Law Database | Mail | English Version

ေဒၚတင္ႏြယ္ဦး၏ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ပီျပင္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ အလုပ္ရုံမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပုဂၢိလပိုင္ျပဳလုပ္ေရးဆိုကို ေဒၚစႏၵာမင္းမွ ေဆြးေႏြးျခင္း

ေဒၚစႏၵာမင္း(ဇမၺဴသီရိမဲဆႏၵနယ္)။        ။ေလးစားအပ္ပါေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွင္။ ကၽြန္မကေတာ့ ဇမၺဴသီရိမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚစႏၵာမင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မက ဒီေန႔ တင္ျပခ်င္တာကေတာ့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာျဖစ္ ေပၚလာေရးအတြက္ ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အက်ိဳးျပဳေစရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံတင္ျပ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ အစိုးရရဲ႕အခန္းက႑ ပုဂၢလိကရဲ႕အခန္းက႑ေတြဟာ အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးႏွင့္ စီးပြာေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ္ ညီေထြစြာမူဝါဒေတြကို ခ်မွေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ရဲ႕ အေျခခံ ေမာင္းႏွင္အားဟာ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးကို ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ပုဂၢလိကအခန္းက႑ေတြဟာ အစိုးရထက္ ပိုၿပီးေတာ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါတယ္။ အစိုးရဆိုတာကေတာ့ ပုဂၢလိကအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕စြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ မူဝါဒေတြခ်မွတ္ေပးတဲ့ အလုပ္ေတြ၊  အခြန္အေကာက္ေကာက္ခံရတဲ့ အလုပ္ကိုသာ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို အထိန္းအေၾကာင္းမရွိ လႊတ္ထား ၍မရသကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္၍ မရေအာင္လည္း အေသးအဖြဲ႕ေလးေတြမွအစ အစိုးရကပါဝင္စြက္ဖက္မႈ၊ တင္းၾကပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြကို ေရွာင္ရွားသင့္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္‌့ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အဓိကက်တဲ့ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္  ရရွိလာမယ့္အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ကေတာ့ ေစ်းကြက္လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ေတြတိုးတက္မႈရွိလာမယ္။ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ေပၚလာမယ္။  ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေတြေလ်ာ့ခ်လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပုဂၢလိက ပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းထားတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔သိရပါတယ္။ ဒီေကာ္မတီ အေနနဲ႔လည္း အေထြေထြပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးေပၚလစီမ်ားလည္း ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တယ္ဆိုတာကိုသိပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့  ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ုံေတြ၊ စားေသာက္ ကုန္ထုတ္ေသာ စက္႐ုံမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမ်ား၊ ဆန္စက္မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳလုပ္လိုက္ရျခင္းဟာ ေအာက္ပါ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ (၁) ႏိုင္ငံေတာ္လ်ာထားေငြ လုံေလာက္စြာမရရွိဘူး၊ (၂) လုပ္ငန္းတိုးခ်ဲ႕ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ေငြေၾကးလုံေလာက္စြာ မရရွိဘူး၊ (၃) ဒီစက္႐ုံေတြဟာ အေႂကြးေတြ တင္ေနပါတယ္။ (၄) ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား အျပည့္အဝ ဒီစက္႐ုံေတြက ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး။ (၅) ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္ဓာတ္စြမ္းအားေတြက်ဆင္းေနပါတယ္။ စတဲ့အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း အစိုးရပိုင္ စက္႐ုံမ်ားဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ လက္ေတြ႕မွာ အ႐ႈံးမ်ားေပၚလာတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္နဲ႔ ေျပာင္းလဲလုိက္ရမယ့္ အေျခအေနကို ႀကဳံႀကိဳက္ခဲ့ရပါတယ္။ ေလးစားအပ္ပါေသာ ဥကၠ႒ႀကီးရွင္။ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပႆနာေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့စက္႐ုံေတြကို ပုဂၢလိကကိုလႊဲအပ္တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ အဲဒီပုဂၢလိကအေနနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဒီအလုပ္ကို ဆက္လက္လႊဲေျပာင္းယူမယ္ဆိုရင္ ဆက္လက္ၿပီးရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိရမယ္။ ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိတဲ့ စက္႐ုံမ်ားအျဖစ္ ရရွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အဲဒီစက္႐ုံေတြကို ပုဂၢလိကပိုင္ အျဖစ္ ေလလံဆြဲဝယ္ယူလိုက္ေပမယ့္ စက္႐ုံေတြကိုဖ်က္ၿပီး ‌ေျမႀကီးေရာင္းစားရတဲ့ အ‌ေျခအေနမ်ားကိုသာ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါတယ္။ စက္႐ုံအလုပ္သမားေတြရဲ႕ ဘဝဟာလည္း ကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ကုန္ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ အမွန္တတယ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ မရွိေတာ့ေပမယ့္လည္း ထုတ္လုပ္တဲ့ကိန္းဂဏန္းေတြကို မမွန္မကန္ ေဖာ္ျပၾကတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွာ ကိန္းဂဏန္းအမွားေတြရရွိခဲ့သလို တိုင္းျပည္ရဲ႕ GDP မွာလည္း  ကိန္းဂဏန္းအမွားေတြရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီပုဂၢလိကပိုင္လုပ္မယ့္ စက္႐ုံမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္လုပ္မယ္ဆိုရင္ ေတာ့ အမွန္တကယ္ ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိၿပီး ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းလည္းရွိမယ့္စက္႐ုံမ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာစိစစ္ၿပီးေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ေပးအပ္လိုက္ဖို႔ဟာအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွသာ ၂၀၁၅ မွာ ရရွိလာမယ့္ AFTA မွာ ကၽြန္မတို႔ ဆက္လက္ၿပီးယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Futura Privatization Program ကို ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မယ့္အျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလၽွာ႔ခ်ေရး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနနဲ႔ ရွင္သန္ႏိုင္စြမ္းအားရွိၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအားလည္းရွိေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ားကို ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္စြာေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ပုဂၢလိကပိုင္ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အက်ိဳးျပဳေစမွာျဖစ္ေၾကာင္းအဆိုကို ေထာက္ခံ တင္ျပလိုက္ရပါတယ္ရွင္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

News

19/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long အား ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲအခ်ိန္တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/01/2018

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ သူရဦးေရႊမန္း သည္ Jardine Matheson Holdings Limited ၏ အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္သူ Hon.

17/01/2018

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Ms.

Pages