Law Database | Mail | English Version

ျပည္သ႔ူလႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံု

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံု အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အား ေတြ႔ဆံုသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ရန္လိုေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးခြန္းႏွင့္အဆိုမ်ား တင္သြင္းရာတြင္  အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္လည္း ကိုက္ညီသင့္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းမည္ ဆိုပါကလည္း ဖြ႔ဲစည္းပံု အေျခခံဥပေဒပါ ဇယားႏွင့္္ ကိုက္ညီမႈရွိ/မရွိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒမ်ားႏွင့္လည္း ဆီေလွ်ာ္မႈရွိ/မရွိ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အားလံုးအတြက္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ေလ့လာစီစစ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို ဘာေၾကာင့္ေရးသလဲ၊ ဘယ္သူေတြအတြက္ ေရးသလဲ၊ တိုတိုႏွင့္လုိရင္း ျဖစ္ရဲ႕လား အဓိပၸါယ္တိက်ရွင္းလင္းရဲ႕လား၊ အမ်ားျပည္သူ နားလည္လြယ္ရဲ႕လား အေလးအနက္ထားစဥ္စားရန္ လိုေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ အခ်က္အလက္္မ်ား၊ အေထာက္အထားမ်ား မွန္္ကန္စြာျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္၍ အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးရန္လိုေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းအရာ ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျဖစ္ရန္အေရးႀကီးေၾကာင္း။

ထို႔ေနာက္ လႊတ္္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အေနျဖင့္ မဲဆႏၵနယ္ရွင္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္ အေတြ႔အႀကံဳ ရွင္းလင္းျခင္း၊ မဲဆႏၵနယ္ရွင္မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္း စသည့္ တာဝန္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ၍ ကိုယ္က်ိဳးရွာမႈ၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို အထူးေရွာင္ၾကဥ္ရန္လို္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာတြင္ ျပည္သူသာအမိ၊ ျပည္သူသာအဖ ဆိုသည္ကို မေမ့ေလ်ာ့ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို သံုးစြဲရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ထက္ ပိုမိုမသံုးစြဲၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ တာဝန္ယူခ်ိန္ကာလမွာ တိုင္းျပည္အတြက္ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေပးျခင္းသည္ သမိုင္းမွာမြန္ျမတ္သည့္ တာဝန္ယူမႈအျဖစ္ ထင္က်န္ရစ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး မ႑ိဳင္ (၃) ရပ္တြင္ အျပန္ အလွန္ထိန္းေၾကာင္းေရးသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ တရားမွ်တသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အဂတိကင္းစင္သည့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို တည္ေဆာက္ၾကရန္လိုေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးသည္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေျခခံ အုတ္ျမစ္ခိုင္မာေတာင့္တင္းေရးပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ယာယီသက္သာမႈကို ငဲ့ကြက္မစဥ္းစားဘဲ ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ား ခံစားၾကရမည့္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို အေလးအနက္ထား စဥ္းစားၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္အထူး လုိအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဥပေဒၾကမ္းတင္သြင္းျခင္းဆိိုင္ရာ၊ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေမးျမန္းရာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၂ ရက္

News

13/12/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုးအတြက္ eMail Security and Maintenance လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လုိပါသည္။ တင္ဒါပံုစံတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ိ/-(က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္တိတိ) ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၅၉၁၂၈၀၊ ၀၆၇-၅၉၁၂၈၁ ႏ

07/12/2017

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Trust Fund for Restoration and Maintenance of the Peace Bell မွ လွဴဒါန္းသည့္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေလာင္းပုံစံငယ္တစ္လုံးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္း သည့္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

13/12/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုးအတြက္ eMail Security and Maintenance လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လုိပါသည္။ တင္ဒါပံုစံတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ိ/-(က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္တိတိ) ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-

07/12/2017

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Trust Fund for Restoration and Maintenance of the Peace Bell မွ လွဴဒါန္းသည့္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေလာင္းပုံစံငယ္တစ္လုံးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္း သည့္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆ

Pages