Law Database | Mail | English Version

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အေနျဖင့္ ၫုဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ၊ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ အျပဳအမူ ႏွင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆို

ေဒါက္တာေအာင္မိုးၫို၊ ပြင့္ျဖဴ မဲဆႏၵနယ္က ‘‘ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ၫႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ၊ လူမဆန္စြာ၊ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ အျပဳအမူ ႏွင့္ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း ’’ အဆို တင္သြင္းျခင္း ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္-

 

ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိသားစု အလယ္ဂုဏ္သေရ ရွိစြာ ထိုက္တန္ေသာ မိသားစုဘဝရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ပႏၷက္ခ် စကားလုံးအစား ပႏၷက္တင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသုံးစြဲ႐ုံမွ်ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ထိပ္တန္းတက္မလာႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ထိပ္တန္းေရာက္ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားကို ေလ့လာသုံးသပ္ အတုယူဖို႔ အင္မတန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္သား မ်ား ရာစုႏွစ္ခ်ီတန္ဖိုးထားခဲ့ေသာ ႐ိုးရာဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈတန္ဖိုးမ်ားကို ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရွိလွ်င္ ကမၻာ့ အလယ္ ထိုက္တန္ေသာ ေနရာတစ္ခုရေစရန္ ၎တို႔တန္ဖိုးထား ေလးစားလိုက္နာေသာ အရာမ်ားကို ေလးစားမွ ျဖစ္မယ္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔လည္း တန္ဖိုး ထား ေလးစားလိုက္နာ အင္မတန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ၎တို႔ႏိုင္ငံထိပ္တန္းေရာက္ ကမၻာတြင္ ဦးေဆာင္ေနျခင္း သည္ စည္းကမ္းရွိမႈ၊ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈေၾကာင့္ဟုဆိုလွ်င္ မိမိတို႔လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ စည္းကမ္းရွိၾကဖို႔ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ရွိရန္ အလုပ္ႀကိဳးစားရန္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ႏိုင္ငံျပည္သူမ်ား ဘဝလုံၿခဳံေအးခ်မ္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနျခင္း၊ လိမ္၊ ညာ၊ ခိုး၊ ဝွက္  ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမတရားသိမ္းပိုက္ခံျခင္းမရွိေသာ အ‌ေျခအေန ေရာက္ရွိသည္ဆိုလွ်င္ မိမိတို႔ျပည္ေထာင္စုဖြားႏိုင္ငံသား အားလုံးလည္းပဲ ကိုယ္က်န္းမာစိတ္ခ်မ္းသာစြာ ပစၥည္းအဓမၼသိမ္းဆည္းမခံရေအာင္ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသေ႐ြ႕ ကာကြယ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ေလာကီေၾကာင္းအရ လူျဖစ္ရက်ိဳးအနပ္ဆုံးဆိုသည့္ ထိပ္တန္းက ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ကို ေလ့လာၾကည္ရာတြင္ (ICCPR) ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္၊ (ICESCR) စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြသေဘာတူညီခ်က္စသည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုး၍ ႏိုင္ငံသားအက်ိဳးကို တတ္စြမ္းသ၍ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ႏိုင္ငံမ်ားမွာ သမၼတႀကီးကိုယ္တိုင္ ၾသစေၾတးလ်သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ သကဲ့သို႔   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ေလ့လာခဲ့သည့္ Scandinavian (ေခၚ) ေနာ္ေဝ၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ရာစုႏွစ္တစ္ဝက္ လြဲမွားသည့္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ အာဏာရွင္စနစ္ေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနိမ့္ဆုံး အေနအထားကို ေရာက္ေနပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးကိန္းဂဏန္းမ်ား အရ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ ခန္႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈၫႊန္းကိန္းသည္ ၁၄၉ ျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီယား၊ လာအိုစသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္တြင္ ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ယခုအေနအထားမွ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ေအးခ်မ္းသာယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမိသားစုတြင္ လူ႐ိုေသ၊ ရွင္႐ိုေသဘဝကို ျပန္လည္ရရွိရန္ ႀကိဳးစားရာတြင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရး က်င့္စဥ္ႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈသည္ မျဖစ္မေနေလးစားလိုက္နာရမည့္ နယ္ပယ္ႏွစ္ခု ဆိုသည္ကို အားလုံးလက္ခံထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကၽြန္းကိုင္းမွီ ကိုင္းကၽြန္းမွီ အက်ိဳးျပဳေနသည့္ ၎နယ္ပယ္ႏွစ္အနက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ရာတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ နယ္ပယ္ကို စတင္ေဆာင္႐ြက္ သင့္သည္ဟု ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက အႀကံေပးထားတာရွိပါေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို စတင္ရာတြင္ ရပ္ေက်းအဆင္‌့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အဆင့္၊ ဗဟိုအဆင့္မွမဟုတ္ပဲ လူ႕အခြင့္အေရးနယ္ပယ္မွ စတင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံေပးခ်က္မ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ လုံးဝမပတ္သက္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပဲ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးသည္ UDHR ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၏ ဖြားဖက္ေတာ္အျဖစ္ ဆိုႏိုင္ပါေၾကာင္း၊၁၉၄၈ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း ေပၚေပါက္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ကို လူ႕အခြင့္အေရးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎စာတမ္း၏ နိဒါန္းႏွင့္ အပိုဒ္ ၅ တြင္ လူ႕အခြင့္အေရး၏ တန္ဖိုးမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါေၾကာင္း၊ အပိုဒ္ ၅ တြင္ မည္သူ႔ ကိုမွ် ညႇဥ္းပမ္းႏွိမ့္စက္ျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ၊ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ ဆက္ဆံျခင္းမျပဳရ သို႔တည္း မဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းမျပဳရဟု ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အ‌ေျခခံဥပေဒ၊ ၎ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒ သည္ အ‌ေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါအရ ျပဳျပင္ရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႀကီးက ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ထားသည္မွာ အားလုံးအသိ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အ‌ေျခခံဥပေဒတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အားနည္း ခ်က္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားမ်ားပါရွိေၾကာင္းကို ပါတီေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက မီဒီယာတြင္ အတိအလင္းဝန္ခံထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံ ဥပေဒ၏  ႏိုင္ငံသားမ်ား အခြင့္အေရးတြင္ အ‌ေျခခံရမည့္မူမ်ားအပိုဒ္ ၄၄ တြင္ လူ႕သိကၡာၫိုးႏြမ္းေသးသိမ္ ေစသည့္ ျပစ္ဒဏ္ ျပ႒ာန္းခြင့္မရွိေစရဟုလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား မူလအခြင့္အေရးတြင္လည္း မည္သူ႕ကိုမၽွ တည္ဆဲ ဥပေဒ၏ အညီမွတစ္ပါး အသက္ကိုျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာလြတ္လပ္မႈကိုျဖစ္ေစနစ္နာ ဆုံး႐ႈံးမႈ မရွိေစရဟုလည္းေကာင္း ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ အ႐ူးမကိုျဖစ္ေစ၊ အ႐ြယ္မေရာက္သည့္ မိန္းကေလးကို ျဖစ္ေစ အမ်ိဳးသမီးအရာ၊ အေထာင္ကိုျဖစ္ေစ မဒိန္းက်င့္လွ်င္ဥပေဒေၾကာင္းအရသာ အေရးယူ အျပစ္ေပး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ိဳးမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း၊ ဦးသိန္းၫြန္႔ (သဃၤန္းကၽြန္း မဲဆႏၵနယ္) ၏ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာေပၚမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အကင္းမဲ့ဆုံး၊ အညံ့ဖ်င္းဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံတြင္ ပါဝင္ေနသည့္အခ်က္၊ ေဒၚလဲ့လဲ့ဝင္းေဆြ (တာေမြမဲဆႏၵနယ္)၏ တာေမြၿမိဳ႕နယ္ရွိ လူငယ္ေလး တစ္ဦး၏ ျဖစ္ရပ္၊ ဖ်ာပုံၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံက်ိဳက္ရဲစခန္းက ေမာင္ဝင္းထြန္း၏ ျဖစ္ရပ္တုိ႔သည္ ဥပေဒမဲ့ညင္းပန္း ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရွိေနရၿပီး အကယ္၍ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒႏွင့္ တားျမစ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ပဋိဉာဥ္စာတမ္းမ်ိဳးကို လက္မွတ္ထိုးျခင္းႏွင့္ ယခုကိစၥမ်ားကို အာဏာပိုင္အဆင့္ဆင့္က သိရွိလွ်င္ ရဲစခန္းမ်ားက အလြယ္တကူ  ႏွိပ္စက္ညင္းပန္းမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ၾကမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔အေျခအေနမ်ား ရပ္တန္႔ေစရန္ ဥကၠ႒ႀကီး၊ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား အေနႏွင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ဟူေသာ ယုံၾကည္ခ်က္၊ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ အားကိုးမႈအျပည့္ႏွင့္ တင္သြင္းလိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနႏွင့္ UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ၫွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ၊ လူမဆန္စြာ၊ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ အျပဳအမူႏွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုအားေလးစားစြာ တင္သြင္းအပ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

