Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(င)-ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြ ဘီ လီယံေပါင္းမ်ားစြာအကုန္က်ခံတည္ေဆာက္ထား သည့္ ေရေလွာင္တာတမံႀကီးမ်ားအား ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး ျပဳ၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ မည္သို႔မည္ပုံ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း သိလိုျခင္း ႏွင့္စပ္ လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၀၃-၂၀၀၄ခုႏွစ္ ဝန္းက်င္ခန္႔က ဇီးေခ်ာင္းတာတမံ၊ ၿပိဳင္းေခ်ာင္းတာတမံ၊ မင္းသာ ေခ်ာင္း တာတမံစသည့္ ေရေလွာင္ တာတမံႀကီး သုံးခုကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ဇီးေခ်ာင္းတာတမံကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ ၿပီး၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီးကာ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ေငြ ၉.၉၁၄ ဘီလီယံရွိပါေၾကာင္း၊  လယ္ဧက ၁၅၀ က်ယ္ဝန္းၿပီး အက်ိဳးျပဳလယ္ဧကေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ဟုလည္းေကာင္း၊  ၿပိဳင္းေခ်ာင္းဆည္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီးကာ ကန္ေရျပင္ဧက ၆၂၅ ဧကရွိၿပီး အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ လယ္ဧကေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ဟုလည္းေကာင္း ခန္႔မွန္းထားပါေၾကာင္း၊ မင္းသားေခ်ာင္းေရေလွာင္တာတမံကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးဆံုးကာ စတင္ၿပီးဆံုးသည့္ ႏွစ္မ်ားတြင္ အနီးအနားရွိ ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ားက အဆိုပါဆည္ မ်ားကို အားကိုးၿပီး‌ ေႏြစပါးမ်ား စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ လယ္သမားမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအရ ေရပုံမွန္ေပးေဝမႈ မရွိျခင္း၊  အဖ်က္ပိုးမႊားမ်ား က်ေရာက္ျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာ မ်ား၏ လ်စ္လ်ဴျခင္း မ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ မရွိသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ဇီးေခ်ာင္းဆည္ႏွင့္ အနီးအနားတြင္ ရွိေသာေက်း႐ြာတခ်ိဳ႕ကို ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ပါရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊

ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဆည္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အက်ိဳးေက်းဇူး ခံစားရျခင္းမရွိဘဲ လယ္ဧကမ်ား ဆံုး႐ံႈးျခင္း၊ မိုးရာသီမ်ားတြင္ ေရလႊမ္းမိုးမႈမ်ား မၾကာခဏ ခံရျခင္းမ်ားသာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ကို သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေရႏုတ္ေျမာင္းမ်ား၊ ဆည္ေတြ၊ လယ္ဧကမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒမေပၚခင္က

ေဆာင္ရြက္ခ့ဲျခင္းေၾကာင့္ အစိုးရဘက္က ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသုိ႔ နစ္နာေၾကး ဆုံး႐ႈံးျခင္းမ်ားအတြက္ တစ္စုံတစ္ရာေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္အဆိုပါ ေရေလွာင္တာတမံႀကီးမ်ားကို မည္သုိ႔ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလုိပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္သည္ ဧရိယာအားျဖင့္  ၆၇၅ စတုရန္းမိုင္ က်ယ္ဝန္းၿပီး လူဦးေရႏွစ္သိန္းေက်ာ္ေနထိုင္လ်က္ရွိကာ ေဒသေနျပည္သူအမ်ားစုအေနျဖင့္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ လယ္ယာႏွင့္ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ၾကပါေၾကာင္း၊  ေဒသ ၏ သဘာဝေရေျမရာသီဥတုအေျခအေနအရ မိုးရာသီတြင္ မိုးေရခ်ိန္မ်ားစြာ ႐ြာသြန္းေသာ္လည္း ေႏြရာသီတြင္ ေရရွားပါးသည့္အတြက္ ေႏြစပါးသီးထပ္ မစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း ေသာက္သုံးေရရွားပါးမႈအခက္အခဲမ်ားႀကဳံေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း စိုက္ပ်ိဳးေရႏွင့္ ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာရရွိၿပီး လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ၿပိဳင္းေခ်ာင္း၊ ဇီးေခ်ာင္းႏွင့္ မင္းသားေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ကို စိစစ္သိရွိရပါေၾကာင္း၊

