Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး၀င္းျမင့္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူအက်ိဳးကို ျဖဴျဖဴစင္စင္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ဝိုင္းဝန္းေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္မွာၾကား

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ ဧရာေရႊ၀ါ ခန္းမ၌ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ နံနက္ (၁၀) နာရီ၌္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုစဥ္ ျပည္သူမ်ားခံစားေနရသည့္ ဒုကၡမ်ားကို နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ကုစားေပးရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း၊ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး တိုင္းျပည္မွာ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လုိအပ္သည္ထက္ပို၍ ခံစားမေန သင့္ပါေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ယခုခရီးစဥ္မွာ မိမိလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း (၆) ႀကိမ္ ေျမာက္ခရီးစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ လာေရာက္ရျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား အရည္အခ်င္းျပည့္ဝမွသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထား သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွာလည္း အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏  အဓိကတာဝန္မွာ ဥပေဒျပဳေရးတာဝန္ျဖစ္ေၾကာင္း။

မိမိတို႔သည္ ဥပေဒျပဳသူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ဥပေဒကိုေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံတြင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာသည္ ျပည္သူထံမွဆင္းသက္ေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံမူျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးကိစၥမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းညိႇ ႏိုင္ေသာ္လည္း ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစရန္ သတိျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို သိရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပိုင္း၌ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုမ်ားႏွင့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ ေမးခြန္းေမးျခင္း၊ အဆိုတင္သြင္းျခင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းကမ္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို သိရိွရန္လိုေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ က်င့္၀တ္သိကၡာႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုလည္း ေလးစားလိုက္နာရန္ လိုအပ္ ေၾကာင္း။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရသည့္အခ်ိန္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံ အုတ္ျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံအုတ္ျမစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ အနာဂတ္ ကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ဆက္လက္ရွင္သန္ေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူ႔အက်ိဳးကို ျဖဴျဖဴစင္စင္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္တန္းတန္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ဝိုင္းဝန္းေဖာ္ေဆာင္ သြားၾကေစလိုေၾကာင္း၊ တရားမွ်တေသာ လူအဖြဲ႔အစည္း တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ အဂတိကင္းရွင္းေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း တည္ေဆာက္ရန္လိုေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ အခြင့္သာခိုက္ တြင္လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ျဖင့္ သမိုင္းဝင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း စသည္တို႔ကိုရွင္းလင္း ေျပာၾကား သည္။

ထို႔ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေမးျမန္းတင္ျပခ်က္မ်ား အေပၚရွင္းလင္း ေျပာၾကား ၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆုံပြဲသို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၄ ရက္

News

13/12/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုးအတြက္ eMail Security and Maintenance လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လုိပါသည္။ တင္ဒါပံုစံတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ိ/-(က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္တိတိ) ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-၅၉၁၂၈၀၊ ၀၆၇-၅၉၁၂၈၁ ႏ

07/12/2017

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Trust Fund for Restoration and Maintenance of the Peace Bell မွ လွဴဒါန္းသည့္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေလာင္းပုံစံငယ္တစ္လုံးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္း သည့္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

13/12/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ရံုးအတြက္ eMail Security and Maintenance လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းအား ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လုိပါသည္။ တင္ဒါပံုစံတစ္ေစာင္လွ်င္ က်ပ္ ၂၀၀၀ိ/-(က်ပ္ ႏွစ္ေထာင္တိတိ) ႏႈန္းျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖုန္းနံပါတ္ ၀၆၇-

07/12/2017

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ Trust Fund for Restoration and Maintenance of the Peace Bell မွ လွဴဒါန္းသည့္ ကုလသမဂၢၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေခါင္းေလာင္းပုံစံငယ္တစ္လုံးကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ လႊဲေျပာင္းလွဴဒါန္း သည့္အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆ

Pages