Law Database | Mail | English Version

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရုံးႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရးအဖြဲ႔မ်ား ပူးေပါင္းစီစဥ္ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ (Hluttaw Committees Development Workshop Series) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ဇမၺဴသီရိေဆာင္ အစည္းအေဝး ခန္းမႀကီး၌ က်င္းပသည္။

အဆုိပါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဒုတိယနာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္ သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာအကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ၾကေသာ UNDP,IPU, Australian Perliament, Parliament of Denmark, UK House of Commons တို႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ရုံးမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ၏ Chief Technical Advisor Mr. Warren Cahill က ျပင္ပပညာရွင္မ်ားကိုယ္စား လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အစီအစဥ္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္းက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္အတြင္း လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္အငယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီမ်ား၏ အရည္အေသြးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမင့္မားလွ်င္ျမင့္မားသေလာက္ လႊတ္ေတာ္ကို အေထာက္အကူျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္သည္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ အသက္ဝိဉာဥ္၊ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္အေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းရန္လုိအပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြး၊ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း။

ယခု အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ လႊတ္ေတာ္ရုံးအသီးသီးမွ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္တြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ေကာ္မတီဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံကို ပါတီစုံဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ တည္ေထာင္ၿပီး ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား၏ တာဝန္သည္ အေရးႀကီး ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ UNDP အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အသိ အမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ အားေပးမႈေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသည္ ထုိက္သင့္သည့္ အေျခ အေနသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ရာတြင္ မိမိတုိ႔ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္သေလာက္ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္မႈမရေသးသည္မွာ အားလုံးအသိပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဒီမုိေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ဆုိလွ်င္ ႏုိင္ငံသားအားလုံး စိတ္ထားႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ားေျပာင္းရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း။

ထုိနည္းတူ လႊတ္ေတာ္၏ တာဝန္ရွိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈအပိုင္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအားလုံး လက္ခံေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပၿပီး အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာႏွင့္ စိတ္ဓာတ္ ခံယူခ်က္ ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းျဖင့္ ေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္ၿပီး လုပ္အားစိုက္ထုတ္ရသျဖင့္ ေပးရသည့္အခ်ိန္ သုံးစြဲရသည့္ေငြေၾကး၊ စုိက္ထုတ္ရသည့္ လုပ္အားအလိုက္ တန္ရာတန္ေၾကးရရွိေအာင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးသင္ၾကားမွတ္သားနာယူၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားလုိေၾကာင္း၊ ဦးေဆာင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ နည္းျပမ်ား အေနျဖင့္လည္း သည္းခံစိတ္ထားရွိၿပီး နားလည္တတ္ကြ်မ္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးၾကမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။

ယခုဆုိလ်င္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြဲ႔စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ေလးႏွစ္ေက်ာ္၊ ငါးႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာၿပီျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္တြင္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း ကုန္ဆုံးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကုန္ဆုံးခ်ိန္ႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းစတင္သည့္ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္၊ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အခန္းက႑ အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါး ခဲ့ေသာ္လည္း ဥပေဒေပါင္း (၁၈၉) ခု ျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ျဖစ္သည့္ မ႑ိဳင္သုံးရပ္ၾကား ထုိက္သင့္သည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ အေရးပါသည့္ စားဝတ္ေရးေနေရးအပါအဝင္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားကို ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္း၊ အဆုိတင္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးအဆိုမ်ား ေအာင္ျမင္၍ ျပည္သူမ်ား၏ ေၾကာင့္က်မႈမ်ားကို ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းသည္ မိမိတုိ႔လႊတ္ေတာ္ အေပၚ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက အသိအမွတ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အားေပးကူညီျခင္းမ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လႊတ္ေတာ္မ်ား ဆက္လက္ရွင္သန္ရန္ႏွင့္ အားေကာင္းရန္လုိအပ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မ်ား ရွင္သန္အား ေကာင္းမွသာ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္အတူ ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳး တုိးတက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သုံးႏုိင္ေရးကို ကမာၻ႕ႏုိင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ မိတ္ေဆြအားလုံးက လုိလားၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ UNDP အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာမွ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားက ေစတနာထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္ရွိ ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အတူ ဇမၺဴ သီရိေဆာင္ ဒုတိယထပ္ရွိ ျမန္မာ့လႊတ္ေတာ္ ေလ့လာသင္ၾကားေရး ဗဟုိဌာန၌ ခင္းက်င္းျပသ ထားေသာ လႊတ္ေတာ္အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ရုံး အသီးသီးမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးခ်သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေနမႈတုိ႔ကို ေလ့လာၾကည့္ရႈအားေပးသည္။

လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္မွ ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္အထိ ရက္သတၱ (၃) ပတ္ၾကာ က်င္းပမည္ျဖစ္ရာ ႏုိင္ငံတကာ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ေကာ္မတီဆုိင္ရာ ပညာရွင္ (၈) ဦးတို႔က ေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ရုံး မ်ား ေကာ္မတီဝန္ထမ္းစုစုေပါင္း ၁၇၃ ဦး တက္ေရာက္ေလ့လာ ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္

News

19/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

17/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Ms.

Pages