၎အဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြ(ကေလာမဲဆႏၵနယ္)က ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ေျပာၾကားရာတြင္-

 

ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုပီျပင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေသာျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရးလုပ္ငန္း မ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး သမၼတႀကီးႏွင့္ ဒုတိယသမၼတႀကီးတို႔မွ ႏိုင္ငံတကာတြင္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သည္ကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားက လည္း ႏိုင္ငံ၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေနၾကသည့္အတြက္ အမ်ားလက္ခံႏိုင္ေသာ အေန အထားေကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္းျပသရမည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ အထူးသျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္း၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျမႇင့္တင္ ေသာ CEDAW Convention၊ လူသားခ်င္းစာနာေသာလုပ္ရပ္မ်ားကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ေနသည္ကိုလည္း အမ်ားသိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ UN Convention Against Torture ကိုလည္း အေလးထားလက္ခံရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္းျပသရမည္ဟု ယူဆသည့္အတြက္ ၎အဆိုကို ေထာက္ခံ ပါေၾကာင္း ျဖင့္ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ေဒါက္တာေအာင္မိုးၫို၊ ပြင့္ျဖဴမဲဆႏၵနယ္၏အဆိုကို သက္ဆိုင္ရာျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား က ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဇင္ေယာ္ က ေဆြးေႏြးရာတြင္-

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မည္သည္‌့ႏိုင္ငံသားမဆို လူ႕အခြင့္အေရးရရွိခံစားႏိုင္ေရး အေရးႀကီးေၾကာင္းကို စြဲစြဲၿမဲၿမဲလက္ခံ ယုံၾကည္ခဲ့သည့္ႏိုင္္ငံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာပင္မစာခ်ဳပ္ စာတမ္းထဲတြင္ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္ေသာ ကုလသမဂၢအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရး ေၾကညာ စာတမ္းကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ အခန္း(၈) ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးကို ရရွိခံစားႏိုင္ေစရန္ ျပ႒ာန္း အကာအကြယ္ေပးထားပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ဌာနအသီးသီးတြင္ ျပ႒ာန္းသက္ဝင္ဆဲ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အတည္ျပဳပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုး ထားေသာ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားပါ ကတိကဝတ္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ကိုက္ညီေစရန္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဥပေဒသစ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္မ်ားပါဝင္ေရးကိုလည္း စဥ္းစားေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္သို႔ ပါဝင္ေရးကိစၥသည္ ေလးနက္သည့္ ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း၊ တာဝန္ယူမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ျခင္း တို႔ေၾကာင့္ မိမိႏိုင္ငံႏွင့္မိမိႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း၊ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းရွိ၊ မရွိ ဦးစြာခ်ိန္ဆပါ ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ခ်ိန္ဆရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈ မထိပါးေရး၊ ေရေျမအေနအထား သမိုင္းအစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ထုံးတမ္းအစဥ္အလာမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္ရပ္တည္ေနမႈ စသည္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီေရးသည္ ပဓာနက်ပါေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕အေနႏွင့္ နစ္နာလုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ စာခ်ဳပ္ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ားအရ လိုက္နာရမည့္ တာဝန္မ်ား ကို စဥ္းစားခ်ိန္ဆၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရမည္‌့ ကိစၥမ်ား၊ စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္လိုက္နာမႈမ်ားအတြက္ ထူေထာင္ထား သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ေကာ္မတီစသည့္မ်ားသို႔ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေၾကညာခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားစသည္ တို႔ကိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေမးျမန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို လက္ခံရွင္းလင္း ေျဖၾကားျခင္း၊ စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအာဏာပိုင္တစ္ရပ္ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ ခ်က္ ရွိ၊ မရွိ၊ တည္ဆဲျပည္တြင္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ မလုံေလာက္ပါက ဥပေဒအသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းရန္ စဥ္းစားရပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ လိုအပ္မည့္ လူအင္အားလိုအပ္ခ်က္၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ က်ခံသုံးစြဲရမည့္ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြအပါအဝင္ ရန္ပုံေငြလိုအပ္ခ်က္ စသည္မ်ားကိုလည္း ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ပါေၾကာင္း၊ ဤကဲ့သို႔ ေလ့လာသုံးသပ္မႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးမွသာ စာခ်ဳပ္တစ္ရပ္ကို ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္သည့္ အဆင့္ကို ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ လူ႕အခြင့္အေရး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ သည့္ ႏိုင္ငံတကာစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားကိုလည္း အေျခအေနေပးသည္ႏွင့္အမၽွ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ သာဓကအားျဖင့္ မစြမ္းမသန္သူမ်ား အခြင္‌့အေရးဆိုင္ရာ စာခ်ဳပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ၇-၁၂-၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအဆိုပါစာခ်ဳပ္သည္ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာပင္မစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ယင္းစာခ်ဳပ္ကို ၂၆-၂-၂၀၁၃ ရက္ေန႔အထိ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၁ ႏိုင္ငံက စာခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ထားပါေၾကာင္း၊ ယင္းစာခ်ဳပ္ဝင္ ၁၅၁ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၈ ႏိုင္ငံက ႏွစ္ဦး ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးထားၿပီး အာဆီယံ ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ကေမၻာဒီးယား၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ လာအို၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ ထိုင္း  ၅ ႏိုင္ငံတို႔က ပါဝင္ထားပါေၾကာင္း၊ ၎စာခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ လူလူခ်င္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္း၊ ၫႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးမႈ စသည္တို႔ကို ႏိုင္ငံတကာမွ လိုက္နာသင့္သည့္စံႏႈန္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကနဦး ေလ့လာခ်က္အရ ၎ရည္မွန္းခ်က္သည္ ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရး အစဥ္အလာမ်ားႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၎စာခ်ဳပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စာခ်ဳပ္သို႔ပါဝင္ေရးေရွး႐ႈလ်က္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေလ့လာ သုံးသပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ လိုအပ္ပါၿပီး ထိုသုိ႔ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာအတြက္ ဖြဲ႕စည္းေပးထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္၊ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး ဝန္ႀကီးဌာနတို႔မွ ပူးေပါင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး လိုအပ္သည့္ျပင္ဆင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ေလ့လာမႈမ်ား စသည္ျဖင့္ အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၎စာခ်ဳပ္ကို ပါဝင္လက္မွတ္ေရးအတြက္ အေျခအေနသို႔   ေရာက္ရွိမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး ဒုတိယေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းဦးက ေဆြးေႏြးရာတြင္-

