Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ခ)-တမူးၿမိဳ႕နယ္၊ျမန္မာ၊အိႏၵိယနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

တမူးနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို ၁၉၉၅ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္မ်ဥ္းဆက္စပ္နီးကပ္စြာ တည္ရွိေနသည့္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ စီးပြားေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသကုန္သြယ္ေရးအရ အေရးပါပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၈.၂ သန္းအထိ တိုးတက္ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္မ်ားအျဖစ္ ကြမ္းသီး၊ ေဆးလိပ္၊ ပန္းသီး၊ ဖိနပ္အစရွိသည္တို႔ကို အဓိကထားတင္ပို႔ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္က တားျမစ္ကုန္စည္မ်ားကလြဲ၍ အားလုံးခြင့္ျပဳထားၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ကုန္စည္ ၆၂ မ်ိဳးအား ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

 ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ၂၇-၈-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္ တမူးနယ္စပ္ေဒသႏွင့္ ပတ္သက္ေနေသာ သုံးႏိုင္ငံအေဝးေျပးလမ္းမႀကီး တမူး-က်ီကုန္း-ကေလးဝ လမ္းပိုင္းမ်ားရွိ တံတားမ်ားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္းမ်ား တည္ေဆာက္‌ေရး၊ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ၊ ကေလးဝ-ရာႀကီးလမ္းပိုင္းတည္ေဆာက္ေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ေဒသ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရး ဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ားႏွင့္အညီ နယ္စပ္ေဒသ၌ လူမႈစီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အလုံးစုံေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျမႇင့္တင္ရန္ ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီႏိုင္ခဲ့ျခင္းစသည့့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ရရွိထားပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၁၆-၁၀-၂၀၁၆ ရက္ေန႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္လည္း ႏွစ္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးကိစၥမ်ားကို ပိုမိုအရွိန္ျမႇင့္တင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအတြက္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔အတူ တမူး-စစ္ေတာင္း-ပင္လယ္ဘူး-ထီးခ်ိဳင့္-မံစီ-နမ့္ခမ္း-မူဆယ္ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းမႀကီး MAR 22 လမ္းမႀကီးသည္လည္း တည္ေဆာက္သြားရန္ Future Plan အေနျဖင့္ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ယခုကဲ့သို႔ အေျခခံေကာင္းမ်ားရွိေနေသာ အႀကီးမားဆုံးေဈးကြက္ႀကီးကိုရရွိထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္အခြန္ေငြေဒၚလာ သန္းဆယ္ခ်ီေပးေဆာင္ေနေသာ္လည္း မိမိတို႔နယ္စပ္ေဒသကုန္သြယ္ေရးတြင္ လက္ရွိေရာင္းဝယ္ေနၾကေသာ ကုန္သည္မ်ားက ကုန္ပစၥည္းမ်ားသိုေလွာင္ရန္ တစ္ဘက္ႏိုင္ငံႏွင့္ ေျခတစ္လွမ္းသာ ေဝးကြာသည့္ေနရာတြင္ ဂိုေဒါင္ကိုေဆာက္လုပ္ရျခင္း၊ လမ္းခင္းရျခင္း၊ လၽွပ္စစ္မီး၊ ေရရရွိ‌ေရးမ်ားအတြက္ မိမိဘာသာစီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနရပါေၾကာင္း၊ ဂိုေဒါင္စုစုေပါင္း ၅၃ လုံး ရွိပါေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ရန္ေျမေနရာ ဧက ၆၀ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ပါက ဂိုေဒါင္မ်ား၊ ကုန္စည္ဒိုင္မ်ား၊ အေရာင္းျပခန္းမ်ားႏွင့္ လုံၿခဳံမႈမ်ားအျပင္ ေစ်းကြက္အသာစီးရရွိလာမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးပမာဏကိုလည္း ျမင့္တက္လာေစမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Future Plan အေနျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ တမူး-ေဖာင္းျပင္-ပင္လယ္ဘူး-ထီးခ်ိဳင့္-နမ့္ခမ္း-မူဆယ္ မဟာဗ်ဴဟာလမ္းမႀကီးသည္ ၅၅၈ ကီလိုမီတာသာ ရွိပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိ တမူးမွ မႏၲေလး-လား႐ႈိး-မူဆယ္ကို သြားမည္ဆိုပါက ၁၀၃၃ ကီလိုမီတာကြာေဝးပါေၾကာင္း၊ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန္႔္သက္သာၿပီး အိႏၵိယႏွင့္တ႐ုတ္ျပည္ကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည့္ ဗ်ဴဟာလမ္းမႀကီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အေျခခံေကာင္းမ်ားရွိေနေသာ မိမိတို႔နယ္စပ္ေဒသတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ၎တို႔၏သတင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ စက္မႈထုတ္ကုန္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ႏွင့္ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ားကို အခ်ိန္ကိုက္အသုံးခ်ႏိုင္ရန္ တမူးၿမိဳ႕နယ္၊ ျမန္မာ-အိႏၵိယနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးအား ကုန္သြယ္မႈပမာဏျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားကိုထူေထာင္ရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံဘက္မွ ေစ်းကြက္ျဖစ္ေပၚေစေရး၊ မိမိႏိုင္ငံထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ေစ်းျဖင့္ ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး၊ မိမိႏိုင္ငံထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား တန္ဖိုးျမႇင့္(Value Added) ျပဳျပင္ေရးတင္ပို႔ျခင္းျဖင္‌့ ႏိုင္ငံျခားဝင္ေငြပိုမိုတိုးတက္ရရွိေစေရး၊ နယ္စပ္ေဒသႏၲရ ကုန္သြယ္ေရး (Border area local trade) မွ ႏွစ္ႏိုင္ငံပုံမွန္ကုန္သြယ္ေရး (Normal Bilateral Trade) သို႔ စနစ္တက်ကူးေျပာင္းႏိုင္ေရးစသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ႏွစ္ခုကို ထူေထာင္ထားရွိရာတြင္ မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ကို ေျမဧရိယာ ၃၇၀.၈၃ ဧကျဖင္‌့လည္းေကာင္း၊ ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေျမဧရိယာ ၄၆၆ ဧကျဖင္‌့ လည္းေကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတစ္ခုလုံး၏ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၇၇ ဘီလီယံရွိခဲ့ၿပီး မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅.၄ ဘီလီယံရွိခဲ့သည့္အတြက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျမဝတီကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၀.၉၃ ဘီလီယံ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈ၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

