Law Database | Mail | English Version

ဥပေဒဘာသာျပန္ေကာ္မရွင္ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္ (ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ တပို႔တြဲလဆန္း ၁၂ ရက္) ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

Law No 
၁/၂၀၁၇
publication_date 
Friday, February 10, 2017