Law Database | Mail | English Version

ဦးအုန္းႀကိဳင္(မဟာေအာင္ေျမမဲဆႏၵနယ္)မွ ေဆြးေႏြးျခင္း

ဦးအုန္းႀကိဳင္(မဟာေအာင္ေျမမဲဆႏၵနယ္)။ ။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဋႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႂကြေရာက္လာၾကတဲ့ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားခင္ဗ်ား။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မဟာေအာင္ေျမမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအုန္းႀကိဳင္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦးအဆိုတင္ထားေသာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အက်ိဳးျပဳေစရန္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ပီျပင္စြာ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရန္တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွ႕ကကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားလည္း ျပည့္ျပည့္ စုံစုံေဆြးေႏြးသြားၿပီျဖစ္လို႔ အက်ဥ္းခ်ဳံးပဲ တင္ျပပါမယ္။

ေလးစားအပ္ေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။   ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ဒီမိုကေရစီ ေျပာင္းလဲမႈမွာ ပိုမိုအရွိန္ျမင့္လာေစဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးအလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔လည္း ႀကိဳးပမ္း ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ေရးမွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးျဖစ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ အျမန္ဆုံးလႊဲေျပာင္းေပးဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျပာင္းေပးႏိုင္ဖို႔ အထူးလိုအပ္လ်က္ရွိတယ္ဆိုတာ လည္း ေရွ႕ကကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားလည္း ေဆြးေႏြးသြားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရာမွာ ပထမဆုံးရလာမယ့္ အက်ိဳးရလဒ္ကေတာ့ ဘတ္ဂ်က္ဝင္ေငြတိုးလာ မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္းပဲ ဒါကို  အာ႐ုံစိုက္ မေနသင့္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕စီးပြားေရးေရရွည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အဓိကဦးတည္ခ်က္ထားၿပီးေတာ့ ေျပာင္းလဲမွာ ျဖစ္ပါတယ္။  ဝင္ေငြမ်ားမ်ားရရွိ ေအာင္ထက္ စြမ္းေဆာင္အျမင့္မားဆုံးရွိေရးကို ဦးတည္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကပိုင္ လႊဲေျပာင္းရာမွာ ထားရွိရမယ့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကေတာ့ (၁)        စီးပြား‌ေရးတြင္ အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ပါဝင္မႈအတိုင္းအတာ ေလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေရး၊ (၂)      ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ အစိုးရအေပၚပိေန တဲ့ ဘ႑ာေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး မ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ပစ္ေရး၊ (၃) အကန္႔အသတ္ျဖင့္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံပိုင္အရင္း အျမစ္မ်ားကို အက်ိဳးအရွိဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံးသုံး စြဲႏိုင္ေရး၊ (၄) လြတ္လပ္မၽွတစြာၿပိဳင္ဆိုင္မႈ တိုးျမင့္လာေရး၊ (၅) အရင္းအႏွီးေဈးကြက္တိုးတက္ထြန္းကားလာေရးတို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစ ေရးတို႔ ျဖစ္ရပါမယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။          ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိက အသြင္ေျပာင္းျခင္း ေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ေဈးကြက္စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈ၊ မေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ တိုက္႐ိုက္တည္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါ ပုဂၢလိကအသြင္ေျပာင္းျခင္း ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုတာကလည္း စီးပြားေရးလြတ္လပ္မၽွတစြာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ႏွင့္ပတ္သက္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ မလိုလားအပ္တဲ့ ထိန္းခ်ဴပ္မႈမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ တဲ့ Micro စီးပြားမူဝါဒမ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာတည္ေနပါတယ္။ ပုဂၢလိကသို႔လႊဲေျပာင္းေပးမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ မ်ား ဆီေလ်ာ္မွန္ကန္မႈရွိၿပီးေတာ့ ထိန္းေက်ာင္းေပးႏိုင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ ေကာင္းမြန္ထက္ျမက္ လာတာႏွင့္အမၽွ ဝင္ေငြခြဲေဝျဖန္႔ျဖဴးမႈမၽွတေရးဆီကို အလိုအေလ်ာက္ဦးတည္လာပါလိမ့္မယ္။ အဲသလို ဆိုရင္ေတာ့ စကၤာပူႏွင့္ မေလးရွားတို႔မွာရတဲ့ ေကာင္းတဲ့အေတြ႕အႀကဳံေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ လည္း လူလတ္တန္းစား ဦးေရတိုးပြားလာတဲ့အထိ ထင္ရွားတဲ့အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ရလာမွာပါ။ ႏိုင္ငံပိုင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့တဲ့ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံကို မူတည္ၿပီးေတာ့  ကမၻာ့ဘဏ္က ေလ့လာသုေတသနျပဳတဲ့အခါ မွာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရလာမယ္လို႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။ (က) ကုန္ထုတ္စြမ္းအား သိသိသာသာတိုးျမႇင့္လာမႈ၊ (ခ) အေရာင္း တြင္က်ယ္လာမႈ၊ (ဂ) ရင္းႏွီးျမႇပ္ႏွံမႈတိုးပြားလာမႈႏွင့္ ပုံသ႑ာန္ေကာင္းမြန္လာမႈ၊ (ဃ) ပစၥည္းမ်ိဳးစုံ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္လာႏိုင္မႈ၊          (င) လုပ္ခလစာႏွင့္ ဆုေၾကးမ်ား တိုးတက္လာရရွိလာႏိုင္မႈတို႔ ျဖစ္ပါ တယ္။

ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠႀကီးခင္ဗ်ား။ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ပုဂၢလိကသို႔လႊဲေျပာင္းေပးရာမွာ ပုဂၢလိကသို႔ အၿပီးအပိုင္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ပုဂၢလိကသို႔ငွားရမ္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္ဆက္မျပတ္ေစပဲ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း၊ အစီအစဥ္မ်ားခ်ၿပီးေတာ့ အဆင့္ဆင့္ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို Corporate  အသြင္ျပဳျပင္ဖြဲ႕စည္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွ ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းစတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားစြာကို က်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္ရေလ့ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္တဲ့ ခက္ခဲနက္နည္းတဲ့ စီးပြားေရးျပႆနာေတြလည္း ရွိလာႏိုင္မွာ မလြဲပါဘူး။ အဲဒီလို စီးပြားေရးျပႆနာေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ အဓိကအားျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ား အားလုံးတစ္ေျပးညီေသာ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းတူညီတဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ တန္းတူ ရည္တူ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိေသာ ေဈးကြက္ျဖစ္ေပၚေရး၊ ေဈးကြက္မ်ားေကာင္းမြန္စြာ လည္ပတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးကို အေလးေပးေဆာင္႐ြက္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိမႈ၊ အားလုံးတန္းတူ ရည္တူပါဝင္ခြင့္ရရွိတဲ့ ျပင္ညီစီးပြားေရးဝန္းက်င္ႏွင့္ စြမ္းရည္ထက္ျမက္ေရးကို အားေပးတဲ့မူဝါဒမ်ား အဓိကလိုအပ္ပါတယ္။ အားထားႏိုင္ေလာက္ေသာ ထိန္းေက်ာင္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ထူေထာင္ၿပီး ပြင့္လင္း႐ိုးသားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ခ်မွတ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရ ရင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွာ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရးေကာ္မရွင္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၇၆ ကို ေရာင္းခ်ေရးအတြက္ အဆိုျပဳလႊာမ်ားေခၚခဲ့တယ္ဆိုတာကို ၾကားရပါတယ္၊ ေတြ႕ရပါတယ္။ ေရာင္းခ် တဲ့ လုပ္ငန္းဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ ရရွိတဲ့ေငြပမာဏ၊ ဝယ္ယူတဲ့ပုဂၢိဳလ္က ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္အဖြဲ႕အစည္း က ဝယ္တာလဲ၊ လုပ္ငန္းဆက္လက္လုပ္ကိုင္ ျခင္း ရွိ၊ မရွိ ဘာမၽွထပ္မၾကားရေတာ့ပါဘူးခင္ဗ်ား။

          ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးခင္ဗ်ား။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံဟာ ေဈးကြက္စီးပြားေရးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး တင္ျပထားေသာ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အက်ိဳးျပဳေစရန္ ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေဆာင္႐ြက္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကိုေဖာ္ျပပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ ေထာက္ခံပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

News

19/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

17/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Ms.

Pages