူလတန္းပညာသင္ယူရန္ခက္ခဲေသာ မသန္စြမ္းကေလးမ်ား၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ကေလးမ်ား၊ ေဝးလံေသာအရပ္ေဒသရွိကေလးမ်ားအတြက္ ပညာသင္စရိတ္ေပးၿပီး ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို အေလးထားသည့္ ပညာေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ အလြန္အေရးႀကီးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးတင္သြင္းသည့္အဆိုကို ေလးေလးနက္နက္ ေထာက္ခံအပ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေဒါက္တာလွမိုး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္ကတင္သြင္းေသာ အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အဖြဲ႕အစည္းဝင္က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတ္ဥကၠ႒      ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ သေဘာထားေျပာပါ။

ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး(ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန)           ေလးစားရပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီး၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဧည္‌့သည္ေတာ္မ်ားအားလုံး ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါတယ္။ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာလွမိုးရဲ႕အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလုံးက ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ Access သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း၊ Inclusive အားလုံးအက်ဳံးဝင္မႈ၊ Equity သာတူညီမွ် မွ်တမႈ၊ Quality အရည္အေသြးရွိမႈ၊ Life Long တစ္သက္တာျဖစ္ေရး၊ Education ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ျပည္သူမ်ားရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ ေရွးရႈၿပီးေတာ့မွ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အတြက္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ပထမဦးစြာ တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ယခု လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ ယခု ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေမလမွ ၾသဂုတ္လဆန္းအထိ က်င္းပေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ Higher Education Forum, Alternative Education Forum, TVET Forum, Basic Education Forum, Teachers Education Forum ေတြမွာ ဒီအေၾကာင္းအရာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႕ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းတင္ျပလိုပါတယ္။ ပညာေရး အရည္အေသြးျမင့္မားလာေစေရးအတြက္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒအရ ယခင္သူငယ္တန္း(Grade 1)မွ ဒသမတန္း(Grade 11)အထိ သင္ၾကားခဲ့ရာမွ ယခု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္မွစ၍ အေျခခံပညာေရးမွာ KG +12 စနစ္ကို စတင္ေျပာင္းလဲၿပီး KG တန္းကို သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ျဖင့္ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခမဲ့ မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ကိုလည္း အဆင့္ဆင့္တိုးခ်ဲ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီလိုေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရာမွာ ပညာေရးစနစ္သစ္၊ သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈရွိေသာ ပညာရည္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အလြတ္က်က္ေျဖဆိုေနေသာစာေမးပြဲစနစ္၊ ဒါသင္၊ ဒါက်က္၊ ဒါေမး၊ ဒါေျဖစနစ္ ကေန ၂၁ ရာစု ကြၽမ္းက်င္မႈ(21 th Century Skill)ေတြကို အေျခခံတဲ့ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းစနစ္သို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Every term Space Results ျဖစ္တဲ့ ဘက္စုံ လႊမ္းၿခဳံေသာ ပညာေရးက႑ေလ့လာေရး(Comprehensive Education Sector Review-CESR) အဆင့္(၂)တြင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးစစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာမူဝါဒတစ္ရပ္ကို ေရးဆြဲအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ အႀကံျပဳတင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ယင္းပညာေရးစစ္ေဆးျခင္းမူဝါဒ (Assessment Policy)တြင္ ပညာရည္စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာမူေဘာင္မ်ား(Assessment Frameworks) ေရးဆြဲ သတ္မွတ္ျခင္း၊ သင္ယူစဥ္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္း(Formative Assessment)ႏွင့္ သင္ယူအၿပီးစစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ျခင္း(Summative Assessment)ပုံစံႏွစ္မ်ိဳးကို အခ်ိဳးက်က်ေပါင္းစပ္က်င္‌့သုံးရန္ အဆိုျပဳထားတဲ့ အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အတိုင္း National Education Strategic Plan မွာ ဒီလိုစနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လို႔အတြက္ ဒါထည့္သြင္းေရးသားေဖာ္ျပၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ Formative Assessment ႏွင့္ Summative Assessment စစ္ေဆးျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးသည္ သင္ယူမႈဦးတည္ခ်က္မ်ား၊ သင္ယူမႈရလဒ္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီရမည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာအခ်က္အလက္ကို စစ္ေဆးျခင္းထက္  နားလည္ကြၽမ္းက်င္မႈကို အေျခခံေသာ Rote Leaning ကို အားမေပးေသာ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္၍ ပညာေရးက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ေဆာင္႐ြက္မည့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ နိုင္ငံသား တိုင္း အနည္းဆုံးမသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကို တတ္ေျမာက္ေစရန္ႏွင့္ ဆက္လက္၍ အဆင့္ဆင့္ တိုးျမႇင့္သင္ယူခြင့္မ်ားရရွိရန္ ပညာရည္စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္း အကဲျဖတ္မႈပုံစံတို႔ကိုလည္း စနစ္တက် ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ အေျခခံပညာက႑တြင္ ယခု ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း စုစုေပါင္း လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပလိုပါတယ္။ ေက်ာင္းေပါင္း ၄၆၀၁၂ ရွိပါတယ္။ ဆရာဆရာမဦးေရ ၃၆၃၂၉၈ ဦး ရွိပါတယ္။ ဇြန္လစာရင္းအရ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း ၈၇၈၅၁၇၈ ဦး ရွိပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႕ မသင္မေနရပညာေရးစနစ္သေဘာတရားအရ ေက်ာင္းသို႔ဝင္ေရာက္လာသည့္ေက်ာင္းသားမ်ား အတန္းထပ္ေက်ာ့ေနရျခင္း(Repetition)၊ ေက်ာင္း ထြက္သြားရျခင္း(School Dropout) နည္းပါးေအာင္၊ ေလ်ာ့နည္းေအာင္၊ မရွိေအာင္ႏွင့္ သင္ယူ တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၾကားေပးၿပီး စစ္ေဆးအကဲျဖတ္၍ လိုအပ္ပါကျဖည့္ဆည္းသင္ၾကားေပး နိုင္ျခင္း(Repeatable Education)၊ ပညာေရးအေဟာသိကံျဖစ္မႈေတြက ေရွာင္ရွားနိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ သင္ယူစဥ္စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ျခင္းရလဒ္မ်ားအရ ေပၚထြက္ လာမည့္ ပညာရည္အားနည္းေသာ၊ အခက္အခဲရွိေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ျဖည့္ဆည္း သင္ၾကားေပးရန္အစီအစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ သို႔မွသာ သင္ယူၿပီးစစ္ေဆးမႈ ေတြမွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရလာမွာျဖစ္ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားလည္း အမွန္တကယ္သင္ယူ တတ္ေျမာက္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Grade Repetition မ်ား၊ School  Dropout မ်ားေလ်ာ့က်ၿပီး School Enrollment Rate ႏွင့္ School Transition Rate မ်ားေကာင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မူလတန္းအ႐ြယ္ကေလးတိုင္း ေက်ာင္းတြင္းမူလတန္းပညာေရးကို ၿပီးဆုံးေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ မူလတန္းပညာသင္ယူရန္ အခက္အခဲရွိေနသည့္ ကာယ၊ ဉာဏ၊ စြမ္းရည္အားနည္း ေသာ ကေလးမ်ား၊ ဝင္ေငြနည္းပါးတဲ့မိသားစုမွ ကေလးမ်ား၊ ေဝးလံေသာ ေဒသမ်ားတြင္ေနထိုင္ေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အေလးထားသည့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ဟူေသာ မူတို႔အရ အေျခခံပညာေရးက႑တြင္ သင္ယူမႈအခြင့္အလမ္း(Access)ျမႇင့္တင္ရန္၊ သာတူညီမွ်မႈ(Equity)ရွိ ရန္၊ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးမ်ားအားလုံးအက်ဳံးဝင္နိုင္ရန္(Inclusive)အတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအေနျဖင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၃၃၁၂ ေက်ာင္းကို ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမႇင့္ျခင္းမူမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့၍ ေက်ာင္းအဆင့္တိုးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးနိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ပညာေရးအရည္အေသြးျမင့္မားေရးဦးတည္၍ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ အရည္အေသြးျမင့္မားေစေရး၊ သင္ၾကားသင္ယူမႈနည္းစနစ္မ်ား(Teaching Leaning Methodology၊ သင္ရိုးၫႊန္းတမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး(Curriculum Syllabus