 

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတင္ျပသည့္ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ၊ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ အျပဳအမႈႏွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ကုလသမဂၢ၏ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ Human Right Call Convention ထဲက တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ Geneva တြင္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၁၀) ႀကိမ္ေျမာက္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း UPR (Universal Periodic Review ) အစီအစဥ္တြင္ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို သုံးသပ္မႈခံယူ တင္ျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္ကပင္ ၎ Convention ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသေဘာတူ လက္ခံမည့္ အေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝး Recompletion တြင္လည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၈ ရက္ေန႔ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီ၏ (၁၇)ႀကိမ္ေျမာက္ UPR အစီအစဥ္တြင္လည္း ထပ္မံတင္ျပခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းက Convention ကို သေဘာတူ လက္ခံႏိုင္ေရးတင္ျပဖို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည္ကို သိရပါေၾကာင္း၊ Convention သည္ အသက္ဝင္ ေနသည့္စာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး Sign အဆင့္မဟုတ္ဘဲ Instrument of Acception အဆင့္ဆိုလွ်င္ အဆင္ေျပႏိုင္ ပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄တြင္ လူ႕သိကၡာၫႈိးႏြမ္းေသးသိမ္ေစေသာ ျပစ္ဒဏ္ျပ႒ာန္းခြင့္ မရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို ႀကိမ္ဒဏ္ကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ႐ုပ္သိမ္းၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေသဒဏ္၊ ျပစ္ဒဏ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဖ်က္သိမ္းျခင္းမျပဳရေသးေသာ္လည္း ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ၂၀၄ ႏွင့္အညီ ေသဒဏ္ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ေထာင္ဒဏ္တစ္သက္ ေလ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည့္အမိန္႔မ်ား ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ Slavery Act ကို ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ၿပီး Force Labour ၊ Child Law ၊ အမ်ိဳးသမီး အခြင့္အေရးကာကြယ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို Convention ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ၊ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ အျပဳအမႈႏွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ Conventionသည္ ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္အတြက္ အဆိုကို အတည္ျပဳသင့္ ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးရဲခ်ဳပ္ေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ေဆြးေႏြးရာတြင္-

