Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ဆ)-ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ က်ီးကၽြန္းတာတမံအား တာပုံစံက်ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရး အတြက္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ပုံေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/ မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ေက်ာင္းေတာင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ က်ီးကြ်န္းတာတမံသည္ ၁၉၇၇ ခုႏွစ္ကပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းတာတမံ တစ္ခု ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အရွည္ ၃ မိုင္ ၆ ဖာလုံရွိၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ တာတမံကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းမႈ အားနည္းလာသည့္အတြက္ ေရငန္မ်ားစီးဝင္လာၿပီး ေရတံခါးမ်ားမလုံျခင္း၊ မၾကာခဏက်ိဳးေပါက္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္လိုလို စပါးမ်ားပ်က္စီးၾကပါေၾကာင္း၊ တာတမံဆည္ဖို႔္ထားမႈကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အမွတ္ (၁) ကြန္ကရစ္ေရတံခါးကို ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ႏွင့္ အမွတ္(၂) ကြန္ကရစ္ေရတံခါးကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အသီးသီးတည္ေဆာက္ေပးခဲ့ၿပီး ေရတံခါး၏ တံခါး႐ြက္ကို သစ္သားအညံ့စားမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ထားသည့္ အတြက္ က်ိဳးပ်က္သြားသည္ကို ေတြ႔ရွိပါေၾကာင္း၊ ၎တာတမံကို ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ခန္႔မွန္းကုန္က်ေငြ က်ပ္သန္း ၆၀ ျဖင့္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္လည္း စက္အားမပါဘဲ လူလုပ္အားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အတြက္ ေျမသားခိုင္မာမႈမရွိဘဲ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရာ ယင္းအက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားကို ပေပ်ာက္ေအာင္မျပဳလုပ္ႏိုင္ေသးပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ စပါးစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနၾကရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ီးကြ်န္းတာတမံ ဆည္ဖို႔ျခင္း လုပ္ငန္းကို ၄၅ သန္းျဖင့္ ဆည္ဖို႔ခဲ့ရာတြင္လည္း ေပ ၁၅၀၀ ခန္႔ကို လူလုပ္အားျဖင့္ ဆည္ဖို႔ခဲ့ျခင္းသည္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္သာ ေမၽွာ္မွန္းၿပီး အေပၚယံလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိုးရာသီတြင္ အႀကိမ္ႀကိမ္က်ိဳးေပါက္က်ေနရာျဖစ္သည့္ လေပၚစားေခ်ာင္းမွ အမွတ္(၁) ေရတံခါးအထိ ေပ ၄၀၀၀ခန္႔မွ အတြင္း/အျပင္မွာ ေရစီးေခ်ာင္းႀကီး ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေျမတူးစရာေနရာမရွိသည့္အတြက္ တာ႐ိုးကိုပုံစံတက် ဆည္ဖို႔ရန္ အခက္အခဲရွိေနပါေၾကာင္း၊ ၎တာ႐ိုးကို သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းဆည္ဖို႔ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ က်ီးကြ်န္းတာတမံ ေရရွည္တည္တံ့ၿပီး လယ္သမားမ်ားမွ မိမိပိုင္လယ္မ်ားကို စိတ္ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိစနစ္တက် အသုံးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ေက်ာင္းေတာင္ ေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ က်ီးကြ်န္းတာတမံကို တာပုံစံက်က်ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေရးအတြက္ စက္ယႏၲရားမ်ားျဖင့္ စနစ္တက်ပုံေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာက္ေက်ာင္းေတာင္ေက်း႐ြာအနီး ေမယုျမစ္ ေဘးတြင္ တည္ရွိေသာ က်ီးကၽြန္း ေရငန္တားတာသည္ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနက တည္ေဆာက္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ ေရငန္တားတာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလ်ားေလးမိုင္ခန္႔ရွည္လ်ားၿပီး လယ္ယာေျမဧက ၁၇၀၀ ေက်ာ္ကို ေရေဘးကာကြယ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မိုးရာသီတြင္ ကိုမန္ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း တိုက္ခတ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မုန္တိုင္းဒီေရျမင့္တက္ၿပီး က်ီးကြ်န္းေရငန္တားတာတြင္ ၂၂ ေနရာက်ိဳးေပါက္မႈ ျဖစ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လယ္ေျမမ်ား ဆားငန္ေရမဝင္ေရာက္ေစရန္အတြက္ တာက်ိဳးေပါက္မႈမ်ားကို ေျမဖို႔ျပဳျပင္ရန္ စီမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္ အဆိုပါတာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြင္း/အျပင္ အျပင္မ်ားတြင္ ေရတိုက္ စားၿပီး ေခ်ာင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ ေျမယူရန္ခက္ခဲၿပီး စက္ယႏၲရားမ်ား ဝင္ေရာက္ရန္ မလြယ္ ကူျခင္းေၾကာင့္ လူအားျဖင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ရန္ပုံေငြျဖင့္ က်ခံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ က်ီးကြ်န္ေရငန္တားတာ အေနျဖင့္ ေမယုျမစ္ေဘးတြင္ တည္ရွိသည့္အတြက္ မိုးရာသီတြင္ ဒီေရတိုက္စားမႈကို ျပင္းထန္စြာ ခံစားရသည့္ အေလ်ာက္ ေရရွည္ေတာင့္တင္းခိုင္မာေစရန္ တာအလ်ားေလးမိုင္ကို စက္ယႏၲရားျဖင့္ ပုံစံက်ေျမဖို႔ျပဳျပင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ေျမဖို႔ျပဳျပင္ရာတြင္ တာ၏ေပတိုင္ ၄၀၀၀ ေပမွ ၁၀၀၀၀ ေပအထိ အလ်ား ၆၀၀၀ ေပခန္႔တြင္ တာအတြင္းဘက္ႏွင့္ အျပင္ဘက္ ေရတိုက္စား၍ ေခ်ာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ဖို႔ေျမရယူရန္ႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ား ဝင္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲသည့္ အတြက္ အေနာက္ဘက္ကို အူေၾကာင္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါအပိုင္း၏ ေပတိုင္ ၆၅၀၀ ခန္႔တြင္ (၅ ေပ x ၆ ေပ) ႏွစ္ေပါက္ေရတံခါး တစ္ခုကိုလည္း အသစ္ထည့္သြင္း တည္ေဆာက္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

