Law Database | Mail | English Version

September 2015

“ ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ”

အားလံုးမဂၤလာပါခင္ဗ်ား - က်ေနာ္ကေတာ့ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ဦးခြန္လိန္း ျဖစ္ပါတယ္။

ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဒီမိုကေရစီေန႔မွာ ခုလို စကားေျပာခြင့္ရတဲ့အတြက္မ်ားစြာ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ Public Participation for Democracy ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာတမ္းကို ဖတ္ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔၏ ေခါင္းစီးသည္ “ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ား ပါဝင္ေဆာင္ရြက္” ျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ႏွင့္၊ မၾကာမီက်င္းပရန္္ရွိေသာ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ စသည့္အေရးႀကီးသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အရပ္ဘက္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရးတို႔ကို မိမိတို႔ CNDP အေနျဖင့္ အထူးတင္ျပေဆြးေႏြးလိုပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မ႑ိဳင္ျပဳ၍ ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္သစ္ကို ဦးတည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ ကာလအားျဖင့္ ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ ၅ ႏွစ္ကာလ  အတြင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ပထမသက္တမ္းကုန္ဆံုးလုနီးအခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ထြန္းသစ္စဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံမ်ား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားအတိုင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသက္တမ္းကာလအတြင္း ေအာင္ျမင္မႈ အားသာခ်က္ အခြင့္ အလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ျဖတ္သန္းေက်ာ္လြႊား ေနရဆဲျဖစ္ေပသည္။ ဤ ကဲ့သို႔ အေျခအေနအခ်ိန္အခါတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိၿပီျဖစ္ေသာ အေျခအေနမ်ားကို မပ

ဒီမိုကေရစီအတြက္ ျပည္သူမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရြက္

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံဟာ အလြန္တရာရွည္လ်ားတဲ့ ဒီမိုကေရစီမဲ႔ႏွစ္ကာလမ်ားကို ခါးသီးနာက်ည္းဖြယ္ရာ ျပင္းထန္တဲ့ဖိအားမ်ားေတြနဲ႔ အက်ဥ္းတန္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။ ယခုအခါမွာ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုကိုအေျခခံတဲ့ ၂၀၁၀ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေခၚဆိုႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီအာရံုဦးဆီသို႔ ျဖတ္သန္းခ်ီတက္ေရြ႕လ်ား လာခဲ့သည္မွာ ငါးႏွစ္နီးပါးရွိခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

လူအမ်ား စုေပါင္းေနထိုင္ၾကရန္ စည္း႐ံုးစုစည္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးဟု ဆိုၾကသည္။ လူအမ်ားဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ မတူကြဲျပားမႈ၊ အတၱႏွင့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ စသည့္ ကြဲျပားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအဖံုဖံုကို ေတြ႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ မတူကြဲျပားမႈ၊ အတၱႏွင့္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈ မတူ ကြဲျပားသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ခုတည္းေသာ အစုအဖြဲ႔ျဖစ္ရန္ အေနအထား နည္းပါးလာၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္ ၀ိေရာဓိမ်ား ရိွလာႏိုင္သည့္နည္းတူ ပဋိပကၡ ရန္သူမ်ားလည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ၾကသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ ရန္သူမ်ား ျဖစ္သြားသည့္အခါ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းသည္ ၀ါးအစည္းေျပသကဲ့သို႔ ျဖစ္ၿပီး တိုက္ခိုက္ၾကသည့္ အဆင့္သို႔ ေရာက္ရိွသြားႏိုင္ပါသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္၊ ရန္သူ၊ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့နည

လူသားတို႔သည္ တူညီေသာ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈဘဝ၏ ျမင့္ျမတ္ျခင္းလည္းေကာင္း၊ တူညီေသာ လြတ္လပ္ေသာ လူမႈဘဝ၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း လူသားအျဖစ္ ဖြားျမင္ လာခဲ့သူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ထုိသူတို႔၌

(က) ေဝဖန္ပိုင္းျခားတတ္ေသာ ဥာဏ္ႏွင့္

(ခ) က်င့္ဝတ္သိကၡာသိတတ္ေသာ စိတ္မ်ားရွိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူတို႔သည္ အခ်င္းခ်င္ေမတၱာထားၾက၍ ေလာကသာယာေရးႏွင့္ ဘဝ သာယာေရးအတြက္ ျမင့္ျမတ္ေသာသဂၤဟ ဓမၼျဖင့္ ဆက္ဆံက်င့္သံုးေနထိုင္ၾကပါသည္။

အခြင့္အေရးကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္စက္တင္ဘာလ (၁၅)ရက္ေန႔၌ က်ေရာက္ေသာ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ကို က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ရာစုႏွစ္ ထက္ဝက္မွ်မက ဒီမိုကေရစီဆိတ္သုဥ္းခဲ့ေသာ ဤႏိုင္ငံတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔ကို စဥ္ဆက္မျပတ္က်င္းပခြင့္ရျခင္းသည္ လြန္စြာအားတက္ဖြယ္ျဖစ္ေစၿပီး လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားကဆိုလွ်င္ မယံုႏုိင္စရာကိစၥအျဖစ္ မွတ္ယူၾကေပလိမ့္မည္။ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ဒီမိုကေရစီ ေရအလ်ဥ္တို႔ တိုးေဝွ႔စီးဆင္းမႈသည္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအားလံုး၏ ဒီမိုကေရစီလိုလားမႈ ႀကီးေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ယင္းလုိလားမႈႀကီးကို မည္သို႔မွ် ဟန္႔တားပိတ္

ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္သည္ “လူ႔အခြင့္အေရး” ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ ေမြးဖြား လာကတည္းက ကမၻာ့ကုလသမဂၢ၏ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (Declaration of Human Rights) တြင္ ပါရိွေသာ လူ႔အခြင့္အေရး (Human Rights) မ်ားကို ရရိွရမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုလူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားသည္ လူတိုင္းအတြက္ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးျဖစ္ရာ ထိုလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို လူတိုင္း ကိုယ္စီ အသီးသီး ခံစားရရိွႏိုင္ၾကရန္ ကမၻာေပၚရိွ အစိုးရအသီးသီးက ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။

Pages