Law Database | Mail | English Version

အဆိုမ်ား

14/03/2017

ေဒါက္တာေမာင္သင္း၊ မိတၳီလာမဲဆႏၵနယ္္က အေျခခံပညာေရးဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ေကာင္းမြန္ ျပည့္စုံၿပီး လူထုသေဘာထားအျမင္၊ အႀကံဉာဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ားထင္ဟပ္ေသာ ဥပေဒေကာင္းတစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရးအတြက္ လူထုလူတန္းစားအလႊာစုံပါဝင္ေသာ အေျခခံ ပညာေရးေဆြးေႏြးပြဲအဆင့္ဆင့္ကိုက်င္းပရန္ အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆို တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

14/03/2017

ဦးသန္းၫြန္႔၊ ျဖဴးမဲဆႏၵနယ္က မီးရထားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ကို ယခုထက္ပိုမိုရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေစရန္ အဆင္‌့အတန္းျမႇင့္တင္ေပးေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္  လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင္‌့/မသင္‌့ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

13/03/2017

ဦးေက်ာ္ေအာင္လြင္၊ ေစတုတၱရာမဲဆႏၵနယ္က မိမိနိုင္ငံအတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈႏွင့္ လုပ္ခလစာနည္းပါးမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ထြက္၍ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ ျမန္မာနိုင္ငံသား မ်ားအား သက္ဆိုင္ရာနိုင္ငံမ်ားမွ အလုပ္ရွင္မ်ားက ဥပေဒမဲ့ခိုင္းေစျခင္း၊ အနိုင္က်င့္ျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီးႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္း ျပဳလုပ္ေနမႈမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ႏွစ္နိုင္ငံအစိုးရခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္၍ အျမန္ဆုံးထိေရာက္စြာ ကူညီပံ့ပိုးကယ္တင္ေစာင့္ေရွာက္ ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ အဆုံးအျဖတ္ ရယူျခင္း

13/03/2017

ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ေပါက္ေတာမဲဆႏၵနယ္က နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၄-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႕ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖြဲ႕စည္းသြားမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအႀကံေပး ေကာ္မရွင္တြင္ နိုင္ငံျခား သားသုံးဦးပါဝင္ေနျခင္းသည္ မိမိနိုင္ငံ၏ျပည္တြင္းေရးကို နိုင္ငံတကာ ျပႆနာအျဖစ္ ဖန္တီးရာေရာက္ေစပါသျဖင့္ အဆိုပါေကာ္မရွင္တြင္ ျပည္တြင္းမွ တတ္သိ ပညာရွင္မ်ားျဖင့္သာ ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းသင့္ပါေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း အေရးႀကီးအဆို တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

10/03/2017

ေဒါက္တာလွမိုး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္က ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္‌့ဥပေဒအခန္း(၇) ပုဒ္မ ၂၁ ပုဒ္မခြဲ(ဂ)အရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မဟုတ္သည့္ အဆင့္ဆင္‌့ေသာ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲဝင္မ်ားအတြက္ ထိုက္သင္‌့သည့္ လစဥ္ခ်ီးျမႇင့္ေငြ ႏွင့္စရိတ္တို႔အား ရရွိခံစားနိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင္‌့/မသင့္ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

09/03/2017

ဦးသန္းစိုး၊ သာစည္မဲဆႏၵနယ္က အေမရိကန္နိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရးအရ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ႐ုပ္သိမ္းေရးအတြက္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

08/03/2017

ဦးတင္ေထြး၊ ေဝါမဲဆႏၵနယ္က ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးအတြက္ လယ္ယာက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး တစ္ဧကအထြက္ႏႈန္းျမင့္မား လာေစရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ တစ္ပိုင္တစ္နိုင္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ေစမည့္ အစီအမံမ်ားအား ဦးစားေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင္‌့ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင္‌့/မသင့္အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

08/03/2017

ဦးေက်ာ္ေဌး၊ ေလရွီးမဲဆႏၵနယ္က ေက်းလက္ေဒသအေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ တစ္နိုင္ငံလုံး အတိုင္းအတာအရ ခြင့္ျပဳေငြခ်ေပးရန္ခက္ခဲမည္ဆိုပါက ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္က်ၿပီး အမွန္ တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားကို စိစစ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေပးရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း    အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း

07/03/2017

ေဒါက္တာလွမိုး၊ ေအာင္ေျမသာစံမဲဆႏၵနယ္က နိုင္ငံေတာ္၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ပညာေရးမူဝါဒႏွင့္ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစေသာ အေျခခံပညာအဆင့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ ပညာရည္စစ္ေဆးတိုင္းတာျခင္းအကဲျဖတ္မႈပုံစံအတြက္ မွန္ကန္ေသာမူဝါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ေပးပါရန္ႏွင့္ ခိုင္ခိုင္မာမာက်င့္သုံးေပးပါရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနအား တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံရန္သင္‌့/မသင္‌့ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

07/03/2017

 ေဒၚခင္ႏွင္းသစ္၊ ပန္းေတာင္းမဲဆႏၵနယ္က အစိုးရသစ္၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ခိုင္မာေသာ နိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးတို႔အား အဟန့္အတားအေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေနေသာ မူခင္းက်ဆင္းေရးကို အျမန္ဆုံးေဖာ္္ေဆာင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္း

Pages