Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ဂ)-ရတနာပုံ စီလီကြန္ စီမံကိန္းေျမအျဖစ္ သိမ္း ဆည္းထားေသာ ဧကတစ္ေသာင္းအား အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ အသုံး ျပဳရန္မလိုေသာက်န္ေျမဧကမ်ားကိုေဒသခံေတာင္ သူမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ရတနာပုံ စီလီကြန္ စီမံကိန္းေျမအျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားေသာ ဧကတစ္ေသာင္းအား ရည္မွန္းထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းမ်ားကို အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳရန္ မလိုေသာ က်န္ေျမဧကမ်ားကို ေဒသခံ ေတာင္သူမ်ားအား စိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ  ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးငွာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေျမလြတ္ ေျမ႐ိုင္း၊ ေျမလပ္မ်ားထဲမွ လိုအပ္ေသာ အနည္းဆုံးေျမဧကကို ျပန္လည္ ရယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳးဝိုင္းေတာႏွင့္ ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ားျဖစ္သည့္ သစ္ေတာ နယ္ေျမမ်ားကို ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမရွိေစေရးႏွင့္ သဘာဝနယ္ေျမ ေရေဝေရလဲေဒသမ်ားမွ သဘာဝ အင္းအိုင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ၫွိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု လည္းေကာင္း၊ ၃၀-၃-၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၁၀)တြင္ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒတြင္ ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၀၁ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္(၁၁)၌ လယ္ယာေျမ ဥပေဒတြင္ လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမကို သိမ္းဆည္း ယူရာတြင္ အနည္းဆုံးလိုအပ္ေသာ ပမာဏကိုသာ သိမ္းယူရမည္။ စီမံကိန္းအား သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း အျမန္ဆုံးၿပီးစီးေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း မျပဳလုပ္ပါက မူလလယ္ယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိထားေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊

 ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရတနာပုံစီလီကြန္ စီမံကိန္းေျမအျဖစ္ ဧက တစ္ေသာင္း သိမ္းဆည္းထား ေသာ္လည္း စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပင္ မရွိေသးသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါ ေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ သိမ္းဆည္းထားေသာ္လည္း စီမံကိန္းႏွင့္ ကာလၾကာရွည္ အသုံးမျပဳဘဲ တာဝန္ရွိသူမွ ထိန္းသိမ္းမႈအားနည္းျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝသစ္ေတာ၊ ထင္း႐ႉးေတာမ်ား ျပဳန္းတီး ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္၊ ေျမ႐ိုင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒအတြက္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၅/၂၀၁၃)အရ စိုက္ပ်ိဳးေျမပါဝင္ေနပါက တရားမဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိျခင္း မရွိသည့္တိုင္ နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ယင္းတို႔၏ဆႏၵအေပၚ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ရမည္ဟု ဆိုထားပါ ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၃၇ အရ  ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း ေျမအား သင့္တင့္မၽွတေရးျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ား ခန္႔ခြဲေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မရွိမျဖစ္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ ေျမယာသည္လည္း အဓိကက်ပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ ရတနာပုံေျမဧကတစ္ေသာင္းကို အျမန္ဆုံး အက်ိဳးရွိရွိ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ ရတနာပုံၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏နည္းပညာဗဟိုအခ်က္အျခာတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပၚေပါက္ကာ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ IT နည္းပညာဗဟို တစ္ခုျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အဖြဲ႕႐ုံး၏ ၂-၈-၂၀၀၆ ၫႊန္ၾကားခ်က္အရ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ရတနာပုံ ၿမိဳ႕သစ္ဧရိယာအတြင္းရွိ ေျမေနရာမ်ားအား လ/န(၃၉)ေလၽွာက္ထားခဲ့ၿပီး ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျမသိမ္းအမိန္႔ထုတ္ျပန္၍ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေျမသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ေျမသိမ္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္ဧက ၁၀၀၀၀တြင္  ရတနာပုံၿမိဳ႕သစ္ လ/န(၃၉)က်ၿပီး ၆၆၂ ဧက၊ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းေျမ ၆၈၃၄ ဧက၊ ေတာ႐ိုင္းေျမ ၂၂၀၇ ဧက၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၂၉၇ ဧက ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ ေျမသိမ္းေလ်ာ္ေၾကး က်သင့္ေငြမ်ားကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွက်ခံ၍ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွတစ္ဆင့္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ထုတ္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမ ၂၉၇ ဧကအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးက်ပ္ ၁၅၂.၂ သိန္းႏွင့္ သီးႏွံႏွင့္ အေဆာက္အဦေလ်ာ္ေၾကးေငြ ၁၇၁၉.၈၆၆ သိန္းျဖစ္၍ စုစုေပါင္း ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ က်ပ္ ၁၈၇၂.၀၆၆ သိန္းေလ်ာ္ေၾကးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

 ၂၀၀၈ ႏွင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ရတနာပုံၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ေျမဧရိယာဧက ၁၀၀၀၀ ကို ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျမသိမ္းမိန္႔ (၃)ေစာင္ထုတ္ျပန္၍ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနသို႔ အမည္ေပါက္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဧက ၁၀၀၀၀ အနက္ ဧရိယာ ၁၀၇ ဧကအား အက်ဥ္း ဦးစီးဌာန ၂၄ မိုင္ ေက်ာက္ထုတ္စခန္းအျဖစ္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ပါသျဖင့္ ဧရိယာ ၉၈၉၃ ဧက က်န္ရွိၿပီး ၎က်န္ရွိဧရိယာမွ ၆၆၂ ဧကအား မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ ရတနာပုံၿမိဳ႕သစ္အိမ္ရာစီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

