Law Database | Mail | English Version

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

M T W T F S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ား

(ဃ)-စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအုံဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉ ပါ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား၊အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊အမိန္႔၊ ၫႊန္ျကား ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စပ္ လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအုံ ဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၉ ပါ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ခံဝန္ႀကီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

(ခ)-ျမန္ေအာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သေျပကုန္းအုပ္စုတြင္ ရွိ ေသာအ.မ.ကရွားေတာ(သေျပ)ေက်ာင္း၏အႏၲရာယ္ ရွိေသာ ေက်ာင္းေဆာင္အား ဖ်က္သိမ္း၍ ေက်ာင္း ေဆာင္အသစ္ ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆနင္းေက်း႐ြာ မူလြန္ေက်ာင္းအား အေျခခံပညာ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) အဆင့္တိုးျမႇင့္ေပးရန္၊ ေခးဟြမ္႐ြာ အ.မ.က ေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္ခစ္႐ြာ မူလြန္ေက်ာင္းတို႔တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ အေဆာက္အဦသစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

Pages