Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(င)-သမဝါယမ ေခ်းေငြမ်ားကို မည္သို႔ ေခ်းထားပါ သနည္း၊ အသင္းသား၊ အသင္းသူသစ္မ်ား ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာေခ်းေပးရန္အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

တ႐ုတ္ျပည္ Excel ဘဏ္မွ ေခ်းယူထားေသာေငြမ်ားကို သမဝါယမဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ၍ ျပည္သူမ်ားထံ ေခ်းငွားထားပါေၾကာင္း၊ ေခ်းငွားသည့္ ေနရာတြင္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိပါေၾကာင္း၊ ေခ်းငွားရသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ဆင္းရဲ မြဲေတမႈမ်ား ေလ်ာ့က်ရန္၊ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္၍ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာရန္ ေခ်းငွားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ေခ်းငွားသည့္အခါ လက္သင့္ရာကိုသာ အဓိကထား ေခ်းငွားသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊

ျပည္သူေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ အရပ္သားအစုိးရလက္ထက္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာၿပီး ျပည္သူ႔အက်ိဳး၊ တိုင္းျပည္အက်ိဳးကို စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ရရွိလာသည့္ တိုးႏႈန္းမ်ားကို တိုင္းျပည္အတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔သုံးစြဲမည္ကိုလည္း ျပည္သူအမ်ားသိရွိေအာင္ ခ်ျပရန္လည္း လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေခ်းေငြမ်ားထဲတြင္ ယခုေခ်းထားသည့္ တ႐ုတ္ေခ်းေငြသည္ အတိုးႏႈန္း အျမင့္ဆုံးျဖစ္သည့္အတြက္ အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမေခ်းေငြမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ၿပီး ေက်း႐ြာရပ္ကြက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရန္လည္း လုိအပ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားျဖစ္သည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူလူထု ဆင္းရဲ မြဲေတမႈေလၽွာ႔ခ်ရန္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုမွ ယုံၾကည္ေသာ ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႔စည္း၍ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေခ်းငွားေပးရန္အတြက္ သမဝါယမ ေခ်းေငြမ်ားကို မည္သို႔ေခ်းထားပါသနည္းႏွင့္ အသင္းသား/သူမ်ားကုိ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေခ်းေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ သမဝါယမက႑တြင္ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေသာ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြ၊ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာႏွင့္ သြင္းအားစုမ်ား အရစ္က် ေရာင္းခ်ေရး လုပ္ငန္းအပါအဝင္ သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ ေရးအတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  သမဝါယမအေသးစား အရင္းအႏွီးေခ်းေငြ လုပ္ငန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ျပည္သူမ်ားျပင္ပမွ အတိုးႀကီးေပးၿပီး ေငြေခ်းေနမႈမွ သက္သာေစရန္ ေနာင္လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပင္ပမွေငြေခ်းစရာမလိုဘဲ မိမိပိုင္ေငြေၾကးျဖင့္ ရပ္တည္လာႏိုင္ေစရန္ ေမၽွာ္မွန္းေဆာင္႐ြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမအသင္းသားမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေငြက်ပ္တစ္သိန္းေခ်းမယ္ဆိုလွ်င္ ေခ်းေငြ၏ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းကို စုေဆာင္းေစၿပီး ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ျပန္ဆပ္သည့္စနစ္ကို က်င့္သုံးေစလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ အသင္းသားမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ အတိုးႏႈန္းကတစ္လတြင္ တစ္က်ပ္ခြဲႏႈန္း၊  တစ္ႏွစ္တြင္ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အသင္းသား၏စုေဆာင္းေငြကို တစ္ႏွစ္တြင္ ၁၂ ရာခုိင္ႏႈန္း အတိုးခံစားခြင့္ျပဳ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမဦးစီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အေသးစားအရင္းအႏွီး ေခ်းေငြလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါ အသင္းသားေတာင္သူ လယ္သမားမ်ားသည္ ရာသီအလိုက္သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ အရင္း/အတိုး ျပန္ဆပ္ရပါေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြေက်သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေနာက္ရာသီိအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြကို ျပန္လည္ထုတ္ေခ်း ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊

သမဝါယမအသင္းသားအသစ္မ်ား ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ဝင္ ေရာက္လိုပါက နီးစပ္ရာေက်း႐ြာ သမဝါယမ အသင္းမ်ားတြင္ အဆိုျပဳတင္ျပၿပီး သတ္မွတ္ထားသည့္ အစုေငြထည့္ဝင္၍ အသင္းသားအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ လယ္ယာက႑မူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ သမဝါယမလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သမဝါယမစနစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ တစ္ဖက္တြင္လည္း ေခ်းေငြမ်ား မဆုံး႐ႈံးေစေရးအတြက္ သမဝါယမဦးစီးဌာနအဆင့္ဆင့္မွ သမဝါယမအသင္းအဆင့္ဆင့္သည္ စဥ္ဆက္ မျပတ္ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမအသင္းသားအသစ္မ်ား ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ၿပီး ဝင္ေရာက္လိုပါက ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ သမဝါယမအသင္း ဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ သမဝါယမအသင္း နည္းဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေခ်းေငြမ်ားကိုလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

 
ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္
ေမးျမန္းသူ 
ဦးထြန္းထြန္း (ပြင့္ျဖဴ)