Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ဃ)-အင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေက်ာက္ဂူ ေက်း႐ြာ တြင္ ေက်း႐ြာမီးလင္းေရးအတြက္ေဆာင္႐ြက္ေပး မည့္အစီအစဥ္မ်ားရွိ၊မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်ာက္ကူေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္ကူ႐ြာသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ဆက္သြယ္သြားလာေသာ ရပ္ေစာက္-အင္ေတာ-ေက်ာက္ကူ-ေနာင္ခ်ိဳ လမ္းပိုင္းေပၚတြင္ တည္ရွိကာ ရပ္ကြက္ငါးရပ္ကြက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး တပ္မေတာ္တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ား၊ ျပည္သူ႕ရဲစခန္း၊ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ၊ ေဈးစသည့္ အဂၤါရပ္မ်ားျပည့္စုံစြာရွိသည့္ လူေနစည္ကားေသာ ေက်း႐ြာႀကီးျဖစ္ၿပီး ေက်း႐ြာေပါင္း ၂၆ ႐ြာပါရွိေသာ ေက်း႐ြာအုပ္စုႀကီး လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ကူေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ား မွ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစသည့္ ေက်းလက္လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လၽွပ္စစ္မီး မျဖစ္မေန လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လၽွပ္စစ္မီးအျပည့္အဝ လင္းသည့္ အင္ေတာၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၄ မိုင္သာ ကြာေဝးသည့္အတြက္ ေက်ာက္ကူေက်း႐ြာအုပ္စုတြင္ ရွိေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားမွ မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာန မ်ားႏွင့္ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံ တင္ျပေတာင္းဆိုမႈမ်ား ရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ကူေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေက်ာက္ကူ႐ြာတြင္ ၆၆ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ၆၆/၁၁ ေကဗြီ 5 MVA ဓာတ္ခြဲ႐ုံတစ္႐ုံ၊ ၎လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်ာက္ကူေက်း႐ြာအပါအဝင္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်း႐ြာ ၃၀ ရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ ၂၀၀၀၀ ေက်ာ္ အတြက္ မီးလင္းေရးက႑ အက်ိဳးရွိစြာ ခံစားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ေက်ာက္ကူေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ေက်း႐ြာမ်ား လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးမီးလင္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိ/မရွိ သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ေျဖၾကားခ်က္ 

အင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ ေက်ာက္ကူ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိရန္ ၆၆ ေကဗြီဓာတ္အားလိုင္း ၂၂ မိုင္၊ ၆၆/၁၁ ေကဗြီ ဓာတ္အား ခြဲ႐ုံတစ္႐ုံ တည္ေဆာက္ေပးရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၇၂၆ လိုအပ္ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ အတြင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ ငါးႏွစ္စီမံခ်က္တြင္ ထည္‌့သြင္း ေရးဆြဲထားရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပုံေငြရရွိေသာႏွစ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
လၽွပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္
ေမးျမန္းသူ 
ဦးခင္ေမာင္ျမင့္ (ရပ္ေစာက္)