Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(င)-ဟသၤာတၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံတြင္ေဆာက္လက္စ တိုးခ်ဲ႕ေဆး႐ုံ(၄)ထပ္ အေဆာက္အဦအား ဆက္ လက္ေဆာက္လုပ္ရန္အစီအစဥ္ရွိ၊မရွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည့္ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ဟသၤာတျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးဝင္းအတြင္း၌ တိုးခ်ဲ႕ေလးထပ္ လူနာေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂၂-၁၀-၂၀၁၅ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ၿပီး ACE ကုမၸဏီ လီမိတက္က သူ႕၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းကြန္ယက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအုပ္စု ကုမၸဏီ လီမိတက္ တာဝန္ယူေဆာက္ လုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး တန္ဖိုးမွာ က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၈၀ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ား တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈအရ လုပ္ငန္းတန္ဖိုး၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္သည့္ တန္ဖိုး က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၉၅ သန္းကုိ ထုတ္ယူၿပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဧၿပီလေနာက္ပိုင္း သႀကၤန္ၿပီးကာလမွ ယခုအခ်ိန္အထိ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ရပ္ဆိုင္းရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားကို စုံစမ္းၾကည့္ရာ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ ဆက္လက္ခ်ထားေပးျခင္းမရွိျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆး ႐ုံႀကီးဝင္းအတြင္း၌ ေဆာက္လက္စတိုးခ်ဲ႕ေလးထပ္ အေဆာက္အဦအား ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိႏွင့္ ရွိပါက မည္သည္‌့အခ်ိိန္တြင္ ဆက္လက္ေဆာက္လုပ္ေပးမည္ကို သိရွိလိုေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ေျဖၾကားခ်က္ 

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဟသၤာတၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံတြင္ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တိုးခ်ဲ႕ ေလးထပ္ေဆာင္ ေဆာက္ရန္အတြက္ MBD ကုမၸဏီကို က်ပ္သန္း ၇၈၀ ျဖင့္ တင္ဒါ ေအာင္သြားပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လုပ္ငန္း ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးေစရန္ ရန္ပုံေငြ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ၂၅-၃-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး၏ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမ်ားကို မိမိတို႔က  ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ၿပီး ဘ႑ာေငြေပးေခ်ပါေၾကာင္း၊ MBD ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ၿပီးစီးပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမၽွေသာ က်ပ္ ၂၇၃ သန္း ေပးေခ်ၿပီး က်န္ရန္ပုံေငြမ်ားကို လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ ျပန္အပ္လိုက္ရပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ျပန္အပ္ေငြကို  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မိမိတို႔ ေတာင္းေသာ္လည္း အခ်ိန္မီမရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ထပ္ၿပီး ျဖည္‌့စြက္တြင္လည္း ေတာင္းပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိမိတို႔ မရပါေၾကာင္း၊ ေဆး႐ုံတိုးခ်ဲ႕ ေလးထပ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ မိမိတုိ႔ အားမေလွ်ာ့ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္  ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ လ်ာထားစာရင္းမ်ား ရန္ပုံေငြ ၅၀၇ သန္းကို ေတာင္းထားပါေၾကာင္း၊ ရန္ပံုေငြ ၅၀၇ သန္း ရမည္ဆိုပါက အျမန္ဆုံး ေဆာက္လုပ္ၿပီး  အျမန္ဆုံးၿပီးစီးေစရန္ အာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျဖၾကားပါသည္။

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြး
ေမးျမန္းသူ 
ဦးခင္ေမာင္ရီ (ဟသၤာတ)