Law Database | Mail | English Version

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ား၊ ေကာ္မရွင္မ်ားမွ ဥကၠ႒ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ ေကာ္မရွင္မွ လူႀကီးမ်ားေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲကို ဒီကေန႔ ၂၀၁၂ ဇူလိႈ္င္လ ၃၀ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉း၃၀ အခ်ိန္တြင္ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရုံး အစည္းအေ၀းခန္း၍ ျပဳလုပ္ပါသည္။
အစီအစဥ္(၁)အရ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားေပၚေပါက္ သည့္အခ်ိန္မွ သက္ဆိုင္ရာေကာ္မတီႏွင့္ ေကာ္မရွင္တို႔ အျမဲတမ္းေဆြးေႏြးပြဲ လုပ္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအကုန္လုံးရဲ႕ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈ၊ ေကာ္မတီ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ ၾကိဳးစား အားထုတ္မႈေၾကာင့္ ဒီေန႔ထိ လႊတ္ေတာ္အသက္၀င္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လိုအပ္တဲ့အၾကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း တတိယပုံမွန္အစည္းေ၀း ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ျဖစ္ေတာ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။
အစီအစဥ္ (၂)အရ ေကာ္မတီအသီးသီးမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပရာ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီမွ ဦးတီခြန္ျမတ္ စတင္ေဆြးေႏြးတင္ျပရာတြင္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေရာက္လာသည့္ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို အေသအခ်ာေဆြးေႏြးျပီးမွ လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္သည့္အတြက္ အခက္အခဲမရိွေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီမွ ဦးသူရိန္ေဇာ္ က ေဆြးေႏြးတင္ျပရာ ေကာ္မတီမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုထိေရာက္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဘယ္၀န္ၾကီးဌာနကို ဘယ္ေကာ္မတီက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရမည္ စသည္ျဖင့္ ၾကိဳတင္ျပီးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဒီထက္ပိုျပီး အဆင္ေျပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဆက္လက္ျပီး အစိုးရ၏ အာမခံခ်က္မ်ား ကတိက၀တ္မ်ား ေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ ဦး၀င္းစိန္မွ တင္ျပရာတြင္ ပဥၥမအၾကိမ္ ပုံမွန္အစည္းမ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားတင္မဟုတ္ပဲ စာႏွင့္ေမး စာႏွင့္ေျဖသည့္ ပုံစံလုပ္ရန္ရိွေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းကို ဘယ္ေလာက္ျပီးတယ္ ဘယ္ေလာက္က်န္တယ္ ဆိုတာကို တိတိက်က် ေျပာႏိုင္ေအာင္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးစိုးရင္မွ လႊတ္ေတာ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာနွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို တင္ျပရာတြင္ နည္းဥပေဒပိုင္းကို ျဖည့္စြက္စရာရိွတာေတြကို ညိွႏိႈ္င္းထားေၾကာင့္၊ ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ အရမ္းအေရးၾကီးေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွးေကြးေနေသးေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးနႏၵေက်ာ္စြာမွလည္း ၀န္ထမ္းအင္အားနည္းေနေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားထဲမွ ဥပမာ ဖုန္းသည္ Facilities ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အေရးယူတာမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဥပေဒမ်ား ျမန္ျမန္ျပီးဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါသည္။
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒အေနျဖင့္ ျပန္လည္သုံးသပ္ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ ေသာၾကေန႔ ေန႔တစ္၀က္ ဆင္းခိုင္းတယ္ဆိုတာ ကိုယ္စားလွယ္စတ္ဦးခ်င္းစီ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ့္ေဒသရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းနည္းတယ္ ဆိုေပမယ့္ စီမံခန္႔ခြင့္ေရးေကာင္းဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေစတနာ၊ ၾကိဳးစားမႈမ်ား ေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္၏ကိစၥရပ္မ်ား အလုပ္ျပီးေျမာက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အေနျဖင့္ ေကာ္မတီတစ္ခု ထပ္ဖြဲ႔ဖို႔ စီစဥ္ေနေၾကာင္း၊ က်န္ရိွေနသည့္ FDI law၊ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းျဖစ္ေပၚလာေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ မီဒီယာဥပေဒၾကမ္း၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား အခြင့္အေရးမ်ား ကာကြယ္ေရး ဥပေဒၾကမ္း၊ လယ္ယာဥပေဒၾကမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို ဒီကာလအတြင္း ၾသဂုတ္လအျပီး လုပ္ႏိုင္ေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းၾကိဳးစားေစခ်င္ေၾကာင္း စသည္တို႔ကို မွာၾကားၿပီး အစည္းအေ၀းကို ရုပ္သိမ္း လိုက္ပါသည္။

News

19/09/2017

          ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၊ Padauk (Yadanar Banquet Hall) ၌ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေရး အဖြဲ႕ (JC

19/09/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ICRC (International Committee of the Red Cross) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Fabrizzio Carboni အား ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအုံ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႔ဆုံသည္။

ျပည္သူ႔လြႊတ္ေတာ္မွ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

19/09/2017

          ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ Park Royal Hotel ၊ Padauk (Yadanar Banquet Hall) ၌ က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ ၫွိႏႈိင္းေဆ

19/09/2017

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ သည္ ICRC (International Committee of the Red Cross) ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr.

19/09/2017

       ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္႐ံုးမွ ဧရာဝတီသတင္းဌာနတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “အမတ္ေတြက်ပ္သိန္း ၁၃၀ နဲ႔ BMW ကား စီးႏိုင္ေတာ့မွာလား” သတင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ လ ၁၉  ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

Pages