Law Database | Mail | English Version

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း ဥပေဒ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ၂၄ ရက္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တေပါင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၂ ရက္) ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

Law No 
၆/၂၀၁၇
publication_date 
Thursday, May 4, 2017