Law Database | Mail | English Version

အေမး ၊ အေျဖမ်ား

(ခ)-ဆစ္(ခ္)လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္စာေမးပြဲေျဖဆို ခြင့္ ေလၽွာက္လႊာႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္မ်ား တြင္ေခါင္းေပါင္း ပါသည့္ဓာတ္ပုံမ်ားဆက္လက္ ခြင့္ျပဳရန္အစီ အစဥ္ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္း

ေမးခြန္း အေၾကာင္းအရာ 

မိမိမဲဆႏၵနယ္တြင္ ဆစ္(ခ္)ဘာသာဝင္ ပန္ခ်ာပီလူမ်ိဳးမိခင္တစ္ဦးမွ ၎၏သား တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ေလၽွာက္လႊာ သက္ဆိုင္ရာသို႔သြားေလၽွာက္ရာ သက္ဆိုင္ရာမွာ ဆစ္(ခ္)လူမ်ိဳးတို႔ ၏ ေခါင္းေပါင္းပါဓာတ္ပုံေၾကာင့္ ေျဖဆိုခြင့္ရရန္ မေသခ်ာပါေၾကာင္း၊ စာေမးပြဲဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာကို သက္ဆိုင္ရာမွ လက္ခံခဲ့ၿပီး တစ္ပါတည္း ေအာင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ကို ေျပာၾကား လိုက္သည့္အတြက္ ၄.၁၀.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မိမိထံသို႔ မိခင္မွပန္ၾကားစာ ေပးပို႔လာပါ ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလဆန္း တြင္ ပညာေရးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ၎ကိစၥအား ေမးျမန္းခဲ့ရာ ေခါင္းေပါင္းပါ၍ မရေၾကာင္းကိုေျပာခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၎အေျဖအား ပန္ၾကားသူမိခင္ထံ ရွင္းျပရာ ဆစ္(ခ္)လူမ်ိဳးမိခင္မွ ၎သည့္မဟုတ္မွန္သည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎၏တူမ်ား၊ ေမာင္မ်ား အားလုံး ဆစ္(ခ္)ဘာသာဝင္ပန္ခ်ာပီေခါင္းေပါင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္မွရရွိေသာ  ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ မွတ္ပုံတင္မ်ားရွိေၾကာင္း မိမိအား အခိုင္အမာျပသခဲ့ ပါ ေၾကာင္း ၊ ၁၅.၁၂. ၂၀၁၆ ရက္စြဲျဖင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အကူအညီ ေတာင္းခံစာကို အေထာက္အထား အျပည့္အစုံျဖင့္ ထပ္မံတင္ျပလာပါေၾကာင္း၊ တတိယပုံမွန္အစည္းအေဝးက်င္းပသည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ၾကယ္ပြင့္ျပ ေမးခြန္း အျဖစ္ ေပးပို႔ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ပန္ၾကားသူ မိသားစုထံသုိ႔ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပားကို လာေရာက္ေပးသြားပါေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ၊ အခန္း(၈) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ မူလအခြင့္ အေရးႏွင့္တာဝန္မ်ားဆိုသည့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ ပုဒ္မ ၃၆၅ တြင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဥပ‌ေဒႏွင့္အညီ မိမိတို႔အျမတ္တႏိုး ထားရွိေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာႏွင္‌့ ဓေလ့ထုံးတမ္းတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ပိုင္ခြင္‌့ ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထား ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ဆစ္(ခ္)ဘာသာဝင္ ပန္ခ်ာပီလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ေလၽွာက္လႊာႏွင့္ ေအာင္လက္မွတ္ မ်ားတြင္ပါသည့္ ေခါင္းေပါင္းပါ သည့္ဓာတ္ပုံမ်ား အသုံးျပဳျခင္းအား ယခင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္အတိုင္း ဆက္လက္ခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိ /မရွိကို  သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းပါသည္။


