Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(င)-ျပည္တြင္းအိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ျပည္ပေရာက္အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးလုပ္သားမ်ား၏အ ခြင့္အေရးမ်ားကိုကာကြယ္ေပးေရးႏွင့္ကုစားေပးေရး အစီအစဥ္မ်ား ေရဆြဲထားျခင္းရွိ/မရွိ သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ၿမိဳ႕ႀကီးၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားအရအိမ္အကူမ်ား၊ တျခားျပည္ေနရသည့္အိမ္ေထာင္စုမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးေငြေရးေၾကးေရးခ်မ္းသာ၍ အိမ္အကူထားရတာရွိသလိုအိမ္ရွင္မေတြမအားမလပ္ မႏုိင္မနင္း၍ အိမ္အကူထားရသည္ မ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအိမ္အကူမိန္းကေလးမ်ားသည္  ဆင္းရဲသည့္ မိသားစုမ်ားမွ  ေပါက္ဖြားလာၾကသည့္သူမ်ားပါေၾကာင္း၊  လူသားခ်င္းစာနာမႈ မရွိသည့္ အိမ္ရွင္မ်ားကမိမိတို႔၏ အိမ္အကူမ်ားကုိ ႏွိပ္စက္ခိုင္းေစမႈမ်ားကိုမၾကာမၾကာ ၾကားသိေနရပါေၾကာင္း၊လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ကရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆုိင္မွအိမ္အကူမိန္းကေလးကို ႏွိပ္စက္ခဲ့သည့္ကိစၥဆိုရင္ လႊတ္ေတာ္တြင္အေရးႀကီးအဆိုတင္ခဲ့ရသည့္အထိ ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါေၾကာင္း၊မၾကာေသးမီကလည္းမရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဓမၼလမ္းမွအိမ္အကူကိုသြားေျခာက္ေခ်ာင္းက်ိဳးေအာင္ အိမ္အကူခ်င္း ႐ိုက္ခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၃.၁. ၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရင့္ေနာင္နယ္ေျမရဲစခန္းတြင္အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ပါေၾကာင္း၊စင္ကာပူေရာက္ ျမန္မာအိမ္အကူမိန္းကေလးငယ္တစ္ဦးသည္ ၁၉ ထပ္အျမင့္ရွိသည့္ တုိက္ေပၚမွ ခုန္ခ်ၿပီးကိုယ့္ကုိယ္ကိုယ္သတ္ေသသြားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအျပင္ စင္ကာပူတြင္ ႏွစ္ထပ္တိုက္ေပၚမွခုန္ခ် ထြက္ေျပးသြားခဲသည့္ မိန္းကေလးကိုလည္းလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွေဆးဝါးကုသၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျပန္ပို႔ခဲ့ရပါေၾကာင္း၊၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္အိမ္အကူမိန္းကေလးမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ေစလႊတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့၊ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ္လည္းတရားမဝင္သည့္နည္းျဖင့္ သြားေနသည္ကိုရွိလာရပါေၾကာင္း၊ တရားမဝင္သြားရသည့္အတြက္တရားဝင္ရသည့္အခြင့္အေရးမ်ားဆုံး႐ႈံးေနပါေၾကာင္း၊

အစိုးရ၏ တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားသည့္စာရင္းမ်ားအရစင္ကာပူတြင္ ျမန္မာအိမ္အကူ ၁၃၀ သာရွိသည္ဟုဆိုေသာ္လည္း၄၀၀၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ရွိသည္ဟုမိမိတို႔ၾကားသိရပါေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအိမ္အကူတစ္သိန္းေက်ာ္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၄င္းအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းအိမ္အကူႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ အိမ္အကူမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးရန္ အစီအမံေတြလိုအပ္ေနသည္မွာထင္ရွားေနပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင္‌့ ျပည္ပေရာက္အိမ္အကူမ်ားကိုအကာအကြယ္ေပးရန္လိုအပ္ ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ပသြားသည့္အိမ္အကူမ်ားကိုပိတ္ပင္မည္၊ဖြင့္ေပးမည္ ကိုတိက်သည့္ မူဝါဒခ်မွတ္ ေပးရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊အိမ္အကူေလးမ်ားရရွိလာသည့္ဝင္ေငြသည္မိမိတို႔တိုင္းျပည္၏ ဝင္ေငြမ်ားတြင္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းပါေနၿပီဆိုသည္ကိုသတိထားေစခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ပိတ္မည္ဆုိပါကလုံေအာင္ပိတ္ေပးပါရန္ႏွင့္၄င္းအိမ္အကူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ရန္သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ထားသည္ကိုသိလုိပါေၾကာင္းေမးျမန္းပါသည္။