တမူးကုန္သြယ္ေရးစခန္းကို တမူးၿမိဳ႕ေဈးတန္းရပ္ကြက္တြင္ ေျမဧရိယာ ၁၆.၀၉ ဧကအေပၚတြင္ ၁၂-၄-၁၉၉၅ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနမွာ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၅ သန္း ခန္႔သာရွိၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈတစ္ခုလုံး၏ ၀.၆ ရာခိုင္ႏႈန္းကိုသာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသးပါေၾကာင္း၊ တမူးၿမိဳ႕၏ၿမိဳ႕ျပစီမံကိန္း (Town Plan) အရ မဟူရာလမ္းမႀကီးတစ္ေလွ်ာက္ လမ္းေဘးဝဲယာရွိ ကံႀကီးဝတံတားအနီး အနာဂတ္တြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို အေျချပဳသည့္  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေျမဧရိယာ ၆၀ ဧက ခန္႔ကို စီမံသတ္မွတ္ထားရွိပါေၾကာင္း၊

သို႔ေသာ္လည္း တမူးၿမိဳ႕တြင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျမန္မာဘက္ျခမ္းရွိ ကေလးဝ-က်ီကုန္း-တမူးကားလမ္းကို ယခုထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို႔ အိႏၵိယဘက္ျခမ္းရွိ တမူးခ႐ိုင္ႏွင့္ထိစပ္လ်က္ရွိေသာ မဏိပူရျပည္နယ္၊ မိုေရးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လက္ရွိအခ်ိန္အေနတြင္ တည္ၿငိမ္မႈမရွိသျဖင့္ လုံၿခဳံေရးပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ အခ်ိန္မွသာ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သင္‌့ပါေၾကာင္းကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔မွ သေဘာထား ေပးပို႔ထားပါေၾကာင္း၊

တမူးေဒသတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈဇုန္ ထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္ဖံြ႔ၿဖိဳးျခင္း၊ နယ္ေျမေဒသေအးခ်မ္းလုံၿခဳံျခင္း၊ လမ္း၊ တံတားေကာင္းမြန္ျခင္း၊ လက္ရွိမူဆယ္ႏွင့္ျမဝတီ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားကဲ့သို႔ ကုန္သြယ္မႈအလားအလာတိုးျမင့္လာရန္ လိုအပ္ျခင္းစသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည္‌့ဆည္း ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ႏိုင္ငံေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းသေဘာတူညီျခင္း၊ အျပန္အလွန္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သြားလာကူးသန္းေရာင္းဝယ္ရန္ ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာအစီအမံမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈျပဳလုပ္ရန္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဘဏ္မ်ား အခ်ိတ္အဆက္ထူေထာင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

သို႔ျဖစ္ပါ၍ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ တမူးခ႐ိုင္၊ တမူးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စုံမႈမရွိေသးျခင္း၊ ကုန္သြယ္မႈအလားအလာ နည္းပါးေနေသးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တစ္ရပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီးပြားေရးႏွင္‌့ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူး
ေမးျမန္းသူ 
ဦးႏိုင္ႏိုင္ဝင္း (တမူး)