Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ ကယားျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္သည္ ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အားယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ ေတြ႔ဆံုၿပီး ဥပေဒျပဳေရး၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အေတြ႔အႀကံဳ မ်ားကိုရွင္းလင္းေျပာ ၾကားသည္။

ထုိသို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ကမၻာေပၚတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္၍ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္း ျမင့္မားသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဒီမို ကေရစီစနစ္ က်င့္သံုးသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရး၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး နိမ့္ပါးသည့္ႏုိင္ငံမ်ားကို ၾကည့္ပါက အာဏာရွင္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ ကိုေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ႏုိင္ငံကို ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံ၊ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံျဖစ္ရန္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ျပ႒ာန္းထားၿပီး ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ဒီမုိကေရစီ အခြင့္အေရးမ်ားရမွ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား မ်ား၏ ဘ၀လံုၿခံဳမႈ၊ စိတ္လံုၿခံဳမႈရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိမွ တုိင္းျပည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရသည့္ မ႑ိဳင္ႀကီး ၃ ရပ္ သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္း၊ မ႑ိဳင္ ၃ ခုသည္ တစ္ခု ႏွင့္တစ္ခုလႊမ္းမုိးျခင္း၊ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ဳိး ျပဳလုပ္၍မရပါေၾကာင္း၊ အျပန္ အလွန္သာ ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္ပါေၾကာင္း။

ေမးျမန္းသည့္ေမးခြန္း၊ တင္သြင္းသည့္ အဆုိမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခုိင္ၿမဲေရးကို ထိပါးႏုိင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေတာ္လွ်ဳိ႕၀ွက္ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္၍မရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ကို ေၾကညက္ေအာင္ ေလ့လာၾကရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း။

တုိင္းျပည္အတြက္ ေကာင္းမည္ဆုိပါက မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္က မဆုိ တင္သြင္းသည့္ အဆုိ၊ ဥပေဒမ်ားကို လက္ခံႏုိင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးရွိသည့္ ဥပေဒျဖစ္ရန္လုိ ေၾကာင္း၊ ျပ႒ာန္းသည့္ဥပေဒသည္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ ကြန္ဗင္းရွင္းမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီရန္လုိေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျပည္သူမ်ား ေလးစားလုိက္နာႏုိင္သည့္ ဥပေဒျဖစ္ရန္လည္း အထူးလုိအပ္ပါေၾကာင္း။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတည္ေဆာက္မည္ဆုိပါက သေဘာထားႀကီးျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ နားလည္မႈရွိျခင္း၊ ယံုၾကည္မႈရွိ ျခင္းမ်ားျဖင့္ တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူထုအတြက္၊ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ အားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သိရွိလုိသည္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားသည္။

အဆုိပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ကယားျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္း႐ႈိ၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးလွေထြး၊ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ျမင့္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တုိ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္သည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေဒါဥခူရပ္ကြက္ႏွင့္ ေနာင္ယား(ခ)ရပ္ကြက္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး ႏွင့္၀န္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္

News

13/12/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုးအတြက္ eMail Security and Maintenance လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လုိပါသည္။ တင္ဒါပံုစံတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ိ/-(က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္တိတိ) ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၅၉၁၂၈၀၊ ၀၆၇-၅၉၁၂၈၁ ႏ

07/12/2017

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Trust Fund for Restoration and Maintenance of the Peace Bell မွ လွဴဒါန္းသည့္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေလာင္းပုံစံငယ္တစ္လုံးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္း သည့္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

13/12/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုးအတြက္ eMail Security and Maintenance လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လုိပါသည္။ တင္ဒါပံုစံတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ိ/-(က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္တိတိ) ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-

07/12/2017

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Trust Fund for Restoration and Maintenance of the Peace Bell မွ လွဴဒါန္းသည့္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေလာင္းပုံစံငယ္တစ္လုံးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္း သည့္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆ

Pages