 

ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္ ယခင္လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ေပၚေပါက္ လာၿပီးေနာက္ ၎ကို လႊဲေျပာင္းတာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အက်ဥ္းဦးစီးဌာနအေနႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ICRC မွ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားကို လာေရာက္စစ္ေဆးခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး၊ လုိက္နားေဆာက္နားေဆာက္ရြက္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီး တင္ျပသြားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနႏွင့္ လူမဆန္ စြာ ၫွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔တာဝန္ယူၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၎ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳရန္၊ ေဆာင္႐ြက္လွ်င္လည္း စစ္ေဆးေပၚေပါက္လွ်င္ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခင္တြင္ က်ဴးလြန္သူကိုသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ တာဝန္ရွိသူ အဆင့္ဆင့္ကိုပါ အေရးယူသည့္အေျခအေနအထိ ဆက္၍က်ယ္ျပန္မႈမရွိေစရန္အဆင့္အဆင့္အေရးယူသည့္စနစ္ျဖင့္ပါ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ၫႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ထားသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္အင္အားမည္မွ် အေရး ယူ ေဆာင္႐ြက္ထားတယ္ဆိုသည္ကို တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေဆာင္႐ြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူ႕အခြင့္ အေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အက်ဥ္းဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ မႈ ပိုမိုခိုင္မာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

 

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးဦးစိုးၫြန္႔က ေဆြးေႏြးရာတြင္-

 

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ဝင္ေရာက္လိုသည့္ Convention မွာ UN Convention Against Torture and Other Crucl, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ Punishment ဆိုသည္မွာ တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္ေပးရာတြင္ တရား႐ုံးမ်ား အေနႏွင့္ ဥပေဒႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုသာ ေပးပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားစီရင္ေရး ဥပေဒတြင္လည္း လူ႕သိကၡာကို ထိခိုက္ၫႈိးႏြမ္းေစေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳး မေပးရဟု ျပ႒ာန္းထားပါေၾကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္က လိုက္နာေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ညီေသာျပစ္ဒဏ္တြင္ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဥပေဒေတြအရ ျပစ္ဒဏ္အမ်ိဳးအစားအရ ေငြဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေထာင္ဒဏ္တြင္ အလုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ အလုပ္ၾကမ္း ေထာင္ဒဏ္ ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္မ်ိဳးမွာ တစ္သက္တစ္ကၽြန္း ပို႔ဒဏ္ႏွင့္ ေသဒဏ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎ျပစ္ဒဏ္ အမ်ိဳးအစား မ်ားကိုသာလၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင့္က အျပစ္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ တရား႐ုံးမ်ားအေနႏွင့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ၊ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ိဳးကို ေပးျခင္းမရွိပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ တရား႐ုံးအဆင့္ဆင္‌့ကလည္း က်င့္သုံးေနသည္ႏွင့္ အညီ ျဖစ္သည့္အတြက္ Convention ကိုဝင္ေရာက္ ရန္ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း ျဖင့္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ဥကၠ႒မွ နိဂံုးခ်ဳပ္ေျပာၾကား၍ အတည္ျပဳေၾကာင္းေၾကညာရာတြင္-

 