ေျဖၾကားခ်က္ 

ျပည္တြင္းအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ျပည္ပေရာက္အိမ္အကူအမ်ိဳးသမီးမ်ားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေပးေရး၊ကုစားေပးေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုမိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ကုသေရးႏွင့္ေစလႊတ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလည္းစနစ္တက်စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္အစီအစဥ္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့စီးပြားေရးအေျခအေနအရအိမ္ေထာင္မ်ားတြင္ ဇနီးေရာခင္ပြန္းပါအလုပ္အကိုင္မ်ား လုပ္ကိုင္ရသည့္အတြက္ မိသားစုရွိကေလးသူငယ္မ်ား၊  အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားကိုကိုယ္စားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္အိမ္တြင္းအေထာက္အကူ အလုပ္သမားမ်ားကိုငွားရမ္းၿပီး လုပ္ေဆာင္လာပါေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းရွိအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားတြင္အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသည့္သူမ်ား၊ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္ရာမွလည္းေကာင္း၊ မိတ္ေဆြမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေခၚယူေပးၾကပါေၾကာင္း၊ တစ္ခါတရံပြဲစားမ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ၿပီးလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ ေနတာမ်ဳိးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အိမ္တြင္းေဆာင္႐ြက္သည့္လုပ္ငန္း၊ အိမ္တြင္းလုပ္သားမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ အိမ္အကူလုပ္သားစာရင္းတိတိက်က်ရရွိရန္ အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အကန္႔အသတ္မ်ားစြာရွိပါတယ္။အလားတူပဲအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားဟာအလုပ္ရွင္ရဲ႕အိမ္မွာမိသားစုဝင္လိုေနရတဲ့ အတြက္ ဥပေဒအရသတ္မွတ္ထားတဲ့ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အညီလိုက္နာလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ခက္ခဲပါတယ္။ ဥပေဒလိုက္နာမႈရွိ/မရွိကိုလည္းပုံမွန္လိုက္လံစစ္ေဆးဖို႔လည္းခက္ခဲလ်က္ရွိပါတယ္။ အိမ္အကူ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားေနရျခင္းဟာလည္းပဲအဓမၼေစခိုင္းမႈ၊ အေႂကြးျဖင့္ေႏွာင္တည္းေစခိုင္းမႈ၊ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကို ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒ‌မ်ားအရအိမ္အကူမ်ားနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ သီးျခားဥပေဒ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဌာနမွာမရွိေသးပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကအထက္ပါေဖာ္ျပတဲ့ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ၊ ၫွင္းပန္းမႈေတြ၊ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒကိုျပင္ဆင္တဲ့ ပုဒ္မ ၂၇ ပုဒ္မခြဲ(က)အရလည္းေကာင္း၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကေလးသူငယ္ဥပေဒပုဒ္မ ၆၅ ပုဒ္မခြဲ(က)၊ (ခ)တို႔အရလည္းေကာင္းဥပေဒႏွင့္အညီအေရးယူလ်က္ရွိပါတယ္။

