Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ မ်ားအား မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔၊ မြန္းလဲြ ၂ နာရီတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ဟားခါးၿမိဳ႔ရွိ ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာ အစည္းအေ၀းခန္မ၌ ေတြ႕ဆုံ၍ ဥပေဒျပဳေရး၊ ေဒသဖံြ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို  ရွင္္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ယေန႔ကာလသည္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံကုိ ဒီမုိကေရစီစနစ္ထြန္းကားရန္၊ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ားလည္း ထြန္းကားလာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

ဒီမုိကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားရရွိမွ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ဘ၀လုံျခံဳမႈ၊ စိတ္လုံျခံဳမႈရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈရွိမွ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး (၃)ရပ္သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္း၊ မ႑ိဳင္(၃)ခုသည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု လႊမ္းမိုးျခင္း၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္၍မရပါေၾကာင္း၊ အျပန္အလွန္သာ ထိ္န္းေက်ာင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း။

ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္း၊ တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကဲြေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကဲြေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးကို ထိပါးႏိုင္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္လွ်ိဳ႔၀ွက္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္၍ မရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ပါရွိသည့္ ေမးခြန္း၊ အဆိုတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကုိ လုိက္နာ ၾကရန္လုိေၾကာင္း။

ဥပေဒျပ႒ာန္းရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္ ဥပေဒ ျဖစ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထု၏ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေစရန္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကုိ ျပန္လည္သုံးသပ္ျခင္း၊ ေခတ္ကာလအေျခအေနတုိ႔ႏွင့္ လု္ိက္ေလ်ာညီေထြမႈမရွိသည့္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ျပည္သူမ်ား ေလးစား လိုက္နာႏိုင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ရန္လည္း အထူးလိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နားလည္မႈရွိျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈ ရွိျခင္းမ်ားျဖင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ၏ ျပယုဂ္သည္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ရန္ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အစဥ္ႀကိဳးပမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ လက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို အစဥ္ေရွးရႈ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ ေနသည္မွာလည္း အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ အဆင့္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ထုိက္သင့္သည့္ ေနရာမ်ားေပး၍ ထည့္သြင္း ဖဲြ႔စည္းထားရွိပါေၾကာင္း။

ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ပုိင္းျခားသုံးစြဲျခင္း၊ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းျခင္းတုိ႔ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၊ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Check and Balance ျပဳလုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္းမ်ိဳး မျဖစ္ရေအာင္ အထူးသတိ္ျပဳရန္လုိေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ မဲဆႏၵနယ္ေျမ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္း ေပါင္းစပ္ခြင့္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး သိရွိလုိသည္မ်ားကုိ ေမးျမန္းရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေျဖၾကားခဲ့သည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဇိုဘဲြ၊ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္သန္း၊ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ား၊  ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ရံုးတည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး ရာ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုက္လံရွင္းလင္းျပသသည္။

ယင္းေနာက္ ဟားခါးၿမိဳ႕၊ အိပ္မက္ေတာ္ရသစၥာေအာင္ေျမကုန္းေတာ္၊ ေဇတ၀န္ ေတာရေက်ာင္းတိုက္၏ လက္ေထာက္ဆရာေတာ္ ဦးဇဋိတႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚရွိ သာသနာ ျပဳဆရာေတာ္ ၈ ပါးအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွ သြားေရာက္ ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳ၍ သကၤန္း၊ ေဆး၀ါး စသည့္လွဴဖြယ္ပစၥည္းမ်ားအား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သည္ ဟားခါးခ်င္းႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္သို႔ သြားေရာက္၍ အသင္း၀င္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္စကားေျပာႀကားကာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံႏႈတ္ဆက္သည္။

ေန႔လည္ ၁၂ နာရီခြဲတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္က ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအတြင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ရုန္းေတာင္ၿပိဳက်ခဲ့သည့္  ေနရာအား သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးရာ ခ်င္းျပည္နယ္၊ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၊ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထလာဟရဲႏွင့္ ျပည္နယ္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးတင္ေအး တို႔က ရုန္းေတာင္ ကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အေျခအေနႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕အား သဘာ၀ေဘးမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌမွလိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ မွာၾကား ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္

News

19/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

17/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Ms.

Pages