ၿပိဳင္းေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံသည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းဒန္းေက်း႐ြာအနီး၊ ၿပိဳင္းေခ်ာင္းတြင္ တည္ရွိၿပီး ဆည္ေရေသာက္စိစစ္ ဧရိယာဧက ၄၆၅၉ ဧကရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရေပးေဝဖို႔ႏွင့္ ေဒသတြင္းေသာက္သုံးေရရရွိေစရန္ ရည္႐ြယ္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊   အထူး စီမံကိန္း မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္  ျပဳလုပ္ေသာ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၁/၉၉)၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ၿပိဳင္းေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံ၏ ကန္ေရျပည့္ေရေလွာင္ပမာဏသည္ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ဧကေပ ရွိၿပီး  ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးေရေပးေဝႏိုင္ရန္အတြက္ စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ႏွစ္စဥ္ခြဲေဝရရွိေသာ ရန္ပုံေငြေပၚ မူတည္ၿပီး ပုံမွန္ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာတြင္  ေႏြစပါးသီး ထပ္ေရေပးေဝစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္မႈ စီမံခဲ့ေသာ္လည္း လယ္ယာလုပ္သားရွားပါးလာမႈႏွင့္အတူ လုပ္အားခ မ်ား ႀကီးျမင့္လာမႈ၊  စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈစရိတ္မ်ားျမင့္မားလာၿပီး လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲ သည့္အတြက္ ကုန္စည္စီးဆင္းရန္ အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႔လာမႈ၊  စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအေနုျဖင့္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈနည္းပါးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစၿပီး ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေႏြစပါးရာသီအထိ ႏွစ္စဥ္ေႏြစပါးလ်ာထားဧကမ်ားအေပၚ အမွန္တကယ္ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည္မွာ ဧက ၁၀၀ ဝန္းက်င္သာရွိသည္ကို သိရွိပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္း ေဆြးေႏြးၿပီး ေႏြစပါး ဧက ၅၀၀ ေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးရန္ စီမံခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀ ဧကခန္႔သာ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  လယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လယ္ၾကားေျမာင္း မ်ား တူးေဖာ္ရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိဘဲ ကြက္ဆင့္ေသာက္စနစ္ျဖင့္သာ ေရရယူ စိုက္ပ်ိဳး ၾကသည့္အတြက္ ေရေပးေရယူ အခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေပၚလာကာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူက အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကူညီကြင္းဆင္းေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿပိဳင္းေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံသည္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ေႏြစပါး စိုက္ပ်ိဳးေရကို ျပည့္စုံလုံေလာက္စြာေပးေဝႏိုင္ၿပီး ေဒသတြင္းေသာက္သုံးေရအတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္သည့္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သုံးစြဲႏိုင္သည့္ ေရေလွာင္ပမာဏအရ ဆည္ေရေသာက္ ဧရိယာ ၄၆၀၀ ေက်ာ္တြင္ သီးထပ္ေႏြစပါး စိုက္ ပ်ိဳးႏိုင္ေရးအတြက္ကိုလည္း လိုအပ္သလို စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိပါေၾကာင္း၊

ဇီးေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမသည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဟာမုနိဘုရားမွ ႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ တည္ရွိပါၿပီး ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာဧက ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိကာ ေႏြစပါးႏွင့္ အျခား သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးေရေပးေဝႏိုင္ရန္အတြက္ အေသးစားေရအားလၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး အထူး စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္းအေဝးအမွတ္စဥ္(၁/၂၀၀၆)၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္ကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးေရေပးေဝႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး  ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး အတြက္ လည္း ႏွစ္စဥ္ခြဲေဝရရွိေသာ ဘ႑ာရန္ပုံေငြျဖင့္ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ ရွိပါ ေၾကာင္း၊

ေရေလွာင္တမံ၏ ကန္ေရျပည္‌့ေရေလွာင္ပမာဏသည္ ၇၅၀၀ ေက်ာ္ဧကေပရွိသည့္အေလ်ာက္ စိစစ္ၿပီး ေရေသာက္ဧရိယာ ဧက ၉၀၀ ေက်ာ္ကို ေႏြစပါးႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳး ေရလုံ ေလာက္ စြာေပးေဝႏိုင္သည့္ ေရထုထည္ပမာဏရွိေနပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ စိစစ္ၿပီး ဆည္ေရ ေသာက္ဧရိယာ ၉၀၀ ေက်ာ္တြင္ ေႏြစပါးသီးထပ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပိဳင္းေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံကဲ့သို႔ပင္ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ စိတ္ဝင္စား မႈနည္းပါးၿပီး ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္  လုံးဝစိုက္ပ်ိဳးျခင္း မရွိႏုိင္သည့္အေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ဇီးေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံက ေရအားလၽွပ္စစ္ထုတ္ယူၿပီး တမံႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ရွိေသာ ေက်း႐ြာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မဟာမုနိဘုရားတို႔ကို လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေဝခဲ့ပါေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေဝလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဇီးေခ်ာင္း ေရေလွာင္တမံမွ စိုက္ပ်ိဳးေရရယူျခင္းမရွိျခင္းေၾကာင့္ ပိုလၽွံသိုေလွာင္ေရမ်ားကုိ မဟာမုနိေက်း႐ြာ၊ သရက္တစ္ပင္ ေက်း႐ြာ၊ သိန္းတန္ေက်း႐ြာႏွင့္ ျပင္လွေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ေသာက္သုံးေရ ေပးေဝႏိုင္ရန္အတြက္ ေရပိုက္လိုင္းသြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာရန္ပုံေငြတြင္ ပါဝင္ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနုျဖင့္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

မင္းသားေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံသည္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မင္းသာေတာင္႐ြာအနီး၊ မင္းသားေခ်ာင္းေပၚတည္ရွိကာ ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာ ၅၀ႏွင့္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က စတင္တည္ေဆာက္ကာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ကန္ေရျပည့္ သိုေလွာင္မႈပမာဏသည္ ဧကေပ ၁၆၅၀ ေပရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ေႏြစပါးဧက ၅၀ အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရအလုံအေလာက္ရွိေသာ္လည္း ေဒသတြင္းလယ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ ေႏြစပါးစိုက္ပ်ိဳးရန္ စိတ္ဝင္စားမႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ ဆည္ေရေသာက္ဧရိယာအတြင္း လုံးဝ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းမရွိခဲ့သည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊   

ေဒသတြင္းရွိ လယ္သမားေတြအေနျဖင့္ အဆိုပါေရေလွာင္တမံ၏ ဆည္ေရေသာက္ ဧရိယာ မ်ားတြင္ ေႏြစပါးအပါအဝင္ သီးထပ္ႏွင့္ အျခားတြက္ေျခကိုက္သီးႏွံမ်ား ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမည္ ဆိုပါက လိုအပ္သည့္စိုက္ပ်ိဳးေရကို ေပးေဝႏိုင္မည့္ အေျခအေနျဖစ္ေစရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသတြင္း ေသာက္သုံးေရ လိုအပ္ခ်က္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ညႇိႏႈိင္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္
ေမးျမန္းသူ 
ဦးဦးထြန္းဝင္း (ေက်ာက္ေတာ္)