Law Database | Mail | English Version

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္ သီတင္းကြ်တ္လျပည့္ေက်ာ္  ၂ ရက္)တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

Law No 
၄၀/၂၀၁၆
publication_date 
Monday, October 24, 2016