Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ဆ)-ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ရွိ(၂၅)ခုတင္ဆံ့ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံကို ခုတင္(၅၀)ဆံ့တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္လင္းတ ကိုင္းတိုက္နယ္ေဆး႐ုံေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔အတြက္ ၂၀၁၇ခု၊မတ္လ(၃၁)ရက္ေန႔မတိုင္မီအၿပီးေဆာက္ လုပ္ေပးရန္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည့္ ေငြလုံးေငြရင္းအသုံးစရိတ္မ်ား အခ်ိန္မီစနစ္တက် သုံးစြဲေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးရန္ အစီအစဥ္အား သိလိုပါေၾကာင္း၊ ေငြလုံးေငြရင္း ခြင့္ျပဳဘတ္ဂ်က္ေငြရယူရာတြင္ မလြယ္ကူေၾကာင္း ျပည္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး သိရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေအာင္ မလုပ္သျဖင့္ ခြင့္ျပဳေငြမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရျခင္းႏွင့္ ေနာင္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အသုံးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္္ေတာင္းခံရျခင္းသည္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေစရန္အခက္အခဲမ်ား အမွန္တကယ္ရွိေန မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ခြင့္ျပဳေငြမ်ားသုံးစြဲျခင္းကိစၥရပ္မ်ားသည္ ယခုတစ္ႏွစ္၊ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း၌ ေတြ႕ႀကဳံလုပ္ကိုင္ေဆာင္ ႐ြက္ရျခင္း မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျချပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားမွ အထက္အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားအထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး အေတြ႔အႀကဳံရွိဝန္ထမ္းမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခက္ခဲေနၿပီး အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည္ကို သိရွိလုိျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ျပည္သူကခန္႔အပ္ ထားသည့္ တာဝန္ေပးထားေသာ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္၍ ႀကိဳးစားၿပီးေဆာင္႐ြက္ၾကေစလိုပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြအရ အသုံးဆိုင္ရာဥပေဒကို ၂၅-၁-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ဘတ္ဂ်က္ကာလ (၁၂) လတြင္ (၈လခြဲ)ကုန္ဆုံးၿပီး (၃လခြဲ)သာ က်န္ရွိပါေၾကာင္း၊ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရန္ တင္ဒါေခၚသည့့္ပိတ္ရက္သည္ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ယခင္စနစ္ေဟာင္းပုံစံမ်ားအတိုင္း မဟုတ္ဘဲ ေျပာင္းလဲခ်ိန္ တန္ၿပီျဖစ္သည့္အတြက္ လုပ္ငန္းအခ်ိန္မီ စနစ္တက်ၿပီးစီးေအာင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ႏွင့္အညီ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔မွ မသုံးစြဲ ျဖစ္ေသာ ေငြလုံးေငြရင္းျပန္အပ္ေငြသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအထိ စာရင္းမ်ားအရ က်ပ္သန္း ေပါင္း ၁၂၆၇ ဘီလီယံ ရွိပါေၾကာင္း၊ ျပန္အပ္ေငြမ်ားေၾကာင့္ မူလအတည္ျပဳထားသည့္ လိုေငြျပဘတ္ဂ်က္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို စာရင္းျပန္လည္ေရးဆြဲၿပီး ျပည္သူမ်ားသို႔ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပမႈကို မေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ World Bank, ILF, EU, Business Institute စသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြးျခင္း၊ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔မွတဆင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘတ္ဂ်က္စနစ္မ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္  ညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါေၾကာင္း၊ အမွန္တကယ္ ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ား အခ်ိန္မီစနစ္တက် ရရွိသုံးစြဲျခင္းသည္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္ရွိ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္၊ႀကိဳးစားမႈ၊ ေစတနာထားမႈ အလြန္အေရးႀကီးသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕တာဝန္ရွိေခါင္းေဆာင္မ်ားမွလည္း အမွန္တကယ္ မတတ္ကၽြမ္းဘဲ လြဲမွားေနသည့္ စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားၿပီး ႀကိဳးနီစနစ္ကို အသုံးမျပဳဘဲ ျပည္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ပညာရွင္မ်ား၊တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ဘတ္ဂ်က္ေငြမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သုံးစြဲေစလုိပါေၾကာင္း၊ ခြင့္ျပဳဘတ္ဂ်က္ အတိုင္း ေဆး႐ုံမ်ားၿပီးစီး‌ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါက ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူမ်ား အျခားၿမိဳ႕မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကုသရန္မလိုဘဲ မိမိေဒသတြင္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာၿပီး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကုသႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္ပါ၍ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံ ကို၂၅ ခုတင္ဆံ့ေဆး႐ုံမွ ခုတင္ ၅၀ ဆံ့ေဆး႐ုံတိုးခ်ဲ႕လုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္သိန္း ၃၀၀၀ ႏွင့္ လင္းတကိုင္းတိုက္နယ္ေဆး႐ုံေဆာက္လုပ္ျခင္း က်ပ္သိန္း ၃၉၀၀ တို႔အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မတိုင္မီ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ အၿပီးေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ား သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ေျဖၾကားခ်က္ 

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ ၂၅ ခုတင္အား ခုတင္ ၅၀ ဆံ့အျဖစ္ အဆင္‌့ျမႇင့္ရန္အတြက္ ႏွစ္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ၁၅၀ ေပ x ၅၆ ေပေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရ၊ မီးရရွိရန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းလုပ္ငန္းအား စီမံကိန္းတန္ဖိုးက်ပ္သန္း ၄၂၀ လ်ာထားၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္သန္း ၃၀၀ ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ က်န္လိုအပ္ေငြက်ပ္သန္း ၁၂၀ အား ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ လင္းတကိုင္းတိုက္နယ္ေဆး႐ုံ စံကိုက္ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအား စီမံကိန္း တန္ဖိုး က်ပ္သန္း ၆၅၀ လ်ာထားၿပီး ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္သန္း ၃၉၀ ခြင့္ျပဳ မိန္႔ရရွိထားၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထပ္မံ၍ က်ပ္သန္း ၂၅၀ ကို ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထား ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္း ႏွစ္ခုသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ႏွင့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ႏွစ္ဆက္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းႏွင္‌့ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၃၁-၃-၂၀၁၆ ရက္စြဲပါစာအရ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝခ်ထားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ေျပာင္းလဲဖြဲ႔စည္းမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ မသုံးစြဲလၽွင္မျဖစ္သည့္ လစာ၊ စရိတ္စသည့္ သာမန္အသုံးစရိတ္မ်ားကိုသာ သုံးစြဲရန္ၫႊန္ၾကားထားပါေၾကာင္း၊ မိမိအေနျဖင့္ ၎ဘတ္ဂ်က္ကို ၁-၉-၂၀၁၆ ရက္စြဲတြင္ အတည္ျပဳရရွိၿပီး သုံးစြဲခြင့္ရပါေၾကာင္း၊ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ လည္း ၁၆-၉-၂၀၁၆ ရက္စြဲပါစာျဖင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးကုသေရးဦးစီးဌာနသို႔ တစ္ပတ္္အတြင္း ရန္ပုံေငြ ခြဲေဝခ်ထားလိုက္ပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ လုပ္ငန္းမ်ားအား မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ကုသေရးဦးစီးဌာနမွ တင္ဒါေခၚယူ၍ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ စိစစ္ေ႐ြးခ်ယ္လ်က္ရွိၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ပထမအပတ္တြင္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တြင္ပါဝင္ေသာ ရန္ပုံေငြ အရ ေခ်ာက္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႏွစ္ထပ္တိုးခ်ဲ႕ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံး၏ ၇၁.၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးရမည္ျဖစ္ၿပီး လင္းတကိုင္းတိုက္နယ္ေဆး႐ုံ စံကိုက္ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းသည္ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား၏ ပါဝင္ေသာ ရန္ပုံေငြႏွင့္ ကိုက္ညီေသာၿပီးစီးမႈကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အကယ္၍ မၿပီးစီးပါက ပိုလၽွံရန္ပုံေငြကိုလည္း မိမိတို႔  ျပန္လည္အပ္ရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

 ထို႔ေၾကာင့္  မိမိအေနျဖင့္ တင္ျပခ်င္သည္မွာ ကၽြမ္းက်င္မႈပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားကို အခ်ိန္ေပးၿပီးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍သာ ေငြလုံးေငြရင္းရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ဆုံးခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆုံးမႈရာခိုင္ႏႈန္းကို အေျခခံၿပီး ေငြေပးေခ်ရမည္‌့စနစ္ မဟုတ္ဘဲ ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ၿပီး ၃ လ သို႔မဟုတ္ ၆ လခန္႔ပိုလၽွံေငြအား ျပန္လည္အပ္ႏွံျခင္းမျပဳဘဲ သက္တမ္းတိုးေပးမည္ဆိုပါက ေဆး႐ုံေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အဆင့္ျမႇင့္ျခင္း လုပ္ငန္း အားလုံးသည္ အခ်ိန္မီၿပီးစီး၍ ပိုမိုအဆင္ေျပ လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင္‌့ေထြး
ေမးျမန္းသူ 
ဦးဘိုႀကီး (ေခ်ာက္)