Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(က)-အေျခခံပညာအထက္တန္းတြင္ဝိဇၨာ(သမိုင္း၊ ပထဝီ) ဘာသာရပ္မ်ား သင္ယူသူေက်ာင္းသား /ေက်ာင္းသူအေရအတြက္နည္းပါးလာျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရး ဟန္ခ်က္မညီျဖစ္ေနျခင္းအေပၚ မည္ သို႔ေဆာင္႐ြက္မည္ကို သိလိုျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင္‌့တြင္ ဘာသာရပ္အတြဲ ရွစ္တြဲရွိသည့္အနက္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ဘာသာတြဲကို ယူခြင့္ျပဳထားပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္တိုင္း အပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒ၊ ေဘာဂေဗဒပါဝင္သည့္ သိပၸံတြဲႏွင့္ ဝိပၸံတြဲမ်ားကိုသာ သင္ယူသူ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး သမိုင္း၊ ပထဝီ ပါဝင္ေသာ ဝိဇၨာတြဲ သင္ယူသူ အေရအတြက္သည္ အင္မတန္ နည္းပါးေနပါေၾကာင္း၊ ေခတ္စနစ္အရ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္ သိပၸံဘာသာတြဲကို ဦးစားေပးလြန္း ျခင္း၊ ဝိဇၨာဘာသာတြဲကို ယူလိုေသာ္လည္း ယူရန္ အားမေပးျခင္းတို႔ေၾကာင္‌့ သမိုင္းဘာသာရပ္ ပါဝင္ေသာ ဝိဇၨာတြဲသည္ ကြယ္ေပ်ာက္လုနီးပါ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊  အေျခခံပညာအထက္တန္းတြင္ သိပၸံသာသာတြဲ ႏွင့္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲ သင္ယူသူ ဦးေရသည္ ဟန္ခ်က္မညီ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ဝိဇၨာတြဲယူသူသည္ မရွိသေလာက္ နည္းပါးေနျခင္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးကို ဥပမာထား၍ တင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္မ်ားတြင္ ဝိဇၨာသာသာတြဲယူသူ ဦးေရ တစ္ဦးမွ မရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚရျခင္းသည့္ ဝိဇၨာသာသာတြဲကို သင္ၾကားမည့့္သူ မရွိျခင္း (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းမ်ားက ဝိဇၨာသာသာတြဲကို သင္ၾကားေပးမႈ မရွိျခင္း  မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ဆိုသည္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သမိုင္းဘာသာရပ္ကို သင္ယူျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာ စိတ္ဓာတ္၊ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔လိုေသာ စိတ္ဓာတ္၊ တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈကို ေဖာ္ထုတ္ေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေပၚထြန္းေစၿပီး အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးကို နက္႐ႈိင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း၊ အတိတ္က အမွားကို သင္ခန္းစာ ယူတတ္ၿပီး အနာဂတ္တြင္ မည္သို႔ေကာင္းမြန္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္ကို သိရွိျခင္း၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အားက်အတု ယူလာျခင္း၊ ဖက္စစ္ဝါဒ၊ နာစီဝါဒ၊ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒ၊ ဆိုရွယ္လစ္ဝါဒ၊ အရင္းရွင္ဝါဒ၊ စစ္အာဏာရွင္ဝါဒ၊ ဒီမိုကေရစီဝါဒတို႔၏ အႏွစ္သာရကို အမွန္အတိုင္း သိရွိေစျခင္းစေသာ အက်ိဳးတရားမ်ားစြာရရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ ပထဝီဘာသာရပ္ကို သင္ယူျခင္း အားျဖင့္လည္း ကမၻာ့ပထဝီ၊ ျမန္မာ့ ပထဝီကိုနားလည္လာျခင္း၊ ရာသီဥတုေရေျမေတာေတာင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနကို နားလည္ လာျခင္း၊ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး တို႔ကို သိရွိျခင္းစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊

သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက “သမိုင္းသင္ရတာ မအေအာင္” ဟု လည္းေကာင္း၊ ပထဝီပညာရွင္မ်ားကလည္း “ပထဝီသင္ရတာမကန္းေအာင္” ဟုလည္းေကာငး္ ေျပာဆိုခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းတြင္ ဝိဇၨာတြဲ သင္ယူသူ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အေရအတြက္ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရး ဟန္ခ်က္မညီ ျဖစ္ေန ျခင္းအေပၚ မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္မည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


 

ေျဖၾကားခ်က္ 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး၌ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသည္ ေက်ာင္းသားဦးေရကို ဘာသာရပ္အလိုက္ တင္ျပရမည္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာစာေန႔မွာေျဖဆိုသူ ၇၁၆၂၁၆ ဦး၊ ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ ဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ၆၄၀၀၀၀ ေက်ာ္၊ ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္တြင္ ၁၇၆၉၆၈ ဦးရွိသည့္အတြက္  ဇီဝေဗဒဘာသာရပ္သည္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအမ်ားစု၏ ေလးပုံတစ္ပုံခန္႔သာ ေျဖဆိုခဲ့ပါေၾကာင္း၊

ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ႏွင္‌့သမိုင္းဘာသာရပ္မ်ားတြင္ ေျဖဆိုသူ ၇၃၀၀၀ ဝန္းက်င္သာရွိသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ စုစုေပါင္း၏ ၁၀ ပုံတစ္ပုံခန့္႔သာ ပထဝီဝင္ဘာသာရပ္ႏွင္‌့ သမိုင္းဘာသာရပ္ တို႔ိကို သင္ယူေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္တြင္ ၅၃၀၀၀၀ ေက်ာ္ဝန္းက်င္ရွိသည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ေလးပုံသုံးပုံသည္ ေဘာဂေဗဒဘာသာရပ္ကို စိတ္ဝင္စားသည္ဆိုသည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စိတ္ႀကိဳက္ျမန္မာစာကို  တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေျဖဆိုသူ တစ္ဦးတည္းသာရွိပါေၾကာင္း ထုိ႔ေၾကာင့္ ဝိဇၨာဘာသာ ရပ္ႏွင္‌့ သိပၸံဘာသာရပ္သည္  ဟန္ခ်က္မညီသည္ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင္‌့ သင္သည့္ အထက္တန္းျပ ဆရာဆရာမ စုစုေပါင္း ၃၈၆၄၀ ဦး ရွိပါေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အ ထက္တန္းအဆင့္ ခန္႔ထားသည့္ ဆရာဆရာမသည္ ၄၉၇၉ ဦး ရွိသည့္အနက္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲ သင္ၾကားေပးႏိုင္သည့္ ဆရာဆရာမသည္ ၁၁၁၀ ဦး ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိပၸံဘာသာတြဲ သင္ႏိုင္သည့္ ဆရာဆရာမသည္ ေလးပုံသုံးပုံခန္႔ႏွင့္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲ သင္ႏိုင္သည့္ ဆရာဆရာမကသည္ ေလးပုံတစ္ပုံသာ ရွိပါေၾကာင္း၊

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အထက္တန္းဆင့္မ်ားတြင္ ဝိဇၨာဘာသာတြဲကို သင္ယူေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူစုစုေပါင္း ၁၃၀၀၀၀ တြင္ ၄၇၇ ဦးသာ ရွိသည့္အတြက္ ပထဝီဝင္ႏွင္‌့ သမိုင္း ဘာသာရပ္ကို သင္ယူသူ အင္မတန္ နည္းပါးေနပါေၾကာင္း၊  ေက်ာင္းသာဦးေရ ေပၚမူတည္ၿပီး ပထဝီဝင္ႏွင္‌့သမိုင္း ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနသည့္ ဆရာဆရာမသည္ ၁၆ ဦးသာရွိပါေၾကာင္း၊

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး ရက္သတၱပတ္အျဖစ္ ၂၅-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔မွ ၃၁-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔အထိ ေဆာင္႐ြက္မည့္ကာလတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင္‌့ပါ ပူးေပါင္းၿပီး  ဝိဇၨာဘာသာတြဲကို ယူမည့္သူမရွိျခင္း(သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းမ်ားက ဝိဇၨာဘာသာတြဲကို သင္ၾကားေပးႏုိင္ျခင္း မရွိ၍ ယူမည့္သူမရွိျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ဆိုသည္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း အေျခခံပညာ အထက္တန္းဆင္‌့သင္ေက်ာင္းမ်ား၏ ဘာသာတြဲ ရွစ္တြဲလုံးတြင္ ဘာသာရပ္အလိုက္ ကိုက္ညီစြာ သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ ဆရာဆရာမမ်ားကို အထူးအေလးအနက္ထားၿပီး အတတ္ႏိုင္ဆုံးကိုက္ညီေအာင္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဆရာဆရာမမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္ခြင္‌့ ေပးထားတာျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္  အဆိုပါကိစၥအေပၚကိုလည္း ျပန္လည္ေလ့လာ သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင္‌့ ေအာင္ျမင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူသည္ အထက္တန္းအဆင္‌့ ကူးေျပာင္းၿပီး မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာတြဲကို သင္ယူႏိုင္သည့္ သင္ၾကားသင္ယူမႈ အခြင့္အလမ္း ေပးထားသည္ကိုလည္း ဆန္းစစ္သြားမည္ ဆိုသည္ကို အေလးအနက္ ထားၿပီးတင္ျပလိုပါေၾကာင္း၊ အထက္တန္းအဆင္‌့ကို တက္ေရာက္လာသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း မည္သည့္ဘာသာတြဲ ရယူရမည္ဆိုသည့္ ဖိအားေပးေစခိုင္းမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ သေဘာဆႏၵအရ ဘာသာတြဲ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးထားသည္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သတင္းပတ္တြင္ အေလးအနက္ထား ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး ပညာေရး ဟန္ခ်က္ မညီမႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး
ေမးျမန္းသူ 
ဦးေ႐ႊလွ (ခ) ဦးေ႐ႊလွဝင္း (သဃၤန္းကြ်န္း)