Development)၊ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျပည့္စုံေစေရး(Teaching Aids)၊ ဆရာ/ေက်ာင္းသားအခ်ိဳးႏွင့္ စာသင္ခန္း/ေက်ာင္းသားအခ်ိဳး မွ်တေစေရး၊ ဆရာအေရအတြက္ နည္းေသာေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာဆရာမမ်ားျပည့္မီစြာခန့္ထားျခင္းျဖင့္ Multi Grade Teaching အတန္းတြဲ သင္ၾကားျခင္း၊ သင္ၾကားရမႈအေျခအေနမ်ား ေလ်ာ့ပါးေစေရး၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ား၏ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးစသည့္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးတည္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပညာေရးျမင့္မားေရးအတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ စနစ္တက် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ စမ္းသပ္ ေဆာင္႐ြက္ေနတာမဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္ကေလးအားလုံး အက်ဳံးဝင္ပါဝင္ေရး၊ ေက်ာင္းထြက္ ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းေရး၊ သင္ယူတတ္ေျမာက္မႈ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ ႀကီးၾကပ္အကဲျဖတ္ေရး၊ သင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္းတိုးျမႇင့္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မိဘ၊ ဆရာ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ျပည္သူ မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔ ညီညီၫြတ္ၫြတ္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္နိုင္မွသာ ပညာေရးအရည္အေသြး(Quality Education)ပိုမို ေကာင္းလာေအာင္ ပညာေရးစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စနစ္တက်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားနိုင္မယ္ဆိုတာ အားလုံး ယုံၾကည္ၾကမယ္လို႔ ယုံၾကည္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒအရ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းနိုင္ေရးအတြက္လည္း စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ အဆိုပါေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးပါက ပညာေရးဆိုင္ရာမူဝါဒမ်ားကို ခိုင္ခိုင္ မာမာနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္သြားနိုင္မွာဆိုတာ အားလုံးေဆြးေႏြးသြားတဲ့အတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္က အမ်ိဳးသားပညာေရးအဆင့္အတန္းႏွင့္ အရည္အေသြး အကဲျဖတ္ေကာ္မတီႏွင့္ လိုအပ္ေသာေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ားကို ဆက္လက္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ပညာေရးအရည္ အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားပညာေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမ်ိဳးသားမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာလည္း အကဲျဖတ္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားကို ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီး၏ အဆိုကိုမွတ္တမ္းတင္အျဖစ္ ထားရွိေပးပါရန္ တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    အဆိုရွင္ရဲ႕ သေဘာထားေျပာပါ။

ေဒါက္တာလွမိုး(ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း              အားလုံးမဂၤလာပါ။ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ယေန႕ ကြၽန္ေတာ္ရဲ႕ အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပားမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႕ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တဲ့ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက ပညာေရးသည္ အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွာပါတယ္၊ လက္ရွိပညာေရးအေျခအေနသည္ နိမ္‌့က်ေနတယ္၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႕ အားလုံးဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးေပးၾကတဲ့အတြက္ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဒီေန႕ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲ႕ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ဘာေတြ၊ ဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီဆိုတာကို လာေရာက္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးေသာ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဆရာေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးကိုလည္း အထူးပဲေက်းဇူးတင္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ့္ အဆိုတင္ရျခင္းရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္ျပနိုင္ရန္ Power Point