Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ဂ)-ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ပါအာမခံခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္း၊ စည္းမ်ဥ္း၊စံသတ္မွတ္ခ်က္မလိုက္နာမႈအေပၚ မည္ သို႔ အေရးယူ မည္ကို သိလိုျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္

ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ ခ်ထားေပးခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ပါအာမခံခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္း၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မလိုက္နာမႈအေပၚ မည္သို႔ အေရးယူမည္ကို သိလိုျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၁၀၃ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပေစၿပီး ပုဒ္မခြဲ(ဃ)အရ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကျပ႒ာန္းေသာ ျပည္ေထာင္စု၏ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒပါအတိုင္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖ႔ြဲက လိုအပ္သလို ေဆာင္႐ြက္ ရသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္ႏွင့္အညီ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ပါ ေငြလုံးေငြရင္းပါဝင္ေသာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ အဓိကေက်ာင္း၊ လမ္း၊ တံတား၊ ေဆး႐ုံႏွင့္ အျခားမီးလင္းေရးအဖြဲ႔အပါအဝင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ တင္ဒါေခၚယူၿပီး Contract စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး စာခ်ဳပ္ပါစည္းကမ္း၊ စည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္ အညီ လုပ္ကိုင္ေစရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးၫႊန္ၾကားခ်က္အမွတ္ (၁/၂၀၁၃) ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္‌့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို တိတိက်က် လိုက္နာရမည္ဟု ၫႊန္ၾကားထားပါေၾကာင္း၊

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာရွိ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံအေဟာင္းတစ္လုံး ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံအသစ္က ၂၀၁၂-၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ၃၀-၄-၂၀၁၃ တြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုက စတင္ေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုထိၿပီးျပတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ဌာနက ျဖည့္စြက္ျပင္ဆင္ၿပီး အသုံးျပဳ ေနရဆဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာသည္ အိမ္မဲ၊ ေျမာင္းျမ-ရန္ကုန္ကားလမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တည္ရွိၿပီး လူဦးေရအလြန္ ထူထပ္ပါေၾကာင္း၊ ေက်း႐ြာရွိ ျပည္သူလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ၎ေဆး႐ုံႀကီးၿပီးျပတ္မႈမရွိေသးသည့္ အေပၚ စိုးရိမ္စိတ္ျဖင့္ မိမိတို႔ကို တင္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တာဝန္စတင္ ထမ္းေဆာင္ခ်ိန္တြင္ သက္ဆိုင္ရာဌာန၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအပါအဝင္ အဆိုပါေဆး႐ုံကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား ေပးပို႔ခဲ့ေသာ္လည္း အေၾကာင္းျပန္ၾကားျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊

ေဆးရံု၏လမ္းမ်ားႏွင့္ တံခါးမႀကီးမ်ားလည္း မၿပီးစီးေသးပါေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံတြင္ ရွိရမည့္ ကြန္ကရစ္အုတ္နံရံအစား ဘုတ္ျပားကိုအစားထိုးၿပီး ေဆးကိုညီေအာင္သုတ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံပတ္လည္တြင္ ေရစီးရန္ေရေျမာင္း အကုန္မရွိဘဲ ေဆး႐ုံ၏ေဘးကိုသာ ေရေျမာင္းေလးျပဳလုပ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံမွ ရင္ခြဲ႐ုံကိုသြားေသာ လမ္းကိုလည္း အုတ္နီခဲသာ ခင္းထားပါေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံအေနာက္ဘက္ဝင္ေပါက္တြင္လည္း  တံခါးမ်ားတပ္ဆင္ ထားျခင္း မရွိပါေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေရေျမာင္းမ်ားကိုလည္း မျပဳလုပ္ထားပါေၾကာင္း၊