အလားတူပါပဲ။ ႏိုင္ငံျခားကိုေရာက္ရွိေနတဲ့ အိမ္အကူေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ တာဝန္ရွိတဲ့ အစိုးရအေနနဲ႔ကေတာ့ တရားဝင္ေစလႊၾတ္ခင္းမရွိေသာ္လည္းဘဲအလည္အပတ္ဗီဇာမ်ားႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမွန္တကယ္လုပ္ကိုင္မည္မဟုတ္တဲ့ အျခားအလုပ္အကုိင္အမ်ိဳးအစားကိုေဖာ္ျပ၍ ေသာ္လည္းေကာင္းနည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ တရားမဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိတာအားလုံးအသိပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီႏိုင္ငံရပ္ျခားကိုေရာက္တဲ့ အိမ္တြင္းမႈအေထာက္အကူျပဳအလုပ္သမားမ်ားဟာလည္းပဲဘာသာစကားႏွင့္‌လုပ္ငန္းေတြကၽြမ္းက်င္မႈမရွိတာေတြ၊ အလုပ္သမားနဲ႔အလုပ္ရွင္ဆက္ဆံေရးမေျပလည္မႈမ်ားျဖစ္တဲ့အခါေတြ သူတို႔လုပ္ငန္းခြင္ေရာက္ရွိတဲ့အခါမွာ ျပင္ပသို႔ဆက္သြယ္သြားလာခြင့္နည္းတဲ့ျပႆနာေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဥပေဒႏွင့္အညီအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားခံစားခြင့္မရွိတာေတြ႕ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံကိုတရားဝင္ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားျဖစ္ေစ၊ တရားမဝင္ေရာက္ရွိသြားသူမ်ားျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာသံ႐ုံးမ်ားမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကသက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံရဲ႕ဥပေဒႏွင္‌့အညီခံစားရရွိေရးအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္သားမ်ားအားလုံးအတြက္ကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွာလူကုန္ကူးခံရမႈ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းပဲ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင္‌့ပူးေပါင္း ၿပီးေတာ့မွ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒအရအေရးယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာအိမ္အကူအျဖစ္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၿပီးေတာ့မွ ျပႆနာျဖစ္ပြားၿပီးေတာ့မွ စင္ကာပူႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးမွာထြက္ေပြးအကူအညီေတာင္းခံမႈမ်ားရွိေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ကိုလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုင္စင္မရွိဘဲနဲ႔ေပးပို႔တဲ့ကုမၸဏီမ်ား၊ လူပြဲစားမ်ားကိုလည္းပဲေဖာ္ထုတ္ၿပီးေတာ့မွ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒအရအေရးယူႏိုင္ေရးအတြက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကေနၿပီး မွ ၂၀၁၇ ဇူလိုင္လအထိအမႈ ၅၉ မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာ၊ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ တယ္။ တရားမဝင္အိမ္အကူ ႏွစ္ဦးေစလႊတ္ခဲ့ေၾကာင္းေပၚေပါက္ခဲ့တဲ့ လိုင္စင္ရေအဂ်င္စီမ်ားကိုလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းၿပီးေတာ့မွ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားနဲ႔အညီအေရးယူေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ အိမ္တြင္းမႈအေထာက္ အကူလုပ္သားမ်ားကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ဖို႔အတြက္ကိုလည္းပဲ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအေရအတြက္စာရင္းကိုတိတိက်က်ေကာက္ယူရင္းနဲ႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာအိမ္တြင္းအေထာက္အကူလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကိုထိထိေရာက္ေရာက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေအဂ်င္စီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ စာရင္းေကာက္ယူရရွိမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အဲဒီအိမ္အကူအလုပ္သမားမ်ားကိုတရားဝင္အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေရး ကၽြန္ေတာ္တို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အိမ္တြင္းမႈအေထာက္ အကူျပဳလုပ္သားမ်ားကိုလည္းပဲအဆင္ေျပစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ကိုလုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရလုိအပ္တဲ့သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ေစၿပီးေတာ့မွ တရားဝင္ G to G ကၽြန္ေတာ္တို႔ MOU ထုိးၿပီးေတာ့မွ ေစလႊတ္သြားဖို႔လည္းပဲစီစဥ္ထားလ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္ ကရင္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ့ အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားကူညီပံ့ပိုးႏုိင္ဖို႔နဲ႔ ပညာဆက္လက္မသင္ၾကားႏိုင္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအသက္ေမြးဝမ္ေက်ာင္းသင္တန္းမ်ားကိုလည္းပဲတက္ေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးအတြက္ကိုစီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ UN-Women အဖြဲ႕ႏွင့္ International Labour Organization (ILO) အဖြဲ႕တို႔ ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပဳစုထားတဲ့ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့  ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကုိအကာအကြယ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့မူဝါဒမ်ားအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔စာတမ္းကိုလည္းပဲမေန႔ကထုတ္ျပန္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္းမွာအဓိကေထာက္ခံအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုသုံးသပ္ၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုဦးစားေပးအလိုက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ၫွိႏႈိင္း ၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားရဲ႕ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေကာက္ယူဖို႔၊ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားထုတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ဥပေဒႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္‌မ်ားရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုအလုပ္သမားလက္ခံတဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕အစိုးရနဲ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔လည္းပဲထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေရးရာႏွင့္ဆိုင္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့မွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရာက္ရွိၿပီးသားအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားကိုလည္းပဲတရားဝင္ျဖစ္ေစဖို႔၊ အနာဂတ္ကာလမွာလည္းပဲစနစ္တက် သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ၿပီးေတာ့မွ ခိုင္မာတဲ့စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားနဲ႔ ေစလႊတ္ႏိုင္ဖို႔ကိုလည္းပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးေမးျမန္းတဲ့‌ေမးခြန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ေျဖၾကားရမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ေတာ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၊ အိမ္တြင္းအေထာက္အကူအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈျဖစ္ေစဖို႔အတြက္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမားလက္ခံေသာႏိုင္ငံ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ေသာႏိုင္ငံအစုိးရတို႔နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတူတကြ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ စနစ္တက် ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဥကၠ႒ႀကီးမွတစ္ဆင့္ ေလးစားစြာေျဖၾကားအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

ဥကၠ႒။           ။ မင္းတပ္မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေနလင္းေအာင္ ေမးျမန္းဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၊ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးသိန္းေဆြ
ေမးျမန္းသူ 
ဦးမင္းသိန္း(ေတာင္တြင္းႀကီး)