သုံးစြဲခြင့္ျပဳပါ။ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ကြၽန္ေတာ္ ဒီေန႕ တင္သြင္းရ တဲ့အဆိုနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တင္သြင္းရတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေလးခုရွိပါတယ္။ ပထမအခ်က္က ယခု လက္ရွိက်င့္သုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ ပညာရည္အကဲျဖတ္ျခင္းပုံစံဟာ ယေန႕နိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႕ ျပ႒ာန္းၿပီး အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒပါ ပညာေရးရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖစ္တဲ့ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈရွိေသာ ဗလငါးတန္ျဖင့္ ျပည့္ဝသည့္နိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရး ရည္မွန္းခ်က္၊ ဦးတည္ခ်က္ကို အေထာက္အပံ့မျဖစ္ေစနိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အဆိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ပညာေရးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေတြ စတင္ၿပီးလုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီလို႔ ေျပာၾကားတဲ့အတြက္ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်က္ ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔နိုင္ငံမွာ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အေျခခံပညာေရးအဆင္‌့မွာ နိုင္ငံသူ နိုင္ငံသား တိုင္း ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ ခုနက ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေျပာသြားပါတယ္။ အခမဲ့ ပညာေရးကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင္‌့ လုပ္ဖို႔ရန္ ဦးတည္ေနပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ အတန္းစဥ္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေစျခင္း၊ စစ္မွန္ေသာပညာကိုတတ္ေျမာက္ေစျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ ေနေသာ္လည္း ယေန႕ လက္ရွိက်င့္သုံးေနတဲ့ ပညာရည္အကဲျဖတ္ပုံစံေၾကာင္‌့့မို႔လို႔ ယေန႕ မိဘေတြမွာ ပညာသင္ၾကားေရးစရိတ္ ျမင့္မားစြာအသုံးျပဳေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးလက္ေတြ႕ မိဘတိုင္း၊ မိဘတိုင္း အားလုံးခံစား‌ ေနၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္္‌့မို႔လို႔ တခ်ိဳ႕ဆိုလို႔ရွိရင္ ဒီအတြက္ေၾကာင္‌့ ပညာသင္ၾကားျခင္းနဲ႕ေဝးရာဆီ Drop ျဖစ္သြားတဲ့ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိတာကိုလည္း ခုနက ပညာေရးဝန္ႀကီးကိုယ္တိုင္ ေျပာၾကားသြားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒါေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ရန္အတြက္ ဒီအဆိုကို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို Dropout ျဖစ္မႈေတြကိုလည္း အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ေနပါၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဆီက သတင္းစကားၾကားတဲ့အတြက္ အထူးပဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ တတိယအခ်က္ကေတာ့ မွန္ကန္ေသာ မူဝါဒတစ္ခုကို ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ အားထုတ္မႈနည္းပါးျခင္းပါ။ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒ ခုနက ေျပာပါတယ္။ ေရွးအဆက္ဆက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ အစမ္းသပ္ခံနဲ႕ တက္လာရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ခုနက ပညာေရးဝန္ႀကီးကေျပာသြားပါၿပီ။ ဒီေန႕လုပ္ေနတဲ့ ပညာေရးမူဝါဒဟာ စမ္းသပ္ခံ ကုသလုပ္တဲ့ပညာေရးမူဝါဒ မဟုတ္ပါဘူးဆိုတာကို ခိုင္ခိုင္မာမာေျပာၾကားသြားတဲ့အတြက္ အထူး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီလိုမူဝါဒခ်မွတ္ၿပီးရင္လည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဆက္လက္တိုက္တြန္း လိုပါတယ္။ ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးဖို႔ပါပဲ။ ၿပီးဆုံးေအာင္ျမင္တဲ့အထိ ခိုင္ခိုင္မာမာမေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေၾကာင့္မို႔ ပညာေရးအ‌ျေခအေနဟာ ဒီေန႕အခ်ိန္အထိ ဒီလိုျဖစ္လာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရလဒ္ကို အဓိကခံစားရတာက ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာရွိတဲ့ ဆရာဆရာမေတြပါ။ ဆရာဆရာမေတာင္မွ အစိုးရေက်ာင္းမွာ တာဝန္ယူေနရတဲ့ ဆရာဆရာမေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲၾကားမွာ သူတို႔ေတြဟာ အလူးအလိမ့္ခံေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဆရာဆရာမေတြကို မိဘနဲ႕ေက်ာင္းသားမ်ားက အယုံအၾကည္နည္းလာပါတယ္။ မိဘနဲ႕ဆရာဆရာမေတြအေပၚမွာ အယုံအၾကည္နည္းလာျခင္းသည္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ ပုံရိပ္က်ဆင္းလာတာ။ ပုံရိပ္က်ဆင္း လား၊ မက်ဆင္းလားဆိုရင္ ဒီေန႕အေျခအေနေတြၾကည့္ရင္ သိသာနိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႕အ‌ျေခခံပညာ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းေတြက ဖယ္ခြာသြားတာေတြကို တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕တိုးပြားလာတာ လက္ေတြ႕သက္ေသပါ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ပညာအေျခခံတဲ့ နိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပညာေရးပုံရိပ္ က်ဆင္းတာနဲ႕အမွ် မေဆာင္႐ြက္နိုင္ေတာ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအဆိုကိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးအခ်က္ကေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒခ်မွတ္ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းရမယ္ဆို တာ မွန္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေစာႀကီးကတည္းကသိတယ္္။ အခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးတာ ၁၄ လပတ္ဝန္းက်င္ေရာက္သြားပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႕အခ်ိန္အထိ ေရွ႕အစိုးရမွာေရာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔တာဝန္ယူတဲ့သက္တမ္း ေလးလ၊ ငါးလ အတြင္းမွာေရာ၊ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူဝါဒခ်မွတ္ေရးေကာ္မရွင္ ယေန႕တိုင္ မဖြဲ႕စည္းနိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါဆို မူဝါဒေကာ္မရွင္မဖြဲ႕ရ ေသးလို႔ ဘာမွမလုပ္ဘဲနဲ႕ ဒီအတိုင္းရပ္ေနမွာလား။ ပညာေရးက အေရးႀကီးပါတယ္။ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။ ရပ္ထားလို႔မရပါဘူး။ ဒီလို မူဝါဒေကာ္မရွင္မဖြဲ႕ရေသးေပမယ့္လည္း ဥပမာေလး တစ္ခုေျပာျပမယ္။ အခုဆိုရင္ KG တန္းစတာ။ မူဝါဒေကာ္မရွင္မဖြဲ႕ရေသးဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၆ ကေန ၿပီးေတာ့ ၂၀၂၁ မွာရွိတဲ့ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာ ေရးဆြဲၿပီးသား Framework အတြင္းမွာ ဒီႏွစ္ KG ကိုစၿပီး အလုပ္လုပ္ပါမယ္။ ဒီလိုအလုပ္လုပ္တဲ့အခါမွာ ဘာေတြ ေပၚလာသလဲ။ KG မွာအားနည္းခ်က္ ေတြလည္း ေပၚလာၿပီ။ အားသာခ်က္ေတြလည္းေပၚလာၿပီ။ ဒီအားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကို ဖမ္းဆုပ္ၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒခ်မွတ္ေရးေကာ္မရွင္ တကယ္ေပၚလာတဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီ မူဝါဒကို ခိုင္ခိုင္မာမာခ်ရင္ ရလဒ္ေကာင္းေတြရမွာပါ။ ဒီလိုပဲ ဒီမူဝါဒေတြခ်မွတ္ေရးေကာ္မရွင္ မခ်မွတ္ရေသးလို႔၊ မဖြဲ႕စည္းရေသးလို႔ ဒီပညာရည္ အကဲျဖတ္မႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Frame တစ္ခုဆြဲ မထားနိုင္ဘူးဆိုရင္ အဲဒီမူဝါဒေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ၿပီးမွ ေကာ္မတီအသီးသီးဖြဲ႕ၿပီးမွဆိုရင္ အရမ္းေနာက္က် သြားၿပီ။ ဒါေၾကာင္‌့မို႔လို႔ ပညာေရးမူဝါဒေကာ္မရွင္မဖြဲ႕ရေသးေပမယ့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ‌၂၀၁၆-၂၀၂၁ ပညာေရးမဟာဗ်ဴဟာမွာ ပညာေရဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ မယ့္အရာမ်ားကို အားလုံးတိတိက်က်ေဖာ္ျပေျပာၾကား သြားတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနရဲ႕သေဘာထားအတိုင္း ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႕ မွတ္တမ္းတင္ထားတာကိုလည္း လက္ခံသေဘာတူပါ ေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ေဒါက္တာလွမိုး တင္သြင္းတဲ့ အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္ ၁၅ ဦး က ေဆြးေႏြးၿပီး ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက အဆိုအားမွတ္တမ္းတင္သင့္ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခဲ့ပါတယ္။ အဆိုရွင္ ေဒါက္တာလွမိုးကလည္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ရွင္းလင္းၿပီး ေရွ႕ဆက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ဟာကို ၾကားသိရတဲ့အတြက္ မွတ္တမ္းတင္ေပးရန္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူ ပါသလားခင္ဗ်ား။

[သုံးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္းပါသည္။ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသည္။]

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သေဘာမတူတဲ့သူရွိပါသလားခင္ဗ်ား။ သေဘာမတူသူမရွိတဲ့အတြက္ ေဒါက္တာလွမိုးတင္သြင္းတဲ့အဆိုကို လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ထားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါ တယ္။ 

တင္သြင္းသူ 
ေဒါက္တာလွမိုး (ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္)
ေန႔စြဲ 
Tuesday, March 7, 2017