Law Database | Mail | English Version

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္ပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာ သုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး အေရးႀကီးအဆိုတစ္ရပ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းျခင္း

ယေန႔က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဦးသိန္းေဇာ္(ျမစ္ႀကီးနားမဲဆႏၵနယ္) က သူရဦးေအးျမင့္(ဝက္လက္မဲဆႏၵနယ္)၏ “၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဆို” ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြး၍ ဥကၠ႒မွ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားၿပီး အတည္ျပဳရာတြင္-
 
 ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ဥပေဒမ်ား၏ အေျခခံအက်ဆုံးျဖစ္၏ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ယင္းဥပေဒမ်ား၏ သမိုင္းေၾကာင္းအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ထင္ဟပ္ေရးဆြဲက်င့္သုံးေနၾကပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္၊ ေစာင့္ေရွာက္ကာကြယ္ရန္၊ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအျပည့္ အဝရရွိရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲၿပီး ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးအာဏာသုံးရပ္ကို က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ေနၾကတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ အခန္း(၁၁)ခန္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတြင္ အခန္း(၁၂)ခန္း၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ အခန္း(၂၂)ခန္း၊ တ႐ုတ္ ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံတြင္ အခန္း(၄)ခန္း၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ အခန္း(၆) ခန္း၊ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံတြင္ အခန္း(၇) ခန္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အခန္း(၁၆) ခန္းစသည့္ျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအလိုက္ သမိုင္းေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အေျခခံ၍ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကတာေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္လည္း ေခတ္စနစ္အေျပာင္းအလဲမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ၇၁ ဦးႏွင့္ေရးဆြဲၿပီး ၂၄-၉-၁၉၄၇ ရက္ေန႔ ၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အဖြဲ႕ဝင္ ၉၇ ဦးႏွင့္ေရးဆြဲၿပီး ၃-၁-၁၉၇၄ ရက္ေန႔၊ အလားတူ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အဖြဲ႕ဝင္ ၅၄ ဦးႏွင့္ေရးဆြဲၿပီး ၂၉-၅-၂၀၀၈ ရက္ေန႔မ်ားတို႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒေရးဆြဲမႈကို ေလ့လာရာတြင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဥကၠ႒ အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး မိုင္းပြန္ေစာ္ဘြားႀကီးစပ္စံထြန္း၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ မန္းဘခိုင္၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ဆမားဒူးဝါးဆင္ဝါးေနာင္စသည့္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ ေသာ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ျပည္နယ္ဆပ္ေကာ္မတီမ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ေဆြးေႏြးခဲ့၍ သေဘာတူေရးဆြဲခဲ့ျခင္းကို ေတြ႕ရပါေၾကာင္း၊ ၎အျပင္တစ္ႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္ေရးရရန္ တက္သုတ္႐ိုက္ေရးဆြဲခဲ့ၾကရာတြင္ အစမွ အဆုံးအထိ ၁၀၈ ရက္ ၾကာျမင့္ခဲ့ေၾကာင္းကို ေလ့လာသိရွိရပါေၾကာင္း၊ ပထမမူၾကမ္းဥပေဒအႀကံေပး ျဖစ္သူ ဦးခ်န္ထြန္းက အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္တည္းတြင္ပင္ ဖဆပလအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပဏာမညီလာခံမွ တာဝန္ေပးခဲ့သည့္ ၁၁၁ ဦးေကာ္မတီကလည္း မူၾကမ္းတစ္ခုေရးဆြဲခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎မူၾကမ္း ၂ ခုေပါင္းစပ္၍ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ရာတြင္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔တြင္ ပ်က္ျပယ္သြားခဲ့သည္ကို ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာရာ လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တြင္ ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပ အတည္ျပဳခဲ့ေသာေၾကာင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ မဲဆႏၵရွင္ေပါင္း ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ေထာက္ခံမဲႏွင့္ ျပ႒ာန္းက်င့္သုံးခဲ့ျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ၎အေျခခံဥပေဒသည္ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္က်င့္သုံးေသာ တစ္ပါတီစနစ္အားနည္းခ်က္ ေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပ်က္ျပယ္ခဲ့ရျပန္ပါေၾကာင္း၊  လက္ရွိက်င့္သုံး လ်က္ရွိေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေလ့လာရာတြင္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေရရွည္အက်ိဳးရွိၿပီး ခိုင္မာေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီက ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကစၿပီး အမ်ိဳးသားညီလာခံေခၚယူက်င္းပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အစုအဖြဲ႕ ၈ ဖြဲ႕မွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၇၀၂ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့၍ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးစသည့္ ႐ႈေထာင့္မ်ိဳးစုံမွ အသိဉာဏ္ပညာ အေတြ႕အႀကဳံႂကြယ္ဝေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးၫႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၁၉-၅-၂၀၀၇ ရက္ေန႔တြင္ အေျခခံဥပေဒ မူၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႕ဝင္ ၅၄ ဦးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာ တြင္ ၁၀-၅-၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲက်င္းပၿပီး ၂၉-၅-၂၀၀၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ ၉၂.၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေထာက္ခံမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ အႏွစ္သာရအရ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးဆုိေသာ အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒ မ႑ိဳင္ကို အေျချပဳေရးဆြဲထားေၾကာင္းကို   ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါအေျခခံဥပေဒ ၃ ခုကို ေလ့လာရာတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ဦးစားေပးထား ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ ဆိုရွယ္လစ္ စနစ္ကိုဦးစားေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္မူ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္မႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးကို ဦးစားေပးထား သည့္အျပင္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအေရးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အာဏာခြဲေဝက်င္‌့သုံးမႈတြင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ အ‌ေျခခံဥပေဒက မဲအမ်ားဆုံးရပါတီကို အာဏာ ၃ ရပ္ ေပးအပ္ ထားၿပီး ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အ‌ေျခခံဥပေဒက တစ္ပါတီလက္ထဲကို ဝ ကြက္အပ္ထားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အ‌ေျခခံဥပေဒတြင္မူ အာဏာ ၃ ရပ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊   ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ပိုင္းျခားတာဝန္ေပးၿပီး အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းေပးသည့္ စနစ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အ‌ေျခခံဥပေဒဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အ‌ေျခခံသေဘာထား၊ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ခြဲေဝသုံးစြဲရန္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားတည္ေထာင္ပုံ၊ ဆက္သြယ္ပုံစသည္မ်ားကို ဥပေဒစကားလုံးမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္လုံးေဖာ္ဖြဲ႕ဆိုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး စကားလုံးမ်ားထက္ သေဘာထား၊ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ေစတနာ၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာ ပို၍အႏွစ္သာရရွိသည္ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံ ဥပေဒအႏွစ္သာရအရ ပါတီစုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို စစ္မွန္စြာႏွင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝစြာက်င္‌့သုံးႏိုင္ေစရန္  ေဖာ္ေဆာင္ေပးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံသားတိုင္းအတြက္ အနာဂတ္အေရး ထာဝစဥ္စိတ္ေအးရမည့္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒအရ ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးခဲ့စဥ္ကကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား အာဏာရယူလိုမႈ ျပႆနာမ်ိဳး၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ တစ္ပါတီစနစ္က်င့္သုံးစဥ္ကကဲ့သုိ႔ ပါတီတစ္ခုတည္း၏ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ျပႆနာမ်ိဳး လုံးဝမေပၚေပါက္ ေစေရးေဖာ္ေဆာင္ေပးထားေၾကာင္းလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ၿပီးဥပေဒတစ္ရပ္သည္ အၿမဲခိုင္မာ ျပည့္စုံ မွန္ကန္ေနရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အေျခအေနအခ်ိန္အခါေပၚမူတည္၍ မဆီေလ်ာ္၊ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ မကိုက္ညီေတာ့ေသာ ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေနပါမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ ဥပေဒတစ္ရပ္သည္ မည္သို႔ပင္ ျပည့္စုံသည္ဆိုေစကာမူ အခ်ိန္ကာလအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္   ျပည္တြင္း ျပည္ပ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးအစရွိသည့္ အေရးအရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေခတ္အေျခအေနႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်မျဖစ္မႈ၊ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပၚေပါက္လာမွာ ဓမၼတာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခ်ိန္တြင္အ‌ေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို   ၫႇိႏႈိင္းသုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္မွာ မိမိတို႔ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ တာဝန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္လည္း အလားတူအ‌ေျခအေန အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္   ျပန္လည္ ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး လက္ရွိအ‌ေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကရသည္ကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအ‌ေျခခံဥပေဒသည္လည္း ေရးဆြဲခဲ့စဥ္က အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ ေစတနာအျပည့္ႏွင့္ အဖက္ဖက္က ျပည့္စုံေအာင္ ေရးဆြဲခဲ့သည္ မွန္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္အဟုန္ ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ေခတ္ကာလအေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်မျဖစ္၊ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြမႈမျဖစ္ေတာ့ေသာ ဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ား ရွိေကာင္းရွိေနမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အခ်က္မ်ားကို အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ရန္ ျပန္လည္ေလ့လာ သုံးသပ္ရန္လိုၿပီဟု အခိုင္အမာယူဆမိပါေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအခန္း ၁၂ တြင္လည္း ေလ့လာ သုံးသပ္ႏိုင္ရန္နည္းလမ္းမ်ား ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေလ့လာသုံးသပ္ရာမွာတြင္ တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းလိုရာဆြဲ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာေၾကာင့္ သင္‌့ေတာ္ ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊  အသိဉာဏ္ပညာ ျပည့္ဝသူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကဳံရင့္က်က္သူမ်ားႏွင့္   ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားအျဖစ္ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္သင္‌့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕အက်ိဳး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မည့္ အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္မည့္ ဥပေဒမ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ားမွ အဖက္ဖက္က ေလ့လာသုံးသပ္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေရး အတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းပါေၾကာင္းအဆိုကို အေလးအနက္ တင္သြင္းအပ္ပါေၾကာင္းျဖင့္ တင္သြင္းခဲ့ပါသည္။
 