အဆိုရွင္တင္ျပရာတြင္ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စြက္ၾကမ္းၾကဳတ္လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ အျပဳအမူႏွင့္ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းကို ဆန္႔က်င္သည့္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ဆိုသည့္အတြက္ က႑ႏွစ္ခုျဖစ္ၿပီး ညႇင္းပန္း ႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ အျပဳအမူမ်ား အပိုင္းတစ္ပိုင္း၊ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္း အပိုင္းတစ္ပိုင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ေဆြးေႏြးရာတြင္ အေရးယူ အျပစ္ေပးျခင္းအပိုင္းကို ေဆြးေႏြးသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္စြာ၊ လူမဆန္စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာအျပဳအမူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒါက္တာေအာင္မိုးၫိုက ေနရာေဒသကို ေဖာ္ျပ၊ ျဖစ္စဥ္မ်ားကိုေဖာ္ျပ၊ တင္ျပခဲ့တာရွိပါေၾကာင္း၊ တင္ျပရာတြင္ ၎တစ္ေယာက္သာမက အျခား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အျဖစ္အပ်က္အရပ္ရပ္ကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားသည္ကို ၾကားရပါေၾကာင္း၊  ၎ကိုမူတည္၍ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးရဲခ်ဳပ္ကယခုကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္သူမ်ား၊ဝန္ႀကီးဌာနအေနႏွင့္လက္မခံပါေၾကာင္း၊ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္း အျပစ္ေပးၿပီးေၾကာင္း ၾကားရသည့္ အတြက္ အင္မတန္ေကာင္းပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ထူးျခားကိစၥရပ္မ်ားတြင္ မည္သို႔မည္ပုံ အျပစ္ေပးအေရးယူခဲ့သည္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျမင္သာေအာင္ တင္ျပျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဥပေဒမဲ့လုပ္လို႔မရပဲ ဥပေဒနဲ႔အညီ လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မည္သုိ႔အျပစ္ေပး အေရးယူသည္ကို ေဖာ္ျပလွ်င္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိစၥတြင္မ်ားစြာထိေရာက္ သကဲ့သို႔ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအသီးသီး၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း ျမင့္မားလာမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုေၾကာင့္ အႀကံျပဳ ေျပာလိုသည္မွာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ေပးၿပီဆိုလွ်င္ မည္သို႔မည္ပုံျဖစ္ဒဏ္ မ်ားခ်မွတ္ေပးသည္ကို ထင္သာ ျမင္သာေအာင္ ထုတ္ျပန္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ သံသယမ်ား ကင္းစင္သြားမွာျဖစ္သည့္အတြက္ ဤသို႔ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုေၾကာင္းကို အႀကံျပဳတိုက္တြန္းလိုပါေၾကာင္း၊ အဆိုေပၚမူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီးဌာနက ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ဝင္ေစလိုေသာ သေဘာတူညီခ်က္ တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ ႏိုင္ငံတိုင္း၊ အာဆီယံႏိုင္ငံတိုင္းက မဝင္ရေသးပဲ ၅ ႏိုင္ငံသာ ဝင္ရေသးေၾကာင္းကို  ၾကားမိပါေၾကာင္း၊ တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ား က ႏိုင့္ငံအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ Convention မ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ ထိုးျခင္းမ်ား ကိုယ့္ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားမရွိလွ်င္ လက္မွတ္မထိုးျခင္းမ်ား ရွိပါေၾကာင္း၊ သာဓကအားျဖင့္ က်ိဳတို သေဘာတူညီခ်က္စသည္ ေတြ႕ဖူး၊ ႀကဳံဖူးပါေၾကာင္း၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ေျပာရလွ်င္ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ားသည္ ေနရာတိုင္းတြင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္း တစ္ခု ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးမ်ားသည္ အၿမဲတမ္း ေနရာတိုင္းတြင္ ျပႆနာရွိေနေသာအသိႏွင့္ မိမိတို႔လႊတ္ေတာ္က အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ၏ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ  ဥပေဒျပဳေရးအာဏာကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္လည္းပဲ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍မရေၾကာင္းကို သတိျပဳဖို႔လိုပါေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုလည္း ျပစ္ပယ္ထားလို႔ မရတဲ့အတြက္ အရာရာ ခ်ိန္ဆေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ လိုေၾကာင္း လည္း လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုရွင္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေပၚမူတည္၍ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ေဆြးေႏြးသြားတဲ့အတြက္ မိမိအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ကို စိတ္ဝင္စားၿပီး နားေထာင္ေနသူမ်ား အတြက္လည္း အက်ိဳးေက်းဇူး ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဒါက္တာ ေအာင္မိုးၫိုတင္သြင္းသြားတဲ့အဆိုကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကလည္း ေဆြးေႏြးသြားပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားၿပီး ‌ေဒါက္တာ‌ေအာင္မိုးၫို တင္သြင္းေသာအဆိုကို လႊတ္‌ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားရွိၿပီး သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ အတည္ျပဳေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

News

19/09/2017

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၊ Padauk (Yadanar Banquet Hall) ၌ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ (JCC) ႏွင့္ U

19/09/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ICRC (International Committee of the Red Cross) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Fabrizzio Carboni အား ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/09/2017

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၊ Padauk (Yadanar Banquet Hall) ၌ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး

19/09/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ICRC (International Committee of the Red Cross) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr.

19/09/2017

       ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ဧရာဝတီသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “အမတ္ေတြက်ပ္သိန္း ၁၃၀ နဲ႔ BMW ကား စီးႏိုင္ေတာ့မွာလား” သတင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၁၉  ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

Pages