Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(င)-ကေလးၿမိဳ႕အားၿမိဳ႕ေျမတိုင္းထြာသတ္မွတ္ေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ကေလးၿမိဳ႕သည္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္ကပင္ တေကာင္းၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ၿမိဳ႕႐ိုး၊ က်ဳံး၊ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ အရံၿမိဳ႕ငယ္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက်တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ေစာ္ဘြားနန္း စိုက္ရာၿမိဳ႕ တစ္ၿမိဳ႕လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ကာလၾကာရွည္ လာမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းျပဳျပင္မႈ အားနည္းခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ေရွ႕ေဟာင္းၿမိဳ႕ျပ၏အမွတ္လကၡဏာမ်ားသည္ အနည္းငယ္သာက်န္ရွိပါေၾကာင္း၊

ကေလးၿမိဳ႕သည္သည္ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ႀကီး ၁၉ ရပ္ကြက္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရ တစ္သိန္းငါးေသာင္းေက်ာ္ခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊  ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာ ၆၆၆၂ ဧကရွိၿပီး အထဲကမွ ၁၉၇၀ ခုႏွစ္က ၁၁၀၀ ဧကကိုသာ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ တိုင္းထြာသတ္မွတ္ၿပီး မွတ္တမ္းတင္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိ ၅၅၆၂ ဧကရွိၿမိဳ႕ျပလူေနဧရိယာကို ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ တိုင္းထြာသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ေျမတိုင္းထြာသတ္မွတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိ ေသးသည့္ အတြက္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈမ်ား၊ ေျမယာက်ဴးေက်ာ္တိုးခ်ဲ႕မႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕ျပတစ္ခု၏ အေျခခံအေဆာက္ အဦမ်ားကို ျဖစ္သလိုေဖာ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားစသည့္အခက္ခဲမ်ားအျပင္  အခက္အခဲမ်ားအျပင္ ေတာင္သူ လယ္သမားအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေျမပြဲစားမ်ား၏ နည္းမ်ိဳးစုံအိမ္ရာကြက္မ်ားဖန္တီးၿပီး ဥပေဒမဲ့ လုပ္ကိုင္ခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ အဆင့္မီရပ္ကြက္မ်ားျဖစ္မလာၾကဘဲ အဘက္ဘက္ကအားနည္းတဲ့ ၿမိဳ႕ျပႀကီးအျဖစ္ ေပၚထြန္းခဲ့ရပါေၾကာင္း၊

ယခုကဲ့သို႔ အဘက္ဘက္ကအားနည္းသည့္ ၿမိဳ႕ေျမကြက္မ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းမႈႏွင့္ မွတ္တမ္း မွတ္ရာမ်ားမရွိခဲ့ပါက ေနာင္အခါတြင္ ယခုလက္ရွိအခက္အခဲမ်ား မ်ားသည္ထက္မ်ားလာၿပီး ေျဖရွင္းရန္ခက္ခဲလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ေခၽြးနဲစာျဖင့္ ဝယ္ယူထားရသည့္ ေျမကြက္သည့္ မေရရာမေသခ်ာသည့္ ပုိင္ဆိုင္မႈျဖစ္ပါက ကိုယ့္ဘဝအနာဂတ္ တုိးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းလုပ္ႏိုင္ရန္ အခက္အခဲအမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္သကဲ့သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္လည္း ရသင့္ရထိုက္သည့္ ေျမယာအခြန္ အခမ်ားမရရွိႏုိင္ပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အစုိးရသစ္ တာဝန္ယူၿပီး ရက္တစ္ရာစီမံခ်က္တြင္ တစ္ၿမိဳ႕တစ္႐ြာႏႈန္းျဖင့္ ေျမမ်ားတုိင္းထြာၿပီး ေျမငွားဂရမ္မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့သကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ၿမိဳ႕ေျမ တိုင္းထြာမႈမ်ားခ်ထားေပးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသကဲ့သို႔ ကေလးၿမိဳ႕အား ၿမိဳ႕ေျမတိုင္းထြာေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ အစီအစဥ္ရွိပါက မည္သည့္ႏွစ္တြင္ တုိင္းထြာမႈလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ႏိုင္မည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္မွ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ေျမမ်ားကုိ လူေနထိုင္ရန္ႏွင့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ေျမငွားဂရန္အသစ္ေလၽွာက္ထားမႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္တို႔ႏွင္‌့အညီ စိစစ္ၿပီးေျမငွားဂရန္မ်ားကို ခြင့္ျပခ်ထားေပး လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကေလးၿမိဳ႕သည္ ရပ္ကြက္ ၁၉ ရပ္ကြက္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး အဆိုပါၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္မ်ားမွ ေျမငွားဂရန္ေလၽွာက္ထားမႈအေပၚ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔အထိ ပုဂၢလိကေျမငွားဂရန္ ၄၁၉၈ ခု၊ စက္မႈစီးပြားေျမငွားဂရန္ ၂၈၀၊ ေက်း႐ြာေျမငွားဂရန္ ၂၂၈၊ ေျမငွား ဂရန္အမႈတြဲ စုစုေပါင္း ၄၇၀၆ တြဲကို ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးခ႐ိုင္၊ ကေလးၿမိဳ႕သည္ ၿမိဳ႕ဧရိယာ ၅၉၂၆.၃၉၃၅ ဧကက်ယ္ဝန္းၿပီး ၎ဧရိယာထဲမွ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ၁၉၇၀-၁၉၇၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕ေျမအျဖစ္ တိုင္းတာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကို တုိင္းတာရန္ က်န္ရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕ေျမတိုင္းတာ ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ေျမတိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ေငြက်ပ္သန္း ၁၀၀ ျဖင့္ ၿမိဳ႕ကြက္ေပါင္း ၂၆၆ ကြက္ကို တုိင္းတာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မုံ႐ြာခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအား ၿမိဳ႕ေျမတိုင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၂၃၈.၉၅၂ သန္း၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၆.၃၁၈ သန္း၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၅.၁၄၇ သန္း၊ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၂.၄၂၃ သန္း အသီးသီးကို တိုင္းေဒသႀကီးဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ ခြင့္ျပဳခ်ထားေပးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕ေျမတိုင္းတာေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕ေျမတိုင္းတာေရးအတြက္ ရန္ပုံေငြရရွိမႈသည္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕၊ အရာေတာ္ၿမိဳ႕၊ ဘုတလင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕တို႔အတြက္သာပါရွိၿပီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြက္ မပါရွိေသးသည္ကိုလည္း သိရွိရပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ေျမတုိင္းတာေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လာမည့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ရန္ပုံေငြတင္ျပေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ရန္ပုံေငြရရွိမႈေပၚမူတည္၍ စီမံခ်က္ေရးဆြဲၿပီး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္စိုး
ေမးျမန္းသူ 
ေဒၚေအးေအးမူ(ခ)ေဒၚရွားမီး (ကေလး)