Law Database | Mail | English Version

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

(က)-ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ျပင္ပ အလုပ္သမားမ်ားအားအလုပ္သမားတစ္ေယာက္ရရွိ ရမည့္လစာအခြင့္အေရးအတြက္အာမခံေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရကုမၸဏီႏွင့္တစ္ဆင့္ခံကုမၸဏီတို႔အား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးရန္အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ ေမးခြန္း

အစိုးရစီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ျပင္ပအလုပ္သမား မ်ားအား အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ ရရွိရမည့္ လစာအခြင့္အေရးတို႔ အတြက္ အာမခံေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံ ကုမၸဏီတို႔အား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Pages