ဦးသိန္းေဇာ္(ျမစ္ႀကီးနားမဲဆႏၵနယ္) က သူရဦးေအးျမင့္(ဝက္လက္မဲဆႏၵနယ္)၏ “၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဆို” ကို ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာတြင္-
 
၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္ လူထုလူတန္းစားေပါင္းစုံ၊ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ၊ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားစြာျဖင့္ အခ်ိန္ယူေရးဆြဲခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရွိသူ၏ ၉၈.၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမဲေပးၿပီး ေထာက္ခံမႈ ၉၂.၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး တည္းဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ မမွိတ္မသုန္ စြဲၿမဲခံယူက်င့္သုံးသြားၾကမည္ဆိုသည့္ သံႏၷိ႒ာန္မ်ားခ်မွတ္၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၌ တရားမၽွတျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမၽွျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလ တရားမ်ားထြန္းကားေစရန္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာဝေျပာေရး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ အစဥ္မျပတ္ထိန္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္သြားၾကမည္ဟု သံႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း လူမ်ိဳးေရးတန္းတူမႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ခိုင္ၿမဲစြာေမြးျမဴလ်က္ ထာဝစဥ္ စည္းလုံးညီၫြတ္စြာ အတူတကြ လက္တြဲေနထိုင္သြားၾကမည္ဟု သံႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ ၍လည္းေကာင္း ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္ဝတ္မပ်က္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးမူကို ေစာင့္ထိန္းရန္ အစဥ္ႀကိဳးပမ္းၾကမည္ဟု သံႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္၍လည္းေကာင္း ျပည္သူအမ်ားမွ တစ္ခဲနက္ ဆႏၵျပဳခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး ခက္မသုံးျဖာ၊ အာဏာ ၃ ရပ္ကို ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္အညီ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္   ေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒျပဳေရးက႑တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေရးရာမ်ားကို ဥပေဒျပဳျခင္း၊ ထိန္းေက်ာင္းျခင္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းထားသကဲ့သို႔ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ ဥပေဒျပဳႏိုင္ရန္မ်ား ပါရွိပါေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဟူ၍ ခြဲျခား၍ က႑အလိုက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုေဆာင္႐ြက္ထားရွိေၾကာင္းကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ တရားစီရင္ေရးတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စု တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ တရား႐ုံးမ်ား၊ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရတည္ ေဆာက္ထားေသာ တရား႐ုံးမ်ား၊ စစ္ဘက္တရား႐ုံးမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာခုံ႐ုံး စသည္ျဖင့္ တရား႐ုံးမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး တရားစီရင္ေရးက႑ကို ေဆာင္႐ြက္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္ဥပေဒ မဆို အခ်ိန္ကာလမ်ားေ႐ႊ႕‌ေျပာင္းသြားသည္ႏွင့္အမွ် ထိုကာလမ်ားႏွင္‌့ လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ   ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားၾက ရမည္ျဖစ္ၿပီး ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္လာသည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ရွိေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ျဖတ္သန္းရေသာ ကာလတြင္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ႀကဳံေနရေသာ အေျခအေနမ်ားအရ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ အခန္းက႑မ်ား ပိုမိုပီျပင္စြာျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္း စည္းလုံးမႈက်စ္လ်စ္ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္   ႏိုင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားမ်ားပိုမိုပီျပင္စြာျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးက႑မ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရးႏွင့္ ခိုင္မာေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္မ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစေရးတို႔အတြက္ လိုအပ္ပါက ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ ပိုမိုပီျပင္ခိုင္မာလာေစေရးကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဝက္လက္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ သူရဦးေအးျမင့္ တင္သြင္းေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ တိုင္းရင္းသားေရးရာႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး   ေဖာ္ေဆာင္မႈေကာ္မတီဥကၠ႒ အေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ႀကီးနားမဲဆႏၵနယ္   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးအေနႏွင့္လည္းေကာင္း ေလးေလးနက္နက္ေထာက္ခံအပ္ ပါေၾကာင္းျဖင့္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
 