ယခုကဲ့သို႔ျဖစ္ေနေသာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနကို စာေပးပို႔ထားေသာ္လည္း လုံးဝျပန္ၾကားစာမလာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီ၏မွတ္ပုံတင္ စာခ်ဳပ္အရ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေနၿပီ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီဒါ႐ိုက္တာ လက္မွတ္ႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္စြဲျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္ကုသေရးဦးစီးမွဴးထံ ၁၅-၁-၂၀၁၆ တြင္ လာေရာက္အပ္ႏွံမည္ဟု အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ ေသာ္လည္း ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားျခင္းလည္းမရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္မွ ခ်ထားေပးေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္ပိုင္ခြင္‌့ရကုမၸဏီမ်ားမွ စာခ်ဳပ္ပါအာမခံခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္း၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္မလိုက္နာမႈအေပၚ မည္ကဲ့သို႔အေရးယူမည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္း ပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စာခ်ဳပ္ပါအာမခံအခ်က္မ်ား၊ စည္းကမ္း၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မလိုက္နာမႈအေပၚ ေအာက္ပါအတိုင္း ‌ေဆာင္႐ြက္ပါေၾကာင္း၊  သတ္မွတ္ခ်က္ Specification ႏွင့္မျပည့္စုံျခင္း၊ မကိုက္ညီျခင္းရွိပါက လက္ခံရန္ျငင္းဆန္ျခင္း၊ စာခ်ဳပ္ပါ စံသတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္း ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေစျခင္း၊ အဆိုပါ ေဆာင္႐ြက္မႈအတြက္ ကုန္က်မႈကို လုပ္ငန္းလက္ခံေဆာင္႐ြက္သူမွ က်ခံျခင္း၊ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္က်ပါက ေနာက္က်ကာလအတြက္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနာက္က်ေၾကးကို ေပးသြင္းေစျခင္း၊ လုပ္ငန္း ၿပီးစီးမႈ ေနာက္သတ္မွတ္စံႏႈန္းမကိုက္ညီေသးပါက ေပးသြင္းထားေသာ လုပ္ငန္းၿပီးေျမာက္မႈအာမခံ (Performance Guarantee စက္ပစၥည္းကိရိယာ ဝယ္ယူသည့္လုပ္ငန္းျဖစ္လၽွင္ လုပ္ငန္းပမာဏ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းျဖစ္လၽွင္ လုပ္ငန္းပမာဏ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘ႑ာေငြအျဖစ္ သိမ္းယူျခင္း၊ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ စာရင္းစစ္အဖြဲ႔၏ လုပ္ငန္းစစ္ေဆးမႈကြာျခားမႈရွိပါက ျခားနားေငြပမာဏကိုျပန္လည္ ေပးသြင္းေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းလက္ခံသူ၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္သည္ သတ္မွတ္စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းစံသတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္း ေဖာက္ဖ်က္ေၾကာင္း ဌာနဆိုင္ရာစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔မွ ဆုံးျဖတ္လၽွင္ ကုမၸဏီအားအမည္မဲစာရင္း(Black List) သတ္မွတ္၍ ဌာနအားလုံးသို႔ အသိေပးျခင္း၊ စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာေပးပို႔မႈအေပၚမူတည္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အေရးယူျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ႐ြာသစ္ေက်း႐ြာတိုက္နယ္ေဆး႐ုံေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းသည္ ေဖေဖာ္ဝါရီ လ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Top Creative Asia Co,Ltd  ဒကၡိဏတံခြန္ ႏွင့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး ၄၃၅.၃ သန္းက်သင့္ၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းဦးစီးဌာနမွဴးႏွင္‌့ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ ၂၀၁၃ ရက္ေနတြင္စ၍ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ၂၀၁၅ ရက္ေန႔အထိ စုစုေပါင္းရန္ပုံေငြ သန္း ၄၀၀ ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီမွ စာခ်ဳပ္ပါက်န္ေငြမ်ားကို ယေန႔အထိ ထပ္မံေတာင္းခံထားျခင္းလည္း မရွိသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကုသေရးဌာနဦးစီး၏ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္ ၂၀၁၆ ႏွင့္ မတ္လ ၁၅ ရက္ ၂၀၁၇ အဖြဲ႔မ်ားဖြဲ႔၍ စုံစမ္းစစ္ေဆးေပးရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ  အဖြဲ႔ဝင္သုံးဦးပါေသာ ေရွးဦးကနဦးစုံစမ္းအဖြဲ႔ဖြဲ႔၍ စုံစမ္းမႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေရွးဦးစုံစမ္းမႈအဖြဲ႔၏ အစီရင္ခံစာတင္ျပခ်က္ႏွင့္အညီ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၏ တင္ျပခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ ၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ႐ြာသီတိုက္နယ္ေဆး႐ုံႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ  ႏွင့္ ကုမၸဏီ Project Engineer  တို႔ညိႇႏႈိင္း၍ လႊဲေျပာင္းလက္ခံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ယခုအခါေဆး႐ုံ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ႐ြာသစ္တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ Top Creative Asia Co,Ltd  ဒကၡိဏတံခြန္ အား စာရင္းစစ္ေဆးၿပီး စာရင္းစစ္အစီရင္ခံစာေပၚမူတည္၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၎ေဆး႐ုံကို တစ္ပတ္အတြင္း အင္ဂ်င္နီယာႏွင့္အဖြဲ႔ဖြဲ႔ၿပီး ဆက္လက္ၿပီး အေရးယူသင္‌့သည္ကို အေရးယူမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူေၾကာင္းကိုလည္း မိမိအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးကို တရားဝင္စာျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာၾကားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။

ေဒၚသႏၲာ (အိမ္မဲမဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ ေမးခြန္းေမးျမန္းပါသည္။

ယခုက်န္းမာေရးဝန္ႀကီးက ‌ေျဖသြားရာတြင္ အလြန္ျပည့္စုံပါေၾကာင္း၊ အေရးယူမည့္အခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ ပါေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္တြင္ အမည္မဲစာရင္းလုပ္သည္မွာ ထိေရာက္မႈမရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြမ်ား အလြန္ကုန္က်ရသည္ႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာဌာနက ျပန္ၿပီးလုပ္ရမည္ဆိုပါက ႏွစ္ခါထပ္ကုန္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည့္ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီကို အေရးယူျခင္းအျပင္ ကုမၸဏီကေပးသြင္းထားေသာ အေဆာက္အဦဖိုးမ်ား၊ ဘ႑ာေငြမ်ားကို သိမ္းယူျခင္းတို႔သည္ အလြန္ေကာင္းပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အင္မတန္ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံပတ္ဝန္းက်င္က ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ေဆး႐ုံေကာ္မတီမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ေျပာျပရန္ အစီအစဥ္ ရွိပါသနည္းကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း  ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး

မိမိတို႔က စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မညီပါက ျပန္လည္၍ လုံးဝေလ်ာ္ခိုင္းမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး ေျပာသည့္အတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးကိုသာမက ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ား၊ ေကာ္မတီမ်ား အားလုံးကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါကိစၥသည္ အထူးအေရးႀကီးသည့္ အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေဆာင္႐ြက္မည္‌ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး
ေမးျမန္းသူ 
ေဒၚသႏၲာ (အိမ္မဲ)