၂၀၀၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ားျဖင့္ ရတနာပုံၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ရတနာပုံၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းေျမဧရိယာ ၉၈၉၃ ဧကကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ပိုင္ဆိုင္စီမံခန္႔ခြဲေသာေျမအျဖစ္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ မတ္လမွစတင္ၿပီး အဆိုျပဳစီမံကိန္း(Master Plan)ပုံစံကို ေရးဆြဲကာ စီမံကိန္းကို အဆင့္(၃)ဆင့္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ စီမံခဲ့ပါေၾကာင္း၊

စီမံကိန္း အဆင့္(၁)သည္ ဧရိယာ ၂၂၀၀ ဧကရွိၿပီး Software ေရးဆြဲထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံမ်ား၊ Factory Complex စိမ္းလန္းေျမႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဧရိယာမ်ား၊ ICT  နည္းပညာမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္အတြက္ နည္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားပါဝင္သည့္ ICT Main Complex အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊ အားကစားကြင္းႏွင့္ စားေသာက္ ဆိုင္မ်ား အမ်ားဆုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည့္ ေတာင္ပိုင္းအိမ္ရာစီမံကိန္းစသည့္ ေျမအသုံးျပဳမႈမ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပါဝင္ပါေၾကာင္း၊

စီမံကိန္းအဆင့္(၂)သည္ ဧရိယာ ၂၉၁၉ ဧကရွိၿပီး အဆိုျပဳပုံစံမွာ လူေနဇုန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဇုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္၊ စီးပြားေရးဇုန္၊ အေသးစားအလတ္စားစက္မႈလက္မႈဇုန္၊ စက္မႈဇုန္ႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို အေျခခံသည့္ စီးပြားေရးဇုန္မ်ားပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊

 စီမံကိန္းအဆင့္(၃)သည္  ဧရိယာ ၄၇၇၄ ဧကရွိၿပီး တန္ဖိုး နည္းအိမ္ရာ၊ တန္ဖိုးသင့္အိမ္ရာ၊ တန္ဖိုးျမင့္အိမ္ရာ၊ ဟိုတယ္ဇုန္၊ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အားကစားကြင္း၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈဇုန္၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဇုန္၊ ဌာနဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ားႏွင့္ ေဂါက္ကြင္းဧရိယာမ်ားပါ၀င္ပါေၾကာင္း၊

စီမံကိန္းကို ေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါက ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပုံစံ Urban Development လုပ္ႏိုင္ေသာ ေနရာႏွင့္ မလုပ္ႏိုင္ေသာေနရာမ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အနာဂတ္အတြက္ အဆိုျပဳၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသာမက စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျချပဳသည့္ အထူးဇုန္အျဖစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္း ပုံစံ(Proposal Future Development Plan)ကို ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ားသာမက ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုပါ ဖိတ္ေခၚ၍ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Development Plan ေရးဆြဲျခင္းကို သုံးလမွ ေျခာက္လ အတြင္း၊ အတည္ျပဳျခင္းကို ေျခာက္လမွ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို ငါးႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း၍ ပုဂၢလိကမွပါဝင္မႈ၊ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ားျဖင့္ ရည္႐ြယ္ေဆာင္႐ြက္သြားျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္းဧရိယာ၊ ဧကမ်ားျပားသည့္အတြက္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခက္အခဲရွိပါသျဖင့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၆-၄-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ လုံၿခဳံေရး၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၆/၂၀၁၇)၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ ရတနာပုံ ၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးဦးစီးေကာ္မတီႏွင့္ ရတနာပုံၿမိဳ႕သစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးသို႔ တင္ျပ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ မူဝါဒ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အျမန္ဆုံး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါေျမမ်ားကို ယာေျမ/ လယ္ေျမ/စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ေျပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ Master Plan အတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေဒါက္တာေအာင္ခင္(ျပင္ဦးလြင္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းပါသည္။

ရတနာပုံ စီလီကြန္စီမံကိန္းကို ၂-၈-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကတည္းက သိမ္းယူခဲ့သည္မွ ယခုဆိုလွ်င္ ၁၁ ႏွစ္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုအခ်ိန္ထိလည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဟာ မေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါစီမံကိန္းတြင္ ေနရာတြင္ရွိေနေသာ ေပပင္ေက်း႐ြာသည္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာင္း ေရႊ႕ခဲ့ရၿပီး ယခုရွိေနေသာ ႐ြာေျမအရ ေျမဧရိယာက်ဥ္းေျမာင္း၍ ရတနာပုံ စီလီကြန္စီမံကိန္း ဧရိယာအတြင္းသို႔ ငါးဧကခန္႔ခ်ဲ႕ထားရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ဝန္ႀကီးအေနျဖင့္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးမည့္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိုလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း

ယခုအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ရတနာပုံ စီလီကြန္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ကိုးဦးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပါဝင္ေသာ ဦးစီးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတသည့္အတြက္ Cabinet ကိုတင္ျပထားပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေနာက္ အဆုိပါ ဦးစီးေကာ္မတီက Master Plan သုံးခု၊ကို ဆက္လက္စိစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္အက်ိဳးရွိ/မရွိ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ စီမံကိန္းအျဖစ္ ျပင္ဆင္ရန္ရွိ/မရွိ  စသည့္အခ်က္မ်ားကို ဆန္းစစ္သုံးသပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ လာေရာက္ေနထုိင္ေသာ အိမ္စုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ပါက Master Plan အတိုင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း စီမံကိန္းသည္ ႀကီးမားသည့္အျပင္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား၊ ေနအိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္လည္း ပါရွိသည့္အတြက္ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္လင္း
ေမးျမန္းသူ 
ေဒါက္တာဦးေအာင္ခင္ (ျပင္ဦးလြင္)