တာအူေၾကာင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ အပိုင္းအတြက္ တာဖို႔မည့္ဧရိယာ၊ ေျမဖို႔ယူရန္ ဧရိယာႏွင့္ မလြတ္ ကင္းသည့္ ေျမယာႏွင့္သီးႏွံမ်ားအတြက္ ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ သက္ဆိုင္သည့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ကြင္းဆင္းညႇိႏႈိင္း သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူၿပီးသည့္ေနာက္ ေျမယာႏွင့္သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားကို လ်ာထားသတ္မွတ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ က်ီးကြ်န္ေရငန္တားတာကို ပုံစံက်ျပဳျပင္ျခင္း လုပ္ငန္းအတြက္ တာ၏ေပတိုင္ ၄၀၀၀ ေပမွ ၁၀၀၀၀ ေပအထိအပိုင္းကို တာအူေၾကာင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ (၅ ေပ x ၆ ေပ) ႏွစ္ေပါက္ေရတံခါးတစ္ခု တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေပတိုင္ ၀ မွ ၄၀၀၀ အပိုင္းႏွင့္ ေပတိုင္ ၁၀၀၀၀ မွ ၂၁၁၂၀ အပိုင္းမ်ားကို ပုံစံက်ေျမဖို႔ျပဳျပင္ျခင္း၊ ေပတိုင္ ၁၀၀၀၀ ႏွင့္ ေပတိုင္ ၁၃၀၀၀ ေပရွိ မူလရွိၿပီးသည့္ ေရတံခါးႏွစ္ခုကို ေရတံခါး႐ြက္မ်ား ျပဳျပင္ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္သြားရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ က်ီးကြ်န္းေရငန္တားတာကို စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ ပုံစံက်ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရတံခါးတစ္ခု ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိလွ်င္ တည္ေဆာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္၊ ေျမယာသီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကးမ်ား စုေပါင္းတြက္ခ်က္ၿပီး လိုအပ္သည့္ရန္ပုံေငြကို တင္ျပေတာင္းခံမႈႏွင့္အတူ ရန္ပုံေငြခြဲေဝရရွိမႈ အေပၚ မူတည္၍ ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားႏိုင္မည့္အေၾကာင္းကို ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၏ ေျဖၾကားခ်က္ႏွင့္အတူ ေပါင္းစပ္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။

ေဒၚခင္ေစာေဝ (ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္) က ဆက္စပ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းပါသည္။

၎တာတမံကို တာပုံစံက်က်လုပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လယ္သမားမ်ားက ဆႏၵရွိေနၾကပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း မိမိတို႔က ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ဆိုတာက အၿမဲတမ္းကတိကဝတ္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္က အိုးေခါက္ ဆိပ္ခံ တံတားက ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေပးမည္ဟု ကတိရွိခဲ့ေသာ္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ နည္းသည့္အတြက္ ထည့္သြင္းေပးျခင္း မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ ယခုလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ကေန တိုင္းတာေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟုေျဖၾကားခဲ့သည့္အတြက္ အကယ္၍မ်ား ျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္ကမ်ား မပါခဲ့လွ်င္ ျပည္ေထာင္စုဘတ္ဂ်က္ကမ်ား ထည့္ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိ/မရွိႏွင့္ ၎ တာတမံကို တာပုံစံက်က်ရေအာင္အတြက္ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ သည္။

 

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္

ေတာင္သူမ်ားကို ေျမယာအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးအပါအဝင္ လိုအပ္သည့္ ပုံစံတက် တည္ ေဆာက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ကေနၿပီး က်ခံေဆာင္႐ြက္သြားရမည့္ အေျခအေနတြင္ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ ဦးစြာမိမိတို႔ညႇိႏႈိင္းသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြအကန္႔အသတ္ရွိမည္ဆိုလွ်င္လည္း လာမည့္ ၂၀၁၈-၁၉ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘတ္ဂ်က္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားၿပီး ရန္ပုံေငြခြဲေဝ ရရွိလာသည့္အေလ်ာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္
ေမးျမန္းသူ 
ေဒၚခင္ေစာေဝ (ရေသ့ေတာင္)