Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ဂ)-ေငြေခ်းအဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္ေငြေခ်း ယူပါက တိုးရင္းေပါင္းျပန္ဆပ္ ရေသာအခါ ျပန္လည္ ေပးဆပ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ဘဲ ျပႆနာမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနရပါသျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသအတြင္း ေငြေခ်း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စီမံေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္ျခင္းရွိ/မရွိ ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

ယခုအခါ အေသးစားေငြေခ်း လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ Pact Myanmar, Micro- Finance Myanmar, Fortune Insulator, BRAC Myanmar, KFA စသည္ျဖင့္ ေငြေခ်းအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူၿပီး လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေငြေခ်းအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ေဒသတြင္းတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ေငြေခ်းလုပ္ငန္းႏွစ္ခုမွ သုံးခုထက္ပိုၿပီး ေငြေခ်းရန္ႀကိဳးစားလာသည့္အခါ ျပႆနာစတက္ပါေၾကာင္း၊ ေငြေခ်းလုပ္ငန္းအမ်ားစုသည္  ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ လည္ပတ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေငြေခ်းပမာဏ ႏွစ္သိန္း၊ သုံးသိန္းမွအစ တစ္ဦးခ်င္း ေခ်းေငြငါးသိန္းထိ ေခ်းေပးထားၿပီး အတိုးႏႈန္းမွာ တစ္က်ပ္ခြဲမွ ႏွစ္က်ပ္ခြဲထိ အစားစားေတြ႔ရွိရပါေၾကာင္း၊ ေငြစေခ်းယူၿပီး ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္၊ တစ္လတစ္ႀကိမ္ တိုးရင္းေပါင္းကို တစ္ႏွစ္လုံးအတြက္ အႀကိမ္ေရခြဲၿပီးဆပ္ရပါေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားထဲမွ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ျပန္မဆပ္ႏိုင္လၽွင္ က်န္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက စုၿပီးစိုက္ဆပ္ၾကရပါေၾကာင္း၊  ယခုအခါ ရပ္ကြက္ေက်း႐ြာအတြင္း ေငြေခ်းအဖြဲ႔အစည္းေလးခုမွရွစ္ခုအထိ ဝင္ေရာက္‌ေနၿပီး ဝင္လာသမၽွေငြေခ်း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ အဖြဲ႔ဝင္ဝင္ၿပီးေငြေခ်းပါလၽွင္ အခ်ိန္တန္တိုးရင္းေပါင္း ျပန္ဆပ္ရေသာအခါ ပင္ပေငြရင္းကို ဆပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အျပင္မွအရပ္တိုးျဖင့္ လွည္‌့ေခ်းၿပီးဆပ္ၾကရပါေၾကာင္း၊ တစ္ခါ ေငြေခ်းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေငြေခ်းၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ယူၿပီး အရပ္တိုးကို လွည္‌့ဆပ္ၾကရပါေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံး ထိုသူမ်ားမွာအေႂကြးသံသရာလည္ၿပီး ျပန္ဆပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားထံ ေရာက္ရွိသျဖင့္ ထိုျပသနာမ်ားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေျဖရွင္းရပါေၾကာင္း၊ ထိုကိစၥမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ေျပးသည့္ သူမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ ၎ ျပႆနာက သာမန္ကိစၥဟု ထင္ရေသာ္လည္း တိမ္းေရွာင္ေသာသူမ်ားမွာ မူလကလူ႐ိုးလူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြမဆပ္ႏိုင္ဘဲေျပးရၿပီ ဆိုလၽွင္ ၎ လူအမ်ားစုသည္ ဒုစ႐ိုက္မႈတစ္ခုခုကို စတင္က်ဴးလြန္ရန္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊ ေငြေခ်းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွာလည္း တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေစေရးအတြက္ တြန္းအားေပးသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆုံးေနၿပီး ေဒသတြင္းမလိုလားအပ္ေသာ ရန္လိုမႈ၊ အမုန္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသျဖင္‌့ မိမိေမးလိုသည့္ေမးခြန္းမွာ ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္မႈမထိခိုက္ေစဘဲ ေက်းလက္ ေဒသတြင္း ေငြေခ်းအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ႀကီးၾကပ္စီမံေဆာင္ ႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ သိရွိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ေျဖၾကားခ်က္ 