သူရဦးေအးျမင့္(ဝက္လက္မဲဆႏၵနယ္)၏ “၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေလ့လာသုံးသပ္ေရး   ေကာ္မတီ၊ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဆို” တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားရာတြင္-
 
သူရဦးေအးျမင့္တင္သြင္းသြားေသာ အဆိုကို ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားၿပီး ဤအဆိုသည္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ လႊတ္ေတာ္တို႔ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေနပါေၾကာင္း၊ မိိမိတို႔ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ကို  ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီး ၎ေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟုတ္ေသာ သံအမတ္ေဟာင္းမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာတို႔တြင္ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူမ်ား ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ သိပၸံနည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားရွိပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရး ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၃၄/၂၀၁၁) ခုႏွစ္ စာမ်က္ႏွာ ၂ တြင္ပါရွိေသာ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားလည္း သတ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ စာပိုဒ္ ၅ တြင္ ေကာ္မရွင္သည္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအား   ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး ျပင္ဆင္ေရး၊ ပယ္ဖ်က္ေရး၊ အသစ္ ျပ႒ာန္းေရးတို႔ကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွတစ္ဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရမည္ဟု ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသည္လည္း တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အဆိုရွင္ႏွင့္ ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးသူတို႔၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား အစဥ္ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီး တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီၫြတ္ေရး၊ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ႏွင့္ လက္ရွိျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေနေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ အေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ လည္းေကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားအားအခါအားေလ်ာ္စြာ ျပင္ဆင္မႈျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ကို တိုင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအပါအဝင္ ပါတီစုံမွ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္၍ သင္‌့ေတာ္သလို ဖြဲ႕စည္းသြားေရးကို လႊတ္ေတာ္မွလည္း စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္မည္ဟု ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ယူဆေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္၏အဆုံးအျဖတ္ကိုလည္းရယူမွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဝက္လက္မဲဆႏၵနယ္မွ သူရဦးေအးျမင့္ တင္သြင္းသည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ   ေလ့လာသုံးသပ္ေရးေကာ္မတီ သို႔မဟုတ္ ေကာ္မရွင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္ေရး   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္   ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို   ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ေၾကာင္း   ေျပာဆိုၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယကထံသို႔ သဝဏ္လႊာေပးပို႔ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ကို အတည္ျပဳရန္ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါသလားေမးခြန္းကို သံုးႀကိမ္တိုင္တိုင္ေမးျမန္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

News

19/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

17/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Ms.

Pages