Law Database | Mail | English Version

June 2013

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ ရတနာပုံ တယ္လီပို႔လီမီတက္တို႔မွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွာ အစိုးရဌာနျဖစ္၍ ရတနာပုံတယ္လီပို႔မွာ Private ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ေအာ္ပေရတာ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အေျခခံ အေဆာက္အဦ Infrastructure မ်ားတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရပါေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား အားလုံးကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခြဲေဝရရွိေသာ ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အျပည့္အစံုကိုဖတ္ရႈႏိုင္ရန္

http://pyithuhluttaw.gov.mm/answer/%E1%80%A6%E1%80%B8%E1%80%99%E1%80%BA%...

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၂၆

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေ႐ႊမန္းသည္ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔ေန႔လည္ ၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦ၊ ဇမၺဴသီရိခန္းမေဆာင္၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ ကိုးကန္႔ေဒသ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား ခန္႔ထားျခင္းျဖင့္ ေဒသႏၲာရ လိုအပ္ခ်က္အရ ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈျဖင့္ နယ္ေျမကို စည္း႐ုံးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး ရပ္႐ြာ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးကို မ်ားစြာအေကာင္အထည္ေဖၚ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္မႈတို႔တြင္ မ်ားစြာ အေရး ပါျခင္း၊ ကိုးကန္႔ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တစ္ခုလုံးလုံၿခဳံေအးခ်မ္းမႈကို ပီပီျပင္ျပင္ေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသခံ ကိုးကန္႔ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား စီမံကြပ္ကဲမႈကို အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါရန္၊.......

အျပည့္အစံုကို ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္

လၽွပ္စစ္ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းမ်ား ေရတင္ပက္ေမာင္းႏွင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ အားပုံမွန္ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းမ်ား ေလၽွာ႔ခ်ျခင္း၊ ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး  ဓာတ္အား ျပည့္ ပို႔လႊတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားျဖတ္ေတာက္ခံရတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၊ ဓာတ္အားသုံးျပည္သူမ်ား မေက်နပ္မႈနဲ႔ စိတ္ညစ္ၫူးမႈမ်ား ရွိေနသည္ကို ႀကဳံေတြ႕ေနရပါေၾကာင္း၊ ထိုျပင္ လၽွပ္စစ္ဗို႔အား.......

အျပည့္အစံုကိုဖတ္ရႈရန္

ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်ေပးထားေသာ ရန္ပုံေငြျဖင့္ လမ္း၊ တံတား၊ ေရရရွိေရး၊ အိမ္ယာေဆာက္လုပ္ေရး၊ မီးလင္းေရး စသည့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနအစီအစဥ္ျဖင့္ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံေဆာင္႐ြက္ခြင့္ ရရွိေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ အရည္အေသြးျပည့္ဝစြာျဖင့္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးကို မည္ကဲ့သို႔ ႀကီးၾကပ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊

အျပည့္အစံုကိုဖတ္ရႈရန္

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္စပ္တြင္ တည္ရွိသည့္ ရစ္ကန္ႀကီး- ပင္ကေလာင္-သုံးခြလမ္း အရွည္ ၉ မိုင္ ၂ ဖာလုံ သည္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပဳျပင္မႈမရွိသျဖင့္ လုံးဝသြား၍ မရဘဲ

အျပည့္အစံုကိုဖတ္ရႈရန္

ဟဲဇင္းေက်းလက္အမာခံေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ရွိ/ မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း အား တမူးမဲ ဆႏၵနယ္မွ ဦးခင္ေမာင္ေရႊမွေမးျမန္းၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္ဝင္း ကရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

အျပည့္အစံု ဖတ္ရႈရန္

ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ သတၱမပံုမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၁ ရက္ ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၆/၂၀၁၃) အရ (၄) ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၁၂/၂၀၁၃) အရ (၁၆) ဦး၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲပါ ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၆/၂၀၁၃)အရ (၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၄) ဦးအျဖစ္ အစားထိုးေျပာင္းလဲခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သား ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၈ ပုဒ္မခြဲ(ခ) အရ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

Pages