မိမိတို႔၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လက္ရွိအေျခအ‌ေနမွာ သမဝါယမအသင္း၏ အသင္းဝင္မ်ားကို ေငြထုတ္ေခ်းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမစိမ္းေရာင္(အသားက႑) ေက်း႐ြာ ရန္ပုံေငြထူေထာင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမစိမ္းေရာင္(ငါးက႑) ေက်း႐ြာရန္ပုံေငြထူေထာင္ေပး ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ဘဏ္ေခ်းလုပ္ငန္းတို႔ကို စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  သမဝါယမေခ်းေငြႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး တင္ျပရလၽွင္ ၎ ေခ်းေငြသည္ သမဝါယမ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္  ထုတ္ေခ်းျခင္းမဟုတ္ဘဲ သမဝါယမအသင္းမွ ၎၏ အသင္းသား‌မ်ား ကို ထုတ္ေခ်းသည့္ ေခ်းေငြျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမအသင္းမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားအနက္ အသင္းသည္ အသင္းသား/အဝင္မ်ား၏အက်ိဳးကို ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔၏ လူေနမႈ အဆင့္အတန္းျမင့္မားေရးကို ေရွ႕႐ႈေဆာင္႐ြက္သြားရန္ဆိုသည့္ အေျခခံမူတစ္ရပ္ပါဝင္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္သည့္အတြက္  အသင္းအေနျဖင့္ အသင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းရန္လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးအတြက္ ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ သမဝါယမ အသင္းမ်ားက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ တိုးရင္းေပါင္းျပန္ဆပ္သည့္ စနစ္၊ ေန႔စဥ္ဆပ္စနစ္၊ လစဥ္ဆပ္စနစ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္ေခ်းေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  ေကာက္ယူသည့္ အတိုးႏႈန္းသည္လည္း  ေပးသြင္းရန္က်န္ရွိသည့္ ေခ်းေငြ ပမာဏေပၚမွာသာ ေကာက္ခံသည့္ Effective Rate ႏွင့္သာ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  သမဝါယမေခ်းေငြလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈပုံစံသည္ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ တိုးရင္းျပန္ဆပ္ျခင္း၊ အေၾကျပန္ဆပ္ၿပီးလွ်င္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ျပန္ထုတ္ေပးျခင္း၊ အသင္းသားတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ ဝိုင္းႀကီးခ်ဳပ္၏ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈႏွင့္ သမဝါယမအသင္းအဆင့္ဆင့္၏ တာဝန္ခံမႈတို႔ႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာန ျမစိမ္းေရာင္ (အသားက႑) စီမံကိန္းႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမႈေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင္‌့မားေစရန္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေက်း႐ြာရန္ပုံေငြထူေထာင္ေပးျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ထားျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎အတြက္ အတိုးႏႈန္းကို သက္ဆိုင္ရာေက်း႐ြာ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ လစဥ္ ငါးမူးမွ တစ္က်ပ္ခြဲႏႈန္းျဖင့္ အတိုးေငြကို သုံးလတစ္ႀကိိမ္ေပးသြင္းရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၾကက္၊ ဘဲ၊ သိုး၊ ဆိတ္၊ ဝက္အား တစ္ႏွစ္လၽွင္ ကြ်ဲ၊ ႏြားမ်ားအား အမ်ားဆုံးသုံးႏွစ္သတ္မွတ္ၿပီး သတ္မွတ္ကာလျပည့္လွ်င္ ေကာ္မတီကို မူလမတည္ေငြ ျပန္လည္ေပးသြင္းရပါေၾကာင္း၊ ေကာ္မတီက အျခားေမြးျမဴ လုပ္ကိုင္လိုသူတို႔ထံ လက္ဆင့္ကမ္း ျဖန္႔ျဖဴးေပးျခင္းျဖင္‌့ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း တိုးတက္ေစေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး (ငါးက႑) အေနႏွင့္လည္း ေက်း႐ြာတစ္႐ြာတြင္ အရင္းမေပ်ာက္ မတည္ရင္းႏွီးေငြက်ပ္သန္း ၃၀ စီ တည္ေထာင္ေပးၿပီး ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား စီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ေရး၊ မိသားစုဝင္ေငြ တိုးတက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားက အေသးစားေခ်းေငြ လုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္ဘဲ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ဆင္းရဲမႈလၽွာ႔ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးမ်ား မတည္ထူေထာင္ေပးျခင္းကို ျမစိမ္းေရာင္ေက်း႐ြာစီမံကိန္း၏ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္အေနျဖင့္လည္း  သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ဘဏ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အရင္းအႏွီးခ်ိဳ႕တဲ့သည့့္ လုပ္ကြက္ငယ္ ၁၀ ဧက ေအာက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ထုတ္ေခ်းေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရန္ပုံေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အဓိကသီးႏွံျဖစ္သည့္ စပါးသီးႏွံကို အဓိကထားၿပီး သီးႏွံစိုက္စရိတ္မ်ား ထုတ္ေခ်းေပးျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေကာက္ခံသည့္ အတိုးႏႈန္းက ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းသည့္ ဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ေခ်းေငြဆိုင္ရာစည္းကမ္း၊ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေခ်းေငြရယူသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို သိရွိနားလည္ေအာင္ ရွင္းလင္းေျပာၾကား ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးပါေၾကာင္း၊ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္မႈေလၽွာ႔ခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေခ်းေငြ ရယူသူကို တစ္နည္းနည္းကန္႔သတ္ျခင္းကို ေဆာင္႐ြက္လိုက္လွ်င္ အမွန္တကယ္ အရင္းအႏွီး လိုအပ္သည့္ သူမ်ားအတြက္ နစ္နာဖြယ္ရာရွိလာမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊

အထက္ပါတင္ျပခ်က္မ်ားသည္ မိမိဝန္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ဆက္ႏြယ္သည့္ ဌာနမွ ထုတ္ေခ်းေသာ ေငြအမ်ိဳးအစားမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  မိမိဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာဌာနအလိုက္ ၎တို႔၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္အတိုင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ စနစ္တက်ႀကီးၾကပ္ ေဆာင္႐ြက္ေပး လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊

က်န္ေငြေခ်းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ေခ်းေငြလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ ဌာနမ်ားသည္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ၏ ႀကီးၾကပ္ခြင္‌့ျပဳ ခ်က္ျဖင္‌့ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ေငြေခ်းယူျခင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ကာယကံရွင္၏ဆႏၵ ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္‌့ ကိစၥရပ္သာျဖစ္ပါေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျဖၾကားပါသည္။     

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္
ေမးျမန္းသူ 
ဦးအုန္းလြင္ (ေညာင္တုန္း)