Law Database | Mail | English Version

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္(ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလဆန္း ၂ ရက္) ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

Law No 
၄၄/၂၀၁၆
publication_date 
Monday, January 2, 2017