ေျဖၾကားခ်က္ 

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေပးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ၏ ေအာင္လက္မွတ္မ်ားကို ထုတ္ေပးရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားမွ ၾကည္လင္ ပ်က္သားစြာ ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံႏွစ္ပုံ၊ ခုံအမွတ္၊ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သည့္ခုႏွစ္၊ မိဘအမည္၊ ေမြးသကၠရာဇ္၊ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာ၊ ဖုန္းနံပါတ္ အစရွိသည့္ ေလၽွာက္လႊာပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ကဒ္ျပားပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးထုတ္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ စစ္ေဆးရာတြင္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္ ေတာင္းခံ လႊာပါ ဓာတ္ပုံ၊ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ ကဒ္ျပားပါဓာတ္ပုံတို႔သည္ ဆံပင္၊ မ်က္လုံး၊ မ်က္ႏွာ သြင္ျပင္ ျပည့္စုံစြာေပၚလြင္ရန္လိုအပ္ၿပီး ပကတိအေနအထားျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ေခါင္းေပါင္းျဖင့္ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားသည္  အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပည့္စုံႏိုင္ဖို႔ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆစ္(ခ္)လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္သာမက ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ျမန္မာေမာင့္ က်က္သေရေခါင္းေပါင္း၊ ဆစ္(ခ္) လူမ်ိဳးတို႔၏ ေခါင္းေပါင္း၊ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ႐ိုးရာ ေခါင္း ေပါင္း၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ႐ိုးရာေခါင္းေပါင္းအစရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအားလုံး၏ ႐ိုးရာ ေခါင္းေပါင္းႏွင္‌့ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို လုပ္ငန္းသေဘာအရ ေအာင္လက္မွတ္တြင္အသုံး ျပဳခြင့္မရပါေၾကာင္း၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာန အေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ဝင္ေရာက္‌ေျဖဆိုျခင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္စားေမးပြဲေအာင္လက္မွတ္မ်ား စိစစ္ထုတ္ ေပးရာ တြင္ ဓာတ္ပုံအသုံးျပဳရာတြင္ ဘာသာေရးအရခြဲျခားထားျခင္း၊ လူမ်ိဳးေရးရာ ခြဲျခားျခင္း၊ ရာထူးအဆင္‌့ အတန္းအရ ခြဲျခားျခင္း၊ က်ား/မခြဲျခားျခင္းအစရွိသည့္ မည္သည့္ခြဲျခားျခင္းကိုမွ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိဘဲ တန္းတူသတ္မွတ္၍ လုပ္ငန္းသေဘာအရသာ မ်က္ႏွာအသြင္အျပင္ပကတိ ပုံမွန္ကိုအသုံးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း  ေျဖၾကားပါသည္။

ဦးဘိုဘိုဦး(စမ္းေခ်ာင္း) မွ ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းပါသည္။

ေအာင္လက္မွတ္မ်ားတြင္ ေခါင္းေပါင္းပါသည့္ ဓာတ္ပုံမရဘူးဆိုသည့္အတြက္ မိမိတြင္ရွိသည့္ အေထာက္ အထားမ်ားထဲတြင္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္  တကၠသိုလ္ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပး ထားျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ထုတ္ေပးထားျခင္း ၊ အျပည့္အစုံပါပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ႏွစ္မည္သည့္ကာလမွ  စတင္ၿပီး ျပန္လည္ပိတ္ပင္ထား သည္ကိုသိလိုပါေၾကာင္း ျဖင့္ ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းပါသည္။

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း

အခုတင္ျပျခင္းသည္ လက္ရွိက်င္‌့သုံးေနေသာ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအရ လိုအပ္ခ်က္ကို တင္ျပ ျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခင္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းသည္ မည္သည့္ႏွစ္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ထိကို  ေခါင္းေပါင္း ျဖင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ စာစစ္ဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္စိစစ္တင္ျပရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း  ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

 

ေျဖၾကားသည္႔ ဌာန 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ ဦးဝင္းေမာ္ထြန္း
ေမးျမန္းသူ 
ဦးဘိုဘိုဦး (စမ္းေခ်ာင္း)